Update: 18 Novémber 2012 10:50:16

Fikminsunda.Com

Ti kawit Grup Fiksimini Basa Sunda ditaratas ku Sdrk. Nazarudin Azhar, tur simuing dihiap kanggo ngiring "dumuk" di dinya, tos kaémut, ieu téh bakal janten bagian penting tina literasi Sunda. Bari teu masualkeun pro-kontra ngeunaan Fiksimini Basa Sunda nu kungsi dipadungdengkeun, nya simkuring ngeureuyeuh pikeun ngarsipkeun sakur téks nu dimuat dina ieu grup.

Nyair kontén nu sakieu seueurna, tangtos leukleuk upami nganggo cara konvénsional, copy-paste, upamina. Peryogi waktos sareng boa-boa matak merekedeweng mun ningal balawirina kontén nu matak barieukeun.

Fikmin Sunda tambih euyeub, boh karyana, boh pangarangna. Tangtos, ieu téh janten ciri, yén basa jeung sastra Sunda baris teras hirup, tiasa ngayonan jaman, tiasa bumetah dina pakakas téknologi. Siga nu kungsi disabit-sabit méméhna, yén di sagédéngeun lapak dina Facebook kanggo nyemplungkeun karya sareng koméntar, urang peryogi “imah” deuih, nu dipaké nyimpen saniskara dokuméntasi Fikmin Sunda. Bawiraos, ieu téh kalintang pentingna kanggo guareun generasi ka payun, atanapi saha baé nu baris nalungtik Fikmin Sunda.

Sabada padungdengan di antawis admin, wéb arsip Fikmin Sunda nu kawitna di http://fikmin.daluang.com, badé dialihkeun ka “imah” nu langkung mandiri, nyaéta http://fikminsunda.com. Tangtos, di “imah” anyar mah rohanganana langkung lega, langkung laluasa kanggo nyimpen data. Nanging, ieu gé aya konsékwénsina, pangpangna patali sareng waragad kanggo kuriak, ti kawit babahan, ngawangun dugi ka “imah” ngadeg, atuh ka dituna panginten kedah aya nu ngurusna.

Naha?
Bawirasa, mun aya patarosan “naha bet nyieun fikminsunda.com?”, jawabanana tos papada maphum. Urang peryogi dokuméntasi, peryogi arsip, éta jawaban basajanana mah. Naha teu cukup ku dipidangkeun dina lapak Facebook? Henteu, cék simkuring. Data dina Facebook, disimpen dina komputer deungeun-deungeun, nu hiji waktu tiasa leungit atawa aya robahna kawijakan ti Facebook. Jadi targét ngawangun fikminsunda.com téh nyaéta mindahkeun sakur kontén tina lapak grup Fiksimini Basa Sunda, ti kawit naskah fikmin tug dugi ka jempol-jempolna, kana “imah” sorangan.

Sakitu wungkul? Henteu. Mun data tos dipibanda ku urang, bakal gampil ngaturna. Upamana tina sual statistikna (naskah pangréana, koméntar pangréana, jsté). Terus urang tiasa midangkeun naskah dumasar kana waktu, pangarang, jeung katégorisasi lianna.

Naon nu Diarsipkeun dina Fikminsunda.com
Kontén nu disair, dipindahkeun tina Facebook ka “imah” urang téh nyaéta naskah fikmin, koméntar, dokumén, sareng jempol.

Kumaha Carana?
Sanaos ieu masalah téknis, nanging kira-kira prakprakanana téh kieu: Urang ngadamel heula hiji pakakas (software) nu gaduh dua pagawéan: mapay sakur naskah anyar nu dicemplungkeun kana grup FBS, jeung ngimeutan deui sakabéh naskah, ti mimiti FBS ngadeg, tug dugi ka kiwari. Dina prungna digawé, éta sakadang sofware téh:

 1. Maca posting naskah tina Facebook. Tuluy éta naskah dipisahkeun dumasar kana judul jeung eusi. Lebah dieu, format nulis FIKMIN # JUDUL # EUSI téh kalintang pentingna. Nu format nyeratna henteu kitu, sakadang software bakal héséeun nangtukeun judul tulisan.
 2. Tina unggal postingan naskah (unggal judul), tuluy dibacaan koméntarna, dipaluruh deuih saha nu ngajempolanana.
 3. Macaan sakur dokumén katut koméntarna.
 4. Nyieun statistik kontén.

Catetanana Ngolah Naskah tina Grup FBS
Fikminsunda.com ngolah naskah luyu sareng format nu tos janten kasapukan, nyaéta  FIKMIN # JUDUL # EUSI. Dina kanyataanana, seueur nu nyerat format teu leres, upamina lantaran can terang atawa lepat ketik; kedahna FIKMIN (hurup gedé/leutik teu masalah) kalah nulis FIKIN, FIKIMIN, FIXMIN, FIKSIMINI, jsté. Naskah-naskah nu formatna teu luyu, saheulaanan disimpen dina katégori NASKAH SAMAKBRUK pikeun diédit deui.

 

Menu dina Fikminsunda.Com

1. Tepas
Tepas téh kaca indeks, nyaéta kaca nu katémbong barang wéb dibuka.

Dina tepas aya:

 1. Statistik
 2. Midangkeun naskah unggal bulan.
 3. Naskah Populér, nyaéta naskah nu pangréana dikoméntaran.
 4. Koméntar Populér, nyaéta koméntar nu pangréana dijempolan.
 5. Naskah panganyarna.
 6. Pangarang pangproduktifna, pangréana ngoméntaran, jeung pangréana ngajempolan.

2. Perkawis
Eusina catetan nu patali jeung fikminsunda.com.

3. Arsip Fikmin
Dokuméntasi sakabéh naskah fikmin nu maké format FIKMIN # JUDUL # EUSI.

Dina Arsip Fikmin:

 1. Naskah tiasa dipidangkeun dumasar kana waktu (ti nu heubeul nepi ka nu anyar), jeung dumasar kana popularitas (pangréana koméntar).
 2. Dipidangkeun 30 naskah dina unggal kaca.
 3. Mun diklik ngaran Pangarang, baris muka profil pangarang.
 4. Mun diklik ‘Baca jeung Koméntarna’, bari muka éta naskah lengkep jeung koméntarna.

4. Arsip Samakbruk
Teu béda ti Arsip Fikmin, ngan ieu mah pikeun posting ngan nu teu maké format FIKMIN # JUDUL # EUSI.

5. Dokumén
Pikeun midangkeun postingan dina dokumén grup.

6. Pangarang
Pikeun midangkeun daftar pangarang. Nu disebut pangarang di dieu, nyaéta anggota nu kungsi posting naskah atawa koméntar.
Dina Menu Pangarang:

 1. Midangkeun pangarang dumasar kana ngaran (A-Z), atawa pangréana nulis naskah.
 2. Dipidangkeun 30 pangarang unggal kaca.
 3. Keur nyungsi profil pangarang, klik potrét/ngaran pangarang.

6. Fikmin Grafis
Pikeun midangkeun Fikmin dina wanda grafis.

7. Statistik
Midangkeun statistik Grup Fiksimini Basa Sunda.

Milari Naskah jeung Pangarang
Aya dua cara. Kahiji, klik menu pangarang, terus klik potrét/ngaran pangarang. Kadua, tulis ngaran pangarang dina kolom ‘Milari Pangarang’. Dina profil pangarang, baris dipidangkeun aktifitas pangarang ti mimiti ngagabung nepi ka kiwari (update panungtung). Kaasup jumlah naskah, koméntar, jsté. Klik judul naskah pikeun maca naskah ti hiji pangarang.

Ngédit Naskah
Dina fikminsunda.com, naskah Fikmin bisa diédit. Nu boga hak ngédit naskah nyaéta Admin jeung nu ngarangna (sabada login ka fikminsunda.com). Naskah nu tos diédit, baris dipidangkeun sabada dipariksa heula ku Admin. Ngédit naskah, henteu ngaleungitkeun naskah asli (nu diposting di Facebook), jadi engké bakal bisa dibandingkeun naskah asli jeung nu geus diédit.

Dukungan kana Leuit Fikmin
Kanca FBS nu badé ngeusian “Leuit Fikmin”, pikeun langkung ngaronjatkeun fikminsunda.com, tiasa ngintunkeun kahémanna ngalangkungan rékening:

BCA No. 7740420954 a.n. Dadan Sutisna
BRI Syariah No. 1002450905 a.n. Dadan Sutisna

Ka nu tos ngeusian “Leuit Fikmin”, mugia kersa konfirmasi ngalangkungan Inbox Dadan Sutisna. Sadaya nu tos nyumbang baris dibéwarakeun dina Wéb. Ka nu alim disebat nami, mugia dicatetkeun deuih dina konfirmasi. Unggal sasih, admin baris ngadamel laporan “Leuit Fikmin” kanggo pertanggungjawaban tur dibéwarakeun dina Web fikminsunda.com