Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 14 Fébruari 2014 21:30:17
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 07 Fébruari 2014 14:05
Asmoel: " Assalaama'alaikum...sampurasun... mugia para Admin, teu janten gejed ku aubna pun uing di ieu rohangan. seja mikawanoh kana Fikmin, oge ngeureuyeuh dina ngamumule basa sunda. hatur punten boh bilih tata titi tindak tandukna pun uing di ieu rohangan teu kamanah ku rengrengan Admin sadaya. rumaos atah warah. pun uing nampi pangdeudeulna oge sarungsumna. hatur nuhun...."
Senén, 03 Fébruari 2014 15:36
Bagja Waluya: " Asslmkm...sampurasun...salam pangwanoh ti simkuring..."
Saptu, 01 Fébruari 2014 17:08
Dedi Haryadi: " Ngintun naskah kumaha fikmin ka saha ? Ieu naska abdi. FIKMIN: “Ijab Kabul di Mekkah” Ku Dedi Haryadi “Kang Asep nu dipikacinta, Marni teu bisa sare sapeupeuting, cimata nyuruluk teu eureun-eureun. Akang tega megatkeun duriat alatan kapincut ku randa ngora. Marni jarambah kuli ka Dubai, Jeddah jeung kiwari di Hongkong teh apan keur ngabelaan akang, anak, jeung kolot urang. Kang, Marni..."
Salasa, 28 Januari 2014 18:09
Evi Effrisanti: " Hapunten ka girang pangajen Fiksimini Basa Sunda. Abdi kanca Fbs wasta Evi Effrisanti. Seja tumaros. Abdi ngintun fikmin di lapak facebook, panjangnya teu langkung ti 150 kecap. Ku margi kenging pangaweruh enggal perkawis kosa kecap, teras sababaraha fikmin diedit di halaman profil pangarang. Nanging dina facebookna mah teu diedit da inggis bilih apung-apungan deui. Tapi, naha etangan kecapna bet..."
Jumaah, 24 Januari 2014 14:14
Asep Nurjamin: " assalamualaikum, sampurasun, mugi abdi dipaparin bongbolongan, kumaha carana hoyong janten warga fbs nganggo akun..."
Kemis, 23 Januari 2014 11:00
Firman We Lah: " asalamualaikum hatur nuhun kana pangangkena di iyeu..."
Ahad, 19 Januari 2014 08:05
Achiel Syam: " Assalamualaikum wr wb. Kahatur Admin FBS. Tumaros saalit, ningalan di daftar naskah sareng tina Kalender Fikmin. rehna Fikmin Sim Abdi "Arjuna Mencari Cinta" ping 17-01-2014. Teu Katingal. Naha eta Fikmin ngarempag Palageran nu aya atanapi nabrak SARA? Diantos Waleranana. Haturnuhun! Wassalam wr wb...."
Jumaah, 03 Januari 2014 20:45
Tutun Hatta Saputra: " Sampurasun. Sim kuring kataji ku hasil karancagean para pangarang tur anggahota nu midang di fikminsunda.com. Jalaran kitu, manawi teu janten cucuk rungkang, sim kuring seja ngilu aub. Bobot pangayon, timbang taraju, nyanggakeun ka n u kagungan wewenang. Wass...."

Ringkang Sang Dangiang

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 23 Fébruari 2012 18:21:36

Di désa Sukarmaju, Kuwu gejul geus dirorod. Urang lembur rék milih kuwu nu anyar. Tapi saha picaloneunana? Baréto gé nu disangka rék baralég, kalah nyangsarakeun rayat. “Calonna mah nya urang wé. Saréréa!” ceuk Bah Wira. “Saréréa? Saha nu rék milihna, Bah?” Jang Uga nanya. “Nu milihna Dangiang, Jang! Cahya ti langit! Sing saha nu imahna dieuntreupan ku Dangiang, éta nu jadi Kuwu. Kitu baheula mah!” walon Bah Wira. Enya, kitu wé atuh, ceuk urang lembur. Teu burung sapuk sadésa. Kacaturkeun, dina derna milih kuwu, urang lembur naranjak ka hiji pasir. Rék mastikeun Dangiang murag ka saha. Beuki peuting nu tugur beuki nyaringcing. “Dangiaaang!” Bah Wira ngagorowok tengah peuting. Balaréa taranggah. Bréh. Aya bulan héjo ngempur ngagebur di langit lembur. Dangiang! Dangiang nyirorot. Ngurilingan lembur. Kumalayang ti suhunan ka suhunan dipirig ketug jajantung. Dangiang ngajaul deui. Ngambul. Gebar-gebur. Dangiang bangun ngahuleng. Balaréa teu kecét-kecét. Laju, Dangiang nyirorot. Ngagulubur. Euntreup di tengah-tengah astana...

Komentar (277)

Jojo Johari
Hooor?! Atuh janten ti gubrag ka astana? Tiasa janten tina lieur tea rupina mah. Lieur milih ..heuheuheu
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Hehehehe......desa eta pantesna dipingpin ku Mayit Hirup alias Zombie. Dijamin moal korupsi. Moal basilat. Moal ngala dunya. Pas pisan tah pamingpin teh."
Muhammad Shohiba Nu'man
Edaaas...! Sapuk, Kang Prab! Tos ngarantunkeun nu parantesna mah. Duh, Kedah dipingpin ku jurig bae kitu, daripada hese wae maju mah.. Heuheu..
Dudi Herlianto
sami sareng hasil survei dinten ieu. "pamimpin enggal can katimu. wayahna, pilih nu kamari wae," saurna.
Godi Suwarna
Jojo Johari:"Hidup Golpuuut...!"
Jojo Johari
Simuing mah asli golput, Ang Godi ..heuheuheu
Ida Nurulhuda
Dangiang téh di lembur abdi mah disebat 'pulung'..,aya kénéh kitu kiwari dangiang téh ?
Metty Azmira
alaaah geuning entreup na di astanaaaa? boa-boa ka nu keur milari buntut nalo eunteup na teh........biasana nu kitu mah sok golput (golongan rambut putih), hihihi...
Rudi Riadi
Euleuh! Teu nyangka, geuning ka Astana eunteupna, Kang Prabu? Boa enya pamingpin nu tos apal mamalana nipu rahayat mah pasti langkung wijaksana. Rupina tos waktosna milih pamingpin teh digambreng bae.
Akoer Lah
Pamingpin nu ilang dangiang...eta astana lain astana samanea...tapi Astana Gede Kawali....engke cuang bandungan geura dina Nyiar Lumar, ka saha eunteupna dangiang teh....
Tiktik Rusyani
Dangiang, eta nu sok kakuping dicarioskeun ku Pa kuwu Gardujaya. Ketir, tos teu aya jalmina nu kaeunteupan dangiang jaman ayeuna mah, da dina batin sareng laku lampahna teu benten ti rampog. Dangiang nutug ka astana ngiring tilem sareng nu wijaksana.Golput abadi.
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Sapuk, Mang Ir...! Mending sina kitu. Haha.."
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Cobi Jang MS nyalon kuwu lah. Tina kuwu kana camat, bupati, teras gubernur. Didukung ku partai FBS..."
Selo Sumarsono
Keren.... Dangiang jadi boga lalakon.... arep-arepeun...
Asep Komara
..sateuacan Yasinan, bade komen heula, meungpeung sepi :..rupina mung Sanghyang Nurcahya nu tiasa ngaheuyeuk nagri, da ngantosan Satria Piningit mah duka iraha jebulna, moal boa. Dipingit teaaa..sesah lunta...heu..heu..
Godi Suwarna
Dudi Herlianto:"Wah, eta mah susurveyan, Yayi...! Haha...! Nu kamari-kamari ge teu aya nu kapilih ku sim uing mah. Iwal Gusdur, ketah...!"
Godi Suwarna
Jojo Johari:"Uing tea tos meninggalkan 'dunia hitam', da buuk geus huis wungkul. Ayeuna tos lebet ka golongan putih..."
Dudi Herlianto
haha... sapuk bah, survey teh memang mung heuseus keur nu bade milih. ngan wayahna, saaya-aya... abdi ge ti batan milih saaya-aya, mending puasa :)
Godi Suwarna
Metty Azmira:"Kaleresan di desa Sukarmaju mah tara aya nu kana nalo. Nu sok aya di astana mah Aki Kuncen, Bu Neneng..."
Godi Suwarna
Ida Nurulhuda:"Sami, Neneng...! Pulung teh dangiang keneh. Dugi ka kuwuna pun Aki mah dangiang teh sok nembongan. Eta we, waktos anjeunna kapilih, dangiang teh dugi ka dua kali 'euntreup' di bumina. Nu ngawitan, euntreup sakedap, teras ngabelesat deui. Wanci janari leutik, dangiangna sumping deui. Euntreup dina tangkal cengkeh di buruan. Gebar-gebur semu hejo, aya cahaya nu siga nyarakclakan, kitu saur Pun Aki..."
Muhammad Shohiba Nu'man
Alim Kang Prab, ah.. Mendingan golput bae sim uing mah.. haha..
Godi Suwarna
Atun Marios:"Dangiangna milih pemred..."
Godi Suwarna
Rudi Riadi:"Komentarna jempol, Jang Guru...! Maka, waspadalah...!"
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Uing ge golongan abu-abu ieu teh. Hitam menuju putih. Bari sakalian ngadagoan Dangiang sugan jeung sugan aya Pulung-aneunana. Ayeuna dangiang keur Calon Juara ka 1, 2, jeung 3 dina saembara fikmin engke poe Saptu di Unpad. Ka saha tah dangiang eunteupna?"
Godi Suwarna
Akoer Lah:"Tah, eta, Astanagede, Kawali. Coba etah, upama aya calon pamingping nu daek tapakur di dinya, napakuran batu eunteung, panyandaan, linggahiang, linggabingba. Moal teu jadi tah. Boh bupati, boh gubernur, boh presiden. Komo lamun daek nyarumbang kana acara 'Nyiar Lumar' mah, wah, pasti didarukung ku Karuhun. Pasti karuhun nyiapkeun pasukan onom kangge pengamanana..."
Moeflich Hasbullah
Fikmin nu ngagambarkan rasa kakuciwaan nu hirup di masarakat ngeunaan kapamingpinan. Ari suhu mah ideuna menarik wae dimundelan ku kecap-kecap nu beunghar. Puguh weh mantap surantap. Wilujeng Gan!
Akoer Lah
Apanan dina Batu Tulis II di Astana Gede aya seratan : "“aya ma nu ngeusi bha gya kawali bari pakena kareta bener pakeun na (n) jeurkeun na juritan” (mugia nu ngageugeuh Kawali bisa ngalaksanakeun kamakmuran & kaadilan), asa kitu nya Kang Godi? bilih lepat...
Godi Suwarna
Tiktik Rusyani:"Di Cinyasag, dina taun genep puluhan, sim uing kantos ngiringan ngintip dangiang. Ngadon bagadang di pasir sareng para kasepuhan. Tapi da teu kantos ningal. Sok ngadon ngaguher ka wenginakeun. Nanging, ti harita ge dangiang teh tos suwung. Nembonganana mung dugi ka taun lima puluhan, waktos pun Aki kapilih janten kuwu di Cinyasag. Kitu saur sepuh..."
Nanang Sahbana Afnani
endah kacida Ang Godi Suwarna....meni ngageter maosna ge
Godi Suwarna
Selo Sumarsono:"Haha...! nu boga lalakon tea kaluarna ge sok pandeuri...! Tangtos diarep-arep..."
Godi Suwarna
Asep Komara:"Weiiis, komenna heded, Yi Perbu...! Muka kangge tafsir sanesna deui. Yaktos, di mana-mana ge pamingpin mah kedah kagungan dangiang. Rahayatna bakal kacandak buricak-burinong...."
Entjep Sunardhi
Desa ilang dangiang, narikolot. Bedol desa ngababakan nyieun sarakan anyar, angger teu menyat salila dituyun pamungpin teu komaraan.
Godi Suwarna
Dudi Herlianto:"Kajaba, upami aya calon pamingpin nu tos kantenan nyangking Dangiang. Tah, eta mah hayu cuang darukung ku sadayana..! Mung, saha boa ketah..."
Tatang Sumarsono
Di Kawali disebat dangiang. Ari di lembur pun uing mah pulung.
Nazarudin Azhar
Nyeceb pisan. Carita nu terus ngaweuhan...
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Nya ulah ari teu aya anleh mah. Mung da Jang MS mah masih kalebet kana golongan hitam, tiasa wae nyabetan ABG kinten juh las deui mah..."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Yasinan ayeuna, Mang Ir...! Teras wiridan dugi ka subuh. Teu kenging ngalenyap, teu kenging batal abdas...! Wengina sae kangge tapakur dina raraga nyiar lektop...! Heuheu..."
Cep Simi
Dupi dangiang teh naon tea?
Godi Suwarna
Cep Simi:"Parantos dijentrekeun dina teks miwah komen sim uing. Sumangga dilenyepan deui..."
Godi Suwarna
Moef Hasbullah:"Halah, ku Yi Ustad mah teu weleh karampa. Abong weruh di semuna. Hehe..! Yaktos, bakating ku tos seueul ieu angen ningal kapamingpinan jaman kiwari. Haruuuh, hoyong misah lemah, misah nagara..."
Iwan Hanjuang
mun ka astana mah kuwu hurmat suargi, sigana teh nu dipikacinta rahayat..
Endah Dinda Jenura
resep nya pami enyaan milih pamingpin cekap ku dangiang, moal hambur anggaran kangge pemilihan langsung, heu...
Godi Suwarna
Akoer Lah:"Kitu, Mang Akoer...! Kumargi kitu, kedah sarering geura jarah ka astanagede. Kantenan fikminer mah. Apan nu natah batu prasasti Kawali teh tangtosna ge Kawi, sastrawan Sunda jaman harita. Tah, eta teh karuhun urang, karuhun para pangarang. Numawi, upama karangan palay mencrang, kedah sering jarah ka Astanagede. Diantos, ah..."
Tatang Sumarsono
Asana aya uga kakarun karuhun, Ang: "lamun pulung enggeus turun ti Galunggung nu sakola di Cipadung bakal tambah-tambah nanjung ngan borangan kana nyandung"
Godi Suwarna
Nanang Sahbana Afnani:"Hatur nuhun, Yayi...! Ieu fikmin teh kenging ngunun aya kana sasasihna. Bade diposting teh asa can janten wae. Nembe tadi lungsur wangsit ti Karuhun. Sang Dangiang kedah majang wengi ieu, kitu dawuh Karuhun nu tos karuhan. Hehe..."
Koko Sondari
Dangiang bae golput, piraku urang rek baha ka Dangiang? Kaleresan ka golongan putih ( komo upami nu hejo carulang mah) uing teh sakaresep sareng Kakang Prabu. Sanes kitu Kang Prab?)
Eel Nurlaela
berartiiiii uranggg ogeee ! teu kedahhhhh milihhhh atuhhh nya kang prabu ??????? da dangiang na ge Alimeunnnnnn milihhhh ! xixiiix
Godi Suwarna
Entjep Sunardhi:"Pamingpin teu dangiangan mah nyandak surem sanagara. Kalong di nusa Situ Panjalu ge ngaleungit duka ka mana. Padahal tos ratusan, boa rebuan taun nyarayang di dinya.Kila-kila, Ang Prab...! Leuweung nu ditinggalkeun ku kalong mah leuweung nu ilang dangiang, kitu saur pun Bapa...."
Godi Suwarna
Tatang Sumarsono:"Uhun, kitu, Ang Prab...! Keur budak mah panasaran, sok ilu ngintip Dangiang. Tapi can kungsi kawenehan..."
Godi Suwarna
Nazarudin Azhar:"Hatur nuhun, Yayi..! Aweuhanana kenging namperkeun tina kaguligah urang..."
Godi Suwarna
Iwan Hanjuang:"Rupina kana kitu, Amang..."
Ki Hasan
Asa lain ti sasari. Nu ieu mah teu adug-adugan teuing uing macana. Sasarina mah matak ngahegak. Pung kaditu. Pung kadieu. Matak ngesang nuturkeunana. Mantap.
Godi Suwarna
Endah Dinda Jenura:"Tangtos, ngirit-ngirit dana, Juag...! Tos jelas, jaba pilihan ti langit mah moal nyalahan. Nanging, ayeuna mah Dangiang-na ge tos pangsiun. Tos alimeun milih pamingpin da taya piliheunana..."
Godi Suwarna
Tatang Sumarsono:"Hahaha...! Eta mah uga nyindiran Bah Iwan Abdurahman atuh, Ang...!"
Godi Suwarna
Koko Sondari:"Tah, kitu, Yi Perbu...! Kunaon pun uing resep janten golongan putih teh jalaran, nya kitu, seueur nu barodas, sepuh-anom. Tah, putih anom mangga haturan Yi Perbu nu teu weleh 'pandangan hidup'. sim uing mah wios 'putih sepuhna' wios kangge sim uing nu tos dugi kana tatanan 'cita-cita hidup'. Heuheu..."
Godi Suwarna
Eel Nurlaela:"Jiiih, kedah, kedah milih, Neneng...! Milihna ka golongan putih, nu rambutna panjang bari huis wungkul... heuheu..."
Akoer Lah
Cep Simi, tah ieu aya penjelasan Dangiang, tapi ku basa Endonesa, aya ilustrasina oge, punten pisan Kang Godi, pedah abdi sok naut2keun wae : http://geholgaul.blogspot.com/2011/11/dangiang-sang-penentu-pemimpin-gehol.html
Koko Sondari
Mugi ka uinga ku Kakang Prabu uing oge tos kelas Pegangan Hidup..... Aya wartos Kakang Prabu mah tos dugi ka Riwayat hidup..... Leres kitu?
Cep Simi
Hatur nuhun.
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Kitu, Ki...? Siiip dekh...! Fikmin nu ieu mah rada lami diununna. Aya kana sasasihna. Teras we dioprek. Dihampelas. Dielapan. Siga ngurus batu ali. Hehe...!"
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
Sang Dangiang...panasaran hoyong apal. Kedah kamana nyusudna Kang? Sakedap deui pan badé Pemilu, supados teu bingung milih pamingpin.
Godi Suwarna
Koko Sondari:"Hahaha...! Hidupnya teh cuma sekedar riwayat, kitu sanes...? Sami sareng cita-cita hidup. Hidupnya itu cuma sekedar cita-cita ajah... haha..."
Akang Remi
Kacandak waas, najan pun uing teu kungsi ngalaman jamanna. Dangiang siga peunggas harepan, ngan wasa ngébréhkeun panineungan diantara jajaran kuburan-kuburan nu jejer tetenggerna, Sumarta bin adil palamarta. Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun.
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Upami palay nyusud dangiang mah kedah ka Astanagede, Kawali. Sim uing siap jajap, Nyimas..! Hehe..."
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
Oh kitu...nuhun atuh Kang Godi kersa jajap mah, kinten-kintenna kedah wanci iraha?
Ambuna Kaka
iy, atut! pasti astana gede.
Godi Suwarna
Remi Sadkar:"Teu kedah ngalaman. yayi mah cekap dongengna we. Cekap ngaos fikminna. Bari ngalenyepan Enonesa jaman kiwari nu tambih pikarudeteun. Cacak upami urang ngadegkeun nagri Sunda mah dangiang teh bakal ngagebur deui... hehe..."
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tangtos kedah malem Juma'ah kaliwon. Sakantenan moro yahudi....! Hehe..."
Godi Suwarna
Ambuna Kaka:"Iiiis, ka Astanagede mah teu kedah atut-atutan, Ambu...! Apan di ditu teh aya Diah Pitaloka nu ayeuna nitis ka Ambuna Kaka...!"
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
kedah diteraskeun kana moro yahudi nya...dangiang teu kawénéhan yahudi katumpes...kahartos ogé...heuheu
Akang Remi
Deuh, kedah kekepruk heula rupina Sunda, ge? beresan kekebulna heula, supados teu jaradi tumbila, jaga!
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Hahaha....! Kateguh wae ku Nyimas mah. Abong tos jendralna dina perkawis moro yahudi. Hehe..."
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
teu kaétang deui sabaraha kali tos moro yahudi ...langkung ti jendral
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tapi, jendralna masih aktip, Nyimas..? Teu acan pangsiun...? Heuheu...."
Abah Sarjang
Tetela taya piliheun, kapaksa dangiang kudu ngahudangkeun nu parantos dikubur.
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
ahahaha...aktif pisan
Godi Suwarna
Remi Sadkar:"Tangtos kana kedah kitu, Yi Perbu...! Kekepruk, kekebulna dikamoceng. Keresa ngalokat alias nyaripuh karep....'
Cassa Grande
Fikmin Kaliwonan. Ni nyecep nyelecep. Katampi, Kang.
Godi Suwarna
Abah Sarjang:"Kitu tah nu 'katerawang' ku sim uing sabada nyepen di Astanagede, 'Bah..! Nya dalah dikumaha..."
Abah Sarjang
Nya panginten hayu cuang gali, wios dipingpin ku zombi daripada ku nu ngorupsi...
Maman Gantra
No comment, ah! Ngeunaan fikminna mah... Mung, nu janten ka panasaran teh: Dibandungan ku sim uing, Kang Prebu Godi mah babarna teh tiap malem Juma'ah? Aya rusiah naon seleresna, Kang Prebu?
Godi Suwarna
Abah Sarjang:"Tah, kedah kitu sigana, 'Bah...! Nu dikubur, nu kakubur-kubur...! Nu nalonggerak mah tos matak lieur dekh..."
Ara Stafari
The Dangiang The Asooy Theui wae! Uing moal jadi ngunclungkeun Fikmin Ayeuna, The Era Parada...Theu Theuh teuing....heueheueheu The Magic Of Dangiang! Fly arround me!
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Haha...! Uhun, nya...? Seseringna malem Juma'ah. Rupina kasumanget pedah bade jihad tea, yayi... ! Hehe..."
Maman Gantra
Hahaha... Nya wilujeng jihad atuh, Kang Prebu. Wilujeng nyunah... Hahaha... TOP!
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Hahaha...! Nyunahna kedah nyubuh. Etang-etang serangan fajar ka para yahudi nu kirang ajar... hehe..."
Godi Suwarna
Ara Stafari:"Jiiih, teu kemging kitu, Yi Perbu...! Pung we atuh diposting fikminna. Ngalap berekah malem Juma'ah..."
Devi Pandansari
Nyaan Pak Godi Suwarna teh pinteran ngadamel fikmin
Godi Suwarna
Devi Pandansari:"Nyaan, Bu Devi...? Siiip atuh...! Hatur nuhuuun, Bu Devi..."
Devi Pandansari
Tangtos nyaan kang
Godi Suwarna
Devi Pandansari:"Sim uing ge tangtos nuhun pisan, Neng...! Hehe.."
Yusef Muldiyana II
Wilujeng wengi Pa Kuwu Godi
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Wilujeng wengi, Ulis Yusef..."
Yusef Muldiyana II
Hahahahaaa... Kuwu , Ulis , RT Darman, Ceu Emin, Jang Iwan, Dadan Sutisna , Dadi P Danusubrata Joko Kurnain
Lalat Socrates
waaahhh..... jenatna gening anu kapilih teh.....; boa rahayat Sukarmaju teh...... jurig wungkul hihihihihi... horror
Devi Pandansari
Pak Godi Suwarna dupi kuwu teh lurah atanapi leube?
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Naon eta teh...? FDBS...? Siap ngajurian lah. Juh bulan di Bandung..."
Godi Suwarna
Devi Pandansari:"Upami di lembur sim uing mah Kuwu teh Kepala Desa. Upami Lurah Kepala Kampung. Kitu, Bu Devi. Mungkin benten-benten di unggal daerah..."
Gus Maman
fiksi mini anu 'always aktual' pakuat-kait jeung sikon... kiwari, bari didasaran ku carita buhun/heubeul.
Lalat Socrates
kin milih fikmin pinunjul ge ngangge cara kitu wee... hihihi aheng jigana...
Godi Suwarna
Gus Manz:"Sim uing bade nyobian ngaleukeunan fikmin rasa dongeng, Yayi...! Supados teu kagok-kagok ngalamun.."
Devi Pandansari
Fikmin Devi kumaha Pak, tos maca?
Godi Suwarna
Ahmad Gibson:"Na da uing mah biasa kitu, Mang Gib...! Ngajurian teh kumaha dangiang bae..."
Devi Pandansari
awon nya?
Deden Abdul Aziz
Halah, beuki sanget wae lapak fikmin teh, Kang Prab. Cuang dagoan Dangiang taun 2013 eunteupna di palebah mana? Di Tatar Galuh atanapi Cikundul? Hayu ah cuang ka pasir, Kakang...
Yusef Muldiyana II
Mung opat naskah kang, nu abdi telat, padahal tos rengse diterjemahkeun ku Rosyid E. Abby
Lalat Socrates
tapi teu kedah nanjak ka pasir nya ang?... cekap naek meja juri weee.. hahahaha
Meila Handayani
dangiang teh naon ayank Godi Suwarna ?heheheh *serieus
Yusef Muldiyana II
Meila Handayani, Godi Suwarna ayank atawa eyank ?
Meila Handayani
kang Yusef Muldiyana II ssttt ayank ateuh manya eyank hihihihi
Devi Pandansari
Meila Handayani, salam kenal
Lalat Socrates
berekah Dangiah tah.... bisa kenalan; sugan wee dangiangna teu nyiroror ka kuburan hihihihihi hikhikhik
Meila Handayani
Devi Pandansari salam kenal oge hehhe
Joko Kurnain
Sim kuring mah ngilu maca bae ang.
Godi Suwarna
Devi Pandansari:"Ah, fikminna teu awon. Cekap we kangge nu nembe ngawitan ngarang fikmin mah. Ku sim uing di ropea deui fikminna, Neng..! Janten kieu : Fikmin #Pun Lanceuk# "Kunaon, Pap, asa baeud wae ti tadi?" sanggem kuring ka Pun Lanceuk. Teras Pun Lanceuk nu nuju jebi teh ngawaler: "Nembe, aya bewara ti Wamena. Persib kawon tilu kosong ku Persiwa"
Godi Suwarna
Deden Abdul Aziz:"Dina taun 2013 mah Yi Perbu tiasa naek, tapakur di gunung Padang, dina raraga ngimpleng dangiangna calon. Sim uing mah pasti rek nyepen di Astanagede bae. Ti lebah dinya mah sok carekas tetenjoan teh..."
Ki Hasan
Kang Godi Suwarna, kumaha upama cuang nyewa UFO wae, nyawang dangiangna. Ngarah katangen sa Nusantara. Hahaha
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Tah, rupina jaman kiwari mah cocokna nyewa UFO. Sim uing siap janten KPU. Sugan we kacandak numpak UFO. Sahenteuna... hehe..."
Hadi Aks
Wah, edun dech! Maca enjing2 karaos segerna. Br trs ngahuleng. Aang mah nyaan motekar naker. Tos sababaraha fikmin titisan carpon br angger mtk pangling!
Godi Suwarna
Hadi Aks:"Hehe...! Sigana urang teh tos dugi kana waktosna neuleuman hakekat, milari saripati, keur mah ti baheula keneh tos dibiasakeun dina nyajak. Katambah-tambah ayeuna ku fikmin nu siga ngabonsay tea. Kantenan, karangan teh dibujeng intina bae bari angger ulah leungit kani'matan basana da puguh eta pisan onjoyna basa Sunda ti basa-basa sejenna. Apan dina ngabonsay ge teu padu leutik. Angger aya kaendahan, anggun, angkerna tangkal badag, nu kagambar dina hiji bonsay..."
Tatang Sumarsono
Leres, Ang. Kasebatna dibonsay, tangtosna gé kedah tatangkalan anu saenyana mah (pi)ageung(eun), tur dina tumuwuhna téh katingal éndah. Da ari bangsaning babadotan atanapi jukut riut mah, rupina teu kedah dibonsay. Tabé, pun.
Godi Suwarna
Tatang Sumarsono:"Tah, yaktos, kitu pisan...! Jaman uing nuju kagegeloan ku bonsay, unggal tangkal dicipta-cipta dibonsaykeun. Teu kaop ningal tangkal nu daunna rada laleutik sok hayoh dilalamun, diwawaas. Padahal, nya kitu, teu unggal tangkal bisa dibonsay. Tina puluhan bonsay teh ayeuna mah teu hiji-hiji acan. Tah, sigana, engke deui mah, nu rek ngadeuheus ka rorompok, nu hayang dijiad ku uing, kedah nyarandak bonsay satangkal sewang. Moal rugel, lian ti diwirid jampe mikmin, tangtos disuguhan beuleum gurame oge..! Heuheu..."
Tatang Sumarsono
Hayang pisan mairan kana pamendak Ang Godi Suwarna di luhur, ngan teu werat, sieun pajarkeun meunggaskeun sumanget nu resep ngabonsay dapon tatangkalan.
Godi Suwarna
Tatang Sumarsono:"Der we atuh, Ang...! Pan hade goreng ku omong...! Dina raraga silih asah...! Tos rada kedah undak ka dinya. Der, diguar, ah..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Subhanallah, wengi teh sim uing batuk ngehkeh. Tadina mah hayang bagadang newak dangiang jeung Ang Prabu Godi Suwarna saparakanca. Ngan teu kuat. Genggerong ateul jeung peureus. Akhirna mah, genggerong teh diparieuskeun we. Tuman. Ayeuna tos diganti ku pipa baja kenging 'Mulungan' oge tos 'tai dangiangan'. Alhamdulillah, sora ngoncrang deui."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Whahahahahahaha....! Uing nyakakak nyaan, Mang Ir...! Kacipta, marieuskeun beuheung sorangan...! Sukur tos damang mah. Mangga ayeuna mah cuang sami-sami napakuran fikmin, dina raraga moro lektop di Unpad...! Heuheu...! Ang Tatang Sumarsono bade mahanan para patandang saembara ku jurus bonsay. Geura, jurus anjeunna mah tangtos araheng..."
Tatang Sumarsono
Rupi-rupi jurus kumaha carana ngabonsay, jih, apan tos sakitu seringna diguar. Aang nyalira apan sakitu titén sareng telikna. Kantun kersa ngungkaban deui. Hayoh-hayohan dipedar mah, sanés wae matak bosen, tapi deuih bisi cambal, Ang. Apan ari jurus téh nu penting mah sina "matuh" heula, sina "ngimah" dina diri urang. Kitu tah, anu kaalaman waktos nuju resep ngulik Sabandar.
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Bakat ku aral ieu mah, Ang Prabu Godi Suwarna. Cobi atuh ka Maha Resi Ang Tatang Sumarsono, sim uing sareng warga nagara fikmin sanesna hoyong dibekelan jurus ampuh keur nyanghareupan saembara isuk di Unpad. Sugan jeung sugan eta jurus nyerep kana sanubari uing bari jeung isuk kabiruyungan meunang lektop."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Halah.... ngulik Syahbandar, Kari jeung Madi. Atuh saelmu jeung uing dina 'Bandar Karima' ti Kang Yosis."
Tatang Sumarsono
Anu paling elementer. Ang Irman Dimyatie., cobi lenyepan kasauran Ang Godi Suwarna di luhur:"...Jaman uing nuju kagegeloan ku bonsay, unggal tangkal dicipta-cipta dibonsaykeun. Teu kaop ningal tangkal nu daunna rada laleutik sok hayoh dilalamun, diwawaas. Padahal, nya kitu, teu unggal tangkal bisa dibonsay."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Sip. Kahartos! Jeung teu sadayana tangkal bisa dibongsay. Piraku tatangkalan saperto toge, kacang panjang, kacang polong, jeung sajabana dibonsai mah. Teu kabayang mun toge dibonsai... meureun jadi 'Cileuh' hehehehehe..... Nuhun, Ang!"
Godi Suwarna
Tatang Sumarsono:"Tah, upami kitu mah, cobi atuh fikmin diterawang tina jihad kuda, Ang...!"
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Kahade we ti Ang Tatang teh jurus jongklok. Da anjeunna oge enjing teh bade tandang makalangan, ngiringan saembara rebutan lektop... haha.."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Astaghfirullah al-adzim...!!! Halah ciah.... maenya, Ang? Beu... ieu mah lir ibarat asup kana Ring Tinju. Para Petinju kelas Layang arasup kana ring tinju kelas Berat..... Teu kabayang ngaraclengana dibabuk peureup Petinju Kelas Berat, waas ngaralayangna kaluar ring ...hahahahaha....!"
Tatang Sumarsono
Sing sumpah, Ang, daék demi. Pun uing mah isukan moal miluan pasanggiri. Teu gaduh lektopna. teu nyampak HP-na. Aya ogé tablét, ukur parasetamol. Badé dongkap, tapi ukur rék moto, sugan aya anu kalersaeun méjéng di payuneun fotografer senior, bari kersa nebusna.
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Jih, nyaan, Mang Ir...! Ang Tatang tea, bujeng-bujeng saembara fikmin nu hadiahna lektop, lomba gapleh wae anjeunna mah sok ngiringan asal aya hadiahan. Bilih Mang Ir can uninga, anjeunna teh saehuna para jawara nu katelah Para Pemburu Hadiah alias Renegade, da gawena ngudag-ngudag lomba nu aya hadiahan. Mung, nya kitu, anjeunna mah pinter api-api. Api-api moal ngiring, mulangna nyakuan keltop... haha..."
Godi Suwarna
Tatang Sumarsono:"Mending tandang, Ang...! Itung-itung pibu, diadu jeung para jawara dina raraga ngasah elmu panemu jampe pamake. Mecakan elmu nu ngarora, Ang...! Cing, lah, taker tos dugi ka marana. Hehe...! Uing mah teu meunang iluan da admin, cenah. Mun kaci mah uing ge pasti rek tandang..."
Tatang Sumarsono
Dina pibu, atawa saémabara marebutkeun putri, anu kumisna tos bodas mah ilaharna tara mariluan. Paling-paling ukur milu menerkeun mun aya anu caréhamna nyéngsol atawa leungeunna tidikes.
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Yaa Robbana...! Kutan kitu, Ang? Halah, isuk kudu aya pasukan khusus ti warga nagara fikmin pikeun newak Ang Tatang Sumarsono. Urang talian pananganana ngarah teu bisa ngetik. Pibahayaeun atuh mun Maha Resi ngiluan pasanggiri mah. Teu kaci ah! Tah, model Ang Hadi Aks oge, dilarang tampil salaku pamilon. Soalna mah lain kunanaon... karek ge aya ringkangna, sakabeh pamilon bakal jalengker hahahahaha.... soak tuda."
Yayan 'Bedog' Supriatna
beu,calon pamingpin pinilih tos taya dikieuna
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Ang Yayan 'Bedog' Supriatna, hahahaha.... kaporotan sumpingna. Wilujeng morning, Ang!"
Godi Suwarna
Tatang Sumarsono:"Hahahha...! Tah, sapuk pami kitu mah...! Kalebet ngajampe Neneng-Neneng patandang nu nuju barusuh manah, eta bagean urang salaku Baris Kolot...."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Numawi, dunya fikmin tea seueur kejutan. Waktos pameran fikmin grafis di Unpad, Ang Tatang nyarios reh anjeunna moal ngiringan mikmin, bade maca bae. Heuleut sawatara dinten fikminna abring-abringan dina ieu lapak. Enjing ge, geura, moal teu ujug-ujug ngiring ngajemprak muka lektop..."
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Apan calon pamingpin pinilih mah Mang Yayan pisan...."
Yayan 'Bedog' Supriatna
oooo..tos gentos caturan nyah?, hamo ngiringan janten patangdang pribados mah saumpama Kang Prabu Godi Suwarna, Aka Hadi Aks, Wa Tatang Sumarsono sareng seh-seh pikmin sanesna dibebaskeun janten patangdang kuriak ngarumpunyuk ke pribados
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Numawi Ang Yayan 'Bedog' Supriatna, enjing urang kedah ngabentuk Tim Buru Sergap. Para Pinisepuh jeung para Syaechu nagara fikmin urang kepung salila 2,5 jam. Aranjeunna ulah sina miluan makalangan. Bahaya ceuk uing oge."
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Nya eta, rada sesah nyegahna. Ma'lum tos araki-aki. Teu kaop kagetrik sok ngaradat, sok maledog ku taeunna. Bahaya...."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Saleresna gampil pisan nyerek Ang Tatang Sumarsono. Teu kedah dikepung, teu kedah ditalian, Mang Ir...! Cekap ku nyandak mahasiswi semester 3 nu imbit sareng pinareupna semester 7. Sina nyarengan anjeunna, Geura, moal teu teras uplek. Hilap kana sagala. Haha..."
Joko Kurnain
Godi Suwarna ditotoong teh meni rajin, kacipta teu acan ibak panginten, hahahahaaa....
Godi Suwarna
Joko Kurnain:"Mandi mah parantos, malihan mah kuramas, tadi sateuacan Subuh. Pan tos moro yahudi, Yayi...! Hehe...! Ayeuna seger kacida, yeuh..."
Yayan 'Bedog' Supriatna
euleuh...atuh kedah mundut bantosan pa rektor ari kitu mah
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Insya Allah, Ang Prabu Godi Suwarna. Enjing, simkuring bade ngabantun mahasiswi semester 3 sesuai pesenan jeung karesep Ang Tatang Sumarsono hehehehehe........"
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Kantenan, kedah pisan. Keun, sina anjeunna nu milihna. Tangtos langkung paos.. hehe..."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Siiip dekh, Mang Ir...! Malah, upami tiasa mah duaan we. Pan keur uing saurang... haha..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Ang Prabu Godi Suwarna, siap lah, Ang! Ke.... ke.... hoyong nu kumaha modelna atuh?"
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Nu siga Dewi Persik, Mang Ir..."
Moeflich Hasbullah
Kang Ir, pasihkeun weh ka Ang Godi mah, Justine, cekap. Mangkaning ngahiuk "seungit" eta mah.
Godi Suwarna
Moef Hasbullah:"Halaaaah, paur bau kungkang we, ah..."
Yusef Muldiyana II
Uih kacipta bau kungkang, jaman sok ngojay di walungan Cipunagara, kungkang teh sok areunteup dina cai, sangkilang caina tarik
Joko Kurnain
Yusef Muldiyana II yuyu kangkang panginten
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Joko Kurnain, di lembur uing mah disebutna engkang-engkang eta teh, Ang."
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Piraku kungkang tiasa ngojay..? Benten deeui nu sok dina cai walungan mah. Nu kitu, leres, éngkang-éngkang.."
Yayan 'Bedog' Supriatna
kankung nu sok di cai mah, kunkang mah dina pare tanapi tatangkalan, hihii...
Yusef Muldiyana II
Kang Godi Suwarna. Kang Irman Dimyatie, Mas Joko Kurnain, Yuyu Kangkang sanes coconcorang? Engkang-engkang mah aralit pan?
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Asa inget deui ka Saechuna pun aki guru uing nyaeta Aki Musani. Baheula ngawaris Jurus Engkang-engkang ka Andi Si Buntung Jago Tutugan, terus diwariskeun deui ka uing. Eta elmu bisa dipake leumpang dina cai....."
Joko Kurnain
Congcorang mah walang keke Ucup Yusef Muldiyana II
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Kangkung mah jalmi nu teu pendek. Kungkang mah sok ngalungkawing...."
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Tapi duka ketah, upami di lembur Yusmul mah kungkang ge boa sok ngarojay. Araheng di lembur Yi Perbu mah sanes...? Eta we fikminna ge araheng kitu...."
Yayan 'Bedog' Supriatna
hihii...Kang Prabu Godi Suwarna, ti kawit iraha eta diajarna kungkang bet tiasa ngojay, hihiiii.......
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Di lembur Jang Yusef mah sapi oge jarangjangan. Aya kuda huluna jelema. Aya maung huluna dewegan. Araheng pisan di lembur anjeunna mah..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Ang Prabu Godi Suwarna, teu kabayang we mun gajah huluna ucing hahahahaha......"
Hadi Aks
Siap majuuuuu...!!! Milu ngajemprak di pakalangaaaaaan......!!! Nu tarung supaya campuh, nu perang sing kababayaaaan.... Nu kolot kudu ngabintih nu ngora kudu baredang. Medan jurit banjir getih...! Tuluuuuung...!!!
Yusef Muldiyana II
Aheng di lembur uing ngah, sing sumpah dawegan oge eusina kalapa ngora
Yusef Muldiyana II
Di lembur uing cangkaleng rasana siga curuluk, cingcau rasana siga camcauh
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Halah... aya ancaman datang. Ang Hadi Aks rek miluan makalangan? Ti ayeuna kudu siap-siap ngasah ramo yeuh. Sakabeh jurus kudu diketrukkeun ieu mah. Maklum dina tarung isuk teh lir ibarat 'David ngalawan Goliath'."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Di lembur Jang Yusef Muldiyana mah gajah teh huluna hayam..."
Yusef Muldiyana II
Muhun, Gajahmada mastakana Hayam Wuruk
Hadi Aks
Irman Dimyatie: Hahaha......
Moeflich Hasbullah
Ciiing ... kang Irman sing ngariksa diri, inohong model Kang Hadi Aks ancrub na pakalangan tarung fikmin mah, geura malunduur aringkah kasabrang ka palembang balik mawa kurupuk. Da Ang Godi moal tiasa disogok ku Dewi Persik deuih.
Moeflich Hasbullah
Duka mun Juve mah komo Ayu Ting Ting mah.
Godi Suwarna
Hadi Aks:"Mangka ludeung, 'Di Jaro...! Dia teh itung-itung wawakil jawara kedot. Da itu geuning, Akang Silaing, Ang Tatang Sumarsono, rek dieupanan ku mahasiswi semester 3. Tangtos kana disantokna. Atuh uing, teu kaci ilu da admin. Nya harepan teh aya dina curuk dia, 'Di Jaro...! Gempuuuuuuur.....!"
Hadi Aks
Kang Moef Hasbullah: Perang urat saraf teh apan bagean tina promosi nu diagem psn ku Don King, Kang! Da nalika pameran fikmin harita ge, dina FB mah rame hak-heuk, ari heg jamaah fikmin nu sarumping bet corengcang! Nmw ngiring gogorowokan....
Hadi Aks
Moal kitu Ang Yayan 'Bedog' Supriatna atw Ang Irman Dimyatie isukan ujug2 ngaharewos mere eupan semester 2 ngarah teu miluan? hahaha.....
Yusef Muldiyana II
Peryogi kauninga ku sadayana réh na Bapak Almukarom Irman Dimyatie babasaan di dieu sareng babasaanna di Cawokah Nasional bénten. Whahahahaaa.... piss ah
Godi Suwarna
Irman :"Taaah, Jaro Hadi mah rada dugal. Moal tiasa diperuhkeun ku mahasiswi, ku jarum super. Anjeunna mah peruhna teh, sieuneunna teh, soakna teh nya eta ku : Kembang Sedep Malem...! Mun ilu ngajemprak, kari asongan kembvang eta, moal teu ngabecir, tipaparetot, mulang ka Lembang... hehe..."
Godi Suwarna
Moef Hasbullah:"Jaro Hadi kantos kenging lektop dina saembara munggaran. Ayeuna bade ngiringan deui. Salaku juara bertahan. Upami dina tinju mah anjeunna teh Muhamad Ali. Mang Irman Dimyatie sebagai Elias Pikal-na...! Hoyong ningal Muhamad Ali nu langka latihan jaba tos parkinson, ngalawan ku Elias Pikal nu teras latihan totonjok, cacabok sareng tatajong di ieu lapak... Enjing tangtos bakal seru...! Saksikanlah...! Saksikanlaaaah....! Jangan hiaraukaaaan....!"
Joko Kurnain
Aya naon sih ieu teh meni rame, tinggalen warta yeuh
Godi Suwarna
Joko Kurnain:"Enjing bade aya saembara ngarang fikmin di Unpad, Mas Jok...! Hadiah ka 1-na laptop. Ayeuna, biasaaa, nuju perang urat syaraf... haha..."
Is Tuning
sim uing mah badé ngampar samak wé ah, lalajo...
Joko Kurnain
Nu jadi girang pangajenna ang Godi Suwarna, tangtois?
Godi Suwarna
Is Tuning:"Tuh, nya..? Na barudak ngarora teh bet karomeok kieu...? Na da uingah keur ngora resep diadu jeung kolot teh. Resep diadu jeung kolot teh. Mun keok ge paling bengep. Jaba dima'lum ku nu lalajo. Lamun meunang ngawang-ngawang...! Der, ah..."
Godi Suwarna
Joko Kurnain:"Kitu ari dina SK mah. Tapi, uing hoream. Asa mending ngamndoran nu keur saembara. Rek digoda. Mun janten juri mah moal bebas, Mas..! Ah, ngajurian mah rek muruhkeun we ka Abo Deni..! Hehe..."
Yusef Muldiyana II
Naha maké ngampar sagala da sanés di derentén, aya ku Is Tuning wakakakkaa,,,
Yusef Muldiyana II
Manawi téh Mas Joko oge janten juri sraeng Kang Godi tur Rachman Sabur
Joko Kurnain
Eta mah FDBS atuh ang Yusef Muldiyana II. Kamari nembe rengse ngajurian FTR di Sunan Ambu Hilda jawarana Teater Awal Garut
Joko Kurnain
Eh naha eta Ambu Hildau HIlda kacandak? Punten teu kahaja hohohoo..
Is Tuning
Kang Godi Suwarna.. pan nganggo jurus api-api. bari susu-ganan. ha ha
Is Tuning
Kang Yusef Muldiyana II, apan méh tiasa bari gogoléran... :P
Yusef Muldiyana II
Kang Is Tuning janten patandang
Abo Deni
Kang Godi Suwarna..: Nuhun ah, pami akang bade muruhkeun ngajurian ka abdi mah, kaleresan Juri oge di saembarakeun..sami hadiahna oge laptop..sugan tah laptop beunang ku abdi..
Yusef Muldiyana II
Kangge anu garaduh BB, Ipod, Note book atanapi leptop, abdi nambut, maenya kudu ngagigiwing CPU ka UNPAD?
Yusef Muldiyana II
Abo Deni seuseupeunna naon juragan?
Godi Suwarna
Abo Deni:"Siiip dekh, Ang Abo...! Siapkeun we mahasiswi semester 3 nu imbit sareng pinareupna tos smester 7. Kangge sekretaris sim uing... hehe..."
Hadi Aks
Muhammad Ali nu katerap parkinson lilinieun....hahaha.....hahaha...
Godi Suwarna
Is Tuning:" Fikmin Nu Arindit edun, Mang Is...! Eta mah kwalitas lektop pisan...! Der enjing, ah...! Iraha deui atuh..."
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Fikmi 'Saembara Fikmin' dahsyat, imajinatf. Jang Yusef teh kantun mokuskeun ide jeprutna, ulah ngaburusut teuing kawas nu muncrut. Upami mokus mah hasilna ge tangtos bakal peungkeur. Upami fikminna peungkeur, lektop teh moal ka saha...! Hiduuup Lektooooop....!"
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Kang Yusef Muldiyana II, ssssttt....! Tong geruh ih..! Naha meni dibeja-beja. Naha atuh uing make digusur ka Lapak Cawokah Nasional. Jadi we kabawa ku nu teu pararuguh hehehehe......"
Maman Gantra
Amiiinnn... (Ngaaminkeun do'ana Kang Prebu Godi. Bari tungkul, khusu -- tungkulna siga Thomson and Thompson mun keur dicarekan).
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Nyaan, mun tararung teh bakal saimbang, Yi Perbu...! Ayeuna mah dina perkawis teknis tos seueur nu papak. Kantun pagancang-gancang kenging ide tina tema nu nembe bade diumunkeun dina prungna lomba. Waktos rada laluasa. 2,5 jam. Der, aaah..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Ang Prabu Godi Suwarna, cik atuh pasihan bocoran sakedik mah. Itung-itung latihan ayeuna yeuh. Temana model kumaha enjing teh? Ngarah teu ngabigeu teuing enjing. Kumaha dulur-dulur, sapuk?"
Yusef Muldiyana II
iraha bade pasanggiri ringkang antawis Ringkang Dangiang sinareng Ringkang Gumiwang?
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Jiiih, numawi sim uing ge teu acan mendakan ide kangge temana. Ongkoh teu diemutan deuih. Keun we kumaha enjing lah...! Siap-siap we, Mang Ir salaku Elias Pikal, VS Muhamad Ali Hadi Aks nu tos rada parkinson...! Ulah hilap nyandak kasieunna : kembang Sedep Malem..."
Maman Gantra
Hahaha... Hatur nuhun kana pangrojongna, Kang Prebu. Mung ieu teh masih pakepuk ku pagawean, wayah kieu ge teu acan ngawitan... Hemeng tiasa beres engke wengi. Janten punten pisan upami abdi teu tiasa dongkap. Sanes teu hoyong... (Ongkoh rada minder oge ieu teh...Hihihi...)
Irman Nurhapitudin Dimyatié
:"Sip lah Ang Prabu Godi Suwarna. Ayeuna sim uing rek meuseuh diri, ngisat awak. Sugan jeung sugan aya tinekanan enjing ngaboyong lektop. Soal Kembang Sedem Malem kangge nyingsieunan Ang Hadi Aks, atos disiapkeun. Atuh, mahasiswi semester 3 nu imbit sareng pinareupna semester 7 atos dikoling. Engke wengi bade nga-instal otak ku soft ware terbaru ngarah tiasa gancang mikir. Oge teu hilap nyangkok hate (rasa) ku rasana para sastrawan kahot. Ayeuna nuju copy paste kemampuan fikmin ti para syaechu nu aya di lapak ieu sareng ti para karuhun. Ang Hadiiiiiiiiiii......... siap-siap ku uing rek dipentang jamparing rasa Kembang Sedep Malem........!"
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Jiiiiih, ari manawi teh bade sumping ka Unpad. Padahal awis-awis aya riung mungpulung kopdar badag teh. Pan saurna palay kenalan sareng Nyai Endit nu bahenol sexy abis tea. Kumaha atuh...?"
Sofy Krismawati
Hehehe .. muhun, sumping atuh ...
Yayan 'Bedog' Supriatna
Kang Maman Gantra, sumping atuh nyah, mung omat tong nganggo raksukan okos na PP ayeuna.
Maman Gantra
Muhun, Kang Prebu, Teh Nyai. Hoyongna mah nataku... (Nyimas Kanjeng ge tos haben bae nga-sms). Mung, kumaha ieu padamelan? Mugi-mugi bae tiasa rengse engke wengi. Neda pido'a ti sadayana.
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Oooh, perkawis padamelan..? Gampil atuh eta mah. Ke, sim uing bade ngerahkeun pasukan Onom ti Tatar Galuh, sina babantos di Jakarta. Sakedap ge beres. Subuh tos aya di Unpad geura..."
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
mun teu sumping teh, teungteuingeun we lah kang Maman Gantra mah hanas abdi olok pulsa...heuheu
Maman Gantra
Hahaha... Hatur nuhun sateuacanna, Kang Prebu. Diantos pisan Pasukan Onomna... Manawi bae tiasa ngiring kempel sareng para wargi sadayana... (Nyimas, perkawis pulsa mah ke digentosan ku Kang Okke... Hehehe...)
Godi Suwarna
Nyai Endit:"Pan upami Ang Maman Gantra sumping mah sugan we ngajodo ka Nyai. Peupeuriheun hirup jeung Aa Godi Nyai teh tos teu aya kasuka pisan. Rumasa Aa mah ukur panyajak sangsara. Ang Maman mah urang Jakarta, konglomerat jugala...!"
Maman Gantra
Hahaha... Amin, Kang Prebu. Amin. (Mung Nyimas kedah dikumahakeun?)
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
eh...naha bet ditemblehkeun kanu sanes Kang Maman?
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Itu geura ari Nyimaaas...! Leres sok SMS-an mesra sareng Aa Maman....? Apan saurna asih Nyimas, jiwa-raga Nyimas, sadayana haturan A Godi..? Wah, kacow, yeuh..."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Siiip dekh, Mang Ir...! Ulah hilap, balung tunggal alias tulang punggungna fikmin teh carita. Ulah seueur teuing deskripsi, hutbah, kembang-kembang. Langsung heumbat. Langsung tigas. Eta we jiad kangge Mang Ir mah. Perkawis olah bahasa mah percanten lah, moal kawon ku Jaro Hadi..."
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
ulah salempang A Godi eta mah da mung dina SMS wungkul, asih, jiwa raga abdi tetep kanggo salira...aheu
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Cios enjing ngiring saembara, Nyimas..? Apan tos dipasihan jampena ku sim uing..."
Maman Gantra
Tuh, nya? Nyimas mah nembe dikantunkeun sakedap ge tos bade midua...
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
ngiring saembara mah rupina moal tiasa, teu diwidian dunungan da sering bolos.Hanjakal pisan nyeta, upami kabujeng bade muru kopdarna wae seja nepangan A Godi sareng nu sanesna.
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
Kang Maman, da sanes sareng sasaha atuh, sareng A Godi ieu mah
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Siiip dekh, Nyi Mas...! Diantos pisan...! Enjing urang cuang potret-potret praweding-an nan mesra...! Motretna cuang muruhkeun ka Aa Tatang Sumarsono...! Heuheu..."
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu
Mangga, kantenan hoyong pisan tiasa dipotret sareng A Godi Suwarna teh
Godi Suwarna
Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Siap, Nyimas...! Sajepretna juh las rebu...! Haha..."
Sofy Krismawati
Abdi ge meni hoyong dipotret sareng nu ganteng da ....
Is Tuning
Nyai Endit, méh kabantun geulis nya ? hi hi
Godi Suwarna
Nyai Endit:"Saha nu ganteng teh, Nyai...? Ayank Remi Sadkar...? Heuheu..."
Yayan 'Bedog' Supriatna
Nyai Endit, mang mah bakalan kacoceng waktu kana sa jamna mun milu tandang teh dienggo ngetang kocap sangkan teu kurang ti 50 ulah langkung ti 100, hihii....bantosan ngetang nyah
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Nyarandak tasbe we atuh. Kangge ngetang kecap sakaligus bari wiridan..."
Akang Remi
Ahihihihihihihihihi....Gan perbu, Ganteng= gangguan telinga!
Dadan Sutisna
Dadan Sutisna Kang Irman Dimyatie, simuing mah tong dipasihan imbit seméster 7, da tos gaduh. Éta unggal maca kecap “kuwu” dina karya Aka Godi Suwarna, uing sok ras kana sawatara carpon, upamana carpon “Gual-Guil”, nu nyaritakeun “Kuwu Kabayan” jeung sawatara gegedén awakna ngabadagan, ngalintuhan, beuki lintuh nepi ka jadi buleud. Ka dieunakeun, basa maca “Harry Potter: The Prisoner of Azkaban”, bet ras wé ka Kuwu Kabayan, sabab di dinya aya adegan Aunt Marge nu awakna ngagedéan nepi ka jadi buleud (boa-boa J.K. Rowling méméhna maca heula Gual-Guil, héhé). Dina karya-karya Aka Godi, tokoh Kuwu téh sok rada gejul (kaasup dina ieu fikmin). Upamana, aya calon kuwu nu geus teu walakaya, tapi angger wé dicalonkeun, nepi ka dina waktuna kampanyeu digotong maké tandu bari ngulahék ampir maot. Basa taun 1999 simuing nulis carpon “Carita Sakama-Kama”, waléh wé ayeuna mah, rada kapangaruhan ku tokoh Kuwu dina karya-karya Aka Godi (mudah-mudahan Kang Deden Abdul Aziz émuteun kénéh kana carita Ki Kuwu nu nyumput di para). Ari perkawis eusining fikmin mah, ngimeutan runtuyan koméntar, tos seueur nu tiasa ngiker-ngiker, pangpangna koméntar ti Mang Moef Moef Hasbullah. Leres cék Ki Hasan nu ieu mah teu “adug-adugan” teuing. Tah lebah euntreupna ka astana (eunteup/euntreup bawisara éta-éta kénéh), cék simuing Aka, rada ngagokan imajinasi. Basa maca ieu fikmin, nu kasawang téh bakal dipungkas ku dangiang nu ngagantung: si dangiang hésé murag, puar-puir di langit nepi ka juh taun lilana. Nu matak narik, horéng ieu fikmin idéna tina koméntar (duka nu nyeratna engeuh atanapi henteu). Hartosna, maluruh idé mah, teu kudu ka nu jauh baé, tina nu kungsi diserat gé, bayatak. Hiji mangsa Aka Godi kungsi nyerat komén kieu “Saur Pun Bapa, upami dilembur bade milih kuwu, wengina urang lembur sok naraek ka pasir-pasir, ngintip ka bumi calon nu mana eta Dangiang 'euntreupna', nya kadinya rahayat marilihna....”
Godi Suwarna
:"Siiip, dekh...! Hatur nuhun komentarna, Jang Dan..! Benten kahoyong dina tungtungna, nya...? Tos nyobian eta dangiang teh norobos layar komputer. Teras euntreup dina hulu uing. Gebar-gebur. Ditarenjokeun ku rang lembur nu ronghok tina monitor. Uing lung-leng. Teu puguh rasa. Burusut. Utah ngising dina korsi.... Kantos dikitukeun. Tapi asa teu genaheun....
Nazarudin Azhar
Leres, teu genah Kang, heuheu....
Dadan Sutisna
Aka Godi: Muhun, nu kacipta bakal ngésang dina ieu fikmin lebah nangtukeun tungtung. Nanging, dina ieu fikmin mah Aka leuwih éksplisit dina nangtukeun énding: tong boro rahayat, dalah dangiang gé geus bingungeun milih pamingpin téh. Kantenan, mending kénéh "astana" batan komputer euntreup na hulu mah. Kecap "astana" adumanis jeung kalimah méméhna: "Tapi saha picaloneunana? Baréto gé nu disangka rék baralég, kalah nyangsarakeun rayat."
Godi Suwarna
Nazarudin Azhar:"Tos dipikir jungkir balik. Bulak-balik antawis astana sareng hulu uing nu dipasieup ku utah ngising. Asa tambih riweuh... heuheu..."
Akoer Lah
Kang Godi, enjing bade hadir?
Maman Gantra
Hahaha... Patarosan sae, Kang Akoer! Penting pisan... Hanas urang-urang darongkap, anjeunna duka ka mana.... Hahaha...
Godi Suwarna
Dadan Sutisna:"Tah, eta pisan, Jang Dan..! Sanaos endingna jelas, bawiraos kecap 'astana' angger muka lawang imajinasi sewang-sewangan. Tiasa diuningaan tina komen-komen para fikminer nu rupi-rupi tafsiranana..."
Godi Suwarna
Akoer Lah:"Insya Allah, sim uing seja dongkap. Bade nyaksian Yi Perbu ngajingjing lektop ka Sumedang..."
Akoer Lah
Amiiiin. Ngajingjing leptop nu dibantun ti rorompok, da leptop hadiah mah dihibahkeun wae, ridu ari kedah ngabantun dua leptop mah, heuheu...
Godi Suwarna
Akoer Lah:"Taaah, suip atuh pami kitu mah...! Lektopna hibahkeun we ka Ciamis, sakantenan sareng tahuna..."
Akoer Lah
Hahaha....nembe hurung dai listrikna Kang, sihoreng tos diwaler geuning memeh nga sms. Rupina bakal macet tah jalan Dipati Ukur, seueur nu konpoy barade mikmin, hehe..
Godi Suwarna
Akoer Lah:"Kahade, Yayi...! Jagi stamina, kangge enjing makalangan. Ulah bagadang. Ulah tunggang. Enjing subuh tuang endog kacingcalang, supados fikminna mencrang..."
Akoer Lah
Eta geura cenah nuang endog kacingcalang, abdi mah sok ku endog lini Kang? hahaha....
Kursiyani Ayana Dimejarini
Geuning urang sunda oge aya nya anu fikminna hebat model Kakang Godi Suwarna. Ieu mah tos kalebet fikmin multi tafsir. Siga anu lulucon namung jero euisina. Tafsir deet5na mah yen kuwu teh kudu diganti ku ririwa. hahahhaaaaa.
Devi Pandansari
Resep nya Kang Godi Suwarna, fikminna seueur nu ngomentaran
Akoer Lah
Naha Teh Kursiyani Ayana Dimejarini, nembean terang kitu karya2 Kang Godi? pedah we eta nyarios "Geuning urang sunda oge aya nya anu fikminna hebat model Kakang Godi Suwarna". Cobian geura aos karya2 Kang Godi nu sanesna oge nu Kang Tatang Sumarsono, Kang Hadi AKS, Dadan Sutisna, Nazarudin Azhar, Darpan, jsbn di web www.fikminsunda.com
Devi Pandansari
Kang Akoer Lah meni dua kali eta naros ka lambai kursiyani hehehee..
Akoer Lah
dua kali kumaha?
Devi Pandansari
Ehhhh punten monitor Devi anu eror, tadi mah katinggal postinganna aya dua
Arief Gustaman
socana nu eror meureun, Teh Devi Pandansari. Bakat ku tunduh.
Nana Sukmana
Rupina dangiang parantos henteu percanteneun ka pangeusi lembur. Dangiang parantos uningaeun kana talajak jalmi. Amis soteh sateuacan dijenengkeun, Ang Perbu, saparantos anjeuncleu dina korsi mah lat hilap kana waktos pamiangan. Anu mawi dangiang mending ngubur maneh di astana manan kedah nyaksen pikuwueun nu tunawiwaha. (Asa emut waktos milih rurah/kepala kampung, sim uing harita olol leho keneh. Suasana sapertos kieu teh leres-leres kajantenan, Raka Perbu. Ngawaskeun dagiang).
Gus Maman
Dupi Desa Sukarmaju palih mana Sukaregang ?
Akoer Lah
Palih ditueun Suka sama Suka...
Yusef Muldiyana II
Gus Manz palih kuloneun Sukarmakmur palih wetaneun Suka Egang.
Yusef Muldiyana II
Akoer Lah cuka cama ciapa cuuuh? heheee
Dadan Sutisna
Mang Yusef, geura bobo, bilih enjing kasiangan :D
Akoer Lah
cuka bibit kang Yusef, hahaha...
Gus Maman
Suka egang mah nu resep naek ojeg. Upami sukaregang mah anu osok ngaregang-regangkeun kulit (meureun)
Yusef Muldiyana II
Bung Dadan Sutisna, temana teu janten Randa Bengsrat saurna, tapi sadaya patandang umum kedah sami judulna nyaeta "Jang Oding Kadungsang-dungsang"
Yusef Muldiyana II
Akoer Lah hahaha hade tah komentarna pimeunangeun laptop heuheuy
Yusef Muldiyana II
emut jaman nuju jadi dukun lah cuka bibit teh
Akoer Lah
cumu'un..Kang Yusef, cuka bibit imbit nu semester 3 cenah saur Kang Godi mah, hahaha
Yusef Muldiyana II
semester 3 namung imbitna semester 12
Akoer Lah
hahahaha....ngabondoyot atuh...susah bin sulit (susu misah & susu alit) ngobrol jeung Kang Yusef mah...
Nana Sukmana
Teu kenging nyabit-nyabit sual imbit! Sok teras aya nu mudigdig.
Yusef Muldiyana II
Imbit teh singgetan. IMBIT: I = Isuk aya saembara. M = Mimiti jam 9. B = Bejana aya laptop.I = Isuk aya sembara