Update: 19 Januari 2013 11:40:21

Kampung Bangsat

Ku Yusef Muldiyana II

Di Kampung Bangsat, sakabéh wargana, ti mimiti Lurah, RW, RT, Lebé, Paraji, Guru, Mantri, nepi ka warga séjénna, taya lain, nyaéta bangsat. Hiji peuting, di Kampung Bangsat téh aya salah saurang bangsat ningali Hansip keur ngaronda teu jauh ti Tugu Bangsat. “Hansiiiip...! Aya hansiiiiiiip......! “ ceuk éta bangsat, gogorowokan. Rabul bangsat ti ditu, ti dieu, “Mana Hansipna? Tewaaak...! Tewaaaaak......! Cuang gebugan!” Bangsat ting corowok laju nyangkalak jeung ngagarebugan éta Hansip. Ku para bangsat, Hansip diabringkeun ka Pos Bangsat. Di Pos Bangsat, Hansip téh digebugan kénéh bari diinterogasi “Geus sabaraha kali manéh ngaronda?!” ceuk bangsat. “Sakali,” témbal Hansip. “Bohong, siah! Buru ngaku sing jujur, geus sabaraha kali?” Bangsat nanya deui bari nenggeul. “Tilu,” walon Hansip. “Tah, kitu atuh ngaku,” ceuk bangsat bari habek deui neunggeul. “Rék sakali-kali deui, moal?” ceuk bangsat kénéh “Ampun, pak, abdi moal sakali-kali deui ngaronda, abdi janji” ceuk Hansip kapokeun. “Katempo ngaronda deui, awas siah!” ceuk bangsat.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Lenny Magdaleni: hansip bae diteunggeulan, kantenan pulisi panginten nya...
 2. El Hijar: janari jungkir maca ieu fikmin.... hahaha...
 3. Yusef Muldiyana II: Teh Lenny Magdaleni, kampung bangsat tea atuh
 4. Is Tuning: .... Hansip nu teu tarima digebugan ku bangsat, laju laporan ka kantor Pulisi. "Naon salah manéh bet digebugan ?" "Henteu salah kuring mah, pira gé ngaronda.." "Nyaéta salah ! geus sabaraha kali ngaronda ?" "Aya kana tilu kalina mah.." "Meujeuhna atuh.." "Meujeuhna kumaha ?" "Meujeuhna diasupkeun kana sél !", Regeyeng diborogod, tuluy diasupkeun kana sél. Dihijikeun jeung tahanan séjén. Aya hansip, satpam, pulisi, anggota KPK, intél, jeung tangtara. Di méja hareup, kadéngé telepon ngirining. Tuluy diangkat ku petugas didinya. "Halow ? Ya ! kantor polisi séktor Bangsat disinih ! ada yang bisa kami bantu ?"
 5. Eman Rais: Huh ampir lieur, untung ras ingat ngarana oge dialam fikmin.
 6. Yusef Muldiyana II: Kade janari teh bilih vertigo Kang Ibnu Hijar Apandi wkwkwkwkw
 7. Yusef Muldiyana II: Kang Is Tuning walaaah beuki edan ahahahaaaaa
 8. Yusef Muldiyana II: Kang Eman Rais mihak bangsat, mihak hansip?
 9. El Hijar: moal, tos dua ronde dua kerejep, kang... hahaha...
 10. Eman Rais: Mana hansipna, kaluarkeujn! Arek digebugan deui sakalian.
 11. Yusef Muldiyana II: Oooh Kang Eman Rais teh ti rombongan bangsat? Ahahahahaaaa...... pis ah
 12. Yusef Muldiyana II: Ibnu Hijar Apandi tambihan deui atuh, pameng mung 2 ronde mah
 13. El Hijar: hahaha... ke kasubuhnakeun...
 14. Eman Rais: Ssstttt ki Yusef ulah harus harus, matak gengsi atuh. Piraku anggahota DPR bangsat? Matak leuwih alus disebut koruptor. Matak ngetop tah.
 15. Bhunda Luthfy Thea: Asa nyindiran nu kamari sidang fikmin teh di jungkir balikeun , mantap kang ah + kade hilap hakim sreng jaksa leubeut golongan mana tah ?
 16. Yusef Muldiyana II: hahahaaaa.....
 17. Aming T Firdaus: Ngiringan ah Bade NYOGOK/NEBUS hansip meungpeung teacan disidang berkas perkarana teuacan dileungkepan
 18. Yusef Muldiyana II: Bhunda Luthfy Thea, rupina perkawis hakim sinareng jaksa, kedah tatarosna ka Juragan Is Tuning hehehe.
 19. Dhipa Galuh Purba: aya tokoh nu kirang rupina mah... dimamana oge upami aya ronda, sok aya randa...
 20. Is Tuning: tuh nya... nanaon téh sok neumbleuhkeun ka uing... :P
 21. Dhipa Galuh Purba: Is Tuning: da memang kitu... margi abdi tos ngayakeun survey ka 2 rebu kacamatan anu tersebar di 40 rebu nagara
 22. Yusef Muldiyana II: Dhipa Galuh Purba Randa jeung Ronda silih rINDU di handapeun tangkal Randu
 23. Eman Rais: Kapan rangda mah jatah anu boga lalakon mun cak urang Bandung mah.
 24. Is Tuning: jiga aya paribahasa : aya hiji gedong, pinuh ku randa..
 25. Yusef Muldiyana II: oM Is Tuning kapan aya kantor pulisi sektor bangsat, tangros aya oge kantor pangadilan sektor garong
 26. Yusef Muldiyana II: Randana kaluar disada "Kang Dhipaaaaaa.......!" ceunah
 27. Cornelia Agatha Ke Dua: Mun seug enya, sakampung bangsat wungkul, asa araheng
 28. Is Tuning: Kampung Bangsat, Kelurahan Cicopet, Kacamatan Garong, Kabupatén Bromocorah ..
 29. Is Tuning: ceu Cornelia Agatha Ke Dua, nu ahéng mah nu ngorongna.. éh, nu ngarangna...
 30. Cornelia Agatha Ke Dua: Rupina nu ngarang ieu, mastakana tangtos saheng
 31. Is Tuning: sumudun, bilih badé ngopi...tiasa naheur cai didinya...
 32. Cornelia Agatha Ke Dua: Kopi cap Bangsat?
 33. El Hijar: memeh hansip diteunggeulan, nu gaduh jasana mah saleresna si engko. saur anjeunna, "haiya, tangtala laing kulihi laing, hangsi meuleung." nembe urang lembur neunggeulan eta hansip..
 34. Is Tuning: ceu Cornelia Agatha Ke Dua, nu raos mah... Kopi Susu Bangsat
 35. Cornelia Agatha Ke Dua: Hayaa Hangsi weuleuuu... tong wolo panca sila, kumtaw oge owe wisaaaa
 36. El Hijar: Cornelia Agatha Ke Dua, hahaha...tah eta... wala wala sipa ola.... teu wasa neraskenana...
 37. Cornelia Agatha Ke Dua: wala wala sipa ola, waske oge wisaaa
 38. El Hijar: emh, kayungyun ku ceuceu Cornelia Agatha Ke Dua, hatam basa pisan basa si engkona.... haha...
 39. Cornelia Agatha Ke Dua: eta kakala anu lua, komo conelia anu tilu
 40. Is Tuning: geuning aya nu kadua, katilu.. kaopat.. jiga kiripik ma icih.. :P
 41. Dhipa Galuh Purba: Yusef Muldiyana II: tiasa ieu dianggo perbandingan Kang... dina carpon abdi mah, si bangsat teh antukna tarobat, kumargi mantan Kiai langkung jarahat.... bilih bade ngaos, judulna "Surat Wanci Sareupna"... http://galuh-purba.com/surat-wanci-sareupna/
 42. Mpok Nori: Is Tuning sedep kurupuk Ma Icih?
 43. Is Tuning: duka sedepna mah Mpok Nori, nu jelas mah lada ! :P
 44. Mpok Nori: Carpon@ Dhipa Galuh Purba KAWASNA moal aya nu bisa ngaganti manéhna, sanajan ku manéhna. Ieu surat ogé ditulis keur manéhna, sangkan manéhna bisa surti yén taya deui nu bisa ngungkulan carita cinta jeung kahéman anu teu weléh tingsariak dina kongkolak mata panon, ogé mata haté. Mangsa langit ngungun kulawu, rék mungkas wanci beurang, taya anu bisa ngalindih manéhna. Tapi sanajan manéhna datang pikeun ngawiru raheut, marengan mongkléng peuting, tur mapag mata poé isukan: tetep moal bisa ngaganti manéhna. Sakali deui, moal aya nu bisa ngaganti manéhna, sanajan manéhna. Dina ieu surat, pamohalan ngaguar lalakon lawas nu kalah matak waas. Keun, nu lawas mah sina laas salawasna. Nu leuwih utama, manéhna perelu nyaho yén bieu pisan angin ngagelebug amuk-amukan. Mata poé anu kuduna amitan, kalah beuki morérét ngabesét saban lalangsé. Tapi teu lila, kaayaan ngadadak simpé, reup matapoé ilang saharita. “Aya naon di dunya téh?” teu jelas, saha anu nanya, jeung nanya ka saha. Di dunya geus lumangsung kajadian ahéng. Malah henteu kungsi tumiba dina sajarah kahirupan manusa. “Enya, aya naon di dunya téh?” beuki teu écés baé nu nanya téh. Geus sumebar miliaran pamplét jeung selebaran séjénna, anu ditapelkeun di sakur tempat ibadah jeung puseur kagiatan kaagamaan. Anu satuluyna, éta warta téh lain baé sumebar ngaliwatan pamplét, brosur, atawa baligo. Da puguh kaasup ngajejelan warta média citak atawa éléktonik, di antara warta ngeunaan présidén anu beuki gumasép. Warta anu geus lain sakadar isu. Eusina mah pondok, tapi temahna matak ngageunjleungkeun: ‘Mugia kama’lum ku sadayana, yén pangéran parantos maréntahkeun ka para ahli agama sareng sakur jalmi suci sadunya, sadaya larangan dina agama kudu dicabut kalayan henteu perelu diberlakukeun!’. Warta rongkah tangtuna ogé. Sabab pikeun anu munggaran, sakur ahli agama sapuk pikeun ngajalankeun paréntah ti nu ngaku pangéran téa. Loba di antarana anu boga pamadegan, yén kahirupan di langit ogé kawasna geus katépaan isu posmo. Tapi sawatara tokoh nétélakeun, kawasna pangéran geus weudeu ku kalakuan manusa di ieu dunya. Anu leuwih hébat deui, taya saurang ogé anu cangcaya kana éta paréntah. Saréréa sapuk tur siap ngajalankeunana. “Satuju?” “Setuju…!” “Tuluy, kumaha atuh aturanana?” teuing saha nu nanya. Saréréa bingung. Sabab para tokoh ogé tacan apal, naon anu munggaran kudu dilalanyahan. “Tenang, tenang….!” Aya di antarana anu nyoba-nyoba ngécéskeun sacara singget. Naon rupa anu saméméhna dianggap haram atawa dipahing dipilampah, ti mimiti detik harita kudu dilakonan. “Ramékeun deui prostitusi jeung judi!” “Satujuuu…!” saréréa surak. Komo deui ninggang ka jalma anu ti saméméhna geus anti agama, kaayaan kitu téh éstuning kacida matak pikabungaheun. Tapi dina mangsa tukang maling rék ngaranjah, maranéhna ngarasa bingung. “Saha calon korbanna? Apan kabéhanana geus jadi penjahat?” pokna bari garo-garo teu ateul. “Awas, ulah kumawani nyieun kajahatan ka penjahat!” tokoh penjahat anu saméméhna tokoh masarakat, ampir saban mangsa ngawawadianan. “Jadi, saha atuh sasaran urang?” tanya sakelompok pamuda, anu kakara pindah propési, tina aktivis sosial kana bangsat kelas kakap. Sakedapan, tokoh penjahat bingung. Tapi teu lila, manéhna imut. “Sasaran kajahatan urang mah nyaéta penjahat anu geus tibaheula jadi penjahat!” “Satuju…!” Para penjahat senior ngaranjug tur reuwas kareureuhnakeun. Kaasup jalma-jalma anu saméméhna teu percaya ka Pangéran, mimiti muringkak bulu pundukna. “Bancang pakéwuh ieu mah!” “Enya, bahaya!” “Duh… Pangéran…” penjahat senior sumujud. Ukur kaselang sababaraha poé, tempat ibadah jeung puseur kagiatan keagamaan ngadadak pajejel-jejel deui. Maranéhna téh nyaéta jalma-jalma anu salila ieu ngalélécé, ngahina, malah nganggap euweuh Pangéran. Teuing ku lantaran ngarasa kalindih pacabakanana, atawa bisa jadi kagero pikeun jadi jalma anu ngagem agama. Nu écés mah, maranéhna munajat ka Pangéran pikeun mulangkeun deui hukum-hukum jeung rupaning pantrangan dina agama. Maranéhna ngadu’a, sangkan agama jeung syari’at buru-buru ditanjeurkeun. Nu jahat tarobat. Tapi teuing lamun kaayaan geus dipulangkeun deui siga sabihara-sabihari. Ngan sakitu lalakon anu ditulis dina surat keur manéhna. Tangtuna ogé lain lalakon nyata, sanajan nyata minuhan satungkebing ieu pikir. Éta mah ukur dongéng nu kulayaban wanci sareupna, marengan hiji pananya ka manéhna: Naon nu jadi pangjurung manéhna, nepi ka hayang mulangkeun ieu diri ka gigireunana? Salawasna? Ah, manéhna kudu apal yén taya deui nu bisa ngaganti manéhna, sanajan diganti deui ku manéhna.*** Ranggon Panyileukan, 1423-1428 Hijriyah Dimuat dina Koran Sunda, taun 2007
 45. Eman Rais: Leuwih aheng deuih, mun seug enya, sakampung rangda wungkul.
 46. Bambang Hardiwianto: Teangan provokatorna saha yeuh dalang ti sakabeh hansip?
 47. Yusef Muldiyana II: Bambang Hardiwianto bade milarian antek-antek Hansip nya?
 48. Tatang Sumarsono: Ari uing mah, Sef, reuwas téh lain ku perkara kampung bangsat, tapi waktu Rumentang Siang (RS) aya anu pangangguran nukeurkeun jeung Kebon Binatang (KB). Étah, isukna paciweuh. Ceu Eti nu rék méré kursus nulis puisi, teu pupuguh jadi maraban orang utan. Hadi, heueuh urang Lémbang téa, karepna rék lalajo drama, pan tulusna ngahuhuleng hareupeun kandang siamang.Mat gogoléran di luareun kandang banténg. Godi, heueuh Si Aang ti Ciamis, niatna rék ngajurian festival drama, apan kalah meunteun gajah nu keur kawin. Anu karunya mah urang Ciparay. Boro tadina pakaulan rék piknik ka KB, ari pék bet disampakkeun monolog Rinrin. Ibu Guru nu mawa murid-muridna pikeun nyatetkeun sasatoan, apan kalah ngobrol jeung Wa Kabul perkara batu ali. Séjén deui jeung calon pangantén anu rencanana rék nyieun foto pra wedding deukeut karangkéng maung, tungtungna ukur bisa berposeu di warung Kang Endut. Untungna téh patukeurn ngan sapoé. Ngan tacan kasawang nya, mun RS atawa KB ditukeurkeun jeung kampung bangsat mah.
 49. Yusef Muldiyana II: Kang Tatang Pahat aéh punten maksad téh Kang Tatang Supriadi ya ampun salah waé Kang Tatang Sutardi éh Kang Tatang Sumarsono kacipta meureun sasatoan balanja ka Pasar Kosambi pami RS janten KB mah, Hadi Aks Aks mah nuju hajat, syukuran Saung Sastra Lembang anu ku Gusjur Mahesa mah disebatna teh Saung Anklung, kengeng pinunjul ka 2 FDBS (Festival Drama Basa Sunda ka XII) nu dikokola ku Teater Bel Ld eh punten maksad teh ku Teater Sunda Kiwari ti kaping 12 Maret dugi ka 31 Maret 2012. Sajabi kenging pinunjul II, Saung Sastra Lembang oge kenging pinunjul aktor sareng lebet nominasi tina sadaya katagori, Artistik, Aktris, sutradara jeung sajabana. Pinunjul kahijina nyaeta Teater Lorong Subang. Pinunjul katilu Teater Camperenik anungabantun naskah Pajaratan Cinta karya Dian Hendrayana aéh punten maksad téh Dhipa Galuh Purba, pami Saung Sastra Lembang anu pinunjul II mah nyandak naskah Satru karya Nazarudin Azhar
 50. Zulaikha Sobana: Kang, kumaha tah pm dilebetkeun tokoh kyai atnp ustad, bkl kmh kajantenanana nya?
 51. Zulaikha Sobana: Kang, kumaha tah pm dilebetkeun tokoh kyai atnp ustad, bkl kmh kajantenanana nya?
 52. Yusef Muldiyana II: Saha PM teh bu?
 53. Nazarudin Azhar: Tah, jigana dina fikmin nu jiga kieu, nu liar, teu kapalang edan mulak-malik logikana, maqomna Ang Yusef mah. Serius, jadi hayang maen drama yeuh, siap ah, nyutradaraan...
 54. Abah Ogo: ieu nu disebut "ide gila" teh. Sip Lah...Kang Nunu, geura pentaskeun geura, pasti seru...hehehe
 55. Zulaikha Sobana: Maksad abdi mah "pami", mung hoyong ngahemat energi we...begituh Kang..hehe...
 56. Zulaikha Sobana: Maksad abdi mah "pami", mung hoyong ngahemat energi we...begituh Kang..hehe...
 57. Zulaikha Sobana: Maksad abdi mah "pami", mung hoyong ngahemat energi we...begituh Kang..hehe...
 58. Yusef Muldiyana II: Ceu Almukaromah Zulaikha Sobana, manawi téh Perdana Mentri ahahaa
 59. Yusef Muldiyana II: Kabg@Nazarudin Azhar hayu ah cuang dramakeun, tapi timana nya waragadna? Kumaha pami warga Fiksimini Basa Sunda, janten panitia Pasanggiri Drama Sunda Musikal (Sanés Gending Karesmén)atanapi Pasanggiri Drama Monolog Basa Sunda sa Jabar-Banten. Satuju Ang?
 60. Yusef Muldiyana II: Abah Otang K ngiring maén ah
 61. Yusef Muldiyana II: Aming T Firdaus sareng Aming D Rachman dupi salira ti rombongan bangsat atanapi hansip?
 62. Zulaikha Sobana: Rupina lepat nagara ah...
 63. Yusef Muldiyana II: Dhina Irianawaty, Tini Martini, Euis Suangsih, Tutin Sulyati, Dech Soehernie koméntaran atuh dongéng uing?
 64. Yusef Muldiyana II: Hey Putri Kinasih bagi artos lah, apan Putri Kinarsih mah randa bengsrat pangbeungharna sa Jabar-Banten :)
 65. Yusef Muldiyana II: Deden Abdul Aziz meni hédéd foto profile énggalna :)
 66. Putri Kinasih: kang Yusef...meni gak ada habisnyah.....ideuna sae..sae...
 67. Kaka Askara Sukma: Saha Bupatina nya? kaereh Kadipaten mana etateh
 68. Deden Abdul Aziz: teu pisan-pisan abi mah mung ngacungkeun jempol da yey, komentarna mah cekap kawakilan ku Ang Nazarudin Azhar (foto keur jaman maen titer di TMIB tea)
 69. Yusef Muldiyana II: Kaka Askara Sukma Kadipaten The Bang Of The Sat , bang sat
 70. Kaka Askara Sukma: Dupi Propinsina mana kang?
 71. Yusef Muldiyana II: Kaka Askara Sukma, Provinsi Rancaborgol
 72. Yusef Muldiyana II: Kaka Askara Sukma Bupatina nyaéta anu waktos harita kapilih dina PILKADA
 73. Kaka Askara Sukma: enonesa keneh kang?
 74. Yusef Muldiyana II: Kaka Askara Sukma Indungna Sial
 75. Aming T Firdaus: Nembe katoong aya nami abdi ka flm dupi abdimah ti rombongan Bangsat ... Asmara
 76. Yusef Muldiyana II: Kang Aming T Firdaus, Durjana pemetik bunga tea, panginten nya? Hahahaa...
 77. Aming T Firdaus: Nembe katoong aya nami abdi kafilem, abdimah tirombongan Bangsat...Asmara
 78. Aming T Firdaus: Leres pisan kang Yusep tapi tong disaur saur kanu sanes
 79. Yusef Muldiyana II: Kang Aming T Firdaus, moal, moal disaur-saur Kang Aming
 80. Usep Acx: haaaaarr.... Heuheuheu
 81. Aming T Firdaus: Tah kitu hatur nuhun jadi sami sami Durjana pemetik bunga jangan saling mendahului
 82. Yusef Muldiyana II: Usep Acx reuwas nya?> Ahihihiiiii
 83. Yusef Muldiyana II: Aming T Firdaus, cuang gentos weh julukan teh janten "Pendusta Cinta" satuhu?
 84. Yusef Muldiyana II: Dewi Ratna Damayanti, haturnuhun jempolna
 85. Irman Dimyatie: :"Duh, telat OL. Karek kabuka, Ang. Dianjuk heula komenna. Rek macaan heula komen nu sejen.
 86. Yusef Muldiyana II: Okeh Kang Irman Dimyatie
 87. Dewi Ratna Damayanti: Waduh mangga atuh nyanggakeu jempol 4.. Punten nu 2 mah arageung teuing..
 88. Yusef Muldiyana II: Ki Hasan kamna wae?
 89. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha....
 90. Yusef Muldiyana II: asa can kangtos ninggal Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, seuri siga kitu
 91. Ki Hasan: Hehehe. Rada pakepuk ieu teh Kang Yusef Muldiyana II.
 92. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ih..pan kamari di Rumentang seurina kitu
 93. Yusef Muldiyana II: Curiga ngiring demo yeuh Ki Hasan
 94. Yusef Muldiyana II: Ah maenya Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu? Abdi teu ninggal geuning?
 95. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: atuda Kang Yusef mah anteng waé mikmin
 96. Yusef Muldiyana II: Teh Yanti Sri Budiarti haturnuhun kintunan jempolna
 97. Yanti Sri Budiarti: Edaaaas...! Nyaan fikmin edas pisan ieu mah Kang Yusef Muldiyana II, punten abdi teu acan kabujeng patroli di Nagri Fikmin. Haduh, ti kamari meni sesah milari lolongkrang...:) Kumaha hasilna FDBS teh..?
 98. Godi Suwarna: :"Najan Jang Yusmul ngabringkeun rupa-rupa fikmin ge, uing mah moal kuman moal komen, kajaba kana fikmin nu siga kieu, yeuh...! Nu kieu karek fikmin ngaranna, Jang..."
 99. Rukman Ranudinata: Eta fikmin teh siloka...teu kedah dibahas deui da sadayana urang tos mafhum.
 100. Yayan 'Bedog' Supriatna: der ah fiksimini gelar Drama Sunda, uing siap ngingintil lalajo
 101. Deden Abdul Aziz: Drama 150 kecap...
 102. Yusef Muldiyana II: Naha meni sibuk-sibuk teuing atuh Teh Yanti Sri Budiarti? Ngawulang? Tah anu pinunjul I di FDBS tén taya sanés patandang ti lembur uing, nyaéta Teater Lorong Subang. Pinunjul II ti lembur pamajikan ka dua aki kuring nyaéta Saung Sastra Lembang. Pinunjul III ti lembur popotongan uing, nyaéta Teater Camperenik Cimahi.
 103. Yusef Muldiyana II: Kang Godi Suwarna. gaya euy fikmin ieu aya dina fikmin petingan, switswiiiiis...... hehehee
 104. Yusef Muldiyana II: Den Rukmana Master aéh punten maksad téh Den Rukman Ranudinata, ih siloka pisan ieu mah...... da hayangna mah lain Kampung Bangsat, tapi Nagara Balangsak
 105. Yusef Muldiyana II: Juragan Yayan 'Bedog' Supriatna, naha maké lalajo, kudu jadi pamaén ah
 106. Yusef Muldiyana II: Juragan Yayan 'Bedog' Supriatna, naha maké lalajo, kudu jadi pamaén ah
 107. Yusef Muldiyana II: Juragan Yayan 'Bedog' Supriatna, naha maké lalajo, kudu jadi pamaén ah
 108. Yusef Muldiyana II: Juragan Yayan 'Bedog' Supriatna, naha maké lalajo, kudu jadi pamaén ah
 109. Yusef Muldiyana II: Deden Abdul Aziz , meni siga anu ngahaja dipas-pas nya, teu kurang teu leuwih hahahaaa......
 110. Yusef Muldiyana II: Cikan May Ramadhan, Abi Cepian Ibn Al-khairi sareng Aming D Rachman mihak ka mana yeuh?
 111. Kakak May Unyu-unyu: rek jadi anu ngaronda mung susulumputan, Kang.. rek api-api bangsat
 112. Yusef Muldiyana II: Moal tuluy ka masigit maok sendal, May?
 113. Kakak May Unyu-unyu: hihihi.. bade maok kabogoh batur weh uingah. hehe..
 114. Yusef Muldiyana II: Kang Asep Supriatna, Kang Asep Doel, Kang Asep Budiman, Kang Asep Komara jadi balad saha?
 115. Abi Ibn Al-Khairi: edddaassss geuning ieu meni pelem pisan. mihak ka pangarangna bae abdi mah lah. da bongan hansipna nembe digebugan sakitu ge make kudu jujur geura.
 116. Yusef Muldiyana II: Sok May ku Kang Yusef dikenalkeun ka kabogoh batur namina Meila Handayani sareng Maya Dewi, keresa May?
 117. Yusef Muldiyana II: Abi Cepian Ibn Al-khairi, mihak ka pangarang mah sami sareng mihak ka May Ramadhan, ronda anu api-api jadi bangsat hahahaaaa,,,, intel nih yeeeeee?
 118. Kakak May Unyu-unyu: (ngaharewos) kang, nu saangkatan sareng abdi atuh, Kang. heuheu
 119. Ahmad Faisal Imron: punten...eta hansip teh dulur abdi..
 120. Wawan Setiawan Husin: enonesia...enonesia...!
 121. Meila Handayani: Tewaakk uink ihhh..☺Ήii☺Ήii☺Ήii•••☺
 122. Yusef Muldiyana II: Meila Handayani benaaaaang, siah!
 123. Yusef Muldiyana II: Wawan Setiawan Husin, balangsaaaak... balangsaaak
 124. Yusef Muldiyana II: Ahmad Faisal Imron Kampung Bangsat abti nepotisme, ahahahaaa
 125. Meila Handayani: Lumpaaatt...weeewwww
 126. Yusef Muldiyana II: Meila Handayani Udaaaaaaaag.... wooooow
 127. Rukman Ranudinata: Bang kalima-lima bangsat sat sato nu garalak lak laku jalma codeka ka kacida harakna na naha ngadahar duit rayat...
 128. Meila Handayani: *nyumput na tonggong nyimas ratu yuyu..hayyoohh wani teuu??HªhªhªHªhªhªHªhªhª
 129. Yusef Muldiyana II: Meila Handayani emang aya gorowongna kitu Tonggong Nyimas Kanjeng Ratu?
 130. Meila Handayani: ☺Ήii☺Ήii☺Ήii•••☺ ..salah nya..maksudna tukangeun ihh..taahh nyimaasss kang yusef aong
 131. Dewi Ratna Damayanti: Kersaaaa.. Eh.. Salah akun nya, hahaha..
 132. Herffin Rafianto: di lembur bangsat tantos aya "hansip teriak hansip"
 133. Mpok Nori: Mpok, bade kemping ah di kampung bangsat, kengeng teu?
 134. Yatsu Drajat: sidikan ieu teh nagara na ...... Mpok Nori sugan teu apal ?
 135. Mpok Nori: Yatsu Drajat aong da Nagara Mpok mah Nagara Ustad
 136. Yatsu Drajat: Ustadz Luna atanapi Ustadz Tena ?
 137. Mpok Nori: Ustad bangsat tuna
 138. Yatsu Drajat: na ek nepi ka iraha rek ngaheurap bangsat bin koruptor teh nya meni hese beleke ......lain turutan cara nagara Cina .....babad tuntas tas tas tas 2 detik yang lalu · Suka
 139. Jejen Jaelani W: hehehe...., balas dendam...
 140. Cornelia Agatha Ke Dua: Di China mah letter mobil unggal dinten gentosan antawis nomer ganjil sareng genap
 141. Bambang Hardiwianto: di satiap kampung tangtu aya bangsat jeung aya hansip
 142. Yusef Muldiyana II: Cornelia Agatha Ke Dua naha los los kana letter mobil?
 143. Yatsu Drajat: Cornelia ; ideu sae pisan kangge solusi kamacetan lalulintas , wartoskeun atuh ka kementrian perbubungan
 144. Kursiyani Ayana Dimejarini: Di China mah teu kenging sakulawargii gaduh mobil langkung ti hiji, teu cara di urang, sakulawargi tiasa gaduh 10 mobil
 145. Yatsu Drajat: Kursiyani Ayana Dimejarini : sae oge upami anu teu gaduh garasi teu diwidian gaduh mobil nya,upami momobilan mah teu nanaon ...... (hapunten ka Yusef Muldiyana II nu gaduh lapak, mengpar tina status yeuh xixixixi :D)
 146. Kursiyani Ayana Dimejarini: Sumuhun, namung di luar negeri mah sok aya bangunan khusus kanggo garasi, malih garasi-garasi teh tos didambel di bawah tanah Kang Yatsu Drajat. Sapertos di Jepang ayeuna terminal seueur di handap taneuh, luhurna hutan kota.
 147. Kursiyani Ayana Dimejarini: Eh punten ka Yusef Muldiyana II, abdi teu acan komen kana fikminna, sae kang, liar idena.
 148. Eman Rais: Di Jakarta oge parantos aya bangungan model kitu tah neng Kursi, e-eh Kursiyani Ayana Dimejarini. Sapertos blok C pasar Tanah Abang, kapan aya besmen pertokoan dugi ka 10 umpak kahandap.
 149. Yusef Muldiyana II: Yatsu Drajat mangga, ngawangkong naon wae lah, resep ngabadungan
 150. Yusef Muldiyana II: Yatsu Drajat mangga, ngawangkong naon wae lah, resep ngabadungan
 151. Kursiyani Ayana Dimejarini: Kutan kitu Eyang Eman Rais, mung di Bandung teu acan aya nya?
 152. Yatsu Drajat: Eman Rais & Kursiyani Ayana Dimejarini : mung panginten luhur na sanes Hutan Kota nya ........ Mall sareng Mall we di nagara Enonesa mah nya, kirang wawasan hejo
 153. Yusef Muldiyana II: Sesah di Bandung mah Ceu Kursiyani Ayana Dimejarini, bisi urug ke taneuhna
 154. Eman Rais: Duh ki Yatsu Drajat, misina di Jalaksana. Pami di Tanah Abang mah rugel atuh pami ngajanten hutan kota. Sssttt, moal lami ah permios. Kapan eta preman lapak sok burial buncelik. Hatur nuhun ki Yusef.
 155. Yusef Muldiyana II: Kang Eman Rais kamana? Nya, sok kitu ah
 156. Eman Rais: Eh aya kang Yusef, kapan cowok panggilan yeuh.
 157. Yusef Muldiyana II: Huhuuuaaaaahahahaa CP nih yeee?
 158. Kursiyani Ayana Dimejarini: oh kitu?
 159. Yusef Muldiyana II: Sumuhun
 160. Yusef Muldiyana II: Tatang Pahat nuhun jenpolna
 161. Tatang Sumarsono: Ari di Cibiru mah, Sef, aya anu lapor ka lurah, duméh peutingna kabangsatan. Ngan éta jelema téh sok gugup sakalieun nyarita gé. Pokna, "Pa Bangsat, apan abdi téh kalurahan. Ngaliwat kana radio, jandéla dibawa. Jigana lurahna lapar, Pa Bangsat. Da boboko geus béak, kari sanguna wé nangkub. Pék téh di pipir, ngan kari domba wé nyampay, ari tambangna leungit."
 162. Yusef Muldiyana II: Tatang teh kitu Kang kutan Sumarsono? Hahahahaaaaaa.....
 163. Yusef Muldiyana II: Dewi Ratna Damayanti Balong lauk, balong ngojay?
 164. Yusef Muldiyana II: Komentar atuh Usep Acx
 165. Hasan Supriadi: di salah sahiji wewengkon pulo sumatera (bagean nu teu jauh ti pulo jawa), aya pisan wewengkon nu pulisi teu wani asup ka eta wewengkon... asli ieu mah
 166. Yusef Muldiyana II: Naha pedah naon Kang Hasan Supriadi, eta pulisi dugi ka kitu teh?
 167. Hasan Supriadi: Kang Yusef Muldiyana II, ieu saleresna cariosan katampi ku si kuirng ti balad damel si kuring nu matuh di caket eta wewengkon... nya eta sapertos carios di luhur, wargana seuseueurna bromocorah... dugi ka tingkat kecamatan ceunah, duka leres heunteuna mah... mun saurna mun aya nu kapalingan motor atawa mobil, terus ku malingna dicandak ka eta wewengkon, dijamin moal tiasa dicandak kaluar deui... pulisi ge moal wantuneun lebet cenah...
 168. Hasan Supriadi: eh di urang ge mun teu lepat mah aya wewengkon nu kitu teh...
 169. Hasan Supriadi: di daerah Ciayumajakuning mun teu lepat mah... duka enya heunteuna mah, da sami nu ieu ge mun ukur saur manuk...
 170. Usep Acx: komenanna mah teu kabayang kang Yusef Muldiyana II, nuju kumaha sareng timana dugi ka ngagebray ideu siga kieu ? dualas karung tah jempolna ge ke disanggakeun ku tukang ojeg..... :heuheuheu
 171. Yusef Muldiyana II: Hasan Supriadi, eta-eta geuning dugi kaituna nya, pami di urang dimana? Dimana Ciayumajakuning teh?
 172. Yusef Muldiyana II: Usep Acx bayangkeun heula atuh hahaaa.....
 173. Yusef Muldiyana II: Ratna M Iwan kaaos teh mung komentar di Cawokah Nasional weh
 174. Yusef Muldiyana II: Teh Mariana Herdiawan komentaran atuh ieu fikmin abdi Kampung Bangsat
 175. Ratna M Iwan: hahaha....ayah meni apalan ih.... janten isin..kapendak otreeeh lah nantimah dirikuh koment disinih
 176. Yusef Muldiyana II: Apan aya sinyalna karaos nENG Ratna M Iwan
 177. Hasan Supriadi: wewengkon pas na mah teu apal Kang Yusef Muldiyana II, ngan ceunah wewengkon eta teh tempat "kabur" sareng nga-gabung-na para bromocorah... duka sami teu tah sareng nu kantos geunjleung kamari pakait sareng kajantenan "Penyerangan di RSPAD" (nu nyambit2 Hercules tea geuning)...
 178. Ratna M Iwan: da atos ka aos cerita kampung bangsat anu ngagebukan hansip nyasab ngaronda di kampung bangsat tuh jempolna ge pang badagna sami sareng salira abdi
 179. Yusef Muldiyana II: Han Nief Sya'ban tadi aya salam ti Molek R Ruslan
 180. Yusef Muldiyana II: Dedi Warsana, Dedy Koral, Dech Soehernie, Tini Martini, Dhina Irianawaty, Dhipa Galuh Purba kadarieu atuh
 181. Yusef Muldiyana II: Anggie Sri Wilujeng, Rinrin Candraresmi, Sri Mulyani, Tya Setiawati haturnuhun jempolna
 182. Yusef Muldiyana II: Yadi Sutomo, Asép Bénito Aripin katampi pisan kintunan jempolna
 183. Mariana Herdiawan: aaahhh ..alim teuing coment na oge ..sieun nasib abi siga hansip eta
 184. Yusef Muldiyana II: Moal atuh Teh Mariana Herdiawan, moal wantunneun bangsatna ka putra Gubernur Jabar mah wekekekeeeeee.....
 185. Yusef Muldiyana II: eh Fery Heryawan ketah nya putra gubernur mah
 186. Mariana Herdiawan: abimah sanes putra gubernur jabar ..tapi putra siema sareng siapa
 187. Yusef Muldiyana II: Teh Mariana Herdiawan, sanes putra ,antan Kadsi DISPARBUD deuih nya da itu mah Herdiwan
 188. Sri Mulyani: duh jungkir jumpalik, hihihihhhh
 189. Yusef Muldiyana II: Sri Mulyani, mangga bilih badé mintonkeun lalakon Kampung Bangsat ieu, ké ku Kang Yuséf cuang jantenkeun naskah drama.
 190. Yusef Muldiyana II: Sri Mulyani, mangga bilih badé mintonkeun lalakon Kampung Bangsat ieu, ké ku Kang Yuséf cuang jantenkeun naskah drama.
 191. Bambang Hardiwianto: Yus, eta Hansif teh, lamun teu Teddy Achmad, Iwa Setiadi, teu mungkin Si Kutjuk weh pokona mah hahahaaa
 192. Yusef Muldiyana II: Iwa Mulyana panginten Bambang Hardiwianto
 193. Bambang Hardiwianto: Teu dingararanan atuh tokoh-tokohna, misalna di kampung eta aya Lurah ngarana Haris Luhut Nasution, aya paraji ngaranna Endang Handaryanti, Guru SDna Bu Aah wkwkwkwkwk...
 194. Teddy Achmad: amun aya kuring mah pasti aman lantaran kieu - kieu mantan Raja Bangsat.....
 195. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: ieu mang Yusef Muldiyana II teu eureun nu coment....hehehehehehe mantabssssssssssssss
 196. Dadah Hidayat: Kang Yusef, kampung bangsat gang copet, blok paling heuheuheu
 197. Bambang Hardiwianto: Teddy Achmad wilujeng wengi Kang
 198. Yusef Muldiyana II: Walaaah kutan Juragan Teddy Achmad calon RI 1 teh mantan Raja Bangsat ? Hahahaaaa.... nuhun tos keresa komentar juragan,
 199. Yusef Muldiyana II: Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha, ieu cingcirining fikminer sejati
 200. Yusef Muldiyana II: Mang Udung kadieu geura, urang ngaronda di Kampung Bangsat, pasti beubeunangan lah
 201. Yusef Muldiyana II: Dadah Hidayat bade ngiring ngaronda?
 202. Yusef Muldiyana II: Dadah Hidayat bade ngiring ngaronda?
 203. Yusef Muldiyana II: Dadah Hidayat bade ngiring ngaronda?
 204. Yusef Muldiyana II: Dadah Hidayat bade ngiring ngaronda?
 205. Yusef Muldiyana II: Dadah Hidayat bade ngiring ngaronda?
 206. Yusef Muldiyana II: Dadah Hidayat bade ngiring ngaronda?
 207. Yusef Muldiyana II: Dadah Hidayat bade ngiring ngaronda?
 208. Dadah Hidayat: bade atuh ih, sugan we aya bilik nyingkab heuheuheuheu
 209. Bambang Hardiwianto: Di Kampung ieu mah anu jumaahan nyareker nya pastina oge, da balikna hayang menang sendal
 210. Hadi Aks: Hahaha....Cek uing ge moal aya nu nandingan da kana jeprut Ang Osep mah!
 211. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: leres kang Yusef Muldiyana II, Fikminer...........
 212. Joko Kurnain: Ang Yusef Muldiyana II, jieunkeun naskah drama ieu geura. Milukeun sayembara jang FDBS
 213. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: muhun tah sae ide ti kang Joko Kurnain, damel naskah weh nu maen nana anu caroment ..hehehehehe
 214. Yusef Muldiyana II: Kang Hadi Aks, keresa janten Kadesna di ieu kampung?
 215. Yusef Muldiyana II: Teddy Oktora tah sina jadi salah saurang pendudukna
 216. Yusef Muldiyana II: Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha oge kedah ngiring maén
 217. Yusef Muldiyana II: Kang Asep Supriatna weh nya sutradarana?
 218. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: ang Yusef Muldiyana II mangga di antos sabari patepangan fikminer we,...teu kabayang eta, tapi aslina sae kang di damel pamentasan da ningan di nagri urang mah jiga kitu jadi bangsat nu neang hansiiip...
 219. Yusef Muldiyana II: Leres pisan Kang Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha, dasar jaman geus tibalik ucing sieun ku beurit, tah kitu saur pamendak Kang Dedy Koral pupuhu Kebun Seni
 220. Teddy Achmad: keun ku aing di sponsor ran nana.....
 221. Yusef Muldiyana II: Ang Teddy Achmad, cak siah! Hahahaaa,,,, serius yeuh, mun enya rek diseriuskeun yeuh rek diayakeun Festival Drama Sunda Musikal sa Jabar-Banten
 222. Yusef Muldiyana II: Produseran sakantenan ku Ang Teddy Achmad
 223. Lina Herlina Yusef: meni teu areucleug, hehehe
 224. Lina Herlina Yusef: meni teu areucleug, hehehe
 225. Lina Herlina Yusef: meni teu areucleug, hehehe
 226. Lina Herlina Yusef: meni teu areucleug, hehehe
 227. Lina Herlina Yusef: meni teu areucleug, hehehe
 228. Lina Herlina Yusef: meni teu areucleug, hehehe
 229. Lina Herlina Yusef: meni teu areucleug, hehehe
 230. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: cak ang Yusef Muldiyana II, abdi janten saksi.......kang dialogna oge kedah na , anu aya dina comen we meh sakalian di sebut teu arecleug...hehehehehehehehehe
 231. Yusef Muldiyana II: hahaaaaa.... pun bojo ngadat,
 232. Yusef Muldiyana II: Tanaka Saepudin bade janten Hansip>
 233. Yusef Muldiyana II: Anggiat Tornado janten juru potretna nya?
 234. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: tah ang Yusef Muldiyana II, eta ge di padukeun meh rada rame ,,,...hahahahaha
 235. Yusef Muldiyana II: Remi Sadkar penata musikna oke?
 236. Yusef Muldiyana II: Dipadukeun naonna Ang Yogi Supryadi ?
 237. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: kang Yusef Muldiyana II di padukeun sareng caritana pun bojo akang Lina Herlina Yusef anu ngadat gara-gara mikmin wae meureun.hehehehehehehe
 238. Yusef Muldiyana II: Nuhun jempolna Deden Bejo
 239. Yusef Muldiyana II: Ňandang Darana, Nandang R. Pamungkas, Nandang Firman Nurgiansyah, kmarana wae? Boa-boa nuju ngaronda? Hahahaaaaa...
 240. Bambang Hardiwianto: Neneng Sitanggang janten sahana nya?
 241. Bambang Hardiwianto: Neneng Sitanggang janten sahana nya?
 242. Bambang Hardiwianto: Anu hade mah difilemkeun lah dijieun serial Kampung Bangsat, ke jadi panjang lalakonna, siga Cinta Fitri tea geuning
 243. Joko Kurnain: Siap saya jadi penata artistikna jeung nu ngamake'up
 244. Joko Kurnain: Bade di mana maenna? Rumentang Siang? STSI? Taman Budaya atawa di TIM?
 245. Santun Prajewisona: Hahahahahahahahaaaaaa..... Aya kitu kampung siga kitu?
 246. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: Asyiiiiikkkkkkkkkk euy di jadikeun hehehehehehehe
 247. Santun Prajewisona: Dijadikeun naon Pa Yogi? Filem?
 248. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: ah jadi naon we, pokona ramekeun weh di comen kang@ Yusef....
 249. Santun Prajewisona: Oh, siap, jadi rame kitu?
 250. Tohari Yos Dollac: Kang Iyus, pami ieu dijantenkeun naskah drama,judulna KAMPUNG BANGSAT, bakal saingan jeung KAWIN UCING heheheheheeee...
 251. Devi Pandansari: Bararade Hansip?
 252. Bambang Hardiwianto: Teh Devi Pandansari tuh tawisan Hermana Hmt manawi keresaeun anjeunna jadi hansip
 253. Yusef Muldiyana II: Bararade Devi Pandansari hahahaaa
 254. Yusef Muldiyana II: Kang Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha sok ramekeun
 255. Yusef Muldiyana II: Kang Asep Komara. Kang 'Eboed' Eman Budiman, Bunda Unie. Kang Usin Muhsin nuhun jempolna
 256. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: kang leres pokonamah di antosan lah pami di pentaskeun......
 257. Yusef Muldiyana II: Kang Deden L. Sena Dua, milih mana yeh, bangsat atanapi Hansip?
 258. Yusef Muldiyana II: Kang Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha, Insya Allah cuang emutan
 259. Asep Komara: sami-sami...
 260. Yusef Muldiyana II: Tah ning Asep Komara calon lurahna sumping
 261. Yusef Muldiyana II: Herman Effendi anu motretna di pos bangsat kanggo berita ka koran copet khusus dina rubrik curanmor hahahahaaaaa
 262. Yusef Muldiyana II: Ratna S. Ningsih jadi naonna nya?
 263. Yusef Muldiyana II: Aki Pamanah Rasa kamana wae?
 264. Yusef Muldiyana II: Om Lalat Socrates nuju naon?
 265. Aki Pamanah Rasa: boa2 imam jeung makmum sarua bangsatna, ke mun tas berjamaah teh paheula2 balik sabab bisi seepeun ngabangsat sendal
 266. Yusef Muldiyana II: Aki Pamanah Rasa jadi saha atuhnya anu sanes bangsat, Ki? Hidup www.satubendera.com
 267. Yusef Muldiyana II: Kamana nya Kang Is Tuning? Teu acan katinggal pangambungna
 268. Yusef Muldiyana II: Tiwi Shakuhachi Full kamana deuih nya?
 269. Is Tuning: .... mengurunyung... :P
 270. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: 289 koméntar...hébat uyy
 271. Yusef Muldiyana II: Tah ning, Kang Is Tuning sumping ngangge samping kenging maling ti lamping nu aya di Kampung Bangsat hahahahahahahahhhhaaaaa
 272. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu sok atuh tambihan komenna abeh 350
 273. Yusef Muldiyana II: Saur Kang Ganjar Kurnia ke pami tos 400 langkung komentarna bade di paparin laptop APPLE, saurna , cieeeee hahaha
 274. Yusef Muldiyana II: Sugih Fadillah, kadieu atuh tong haben weh guntas-gentos status
 275. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: sok lah...asal bagi dua wé hadiahna
 276. Bambang Hardiwianto: Yus, jieun seri kaduana, nyambung, Kampung Bangsat 2
 277. Yusef Muldiyana II: Siap Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, cuang bagi dua
 278. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: disemplékeun?
 279. Yusef Muldiyana II: Abdi Keyboardna, Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu LCDna nya? Wkwkwkwkw
 280. Bambang Hardiwianto: Bagi tilu ah jeung Bambang Hardiwianto
 281. Yusef Muldiyana II: Bambang Hardiwianto, kantongna weh nya?
 282. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahahaha...Kang Bambang Hardiwianto..mah kabelna wé ah
 283. Yusef Muldiyana II: Kabel datana lah atawa kit raiderna
 284. Is Tuning: ... Isuk-isuk, ditungtung lembur Bangsat, rada nyingkur. Budak satepak amitan ka indungna. "Kahadé di jalan nya Jang, sing beubeunangan nyopét téh.." "Muhun Ma, do'akeun wé..." "Enya didu'akeun. Mun bisa, nya pangjambrétkeun nya ! Ngérakeun ku tatangga, teu boga kongkorong-kongkorong acan.." "Ari, Bapa can mulang kitu ?" "Ah, puguh acan. Matak keur ngarep-ngarep. Béjana rék ngagarong ATM, maenya geus 3 poé can balik.." "Moal disusud ?" "Ah, antep wé, mun aya nanaon gé dina koran pasti aya béja-na, Balikna ulah poho pangmeulikeun shabu sa-gram baé mah, karunya lanceuk manéh, geus sakaw ti kamari.." Ukur unggeuk, gejlig muru ka jalan. Ngahadang treuk, laju ka kota. Kota nu pinuh ku bangsat, jiga manéhna.
 285. Bambang Hardiwianto: Ibu Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, mangga, katampi, haturnuhun..... salam baktos.... :)
 286. Yusef Muldiyana II: Hayu ah ayeuna mah urang komentaran karyana Kang Is Tuning..... Naon tah judulna? Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu naonnya kinten2 judulna?
 287. Bambang Hardiwianto: Hayuuuu! ke urang aos heula karya Pa Is Tuningna
 288. Lalat Socrates: haha... naha da asa nyata.... gambaran jaman kiwari.
 289. Ratna M Iwan: uluh komena seueur ieu anu ka 284...ckckck..ayah panen
 290. Laskar Panggung Bandung: Leres, jaman kiwari pisan. Satuju!
 291. Bambang Hardiwianto: Bu Ratna M Iwan saha ayah teh?
 292. Yusef Muldiyana II: Kang Dedi Ruspendi kumaha eta hansip kedah diantepkeun, atanapi dibantos, atawa urang ngiring nenggeulan wae?
 293. Ratna M Iwan: Kang Bambang ayah teh anu gaduh Fikmin ieu.. sepuh abdi
 294. Bambang Hardiwianto: Har Jurgan Yusef Muldiyana Full teh gaduh putra istri geuning?
 295. Ratna M Iwan: hahaha...muhun putra na seueur di Laskar Panggung
 296. Yusef Muldiyana II: Lalat Socrates nuhun komenna, mugia dilancarkeun usahana. digampilkeun rezekina
 297. Yusef Muldiyana II: Putra saya mah lalintuh Bambang Hardiwianto, cingcirining beunghar, aya Ratna M Iwan, Ratna S. Ningsih, Ridwan Obos jeung sajabana nu garendut hahahaaaa
 298. Yusef Muldiyana II: Aya Ganjar Noor deuih sareng Dhipa Galuh Purba
 299. Ganjar Noor: ha.... ha...... aya uing di STV ayeuna pisan... meni atoh abus kanu Tv, tonton atuh kang yusef muldiyana...
 300. Yusef Muldiyana II: Kang Ganjar Noor, saurna nagdamel KWA (Kampung Wisata Akustik) di Cicadas, leres?
 301. Yusef Muldiyana II: Kang Ganjar Noor siap menyetel TV.
 302. Ganjar Noor: Siap, bari nyanyi gogog kang....
 303. Yusef Muldiyana II: Rachmat Jabaril geuning?
 304. Dedi Ruspendi: Boa di pengadilan urang oge tibalik nya..........
 305. Yusef Muldiyana II: Tah-Tah gogog tiasa didamel fikmin kang.... pokona ulah langkung ti 150 kecap fikmin didieu mah
 306. Yusef Muldiyana II: Rupina mah kitu tah Kang Dedi Ruspendi, nu salah jadi bener, nu bener disalahkeun
 307. Ganjar Noor: Siap, ke urang damel...
 308. Yusef Muldiyana II: Bhatara Khresna wilujeng wengi, diantos masukan-masukanna
 309. Yusef Muldiyana II: Aendra H. Medita hayu urang tijalikeuh deui
 310. Yusef Muldiyana II: Kyai Matdon, Kyai Matdon Dua kumaha doneng Abah Opik teh?
 311. Bambang Hardiwianto: Pa Ganjar Noor hebat aya di STV, di Cicadas United hahaaa
 312. Ganjar Noor: He.. he... Pa Bambang, enya... kampung abdi etateh, kang.. Cicadas united, pido'ana warga nuju ngawujukeun pados janten kampung wisata akustik..
 313. Bambang Hardiwianto: Wah, hebat Kang Ganjar Noor, mugia Kampung Akustik Cicadas, majeng pesat!
 314. Yusef Muldiyana II: Kang Ganjar Noor, Hidup Cicadas! Kehidupan penuh cinta, kehidupan penuh warna!
 315. Ganjar Noor: Amin, kang.... Niatnya meningkatkan perekonomian dan seni budaya warga.
 316. Yusef Muldiyana II: Saha eta istri anu acuk belang Kang Ganjar Noor?
 317. Ganjar Noor: Kang Yuseffff..... Hidup !!!!! Sy berangan ke depan, kang yusef dan para seniman yg lainnya juga mengajarkan warga kami dan punya ruang di cicadas, september hrs terwujud kang..
 318. Ganjar Noor: Host STV tea etamah, kang.... he... he.... manawiteh org cicadasnya..
 319. Yusef Muldiyana II: Siap Kang Ganjar Noor! Saya dukung, saya rojong sakabisa sayah! Demi Bandung!
 320. Yusef Muldiyana II: Oh muhun Kang Ganjar Noor kaping 28 di Kebun Seni aya acara Panggung Bulanan Laskar Panggung Bandung, sekalian pameran Gepeng. Bilih bade nyumbang lagu2na deui.
 321. Bambang Hardiwianto: Nu pasti mah Kampung Wisata Akustik Cicadas, lain Kampung Bangsat! Sanes kitu Kang Ganjar Noor?
 322. Ganjar Noor: Ha.. ha... kampung bangsatmah, kampungna kang yusef...
 323. Ganjar Noor: Siap kang yusef, nyumbang ah... lagu cicadasan.... Daftarnya...
 324. Yusef Muldiyana II: Mangga Kang Ganjar Noor, asik pisan lah cicadasan! Cuang daftarkeun ka panitia pingpinan Dedy Koral sareng John Heryanto, John, catet John Kang Ganjar ngiring kaul deui. Nembe teh kepal Dinas Pariwisata Jabar atanapi Kota, Kang, anu wawancara di Kampung Wisata Akustik Cicadas teh?
 325. Ganjar Noor: Dinas Kota cenah, kang.....
 326. Yusef Muldiyana II: Oh, Dinas Kota, sina mantosan atuh abeh KWA langkung semarak, sanes komplen masalah parkir, anjeunna nu kedah ngusahakeun, hahahaa....
 327. Bambang Hardiwianto: Muhun Kang Ganjar Noor Dinas Kota bagean ngadambelkeun tempat parkir kanggo pengunjung Kampung Akustik, salian ti masihan waragad kanggo ngamekarkeunna
 328. Bambang Hardiwianto: Cassa Grande Alona Barkley teh mung judul wungkul ?
 329. Bambang Hardiwianto: eeeh naha jadi didieu hahahaaa
 330. Bambang Hardiwianto: Maksad teh bade komentar di lapak Cassa Grande
 331. Yusef Muldiyana II: Kunaon Bang?
 332. Is Tuning: Bae ketang Kang Bambang Hardiwianto, nambahan koméng, méh enggal2 janten 400 koméngna.. pami teu kitu, lami deui tah Kang Yusef Muldiyana II ngorong fikmin téh..
 333. Yusef Muldiyana II: Kang Irman Dimyatie iraha urang ngawitan, kenpel teras milari waktos kanggo latihan? Ulah di Kampung Bangsat latihanna, nya? Hahahaaa
 334. Irman Dimyatie: :"Siap wae iraha oge, kecuali Rebo jeung Kemis. Full ngajar di kampus. Mangga diantos."
 335. Bambang Hardiwianto: Kang Is Tuning, mangga ah bilih aya dongeng enggal nu bade diapung di ieu lapak, sok resep maosna hahaa
 336. Bambang Hardiwianto: Latihan naon yeuh, debus?
 337. Yusef Muldiyana II: Siap Kang Irman, ke cuang wartosan heula anu sanes
 338. Irman Dimyatie: :"Sip. Diantos kabarna."
 339. Yusef Muldiyana II: Bambang Hardiwianto latihan Karaton Teatron FIKMIN
 340. Irman Dimyatie: :"Modem titadi ngadat wae. Nembe ayeuna rada lancar deui. Hujan jigana mah, Ang. Piraku kudu dicarekan mah hahaha...."
 341. Yusef Muldiyana II: Mangga ke diwartosan Kang Irman.
 342. Yusef Muldiyana II: Ipit Saefidier Dimyati, Komen atuh tong, ukur ngareret wae
 343. Yusef Muldiyana II: Kang Irman Dimyatie, fikmin uing tea atuh anu ambek-ambekan sorangan ka hujan mah hahahaaaaa
 344. Irman Dimyatie: :"Enya uing teh inget kana fikmin Aang tea hahaha..."
 345. Lalat Socrates: aya bangsat anu sok neunggeulan bangsat, nyaeta Bangsat Iman... alias Bang Satiman hihihihi
 346. Yusef Muldiyana II: hahaha Lalat Socrates naha sanes Irman hahaaaa
 347. Yusef Muldiyana II: May Ramadhan kumaha kabarna di Lembur Bangsat, leuweung aman?'
 348. Bambang Hardiwianto: Miluan saya ka Karaton
 349. Kakak May Unyu-unyu: tertib.. sadayana tos tiasa mendakan jurus-jurus nyaliraaa..
 350. Yusef Muldiyana II: Wah, ngiring bingah pami kiyu mah atu, leuweungna tos dibukbak>
 351. Lalat Socrates: Irman mah tukang sindir-sampir.... Bang Satir Man hahahahahaaa
 352. Yusef Muldiyana II: Lalat Socrates kamana pami ahmad gibson?
 353. Is Tuning: ... Dina hiji Gang, di kampung Bangsat, aya dua lalaki paamprok. Pateuteup-teuteup. Silih sidik. "Saha manéh ?" "Ari manéh saha ?" "Ah, teu kudu nyaho.." "Sarua, manéh gé teu kudu nyaho.." "Manéh bangsat nya ?" "Lain, pasti manéh nu bangsat mah !" "Ah, geus pasti bangsat sia téh !" "Puguh sia nu bangsat !" "Tong tudah tuduh kitu koplok !" "Sia nu koplok ! nuduh ka aing bangsat !" "Ari kitu naon ? peuting-peuting mawa gémbolan mun lain bangsat ?" "Ari sia gé apanan kitu ! mamanggul karung peuting-peuting !" "Ah, ngaku siah mun sia téh tos ngabangsat !" "Ari sia naon ? pan bangsat ogé ! kumaha aing wé atuh !" "Tuh geuning, ngaku ogé mun bangsat !" "Ngajedog sia bangsat !" "Tatadi gé teu lulumpatan ieuh.." "Koplok !" "Sia nu koplok !" "Bangkarwarah siah !" "Puguh sia !" "Ssssstt cicing ! aya hansip !" "Mana ?" "Teuh nya ! sieun ku hansip mah berarti bangsat sia téh !" "Ari sia sieun teu ku hansip ?" "Atuh heueuh !" "Berarti bangsat ogé atuh ?" "Tong geruh atuh lah.." "Heueuh, hayu ah balik, capé taktak aing.." "Sarua.." Duanana baralik, patonggong-tonggong. Silih rérét sakedeudeungan, nyéh seuri. Na jero haté duana kukulutus, "Dasar bangsat !"
 354. Yusef Muldiyana II: Hhuaauua.... bebas nya di didieu mah Ang Is Tuning, teu kedah 150 kecap bebas
 355. Yusef Muldiyana II: kirntunkeun ka Dongeng Sunda tiasa tah
 356. Is Tuning: resep tuda ngacapruk teh.. hi hi
 357. Yusef Muldiyana II: Ais Aishiteru, Ai Salamah Ai Hayati MA, Ai Inayah, Aisyah Zulianty, Aida Chandra, Aidhu Shulur dieu araos kintunan Kang Is Tuninguning, rame hehe
 358. Herman Effendi: ah hade tah dongeng teh, estu ngagambarkeun kaayaan di kampung urang nu rata rata bangsat wungkul pangeusina, timimiti hansip,nepi ka penegak hukum nusejenna bangsat wungkul, saetah judul dongengteh saluyu pisan jeung kaayaan kampung urang.
 359. Yusef Muldiyana II: Haturnuhun Kang Herman Effendi tos keresa rurumpaheun ameng ka lapak abdi, nuhun oge parantos nyimak sareng komentar fikmin abdi.Kumaha atuh nya meni bangsat wungkul geuningan?
 360. Yusef Muldiyana II: Rupina mah balas digebugan di Kampung bangsat panginten Nyi Enubg téh, Ceu Dewi Mentari
 361. Yusef Muldiyana II: Ang Ang Rudi Riadi, Kang Irman Dimyatie, tos ngantos iraha bade prung, saurna?
 362. Yusef Muldiyana II: Dewi Ratna Tanti Damayanti cuang milari sirah Nyi Enung yu di Kampung Bangsat? Bisi tulsu dikarungan ku Mang Udung éh maksad téh Jang Udung.
 363. Yusef Muldiyana II: Ahmad Avia Ryadhi Kusnadi, Ahda Imran, haturnuhun jempolna
 364. Yusef Muldiyana II: Téh Teti Mardiana éh maksad téh Téh Teti Taryani, cikan éta Hansip panggentoskeun ku manekin, karunya digebugan waé jaba ceupilna kagebug aya sapuluh kalina, hawatos bilih janten torék.
 365. Teti Taryani: Ahahaha.... dunya teh nyataaa... tibalik!! hehe...
 366. Yusef Muldiyana II: Salresna kapungkur anu tibalik mah Teh Teti Taryani. Ayeuna anu leres mah, Istri nganggo lancingan panjang, pameget nganggo erok, jadi moal ngajendol teuing. Istrina anu didamel, carogéna jongjon mikmin. Wkekekekek
 367. Teti Taryani: Muhun, sae, Kang Yusef... pami kitu: istrina jagjag, pamegetna titingkuheun...
 368. Yusef Muldiyana II: Ah bade ngadamel fikmin kailhaman ku Teh Teti Taryani, judulna TITINGKUHEUN. Kumaha maksadna titingkuheun téh Téh?
 369. Nurul Arifin: Kang Herman Effendi sok susudzon nya? He he he..... teu kenging kitu ah awon
 370. Meriam Bellina: Aneh ah kampung teh
 371. Yusef Muldiyana II: Téh Nurul, ah da émang enya kitu
 372. Yusef Muldiyana II: Meriam Bellina, teu anéh mah moal difikminkeun ku uing.
 373. Irman Dimyatie: Teh Meriam Bellina:"Henteu aneh. Da ieu mah kanyataan di nagara urang hehehehe..... Bit ah! Bisi ditewak. Kabuuurrrrrr....!!!"
 374. Yusef Muldiyana II: Leres pisan Kang, 100 buat Kang Irman Dimyatie
 375. Irman Dimyatie: Ang Yusef Muldiyana II:"Ngarah sumanget dina latihan drama engke, kumaha upami nu ngalatihna teh... Teh Nurul Arifin, Teh Meriam Bellina, jeung Teh Cornelia Agatha Ke Dua? Sugan ari aya ahlina mah, uing langsung bisa hehehehehe.... Meni hayang geura-geura der..!"
 376. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: kang Irman Dimyatie, leres tah rada sumanget,,,,,, mung bade tumaros dupi Teh Nurul Arifin, Teh Meriam Bellina,sareng Teh Cornelia Agatha Ke Dua teh saha?(maklum budak ABG)
 377. Irman Dimyatie: Yi Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha:"Halah ciah...! Budak ayeuna mah meni teu apal ka artis taun 80 - 90an. Beu...! Kumaha ngajelaskeunana Ang Yusef Muldiyana II?"
 378. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: halah leres kang, da ari abdimah terang teh ka Tatang Sumarsono, anu nyerat novel singgasana terakhir pajajaran,ka kang @yuse oooohhhhh ari teh@ Nurul Arifin,teh Meriam Bellina, teh Cornelia Agatha Ke Dua,. artis?? wah asyik euy koment-komenan jeung artissss cihuyyyyyy(sabari ngagitek-gitek bujur), ,,,,,,,
 379. Yusef Muldiyana II: Ku aranjeunna mah bilih awis mayarna Kang Irman Dimyatie
 380. Yusef Muldiyana II: Kagok Kang Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha, mening ku nu langkung anom sapertos Laudya Chintya Bella atanapi ku Mpok Nori sakantenan.
 381. Endah Dinda Jenura: Gustiiii... eta komen... --pingsan
 382. Yusef Muldiyana II: TéH Endah Dinda Jenura naha foto profilena janten kitu ahihiiii
 383. Yusef Muldiyana II: Kang Entjep Sunardhi haturnuhun jempolna
 384. Yusef Muldiyana II: Nuhun Infona Kang Ganjar Kurnia, soalna dina naskah drama anu Albert Camus mah teu kacatur raina Caligula
 385. Yusef Muldiyana II: Maksad téh teu diwujudkeun raina hiji deui lian ti Drusila
 386. Kakak May Unyu-unyu: ehm... kang, lapor! itu aya hansip!!
 387. Yusef Muldiyana II: May Ramadhan, tewak yu May?
 388. Yusef Muldiyana II: May Ramadhan, Minggu téh tabuh sabaraha diskusi di Rumentang téh?
 389. Yusef Muldiyana II: Ridwan Anugrah Permana. Medhian Ramadhika, Medhian Ramadhika, Aendra H. Medita, Niki Sabrina, Gu S Pika, Oom Odoy, Tisna Sanjaya
 390. Yusef Muldiyana II: Mariana Herdiawan, Kang Maman Gantra, Aam Muharam Wrk, May Ramadhan, Abah Apo tos nenetepan Magrib?
 391. Ridwan Anugrah Permana: Atos Bah, Abah tos netepan? abdi mah Bah resep Lentera Merahhh.....
 392. Yusef Muldiyana II: Bos, sabarahakali nonton lentera merah, ningali abah dicekek ku Laudya Chintya Bella?
 393. Yusef Muldiyana II: Ridwan Anugrah Permana, Bos di Filem Janda Kembang oge aya, abah sareng Kyai Matdon Kyai Matdon Dua
 394. Yusef Muldiyana II: Dede Syarif HD, Irawan Babeh Lova, haturnuhun jempolna
 395. Devi Pandansari: Ridwan Anugrah Permana musim naon di Cilengkrang?
 396. Mariana Herdiawan: atoos kang ..nembe rengse
 397. Dede Syarif HD: Hidup Bangsat atuh ari kitu mah
 398. Devi Pandansari: Teh Mariana Herdiawan, Kang @Dede Syarif, Kang Ayi Kurnia Iskandar Kang Angin, Ayie Bukhary salam kenal
 399. Devi Pandansari: Kang Dede Syarif HD wilujeng tepang
 400. Yusef Muldiyana II: Mariana Herdiawan teras jagi warung panginten, ngaladangan deui wakakakakaaaaaaaaa........
 401. Yusef Muldiyana II: Dede Syarif HD Hidup Hansip ah! Kumaha kabarna DKC?
 402. Yusef Muldiyana II: Dede Syarif HD Hidup Hansip ah! Kumaha kabarna DKC?
 403. Yusef Muldiyana II: Dede Syarif HD Hidup Hansip ah! Kumaha kabarna DKC?
 404. Mariana Herdiawan: sumuhun kang ...nembe ge meni reuwass ...aya nu balanja araraneh
 405. Bhatara Khresna: Kang awas aya patroli Hansip... !
 406. Yusef Muldiyana II: Balanja naon wae Teh Mariana Herdiawan?
 407. Yusef Muldiyana II: Kang Bhatara Khresna, di leresan mana katinggal aya nu patroli hansip teh?
 408. Bhatara Khresna: itu kang ti dayeuh.. saabrulan.. ...
 409. Yusef Muldiyana II: Kang Bhatara Khresna, saabrulan teh tiluan?
 410. Bhatara Khresna: Ih sanes tiluan kang... muna nyalira... da nu sanesna mah alim lalumpatan alimeun digebugan ku bangsat... he he
 411. Yusef Muldiyana II: Naha atuh anu nyalira teh meni wantunan alias teuneung sureuneung nya Kang Bhatara Khresna
 412. Bhatara Khresna: Apan hansipna eta mah ..tilas bangsat.. kang ! he he
 413. Yusef Muldiyana II: Dewi Ratna Damayanti, kaping 9 April Eca wartosan aya latihan kanggo reading naskah Kampung Bangsat di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan No 5 Bandung ajakan Adi tea pan aya nomerna nya?
 414. Dede Syarif HD: Muhun wilujeng tepang Neng Devi...@Kang Yusef..Alhamdulillah kang DKC mah hidup,manawi teh ngiring janten narasumber workshop bahasa,sastra daerah-teater disparbud jbr di hotel panorama lembang 5-7 Apr..abdi ge janten moderator..
 415. Yusef Muldiyana II: Kang Irman Dimyatie kaping 9 April di GIM (Gedung Indonesia Menggugat) Kempepikeun ngobrolkeun garapan Jeblog karya Kang Nazarudin Azhar tea, ulah hilap ah Kang Rudi Riadi, Teh Rinrin Candraresmi, Orhien Rina, Agung kabogohna Ais, Rangga putrana Kang Hadi Aks, Dewi Bulan, Bulannya Terang, May Ramadhan, Yayan Katho, sareng nu sanesna wartosan.
 416. Yusef Muldiyana II: Oh janten tos karenal sareng Bangsatna nya, rada bau-bau nepotisme kitu Kang Bhatara Khresna
 417. Yusef Muldiyana II: Kang Dede Syarif HD, Di Hotel Panorama Lembang kaping 5 dugi kaping tujuh April teh workshop Bahasa Indonesia atanapi Sunda?
 418. Yusef Muldiyana II: Har atuh ayeuna oge tos kaping 6 Kang Dede Syarif HD?
 419. Yusef Muldiyana II: Teh Maya Ardiwinata haturnuhun tos nampi
 420. Yusef Muldiyana II: Teh Pipih Patimah sareng Kang Dadan Sutisna haturnuhun jempolna
 421. Pipih Patimah: sami2 kang :)
 422. Yusef Muldiyana II: Pasihan komentar atuh teh Pipih Patimah kumaha ieu lalakon Kampung Bangsat?
 423. Pipih Patimah: bodor kang. ngadon bangsatna nu ngitrogasi. hehehe
 424. Yusef Muldiyana II: Teh Pipih Patimah, muhun karunya Si Hansip =, maksadna bade ngamankeun kalahka apes, nuhun komentarna, kantus ngantosan komentar ti Teh Maya Ardiwinata, Ang Gu S Pika, Kang Aam Muharam Wrk sareng Kang Rohendi Pandeglang
 425. Yusef Muldiyana II: Oge ti Kang Ahmad Yani sareng Kang Akoer Lah
 426. Maya Ardiwinata: Fikmin Anomali,......hehehe
 427. Medhian Ramadhika: hahaha bodor yah,ironis.satuju pisan.jadi kaingatan robin hood.kritik penegakan hukum di negri ieu.geus Gatot tingkat Dewa
 428. Yusef Muldiyana II: Abnormal Teh Maya Ardiwinata? Heheeee
 429. Yusef Muldiyana II: Kumaha maksadna geus Gatot teh Medhian Ramadhika M Karim Medhian Ramadhika
 430. Dede Syarif HD: Workshop na basa sunda kang,muhun ayeuna ge nuju lumangsung. Pemateri teater Arthur SN,Bamb Arayana,Yayat Hendayana,Herry Dim,Teddi Mahfudin,Anton AAP,abdi moderator. Ti sastra Etty RS,Hawe,Ceu Aam Amilia,Dian Hendrayana, Acep Zam2,enjing penutupan
 431. Medhian Ramadhika: Gagal tokcer,yah hehehe
 432. Yusef Muldiyana II: Kang Arom Hidayat, Kang Kus Wanda, Teh Titin Suryani haturnuhun jempolna.
 433. Yusef Muldiyana II: Kang Godi teu ngiringan Dede Syarif HD?
 434. Yusef Muldiyana II: Dian Lidia Salman, Dian Amaliasari, Dian Hendrayana II haturnuhun kintunan jempolna.
 435. Yusef Muldiyana II: Cikan mana komenna Kang Dery Andriawan?
 436. Dery Andriawan: moal konen ah, bilih disangki bangsat..
 437. Yusef Muldiyana II: teuh nya, sok kitu Ang Dery mah
 438. Kus Wanda: can ge ngajempolan, tos dinuhunkeun....heuheuheu heibat tah si akang
 439. Yusef Muldiyana II: Dery Andriawan sareng Deri Hudaya teh sanes rai raka?
 440. Dery Andriawan: ke lamun komena tos 999.....gentraan nya, urang jeujeugkeun..
 441. Yusef Muldiyana II: Kang Kus Wanda maksadna mah palay dijempolam ku Akang, heheheee, nuhun ah
 442. Yusef Muldiyana II: Dery Andriawan hahaaaa tos 499 weh
 443. Asep Komara: jempol raksasa ti simkuring...heu..heu...
 444. Yusef Muldiyana II: Nuhun Kang Asep Komara, ke ping 9 diantos di Gedung Indonesia Menggugat nya?
 445. Rohendi Pandeglang: nyaan ari diasongan tema bangsat mah mani rabul kieu. Beuh nyaan asa isin parada, boa-boa mun urang karerek teh karitu eta bangsat-bangsat teh, nyangkalak tur ngainterogasi hansip. Laju, moal kitu urang-urang geh, bagian tina eta? diluar sadar urang. teu ketang. TAH JEMPOL SACAYUT TI BANTEN Ka Yusef Muldiyana II. bagoooor... eta bangsaaaat...
 446. Yusef Muldiyana II: Nungguan jempol Ahda Imran yeuh
 447. Yusef Muldiyana II: Sacayut teh satolombong kitu Ang Rohendi Pandeglang? Hahaaa
 448. Yusuf S. Martawidenda: Ang Yusef Muldiyana II : Ari lebena kumaha atuh. Ngarapalan teh leungeunna, meureun, ngarayap neangan dompet ..
 449. Yusef Muldiyana II: Haturnuhun Kang Yusuf S. Martawidenda , Teh Munggaran Alfatih Z jempolna katampi, kantun ngantos ti Bening Selakshahati hahaaa
 450. Yusef Muldiyana II: Hahahahaaa tah engke dina serial Kampung Bangsat anu sanesna urang lalakonkeun lebe eta teh
 451. Yusef Muldiyana II: Jadi kailhaman yeuh sim kuring maos sual lebe ti Kang Yusuf S. Martawidenda, pikeun ieu Kampung Bangsat janten serial, hihiiii/
 452. Yusef Muldiyana II: Adew Habtsa nuhun jempolna
 453. Yusef Muldiyana II: Kang Deden Abdul Aziz sareng Kang Deden L. Sena Dua oge Deden Bejo, moal ameng deui ka Kampung Bangsat?
 454. Yusef Muldiyana II: Ngajempolan wungkul mah matak hileudeun, kedah komentar Kang Adew Habtsa
 455. Adew Habtsa: ieu panginten nu disebat zaman edan teh,kitu,kang,tapi beuki edan beuki asyik
 456. Yusef Muldiyana II: Muhun ieu dilebetkeun kana KOMANDAN, Komedi Jaman Edan! Beuki dieu Zaman teh bet beuki edan, sanes kitu Kang Nana Sukmana?
 457. Yusef Muldiyana II: Adew Habtsa KOMANDAN teh lian ti Komedi Jaman Edan tiasa janten Komedi Anjing Edan hahahahahaaaaaaaaaaaaaa
 458. Adew Habtsa: muhun kang,upami teu edan jiigana moal majengmajeng,naha kitu, kedah kitu,aturan zaman ayeuna mah kitu nya,lanyos pisan,jeung edan.Maju terus Hanter Endonesa!
 459. Yusef Muldiyana II: Hayu urang papada jadi hanter
 460. Adew Habtsa: Muhun Kang Yusep Yusef Muldiyana II,tinangtos,Hanter: Hansip Terpadu,di cabangna sewangsewangan
 461. Dede Syarif HD: Tah enya teu kaserat Kang Godi bogalakon na eta mah
 462. Yusef Muldiyana II: Adew Habtsa Kapak Ibrahim, maksad Hansip Terpadu teh, hansipna membentuk grup Paduan Suara Voice kitu?
 463. Ki Hasan: Diapungkeun ti opat poe kaliwat. Dititenan eta nu komentar kana ieu fikmin geus nepi ka 455. Boa-boa bakal jadi record fikmin pangramena ku komentar yeuh jigana.
 464. Yusef Muldiyana II: Salam we ka Kang Godi Suwarna nya Kang Dede, iraha bade nyaba deui ka Kampung Bangsat kituh
 465. Yusef Muldiyana II: Eh Ki Hasan damang? Muhun ieu mah anu komentarna nyerelek, murudul, janten teu acan mikmin deui nu enggal yeuh sim uing, iwal ti Jang Udung. Memang aya recordna kitu Ki>
 466. Adew Habtsa: muhun Kang Yusef Muldiyana II,eta mah pengembangan salajengna,tp inti mah Hansip sebagai satuan fungsional di masyarakat kedah integral,spados mangpaat
 467. Yusef Muldiyana II: Bulannya Terang haturnuhun jempol gendutna?
 468. Yusef Muldiyana II: Kang Yayan 'Bedog' Supriatna ayeuna bagean ngaronda di Kampun Bangsat.
 469. Yusef Muldiyana II: Teu kedah bingung Teh Nena Cunara
 470. Yusef Muldiyana II: Ais Aishiteru nuhun jempolna, mangga diantos bilih aya anu bade disawalakeun
 471. Yayan 'Bedog' Supriatna: Aka Yusef Muldiyana II, sim uing mah jadi Ketua RT baé atuh ambéh teu asa-asa da kantos kaalaman, wkwkkk.. Cobi kumaha ieu pikmin pama di serat dina wanda Drama ?
 472. Ki Hasan: Aya record-na, nu kungsi jadi record fikmin Kang Godi Suwarna, ngan nembus 352 komentar. Nu ieu geus ngaleuwihan. Ngan bedana ieu mah nu komen loba nu anyar dibedol ku Kang Yusef Muldiyana II.
 473. Ais Aishiteru: Hehehehhehe
 474. Ridwan Anugrah Permana: Hahahahaaaa...........
 475. Yusef Muldiyana II: Oh kitu kutan aya record siga Muri. Oh muhun anu Kang Godi mah judulna I mIss You pami teu lepat mah nya Ki Hasan?
 476. Ridwan Anugrah Permana: Si Hansip karunya . . .
 477. Ridwan Anugrah Permana: Pasti loba anu laleungit nya Bah di Kampung Bangsat, haduhhhhh.....
 478. Yusef Muldiyana II: Kang Yayan 'Bedog' Supriatna pami dijantemkeun wanda drama tangtos jadi manjang deui lalakonna tergantung bade sajam 2 jam atanapi 3 jam
 479. Yusef Muldiyana II: Cau Ais Aishiteru hehehehe deui lah
 480. Ridwan Anugrah Permana: Hahahahahahahaaaa . . . . Ais Cauuuuuu ayena mahhhhh hahahahahaaa...
 481. Yusef Muldiyana II: Ridwan Anugrah Permana di kampung bangsat aya anu gendut make sopedah kaos hejo, samemehna aya nu maok sendal loba pisan ti masjid ngarana Andrew hahahaaa
 482. Ridwan Anugrah Permana: Wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkkkkkkkkkkkkk.................... Asa apal, eta Bah anu maok sendal jigana mah pantes cicing di KAMPUNG BANGSAT, persisi pisan da jiga BANGSAT dih jalmina.
 483. Ridwan Anugrah Permana: Lamun anu acuk hejo ngbaboseh sapedah eta mah keun weh da keur anteng hahahahaaa..........
 484. Is Tuning: astagpirulooooooh.... ieu koméng can anggeus kénéh ?
 485. Yusef Muldiyana II: Ridwan Anugrah Permana waas nya anu cicing di pacilingan di kampung bangsat
 486. Yusef Muldiyana II: Kang Is Tuning sok ah ngadongeng deui
 487. Ridwan Anugrah Permana: Hahahahahahaaaaaaa................... eta mah keur ngusep di pacilingan sabari ngumpanan oge sorangan wkwkwkwkwkkkkk....... pas kaluar-kaluar teh ngadon teu meunang nanaon bah ngadon bau na wehhhhhhh hahahahahaaa............
 488. Is Tuning: Kampung bangsat deui ? hi hi
 489. Dian Lidia Salman: Hidu[ Bangsat !!,, sakali bangsat tetep Bangsat
 490. Yusef Muldiyana II: Di Kampun Bangsat mat mah pamajikan bangsat oge tangtos bangsat keneh panginten nya Kang @Is Tuning?
 491. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: di kampung bangsat mah dipahing nyebut bangsat sakalieun mun ambek téh, kudu dasar hansip!!!
 492. Yusef Muldiyana II: Hueheheue wilujeng wengi Teh Dian Lidia Salman, kumaha kabarna Sukabumi?
 493. Yusef Muldiyana II: Hahahaaa atanapi dasar ronda Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
 494. Ridwan Anugrah Permana: Anu Jelas Mah Di Kampung Bangsat Mah NYa Loba Bangsat Lah Nya Bah................ heheheee....
 495. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: dasar kamra!!!
 496. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, kamra mah sok disebat ku sutradara filem atana pi sinetron "Kamraaaaaaa. action" ceunah
 497. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: sutradara Osép tah nu sok nyebut kitu mah
 498. Devi Pandansari: Teh Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu sutradarana, Osep Muldiyana nya?
 499. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: muhun éta Néng Devi Pandansari, nu sok nyegruk sabada nyutradaraan
 500. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, kunaon saurna maké nyegruk?
 501. Yusef Muldiyana II: Ridwan Anugrah Permana, tangtos waé atuh, kapan namina ogé tos jelas, Kampung Bangsat!
 502. Yusef Muldiyana II: Devi Pandansari anu mana Osep Muldiyana téh?
 503. Laskar Panggung II: Hidup Bagsat!
 504. Yatsu Drajat: Hidup Hangsip !
 505. Laskar Panggung II: Hidup Hansip jeung Bangsat!
 506. Laskar Panggung II: Hidup Kyai Matdon
 507. Yatsu Drajat: Modar Koruptor !
 508. Laskar Panggung II: Modar para pemimpi yang merasa jadi pemimpin! Hahahaaa...
 509. Laskar Panggung II: Hidup Indah Eka Lestari
 510. Yusef Muldiyana II: Hidup Basyar Isya, Hidup Dewi Mentari! Hidup Umi Uma Yati
 511. Basyar Isya: Hidup Persib, kade tong kalangkung ....
 512. Yatsu Drajat: Hidup Barca ! ..... hampura Milanisti ......
 513. Yusef Muldiyana II: Hidup Kang Agus HidupBahagia Sembilanbelas! Hidup Knag Rohendi Pandeglang! Hidup Mang Iwan Hanjuang! Hidup Ai Hayati MA! Hidup Kang Tatang Sumarsono! Hidup Meila Handayani! Hidup Rd Okke Chandra! Hidup Real Madrid.
 514. Laskar Panggung II: Hidup Ade Nendang Rahman! hidup Muhammad Romyan Fauzan, Hidup Irvan Muhammad Mardiansyah! Hidup Muhammad Shohiba Nu'man! Hidup Yetti War! Hidup wasit! Hidup Persib, tah tos disebat Kang Basyar Isya!
 515. Yusef Muldiyana II: Hidup Irman Dimyatie! Hidup Ahmad Avia Ryadhi Kusnadi! Hidup Manchester City. Hidup Taufik Faturohman!
 516. Muhammad Romyan Fauzan: Hidup Fikmin!!!
 517. Ki Hasan: Punten Kang Yusef Muldiyana II, ngopi heula geura. Seungeut tah ududna. Toongan geura naskah kanca sejen. Heug kalomentaran. Nu ieu mah aya hadena cekapkeun we komentarna dugi ka dieu. Da komentarna ge geuning tos ngaleor duka kamana.
 518. Laskar Panggung Bandung: Hidup Ki Hasan!
 519. Yusef Muldiyana II: Atos Ki Hasan, nembé diseungseut ududna. Ieu nuju noongan nu sanés, tos ngomén anu Mang Iwan Hanjuang sareng Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu sareng sababaraha hiji deui, namung teu mendakan fikminna Nena Cunara
 520. Dadah Hidayat: tos teu aya daun kawung mah nya kang yusef hehehehehehe
 521. Yusef Muldiyana II: Jaman nyondong kénéh pun aki, daun kawung mah Kang Dadah Hidayat ayeuna tos ngarantunkeun boh ti ibu boh ti rama
 522. Lies Tjandra Kancana Sudarma: Duh, Dunya jman ayeun sagala tibalik...
 523. Tohari Yos Dollac: Ieu kampung bangsat can rengse keneh komenna heueueueueee
 524. Yatsu Drajat: janten Pasar rupi na mah ....aya nu ngaler aya nu ngidul......babalikanan saarah bari na oge bisi dunya jungkir
 525. Tohari Yos Dollac: Yatsu Drajat, Pasar Babakan Bangsat panginten. ATanapi pelabuhann Hansip,
 526. Tohari Yos Dollac: Naon wae tah nu ti balik teh Lies Tjandra Kancana Sudarma?
 527. Rudi Riadi: Komen rekor ieu mah, Kang Yusef...
 528. Bambang Hardiwianto: Record isan Ang Rudi Riadi, 528
 529. Rudi Riadi: Urang ka MURI keun kang Bambang Hardiwianto...hehe.
 530. Yusef Muldiyana II: Aya hadiahna teu? Ang Rudi Riadi, Mas Bambang Hardiwianto?
 531. Yusef Muldiyana II: Teh Lies Tjandra Kancana Sudarma, sumuhun sagala tibalik.s
 532. Ahmad Yani: Sumangga nyanggakeun ieu Komen ka 531 ! he he he !! Hededdd ... kang Yusef !
 533. Yusef Muldiyana II: Kang Yatsu Drajat, Pasar Induk nya?
 534. Yusef Muldiyana II: 532 anu ANg Ahmad Yani mah
 535. Endah Dinda Jenura: beu... masih keneh...? --pingsan deui
 536. Ahmad Yani: Aya nu pingsan molotot !! he he he he he !
 537. Rd Okke Chandra: 534 sok lah palingan ge aya jamedud, teu acan 1000 mah teraskeun weee punten ah wkwkwkwkwk
 538. Yusef Muldiyana II: Teh Endah Dinda Jenura, Kang Ahmad Yani, Kang Rd Okke Chandra, mangga lajengkeun ahihihiiiii....
 539. Eboed Eman Budiman: Maratus tiluluh juh
 540. Yatsu Drajat: mawa bajigur jang nu kapiuhan
 541. Mang Udung: punten ngiring ngalangkung *bari jeung baringung keneh *
 542. Rd Okke Chandra: HAHAHAHAHAHAHA! ck ck ck... nyaan batur... :))
 543. Bambang Hardiwianto: Mun teu bajigur bandrek, atawa Intisari HAHAHAHAAAA........
 544. Eboed Eman Budiman: Nambihan deui tah, ceuk béja nu dibawa ku angin wétan mah cenah eureunna dina angka juhrébu juh ratuh juh puluh juh heuheu
 545. Bambang Hardiwianto: Info ti manten saurna eta teh Pa 'Eboed' Eman Budiman?
 546. Yatsu Drajat: padu sararehat we atuh nya
 547. Bambang Hardiwianto: Pa Yatsu Drajat sasehat-sehatna oge kamoung bangsat, tangtu jiwana moal sarehat
 548. Eboed Eman Budiman: Ang Bambang, ti nu nuju udud daun kawung :)
 549. Yusef Muldiyana II: Kang 'Eboed' Eman Budiman, kade banget ah
 550. Rd Okke Chandra: kamana ieu teh nu boga imah??? oooh eta ning aya... wkwkwkwk
 551. Yusef Muldiyana II: Yatsu Drajat pidu'ana weh sing sarehat
 552. Deden Abdul Aziz: 1.001
 553. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Sutradara Osép mah mémang épésan
 554. Budi Mugia Raspati: Hahaha
 555. Yusef Muldiyana II: Rd Okke Chandra, ieu abdi, aya pikeresaeun naon nya, bade maparin bisnis kitu?
 556. Yusef Muldiyana II: Deden Abdul Aziz Hidup MCity!
 557. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu epes meer?
 558. Yusef Muldiyana II: Budi Mugia Raspati, sae gumujengna, tah ku sim kuring dijempolan.
 559. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: tah éta
 560. Yusef Muldiyana II: Sahlan Bahuy, pami di Kampung Bangsat ieu bade milih janten tokoh naon?
 561. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, tos seep seupaheunna?
 562. Yusef Muldiyana II: Dery Andriawan, kamana tara katinggal mikmin deui?
 563. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: gambirna nu séép mah
 564. Yusef Muldiyana II: APuna mah aya keneh, Nyimas?
 565. Dery Andriawan: nuju tiarap heula....:-)
 566. Yusef Muldiyana II: Dery Andriawan hahahaaa.....
 567. Yusef Muldiyana II: Kadieu atuh Tantan Mg
 568. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: aya lumayan garing-garing gé
 569. Yusef Muldiyana II: Ang Yus Thamrin, kayungyun mana sareng kampung anu ieu?
 570. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, banjur atuh :)
 571. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: atos ieu gé ku cikopi
 572. Yusef Muldiyana II: Sanes ku cikopi Nyimas Kanjeng, tapi ku kanyaah :)
 573. Yatsu Drajat: ieu ge nuju ngabanjur ucing nu parasea
 574. Yatsu Drajat: ngagareuwahkeun pisan atuda
 575. Yusef Muldiyana II: Mang Yatsu Drajat, jadiweh kawin ucing, nya?
 576. Rd Okke Chandra: teu acan 1000... ke mun tos 999 ku abdi di dodoho.. pokona kudu jadi nu ka 1000 wkwkwkwkwkwkw
 577. Yatsu Drajat: rame geuning nya ari ucing kawin teh......mun jalma model kitu.....mana teuing....
 578. Yusef Muldiyana II: Ang Dadan Sutisna teu acan ngajempolan kanu ieu? Hehehe.... pemaksaan.com
 579. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: lebar ah ku kanyaah mah
 580. Dedi Rosala: hahaha...waktos si bangsat neunggeulan hansip..., salira aya dimana?edun carita teh...siiip ah!.
 581. Yusef Muldiyana II: Kang Dedi Rosala, abdi oge nguping dongeng ti hansip, hehe
 582. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu, ku kameumeut atuh>
 583. Dedi Rosala: ari manawi teh ngiring neunggeulan hansip. hehe. wilujeng.
 584. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: komo ku éta lebar pisan
 585. Ridwan Anugrah Permana: Kamamarana yeuhhhhh...............
 586. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu kunaon atuh lian ki cikopi?
 587. Yusef Muldiyana II: Ridwan Anugrah Permana aya....!
 588. Toni Lesmana: punteeeeen! abi bangsat bade namu....
 589. Akang Remi: Punteeeeen! abi geus giung ku bangsat ret kaditu bangsat ret kadieu bangsat, atuh kudu ngareret kamana uing teh, bangsaaaat!
 590. De Hudaya: Hahahahaahahah.......... Hidup deh, Bangsat.
 591. Dadan Sutisna: Tah, Ang Yusef, nu kieu nu dimaksad kontrasisasi teh. Janten nu perkawis gogog teu kedah dibahas deui, tos kawaler ku ieu.
 592. Yusef Muldiyana II: #punteeeeen! abi bangsat bade namu...." ceuk Toni Lesmana, "mangga" tembal Toni Lewo, "bilih bade perkedel bondon heula" ceuk Irawan Babeh Lova
 593. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ku sirop
 594. Yusef Muldiyana II: Kang Dadan Sutisna kontrasna teh tinu kasar jadi lemes, atanapi ngadon beuki kasar?
 595. Yatsu Drajat: aya naon ieu teh mei rame keneh ? ...........#dadaligdeugan beurat kongkolak mata, ngoloyong ka sofa#
 596. Rd Okke Chandra: Tos sabaraha ieu teh?
 597. Yusef Muldiyana II: "Punteeeeen! abi geus giung ku bangsat ret kaditu bangsat ret kadieu bangsat, atuh kudu ngareret kamana uing teh, bangsaaaat!" ceuk Remi Sadkar nyaeta Hansip nu ngaronda tea xixixixixxixi
 598. Yusef Muldiyana II: Deri Hudaya hidup Hansip
 599. Iwan Hanjuang: kontrasisasi> asa lain eta ngarana teh, poho deui, plot carita nu geus aya dibalik,nu salah jadi bener ,nu bener jadi salah,akang kungsi nyieu siga kieu ngan teu payu, carita dalem boncel, dalem boncel ngagbrug ka indungna ngaku indung, ku indung dalem boncel kalahka ditajongan teu di aku yen eta teh anakna, pkona dibalikeun tina plot aslina.
 600. Ridwan Anugrah Permana: Jigana mah kedah pindah ka Kampung Aman Bah
 601. Yusef Muldiyana II: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu atuh digembrong Meila Handayani, eh maksad teh atuh digembrong sireum
 602. Yusef Muldiyana II: Rd Okke Chandra teu acan
 603. Yusef Muldiyana II: Dalem boncel teh kabalikan ti Sangkuriang Dayangsumbi Mang Iwan Hanjuang?
 604. Rd Okke Chandra: Punten ah abdi digebah upami tos 998 nya kang xixixixixixi
 605. Yusef Muldiyana II: Ridwan Anugrah Permana asa kaideuan yeuh rek nyieun Fikmin #KAMPUNG AMAN# Hahahahaaaaa
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Yusef Muldiyana II
 1. Badung
 2. Kaduhung Ngahontal Langit, Euy
 3. Kapentang Ku Jamparing Asih
 4. Kapentrang Asmara
 5. Sangkuriang & Purbasari Di Bulan
 6. Sakinah
 7. PoÉ Ka Sawelas
 8. PoÉ Ka Tujuhlas , Dalapanlas, Salapanlas, Dua Puluh Jeung Salikur
 9. Poé Lebaran
 10. PoÉ Ka Sapuluh
 11. Poé Ka Dalapan Likur Kénéh
 12. Poé Ka Dalapan Likur
 13. Poé Ka Genep Belas
 14. Peuting Ka Tujuh Likur
 15. Poé Ka Limalas
 16. Poé Ka Opatlas
 17. Poé Ka Tilulas
 18. Poé Ka Dua Welas
 19. Poé Lebaran
 20. Tanduk
 21. Poé Ka Salapan
 22. Aing Néangan Kuring
 23. Poé Ka Dalapan
 24. Malem Lebaran
 25. PoÉ Ka Tujuh
 26. Sungut
 27. PoÉ Ka Genep
 28. PoÉ Ka Lima
 29. Gosip Bayawak
 30. Gosip Anyar
 31. PoÉ Kaopat
 32. PoÉ Katilu
 33. Ngabeubeurang
 34. Fikmin #Poe Kadua#
 35. Poé Kahiji
 36. KornÉt
 37. Anggeur Teu Kabagean
 38. Rucah
 39. Nyambat Kakang Prabu Sastrasundajaya
 40. Kampung Panineungan *2*
 41. Kampung Panineungan *1*
 42. Kampung Fikmin 2
 43. Kampung Cuhcur
 44. Kampung Subuh
 45. Kampung Fikmin
 46. Pidu'a Kuring
 47. 27 April
 48. Dongéng Rahul Gajah Mada
 49. Pamajikan
 50. DongÉng Diah Pitaloka
 51. Éta Rohangan Legana, Saalam Dunya
 52. Kaduhung Disunatan, Carita Ti Nagara Amarta Abad Opat Puluh Lima
 53. Ka Kawali
 54. Kecapna 153 Millito
 55. Kecapna 156 Millito
 56. Silih Tukeur Beungeut
 57. Loba Kajadian Ahéng Di Dunya Urang, Saéstuna Anu Gaib Mah Teu Weléh Ngancik Di Lembur Cikahuripan
 58. Bahrudin
 59. SaÉmbara Ngangkat Gajah Taraf Internasional Nu Diayakeun Di ÉnonÉsa
 60. SindeurÉla Galak Ix
 61. SindeurÉla Galak Viii
 62. SinderÉla Galak Vii
 63. SindeurÉla Galak Vi
 64. Sono Ka Ibu
 65. SindeurÉla Galak V
 66. SindeurÉla Galak V
 67. SindeurÉla Galak Iv
 68. SindeurÉla Galak Iii
 69. SindeurÉla Galak Ii
 70. SindeurÉla Galak I
 71. Katumbiri Handapeun Mega
 72. H A Y A N G É L É H
 73. Hakim Adil
 74. Hakim Emod, Hakim Adil
 75. Lalampahan GÉng Motor Di Kota Rahul
 76. Laut Nu Ngabatu
 77. Lembur Mundur
 78. Kapolsek
 79. ApÉl Munggaran, Kakara Jadian
 80. Ayu Tingting
 81. Cacakan
 82. Perang Bubat MilÉnium
 83. Hambur Euy Hambur
 84. Kampung AwÉwÉ BagÉan Ka 2
 85. Nini-nini Sakti
 86. Sakola Anjing Di Kampung Anjing
 87. Kampung Karim Jeung Épon
 88. Jang Udung Nomer Lima
 89. Jang Udung Opat
 90. Jang Udung Nu Katiluna
 91. Jang Udung Kadua
 92. Jang Udung Ka Hiji
 93. Brugipakbrukimonbrikanogtrog
 94. Gajah Beureum
 95. Paguneman Dina Getih Parawan
 96. Kinanti Jang Kabogoh
 97. Bentang! Benting! Bentong!
 98. JubaÉdah
 99. PÉpÉling Ti Gajah Biru
 100. Kampung Bangsat
 101. Babakan Asmara
 102. Surat
 103. Guyang Getih
 104. Ngiceup
 105. Pangalaman Kyai Matdon
 106. Ambek-ambekan
 107. Baju Weuteuh
 108. Nuekilabid
 109. Patilasan
 110. OhÉr
 111. Hp Anyar
 112. Sapatu Anyar
 113. Nyumponan Kahayang
 114. Nangtukeun Umur Mummy
 115. Suminta Vs Karyana
 116. Ngitung Jempol
 117. Ngawangkong
 118. Balangah
 119. Motor Orba
 120. Wasiat Oh Wasiat
 121. BÉntang Jorang
 122. Bom
 123. Ma Onah
 124. Ngeundeuk-ngeundeuk
 125. Nepungan Panonpoé
 126. Tujuhna
 127. Nu Digadabah
 128. Papanjang-panjang Mamas
 129. SinghorÉng
 130. Nabrak
 131. Manuk BÉo
 132. Jeletot
 133. Bisma
 134. Kamus Bahasa Fikmin
 135. Sakadang Peucang Ngitung Buaya
 136. Versi Uing
 137. Usap Nguneung
 138. Hujan
 139. Jaman Kiwari
 140. Ngadabrul
 141. Pssi ÉlÉh Deui
 142. MonyÉt, Kuya Jeung Cau
 143. DogÉr Kuya
 144. Sarupaning Bubuahan
 145. Ikah Jalingkah
 146. Paguneman Peuting Tadi
 147. Gorowok Viking
 148. DongÉng Ti Toni Lesmana
 149. Orok Dewi Sinta
 150. Eusi Jeroning Dunya
 151. Rama
 152. Paguneman Aktor Jeung Bangsat
 153. Oray Jangjangan
 154. Oray Jangjangan
 155. Digusur Deui
 156. Balanja Di Super Market
 157. Bunda & Unie
 158. Bunda & Unie
 159. Pangadilan
 160. Goyang, Gitek, GÉol
 161. Carios Engkos
 162. Tema Korupsi
 163. Tema Pilkada
 164. Malin Kundang
 165. Lalakon Awon Pisan
 166. Carita Dina KarÉta
 167. Ngeunteung
 168. Nanggeuy Beungeut
 169. Nanggeuy Beungeut
 170. MoÉ Baju
 171. Lalakon Ocon
 172. Ngawulang
 173. Dongéng Aséng
 174. Sakolaan Fikmin
 175. LÉktop
 176. Tu’ang-to’ong
 177. PotrÉt Popotongan
 178. SaÉmbara Fikmin
 179. Sp
 180. Isuk-isuk
 181. Semar Nyegruk Deui
 182. Obrolan Inbox
 183. Wéw
 184. Bungah
 185. Pikasieuneun
 186. Irung Semar
 187. Awak Semar Paburincay
 188. Bodas Kolot
 189. Baligo
 190. Budak Teuneung
 191. Hejo
 192. Bé T é C é
 193. KolonÉl Édpur
 194. Ekspedisi Ka Panon PoÉ
 195. Godi Suwarna
 196. Sajadah
 197. Satutas Langit Nyarita (I)
 198. Satutas Nangkubkeun Parahu
 199. Ba’da Bubat
 200. Dulur-dulur, Urang TÉh RÉk Kamarana, Alayeuh?
 201. Buta Saba Kota
 202. Paguneman Na Jero Fikmin
 203. Bubur Parongpong Jeung Bubur Cikolé
 204. Wanoja Nu Ditato Sawak-awak
 205. Pegat Asih Di Parakan
 206. Meuli Ketan Numpak Ferrari
 207. Sugan Téh Kuring Keur Ngimpi, Tapi Naha Bet Siga Ngimpi? (versi-2)
 208. Sugan Téh Kuring Keur Ngimpi, Tapi Naha Bet Siga Ngimpi? (versi 1)
 209. Nraktir
 210. Tumpeng AhÉng
 211. DongÉng AhÉng
 212. Ramé-ramé
 213. Ramé-ramé
 214. Lantaran Anjeun
 215. Duh Gusti
 216. Anu Siga
 217. Di Tempat Pananyaan
 218. Euis
 219. Ba'da Dunya Kiamat
 220. Ngaberekbek
 221. Exodus
 222. Tarung Maung Jeung Singa
 223. Gorowong Dina Tonggong
 224. Walungan Cipamokolan Caah
 225. MEREKBEK
 226. Suyatna Anirun Kalih Arifin C Noer
 227. Paembung-embung
 228. DÉwÉk Tijuralit 180°
 229. Kang Rudi Riadi Mugia Tabah
 230. Lalakon Uwon
 231. Muka Kamus
 232. Nampik
 233. Ahmad
 234. Nu Ceurik Di Pajaratan
 235. Randu Galuh (bagian 1)
 236. Maung Nu Teu Boga Sihung
 237. Mun Seug Jaman Orba
 238. Euis & Togar 2
 239. Paamprok Jonghok
 240. Lutung Disarung
 241. Euis Jeung Togar
 242. Teu Sapertos
 243. Renyem
 244. Reporter Sunda
 245. Janggo Jeung Misda
 246. Sayur Langit Rujak Bulan
 247. Nyiram
 248. Segruk Semar
 249. Surat Keur Neng Inong Urang Parongpong
 250. Huntu
 251. Tong Hudang
 252. Tong Kawin Jeung Manehna
 253. Datang Deui, Datang Deui
 254. Sangkuriang Ngadahar Daging Bapana
 255. Lutung Kaserang