Update: 21 Januari 2013 09:10:23

“The Skeletons Bar”

Ku Godi Suwarna

Lilin ditiup. Musik gumuruh. Bruy-bray lampu warna-warni. “Happy birthday, Om!” ceuk Néng Ratih. Adam rumahuh. “Umur aing lima puluh! Gustii, teu karasa!” Adam gumerentes sabot Ratih nyium pipi. Geugeut. Laju musik jadi anca. Hariring ‘Bring Me to Life’ gumalindeng di rohangan. Lampu wungu reyem-reyem. Pasangan demi pasangan tingkalayang, darangsa di pakalangan. “Ibing tangkeup, yu, Om?” Néng Ratih ngajakan dangsa. Adam dikaléng. Musik beuki ngayun-ambing. Nu darangsa beuki geugeut. Panineungan bruh-bréh deui. “Duh, hayang malikan hirup…” omong Adam sabot dangsa. “Tos, tos, ulah seueur emutan, Om!” Néng Ratih nanggahan. Imut. Imutna leuwih manis batan peueut. Imut nu tuluy nyepot dina biwir Adam. Teu lésot-lésot. Birahina ngagugudag. Na atuh, nu darangsa ujug-ujug ngarorongkong. Tingrarigig. Tulang pakotrék jeung tulang. Pabuis. Rohangan bet jadi makam. Upluk-aplak. Sora Néng Ratih nyikikik. Rét. Gebeg. Nu ditangkeup singhoréng ukur tetengger. Bréh. Aya ngaranna di dinya: Adam.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Rudya Kuz: muringkak kang maosna,.saè pisan fikmina
 2. Rin Riani: Keueung,.... malem Juma'ah na ge teu acan der,....
 3. Yanti Sri Budiarti: Fikmin persiapan ritual malem Juma'ah....:)
 4. Nena Cunara: pungkasan luar biasa...... horrrrroooorrrrrr......
 5. Bunda Langit: Puriding puringkak,, hiiiiiiyyyy,,
 6. Godi Suwarna: Rudya Kuz:"Fikmin horor dikarang ku nu borangan..."
 7. Lilis Kemala Arystia: Sieuuuuuun !!
 8. Hadi Aks: Wah! ruar biasa, Ang! Ngolebat sajak "Studio Armagedon"... 'reinkarnasi' nu nyurup kana wujud nu beda. Aheng.
 9. Godi Suwarna: Rin Riani:"Apan persiapan, Neng..! Jurmin-na tos ngawitan darangdos mapag malem Juma'ah..."
 10. Dudi Karyono: sieun kunaon neng?
 11. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Nyobian deui, Bu Guru..! Kapungkur kantos. Tapi asa kirang 'jero'. Cing, manawi ku nu ieu mah..."
 12. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Aang Adam-na kumisan da. Persis si Ayank eta tea.."
 13. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Bade tumaros, dupi bulu nu muringkakna di palih mana, nya..? Heuheu..."
 14. Godi Suwarna: Lilis Kemala Arystia:"Asoooooooooy....!"
 15. Bunda Langit: palih dieu kang perbu , < nyagap punduk > hehe
 16. Tiktik Rusyani: Sae Kang Prabu, ngemutan ka abdi nu opat taun deui dugi ka angka 50, boa dugi nya. Kedahna tetengger teh janten pangajak kanggo ngawitan dangdos sing herang ku buricakna kaimanan kanggo midang payuneun Mantenna.Ih, janten tingsariak. Nuhun katampi pisan.
 17. Nena Cunara: eta mah Adam Inul kang Goooodiiiii......
 18. Endah Dinda Jenura: asa-asa wanoh kana adegan-adeganna ieu teh, mung asa-asa...
 19. Apoedy Sarah Ihsan: abdi mah naha nu ka impleng teh, perayaan hallowen, ku ayana dangsa panginten nya.. heuheuheu...
 20. Teja Sukmana: Tina judulna gé "The Skeletons Bar" tos matak ahéng. Skeleton asalna tina bahasa Yunani "Skeletos" anu hartosna 'Dried body' atanapi ilahar disebat Mummy.Tapi Skeleton kuanjeun dihartoskeun ngarupakeun bagian-bagian struktur mahluk hirup, nyaéta tulang taléng. Hiji bentuk Skeleton nu utuh tangtos mangrupa rorongkong. :)
 21. Godi Suwarna: Hadi Aks :"Studio Armagedon malihwarni, Di Jaro..! Tokohna, Adam, kenging 'ngabajak' tina tokoh carpon-carponna Aom Deden Abdul Aziz jaman inyana cacarangkan ngarang. Resep kana ngaran tokoh Adam teh. Asa purba tapi ngiwari oge. Esensial. Simbul jalu. Hirup, cinta, pati didedet dina lapak nu ngan sacangkewok..."
 22. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Oooh, palih dinyaaa...! Manawi teh..."
 23. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Hatur nuhun upami ieu fikmin dilenyepan dugi ka dinya, Bu Neng...! Pangarang mah mung sakadar pamuka lawang kanggo lumampah di jagat imajinasi..."
 24. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Jenengan lengkepna mah Adam Sabur da..."
 25. Nena Cunara: lapak sacangkewok tapi..... munel eusina. henteu kapok tapi gawok kang . salam ka Adam Saburrrr heuheuheuy..... deuuuuhhh.....
 26. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Asa-asa, nya..? Mangga, ieu atuh hiji sajak nu tangtos kantos kaaos ku Juag : STUDIO ARMAGEDON Musik mangkat di Studio Armagedon: Salaksa jet melesat ka awang-awang. Teu reureuh sora gumuruh ngendagkeun saban jajantung mirig sukma sarerea kumalayang nilar raga. Kari mangpirang rorongkong anu teu weleh halabhab tan keNdat ngaregot whiskybari anteng ijigimbrang sanajan semu nyampoyong. Papasangan rorongkong pada rorongkong pakotrek tulang jeung tulang munggah hangit ambeu birahi diumbar. Beuki peuting tulang-taleng beuki maceuh silihtabrak dipasieup sinar laser jumorelat ti saban liang kongkolak. Meuweuh musik jeung cakakak, Disk Jockey tembong nyanggereng sabot cakar ngacak-ngacak salaksa piringan hitam. Bruy-bray lampu warna-warni, dry icena ngemposkeun menyan jeung katembong ti lalangit murudul kembang samoja. Beuki cepet rorongkong reujeung rorongkong maluter palelet-lelet. Tingkalayang tulang leungeun, tulang suku, jeung tangkorek caroplok tina engselna tapi angger usak-usik marengan wirahma musik. Papasangan tulang leungeung reujeung tulang leungeun deui, tulang suku reujeung tulang suku deui, tangkorek reujeung tangkorek. Disk Jockey tarik nyakakak bijil tanduk bijil buntut!
 27. Tiktik Rusyani: Leres, nu ku abdi kasawangna nu eta pisan, pati. Duka pedah tos bade sariak layung panginten, he.he.
 28. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Hehe..! Rupina pedah seueur rorongkong...'
 29. Teja Sukmana: waduh, Kang Godi Suwarna, éta sajakna gé tos matak ngarey. Nyaéta, nu sok ijigimbrang dina tungtung peuting, handapeun bruy bray-na lampu. Lampu diskotik. melenghir Whiskey jeung Dry Ice, tangtu teu jauh tina melenghirna menyan jeung kembang samoja. Bau nu teu jauh tina maot.. Komo Disc jockey-na beuki séah, beuki nyakakak. Tandukan.. bari na haté gogoakan : Loba balad aing ! jaga di Naraka..
 30. Akang Remi: Gan Perbu, Godi Suwarna. Najan ceuk Pangangkenna geus rek asup kana wilayah cagar budaya, mung karyana mah teu weleh surup dina Mangsa. ti jaman ka jaman. pun uing aya sakedik patarosan, Gan! teu katewak logikana tina kalimah “Duh, hayang malikan hirup…” omong Adam sabot dangsa. hartos nu katewak ku pun uing,Adam teh sadar dirina ukur ririwa. tapi naha dina tuntung cariosna Adam bet kaget keneh sapertos kieu " Gebeg. Nu ditangkeup singhoréng ukur tetengger. Bréh. Aya ngaranna di dinya: Adam." Sateuacan nyanggakeun jempol,sareng nyerat patarosan ieu. pun uing tos langkung ti lima kali maos heula ieu fikmin. mung ieu bodo asa ngawasa pisan dina uteuk uing.
 31. Godi Suwarna: Teja Sukmana:"Weiiiis, asoooy dekh...! Hatur nuhun kana komenna nu parantos ngeuyeuban fikmin sim uing...! Janten tambih kacipta ari dijujutna tina mummy-mummy kitu mah...!"
 32. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Yaktos, Neng..! nu sacangkewok teh sok matak gawok! Kantenan, Adam Sabur mah sedepeun pisan ka nu sacangkewok teh..."
 33. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Sami, Bu Neng..! Jalaran umur sim uing tos tunggang gunung, teu weleh ngemut ka dinya. Nanging, ayeuna wanci sariak layung, cuang bebetah we lanan, cuang teras mikmin, sateuacan layung urang diteleg belegbeg peuting..."
 34. Godi Suwarna: Teja Sukmana:"Paas, paaas pisan...! Ka dinya maksadna eta sajak. Sajak nu dikarang ku sim uing dina jaman jahiliyah, sabada sim uing disered ku balad-balad ka hiji diskotik nu canggih dina jamanna, dina raraga ngareuah-reuah nu ulang taun..."
 35. Godi Suwarna: Remi Sadkar":"Walah, sim uing kedah nerangkeun karya sorangan..? Abot tah. Margi eta teh sami sareng striptease batin. Tapi, demi lapak fikmin, wios dibocorkeun we sakedik. Kang Adam mah sanes jurig, atanapi teu acan janten nu kitu, Yi Perbu.. hehe..."
 36. Tiktik Rusyani: Leres sapagodos pisan, nembe abdi ge tos mosting fikmin. Eta tandana ' Life must go on' tea sanes. 'Tetap berkarya' supados hirup tetep aya mangpaatna.
 37. Metty Azmira: kabelejog...manawi teh nami dina tetenggerna ratih, pedah we nyikikik, ari pek teh adam, teu acan "kataekan" elmuna ku abdi kang godi mah, hehehe...
 38. Lalat Socrates: untung beurang keneh medalna hahahaha......
 39. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Siiip dekh, Bu Neneng...! Da bade nanahaon teuing atuh urang teh upami teu teras berkarya mah. Meungpeung dipasihan keneh hirup, urang nu tos anleh kana ngarang nya cuang teras ngeureuyeuh..."
 40. Godi Suwarna: Metty Azmira:"Hehe...! Jurus tipuna dikwadratkeun...! Apan kedah teras diulik, teras dikembangkeun, supados langkung seueur nu katipu. Heuheu..."
 41. Godi Suwarna: Ahmad Gibson:"Justru, ririwa sareupna kieu mah sok langkung garalak, Mang! Da karek harudang. Lulungu keneh..."
 42. Lalat Socrates: Maksad teh.... masih aya waktos kangge ngadamel sop iga... hihi ari tengah wengi mah hoream oolahna.... heuheuheu
 43. Metty Azmira: Numawi da maosna datar we luyu sareng gerentesna hate Adam, ari sihoreng roh na nu ngageremet teh. Pami maos judulna "Skeleton Bar", ras emut kantos nongton film horor "The Skeleton Key" nu dibentangan ku Kate Hudson. Tapi eta mah aya unsur sihiran/supernatural.
 44. Godi Suwarna: Ahmad Gibson:"Bade disop konro tea, sanes...? Langkung sae ti ayeuna ngageprekna, supados ke wengi rangu. Tiasa kangge hidangan malem Juma'ah..."
 45. Moeflich Hasbullah: Muanstap! Sangat menikmati, fikmin khas Ang Godi Suwarna.
 46. Maman Gantra: Euleuh, dongeng pun aki ieu mah, Kang Prebu Godi: Adam! Halah, si Kakang mah... Janten ngahelas. Rumingkang teh ka dinya deui, ka dinya deui... Ampun! Nuhun, Kang!
 47. Muhammad Shohiba Nu'man: Ampuuun...! Bubuka diisuguhan euforia, tengahing carita pinuh ku gumuruh cinta. Na ari tungtungna.. beu, matak eungap, Kang Prab! Dadaligdeugan maos ti kawitna, dipungkas ku jengkang kamana boa.. Ni'mat pisan. Katampi. Nuhuun..
 48. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: halah....untung maosna wayah kieu ngan janten suda neda angeun sop tulang iga
 49. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, uing mah resep ku bisaan milihan kecapna: gumuruh, rumahuh, gumerentes, jeung gumalindeng. Kabeh bentukan sisipan 'um'. Karasana teh jiga asa gumasep, centil. Nu tangtu beda karasana mun make: ngaguruh, ngarahuh, ngagerentes, jeung ngagalindeng. Meureun ieu nu ceuk Kang Tatang Sumarsonoo, kakuatan ngadu-maniskeun kecap pikeun ngawangun ungkara teh.
 50. Ahmad Fawzy Imron: bade sholat maghrib. Maca heula ieu fikmin..ujug-ujug ngalamun, ngabayangkeun dalitna neng ratih sareng om adam nuju jumenengna. Lajeng kabayang, neng ratih pupus tipayun. Pupus nu teu puguh beritana, dugika anjeuna janten ririwa..mangtaun-taun saatosna. Om adam nuturkeun ka alam kalanggengan..fikmin di luhur sapertos ngagambarkeun reuni dua insan nu tos lami teu sosonoan...aya geugeut nu muncak kacida. *ngampar sajadah. Teras sholat bari ngalamun. Lamunan nu dipapaes cahya pulas wungu
 51. Abi Ibn Al-Khairi: kang Godi, biasana bubuka maljum teh sok maos nu kayas heula. ayeuna langsung maos ieu adeuhhhhhh muringkak muringnong heuheu...
 52. Godi Suwarna: Moeflich Hasbullah:"Fikmin panganteur moro yahudi...! Sateuacan ger tarung, ngemutan heula Neng Ratih si bibir manis nan sexy abis..."
 53. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Sim uing resep pisan nami tokoh: Adam. Purba. Tapi ngiwari oge. Macho. Tapi rada-rada mellow oge. Ieu tokoh kenging nyulik tina carpon Deden Abdul Aziz. Kapungkur, anjeunna sering nampilkeun tokoh Adam dina carpon-carponna..."
 54. Irman Dimyatie: :"Ang Godi Suwarna, di dieu aya nu ngalalakon nyaeta 'si kuring'. Sanajan teu diebrehkeun, tapi eces ayana si kuring waktu manehna sadar nangkeup tetengger nu aya tulisan: Adam. Jigana si kuring teh, nyasab ka alam lelembut. Asup ka rohangan dangsa, terus nyaksian kajadian nu dicaritakeun di luhur. Tah, kitu panyurah sim uing mah. Geus kajudi, Si Aang pasti ngagilek deui geura jawabanana hahahaha.....".
 55. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ngahaja sina kayas heula, masih dina raraga palentinan, kangge pengantar moro yahudi. Terasna dioplos sareng carios misteri, dina raraga nyingsieunan enen-enen, supados narangkeup ka nu jaromlo, bari sakedik ngaguar takdir: asih sareng pati papasangan..!"
 56. Ida Nurulhuda: Ya Robbii..,sakur nu nyawaan tangtu bakal maot,bakal jadi rorongkong siga Adam sareng Neng Ratih..,fikmin panggeuing sareng ngélingan
 57. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Cobi, diaos deui wayah kieu, Bu Nenenk...! Keueung, teu? Upami keueung sim uing siap ditangkeup...! Hehe..."
 58. Muhammad Shohiba Nu'man: "supados narangkeup nu jaromlo." Eta mah sanes ngahiibur, Kang Prab! Rupina eta mah ngabibita. Pami "asih sareng pati papasangan." Tah, eta nembe ngajedud pisan! Heuheu..
 59. Herdy Mulyana: Tangtosna Neng Ratih mah milari deui Adam - Adam nu sanesna. Fikmin anu mere tanggara ka kaum adam sangkan ulah kajongjonan. Karaosna nusuk pisan kana lelembutan. Nyanggakeun jempol sareng sadaya ramona kanggo pangeresa Kakang Perbu'
 60. Moeflich Hasbullah: Hahaha ... kacipta eta Neng Ratin nu tos jadi rorongkong.
 61. Maman Gantra: Yaktos, Kang Prebu Godi. Eta nami "generik" pisan. Kumna jalmi, utamina nu layeut sareng agama samawi, bakal gampil nyambungna. Bawiraos (duka naon hartosna ieu kecap teh, tapi asa endah kakupingna, sim kuring resep nganggena), ieu carios tiasa dituang ku saha bae. Oge, muka lolongkrang kangge tafsir anu lega. Sim kuring ngawawaas: Saupami ieu carios diaos ku urang Barat, tangtosna saatos ditarjamahkeun, bakal langsung teurak. Teu kedah diropea (diadaptasi) deui. Sok komo, salira ngangge ungkara sareng setting nu dipikawanoh ku maranehna. Malih, tina judul ge tos langsung ngabius. Karuhan, kangge urang-urang mah. Salira kalintang perceka dina ngolah simbol sareng cecek bocek (detail). Moal aya nu nyangki salira teh panyajak/pangarang. Paling heunteu disebatna “Panyajak Funky”. Hehehe… Sanaos, keur sim kuring, di dieu salira pegat pisan sareng tradisi Sunda (nu agraris atanapi pilemburan). Di dieu mah salira meleg-meleg janten urang dayeuh. Benten pisan, misalna, sareng fikmin Lutung Gandrung. Di dinya salira masih elekesekeng sareng tradisi. Kumardi kitu…cekap dugi ka dieu bea heula. Bilih panjang teuing. Hehehe…
 62. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: kapaksa diaos deui, muhun ngaraos keueung janten hoyong ibing tangkeup dina Hariring ‘Bring Me to Life’ mung sareng saha da teu puguh ari sareng nu tebih mah
 63. Ki Hasan: Kang Maman Gantra, moal kitu "bawiraos" teh "ceuk rarasaan aing mah" atawa "cekeng" tea, ceuk urang Garut mah. Hahaha
 64. Maman Gantra: Duka tah, Ki Hasan. Tapi, resep we nganggena. Asa ngalagena. Hehehe... Haduh, neda pangapunten ka para karuhun. Bilih kirang merenah. Hehehe...
 65. Ki Hasan: Kang Maman Gantra, nembe asa aya karuhun ngaharewos. Cekap merenah saurna duanana oge. Boh basa loma, boh basa lemes, duanana ge tunggal warisan karuhun. Majarkeun teh, urang moal wanoh kana basa lemes, upama teu aya basa loma. Kitu deui sabalikna. Jigana kulantaran kitu, Kang Prabu kungsi ngadawuh kieu: "Godi Suwarna: BEWARA : Dina komentar-komentar, cuang marake basa loma we, nya...? Itung-itung latihan nulis. Ngarah asa ka sobat ledok, eh, medok. Kolot ulah nyeri hate. Budak ulah asa dicarekan. Arek..?"
 66. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Sok asa puitis ari di-um-um-keun teh. Sumegruk, lumungsur, lumengis...! Ngahaja diruntuykeun supados karaos konsisten, 'utuh', gembleng, supados karya karaosna langkung 'wedel'. Kitu manawi..."
 67. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Neng Ratih tea abadi di hati Yi Haji..! Mung Nengt Ratih nu ieu mah teu ngangge cindung. Nu kayas teh langsung rambutna. neng Ratih nu ieu mah sok ngangge mini, sampeanna endah, luis spertos lilin. Upami ngangge lancingan jeans ketat, imbitna katingal satengah bunder sapertos sapotong bal beliter. Neng Ratih nu ieu mah ka luhurna ukuran 39 cup A..."
 68. Ki Hasan: Atuh nu kedah konsisten teh, sanes wae ngadeskripsikeun suasanana, sapertos komentar salira dina paguneman naskah Kang Dadan Sutisna tea. Geuning konstruksi kecapna ge, asa genah ari konsisten mah nya.
 69. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Is, ieu ge fikmin kayas pisan, Jang Haji..! Kayas abadi sampai ka mati... hehe..."
 70. Asep Komara: ...sakantenan Ki, komen nu pangsaena kenging Award, sapertos nu nyerat fikmin...simkuring bade ngajagokeun Pa Godi sareng Kang Maman..heu..heu..
 71. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Haha...! Okeeeeh...! Mangga, teu langkung Mang Ir we perkawis tafsir mah...! Bebas merdeka...!"
 72. Ki Hasan: Kang Asep Komara, dina https://fikminsunda.com/ aya direkam komentar paling popiler. Toong kolom palih kenca, handap.
 73. Nazarudin Azhar: Édas pokona mah! Edisi carponna diantos ah, heuheu
 74. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Hatur nuhun, Neneng...! Jero nafsirkeunana...! Mugia sing jero oge moro yahudina dina malem Juma'ah nu sakieu syahduna... heuheu..."
 75. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Upami palay seueur nu nangkeup, kedah hatam kana fikmin nu muisi. Tingali fikmin uing nu judulna :Serat Kasmaran. Tah, kapungkur, saparantos fikmin eta diposting, aya juh las ABG nu palay diwayuh ku sim uing.."
 76. Rukman Ranudinata: Ang Godi, kantos kitu ngawayuh ka 17 kali?...kade ayeuna mah ulah ngawayuh bilih salira ngabegangan deui.
 77. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Yaktos, kitu pisan, yayi...! Neng Ratih mah aya sakuriling urang. Sok ngiring ka mana mun urang lunta. Nungguan mun keur ngageubra. Neng Ratih teaaaa..."
 78. Godi Suwarna: Moeflich :"Ulah teleb teuing nyipta-nyiptana, yi Haj...! Bilih sumping ka bumi. nyuluran geureuha dina raraga moro yahudi..."
 79. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Kaleres sim uing teh lahir di lembur, di kalangan kulawarga nu resep micinta seni Sunda. Sim uing rada osok oge kuwah-kawih Mang Kokoan. Seueur lkawih-kawihna nu apal dugi ka kiwari...! Ana sakola di kota, nya sim uing teh janten koboy taun juh puluhan, peot-peot bae mah. Generasi bunga tea..! Janten, nya apal ari kana dangsa-dangsa bae mah. Atanapi ajojing. Da keur ngora osok. Mung kedahna pan dangsa teh papayun-payun. Tah, uing mah sering nyangigir da isin, Si Iimin nojosan angkeng Si Yayank. Ma'lum nuju 'pandangan hidup' keneh harita mah. Heuheu...!"
 80. Tiktik Rusyani: Hahaha, dugi ka kituna pelet tina fikmin muitis teh ningan, juh las ABG..., beu! Namung teu helok, Aura Jawara tea atuh.
 81. Ahmad Fawzy Imron: waas ku nu nganggo erok mini...nanging nu kaalaman ku abdi mah, nu kayas teh sanes rambutna, tapi nu aya salebeting erokna...kayas pisan katingalina. Eta ge kengeng maling teuteup, wangkid calik dina angkot. Sok heran...nu nganggo erok mini teh calikna meni jalingkak...pikaatoheun pisan.. :)
 82. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Tah, enya, Ki ..! Kudu dibewarakeun deui sigana...! Cuang make bahasa loma. Bareto ge kungsi kitu da. Tapi, teuing kumaha. Bet leok deui leok deui kana basa lalemes. Sigana, memang urang Sunda Fikmin mah lalemes manah, Ki..."
 83. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Rupina, dina fikmin mah sagala rupi cara kedah dicobi, dina raraga madetkeun, ngagemblengkeun (utuh), supados karaos 'tarik nonjokna'..."
 84. Nanang Sahbana Afnani: beuh....gustiiiiiiiiii.....kapok ulin di buruan jurig teh,hahahah
 85. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tenang, Nyimas..! Ke, sakedap deui abdi ka dinya, neang Nyimas. Parantos ibak...? Ngangge daster we, nu ngalangkang tea... heuheu..."
 86. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: parantos ibak mah ti tadi ku cai kembang tujuh rupi, didadaster ti tadi ari kitu janten lebet angin kapaksa wé ayeuna mah dibakutet, dilancingan training pack, diacuk haneut, dikaos kaki, awak dibaluran ku kayu putih
 87. Kokom Komariah: Teu sangki tungtungna kitu.KANG Prabu, kayas heula aya nu nyepot sagala kabayang, na ari pek rorongkong iiih....sieun kabayang wae ah..
 88. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Sakantenan we digembok teras dibeton atuh, Nyimas...! Heuheu..."
 89. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ceukeukeukkkkkk...moal kantos ari kitu mah hawatos kanu badé sumping ah
 90. Yusef Muldiyana II: Aduh nyaan Kang Godi Suwarna karya ciciptaanna langkung ahenhg alah batan madein Steven Spielberg. Hebring.
 91. Abi Ibn Al-Khairi: haha nyaetaa kapalitekeun pisannn Kang Perab ditungtungna panginten teh. . . moal dikadinyakeun..
 92. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Tos teu tiasa dipunjang-panjang, dibutak-batek. Angger we si fikmin simm uing mah mung sakadar tiasa pondok nyogok..."
 93. Godi Suwarna: Rukman Ranudinata:"Kantos pisan ka juh las ABG.l Upami dina catur mah maen simultan tea. gara-gara fikmin Serat Kasmaran. heuheu..."
 94. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Aura Jawara nu matak pajeng ka juh las ABG..? Haha...! Eta mah mung sakadar cita-cita. Abdi teh tina 'pandangan hidup, ayeuna mah tos dugi ka tatanan 'cita-cita hidup. ;Hidup'na teh mung sakadar cita-cita. Bujeng-bujeng ka juh las ABG... heuheu..."
 95. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Nu langkung pelem mah nu kayasna teh eta nu aya lebeting CD-na. Moal lepat deui eta mah. Tangtos pelem kacida, Sapertos kayasna sareng felemna Ken Dedes. Ken Arok ge dugi ka ngaburileng bodas soca, nu hideungna duka ka mana..."
 96. Rukman Ranudinata: Tiktik Rusyani, eh apan ang Prabu mah ngagaduhan jampe pamakena...puisi nu jadi kabungbulengan kaom rumaja putri...tiasa dugi ka salikur ABG oge, manawi.
 97. Ahmad Fawzy Imron: Kang Godi...taaah..kantos mendakan nu kitu ge. Mung sakali-kalina...heuheuy ah..janten aya nu ngajurungkunung ieu teh..hehe
 98. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Numawi, mending langsung ka enggon we, Yayi...!"
 99. Godi Suwarna: Kokom Komariah:"Neng Kokom mah ngabayangkeun nu nyepotna wungkul...! Ka nu nyepot-nyepot teh mani kacipta bae ih. Nya sawios rorongkong ge, asal nyepot we atuh, Neneng..."
 100. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Nya muhun atuh...! Ulah dugi ka peupeundeut teuing. Pelengekeun we sakedik mah. Nya...?"
 101. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: mangga..diéstukeun pisaaan
 102. Ara Stafari: the fikmin the maljum the heded the sieun the end......mangstap! kang Godi Suwarna
 103. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"ieu fikmin teh kenging meuyeum kinten sasasih...! teras diutak-atik. Nya tungtungna mah diposting we sok sanaos hasilna teu acan nyugemakeun pisan..."
 104. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Saleresna mah tos hoyong gentos jurus, Namung, nyobi heula jurus doble tipu. Hehe...! Ke, manawi kapayn mah cuang nyobian jurus-jurus sanesna..."
 105. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Nu ngempur kayas cahayaan mah bakal ngalahirkeun wali, Yi Haji...! Numawi, kedah dugi ka dinya milih-milih nu anom teh.... hehe..."
 106. Yusef Muldiyana II: Saha anu teu sugema maos fikmin ieu mah Kang Godi Suwarna, raos nyimakna , raos ngaguarna, sok sanaos rumpakana rada teu sapertos " Rotasi Sakeclak Cai" namung da harebrung geuning fikmin kang Godi mah. Sok ah geura meuyeum deui. Sim kuring nyakseni.
 107. Teja Sukmana: Kang Godi Suwarna mah sok resep ari meuyeum téh, matakna hasilna sok langkung asak. Sim kuring mah mun nuju kalimpudan ku ideu téh sok langsung baé hoyong ditorojolkeun kana ieu lapak. Matakna panginten atah gé.
 108. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Abdi tos aya di para, Nyimas..! Asa-asa bade turun ka enggon teh. Bilih diketig punduk ku Si Ayangk-mu... heuheu..."
 109. Godi Suwarna: Ara Stafari:The haturs the noohoons..."
 110. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Kang Godi Suwarna..antos sakedap urang paréndé heula si ayankna..ahaha
 111. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Saleresna, fikmin sim uing teh rupi-rupi pisan wandana, ulesna. Nu minangka 'benang merah'na teh mung ukur tipografina, nu ngahaja teu dibait-bait, dikotakkeun wae, supados karaosna langkung 'masif' ongkoh...! Kesanna teu paburencay sapertos upami dibait-bait. Asa teu 'masif' upami dibait-bait teh..."
 112. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Cuang cekek we atuh Si Ayank teh, Nyimas...!"
 113. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Teu langkung kumaha saéna..halah
 114. Abah Sarjang: Setting lantey dangsa, ngagilek kana alam kuburan, puncakna kana tetenger. Beuh...! Dua kali didagorkeun Kang Prab!
 115. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Si ayangkna tos digejeburkeun ka walungan. Siap-siap, Nyimas..."
 116. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Haha...! Didagor-dagorkeun dugi ka dua kali...! Nuamwi, aya ABG nu protes kana inboks. "Ayang mah tungtungna kana maot wae, teu hepi ending..." cenah. ari tos aki-aki kieu mah sesah hoyong hepi ending bersama teh. pasti uing heula nu hepi ending. Karunya si Neneng mah tara hepi ending. Nya mending teu dihepi endingkeun we... hehe..."
 117. Abah Sarjang: Hahaha...! Bobor karahayuan. Beurat ngalawan ABG mah Kang Prab. Kedah heuras jeujeur liat tali... Hihi...
 118. Ki Hasan: Coba bayangkeun, ku tujuh ABG nu keur meumeujeuhna, saha nu bakal diais, dialungboyongkeun? Hehehe
 119. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Ayeuna ge, batan moro yahudi kalah anteng mikmin. Padahal si ayank ngagoler gigireun mung ngangge lancingan lebet wungkul...!"
 120. Yusef Muldiyana II: warna naonnya lancingan na? Wahahaa...
 121. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Ke, asa bodas kolot, Yayi..."
 122. Yusef Muldiyana II: Panggaleuhkeun deui atuh kang abeh bodasna teu pati kolot heueue...
 123. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Moal ah...! Supados cocok sareng kolor sim uing nu selalu guladig... heuheu..."
 124. Abah Sarjang: Halah ulah ngabibita nu nuju menjoblo atuh Kang Prab... Iraha bade dilungsurkeun pelet Cipanganten teh? Sim uing tos rada bosen ngajomblo wae...
 125. Yusef Muldiyana II: Fikmin #Bodas Kolot# "si ayank ngagoler gigireun mung ngangge lancingan lebet wungkul...!" Saur Kang Godi. "warna naonnya lancingan na? Wahahaa..." Ceuk uing. ""Ke, asa bodas kolot, Yayi..." Saur Kang Godi deui, "Panggaleuhkeun deui atuh kang abeh bodasna teu pati kolot heueue...Ceuk uing deui. "Moal ah...! Supados cocok sareng kolor sim uing nu selalu guladig... heuheu..." Tembal Kang Godi Suwarna. Keur kitu kadangu suanten TOA ti Mesjid Al Muksin "Halah ulah ngabibita nu nuju menjoblo atuh Kang Prab... Iraha bade dilungsurkeun pelet Cipanganten teh? Sim uing tos rada bosen ngajomblo wae..." Sanggeus didenge-denge, sora tina speaker teh asa soara Abah Sarjang.
 126. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Upami palay sae mikmin bari teras kagungan ABG mah kedah dilokat alias ibak di Cipanganten...! Ibak di dua pancuranana. Berhasiat pisan. Acep Zamzam Noor ge sababaraha kali ibak di ditu. apan kenging hadiah KLA sareng ayeuna Rancage..."
 127. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Yi Perbu teh nuju gegelona mikmin. Inget jaman sim uing keur ngora, titajong ge bisa jadi sajak perkara patah hati... hehe..."
 128. Yusef Muldiyana II: Heded moal mun dipostingkeun di winsow fbs ah asa teu Etis RS nya?
 129. Abah Sarjang: Siap Kang Prab... Upami tos rada rineh bakal ngadeuheus ka Kakang Prabu. Yusef Muldiyana II : Whahaha...! Dina ieu fikmin uing nu jadi objek penderita...
 130. Yusef Muldiyana II: Abah Sarjang hahhaaa....
 131. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Der we lah...! Langkung jeprut langkung ngayusef..."
 132. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Taaah, kitu atuh...! Diantos..! Wengi ieu ge nuju aya Aa Nazarudin Azhar di rorompok teh. nanging, anjeunna mah tos ngaguher tipayun. Ma'lum sanes fikmikner ahli tirakat sapertos urang...! Heuheu..."
 133. Yusef Muldiyana II: Ke urang peuyeum heula
 134. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Siiip dekh...! Kade ulah lami teuing meuyeumna. Bilih buruk..!"
 135. Yusef Muldiyana II: Ngantosan Adzab Awal, Kang.
 136. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Fikmin Yi Perbu mah bakal janten pangling pisan, aheng pisan upami tos dipentaskeun. Margi, yi Perbu mah ceuk uing ge apanan panyajak lisan..."
 137. Deden Abdul Aziz: Rus-ras, Ang Prab. Ras kana "Armagedon", ras kana "Grandprix", tapi nungtungna matak ngahuleng. Asa digentak. Jadi, ari si uing saha?
 138. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Ulah samar, apan Si Uing-na mah Juragan Adam Juragan Adam keneh. Tokoh kenging ngiwat tina carpon-carpon Aom jaman baheula..."
 139. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Duuuh, tadi wengi aya ku endah kacida, waktos urang sasarengan kumalayang nunggang parahu ka langit. Dina gumplukan mega, urang patarema tresna, saksina bulan sapasi..."
 140. Rudi Riadi: Lami teu muka lapak, barang breh aya nu Kang Prabu. Waduh, langsung ngerenyed. Tina romantis jadi muringis....
 141. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Bagea, Jang Guru...! Tangtos kana muringis da Jang Guru nembe kapapatenan...! Mugia sing langkung sabar, sing langkung jembar manah, sing langkung getol mikminna...! Margi ngarang fikmin Sunda teh tos janten Sunah Rosul, nu kedah dilaksanakeun ku urang Sunda..."
 142. Abi Ibn Al-Khairi: Heuheu kang Rudi Riadi geuning sami pisan. nuju roman-roman stending parti diaclengkueun ka astana hadeuhhhhh Ampun kang Perab Godi,, karaona asa maos novel kandel tapi rengse dina fikmin
 143. Rudi Riadi: Hatur nuhun Kang Prab. Tangtos sim uing mah bade teras mikmin, ieu ge tos ateul hoyong ngagebruskeun, mung nuju dipeuyeum heula. Margi kadieunakeun mah fikmin teh beuki teu sagawayah, beuki hareded. Isin mun asal gebrus teh.
 144. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Sim uing mah sok resep nyandak nyaba ka nu maca, ngalalana di dunya dongeng; fabel, legenda, mitos, sajaroh, horor, cinta, diwawas deui, dipasieup deui, kalan-kalan dicumpar-campur, diluluyu sareng pajamanan..! Dina ieu fikmin, nu maca diajak ngalalana ka hiji bar nu namina The Skeletons', sina ngalenyepan hirup adam (hirup urang). ti kawit ulang taun, ibing tangkeup sareng Neng Ratih (Asih+Pati), dipungkas ku misteri takdir nu teu beunang dipungkir tea..."
 145. Abi Ibn Al-Khairi: Ampuuuuunnnn! jero pisan Kang Prab, jempollll pokokna. Abdi kayungyun teh dine ieu pisan. taluk abdi mah sayogi pisan janten murid kang.
 146. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Nyaan, jang Guru...! Ayeuna mah fikmin teh beuki harade bae. Jaba nu mostingna ge beuki rea bae...! Ngiceup ge langsung kakantun...! Kedah asak-asak meuyeum...! Mung ulah lami teuing deuih, bilih kabujeng buruk..."
 147. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Jang Abi ge tos kaserepan jurus-jurusna mah. Kantun leukeun ngalarapkeunana, ngembangkeunana di jalan fikmin...! Tapi memang kedah bari tapa oge satengahing jagat nu tambih riweuh kieu..."
 148. Safrina Soemadipradja Noorman: "bring me to life"-na evanescence, kang? mani pas kanggo The sekletons bar".....paporit abdi lagu teh....
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI