Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 03 Fébruari 2016 14:50:14
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Ahad, 05 Juni 2016 07:04
Abdul Haris: " Tos sonoooo, hoyong katawis kapajang deui dina web-na. Karya-karya. Ieu hal, janten panyumanget pisan. Sok sanaos kinarya jisim kirang pangrojong ku..."
Jumaah, 03 Juni 2016 01:15
Atep K Rahman: " Assallammualaikum, Punten, nembe tiasa ngalebetan Buku Tamu ^_^ teras bade tumaros, kanggo ngisian data di palih mana? hatur nuhun, salam baktos ka sadayana. ^_^..."
Kemis, 26 Méi 2016 10:58
Intan Iyang Nurfitriani: " Hatur..."
Salasa, 17 Méi 2016 09:53
Tia Rosita: " Assalamualaikum....? nepangkeun ah, wasta Tia Rosita, nganjrek di Margaasih Bdg. Simkuring teh tos hobi nulis ti kapungkur mung sok tara percaya diri kanggo ngabagikeun hasil tulisan pribadi ka forum umum nanging sok sieun ngisinkeun hungkul. lami kalamian diemut deui ah naha make sieun atanapi isin sagala namina ge diajar. Simkuring teh ibu rumah tangga nu seueur waktos salse daripada dianggo nu..."
Kemis, 28 April 2016 04:20
Muizza Indah: " Assalamualaikum wr. wb. Kahatur ka admin, simkuring bade tumaros perkawis kamus Sunda di blog ieu. Naha nya ayeuna mah teu tiasa dianggo deui? Padahal mah kaanggo pisan ku simkuring upami milarian kekecapan anu heubeul, janten tiasa milarian hartos kecap dimana wae sareng iraha wae teu kedah nyanyandak kamus. :) Mugia kamus Sunda dina blog ieu tiasa dianggo deui. kumargi mangpaat pisan kanggo..."
Salasa, 26 April 2016 19:13
Edi Kurnaedi: " Assalamualaikum wr.wb. Sampurasun ! Hapunten Ka Pupuhu sareng para ais pangampih anu kagungan rohangan . simkuring nembe tiasa ngalebetan deui buku tamu! hatur nuhun. Wassalamualaikum..."
Salasa, 26 April 2016 06:28
Gugun Nurzaman: " Bismillaah Sampurasun... _/|\_ Asa heubeul nakeran kuring teu amengan ka ieu rohangan, ngan pas kuring seja nyobian muka deui kana kamus.. Gebeg, kuring disampakkeun tulisan anu kelirna beureum, eusina; "Teu acan tiasa midangkeun daftar fikmin", cenah. Duh... naha nya? Hapunten Pupuhu sareng ka para ais pangampih salaku nu kagungan ieu rohangan, manawi tiasa masihan..."
Salasa, 12 April 2016 18:38
Jo: " Coba..."

Lalakon Awon

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 01 Fébruari 2012 19:09:35

“Anteurkeun ka Nyi Ratih, Won!” Pa Ulis mikeun bungkusan ka Awon. Nu dititah gasik indit. Umat-imut sajajalan. Kirang saeundan, kitu ceuk batur salemburna. Awon imut basa nyampak Nyi Ratih keur digaléntor ku Pa Kulisi. Nya kitu, Awon ukur umat-imut basa dina hiji mangsa dicalukan ku Pa Kuwu. “Daék kawin ka Nyi Ratih?” Pa Kuwu nanya. Awon imut. Der. Dikawinkeun. Puguh wé, Pa Kuwu, Pa Ulis, Pa Kulisi, saparakanca, dumadak ngaremplong haté. “Héésna tong di dieu!” Nyi Ratih ngagebés ti kamar. Awon imut. Saban peuting Awon ngagolér di dapur. Saban peuting Awon mireng sora nu ngumbar birahi. Lima bulan ti tas kawin, Nyi Ratih geus ngalahirkeun. Awon bagja jadi bapa. Hiji peuting, Awon ngayun ambing orok nu kakara dicukuran. Deudeuh. Ti kamar, kapireng sora hah-héh-hoh, sora dipan rerekétan. “Ujang sing cageur, sing bageur, nya?” ceuk Awon bari imut. Nompo kana ceuli orok. Orok ngarenyu. Semu imut. Nu di kamar beuki mijah. Di langit, purnama sumedeng ngempur.

Komentar (253)

Matdon
ketir kieu kakang prabu..
Jejen Jaelani War
ke, janten ambuna putrana Awon teh saha tea Kang Prabu...?
Dadan Sutisna
Nuhun... ti baheula uing bogoh ka Si Awon teh, ayeuna papendak deui. Ngan entogna bet leungit, Aka?
Jal Al-Wahid
meuni kareueung ki prabu!!!
Irman N Dimyatié
:"Duh, pangalaman Awon teh meni awon pisan.......".
Rafi Suherman
Alim janten awon kang prab ah, mendingan janten hiji kasaean, heuheu
Liman Sanjaya
edasss... hoyong diajar hirup ka mang awon, manawi alamatna di leresan mana?
Maman Gantra
Beu! Gusti!!!
Yayan Bedog Supriatna
Beu,meni ketir Kang Prabu Godi Suwarna, Mun Awon kasebut kurang saeundan berarti Pa Kuwu, Pa Ulis,Pa Kulisi kurang juh eundan
Maman Damiri
Untung Awon ngan ukur bisa imut ...
Yanti Sri Budiarti
Deudeuh Awon. Singsariak..! hiks..!
Dadi Arya
Ampuuun teuiiing...Awon. Tapi éta ku teu weléh imut jeung harepanna ka budak: sing cageur sing bageur!
Acep Zoni Saeful Mubarok
aya ku awon-awon teuing nasib jang Awon... Engke budakna dingaranan Awon Jr... Heee...
Acep Zoni Saeful Mubarok
aya ku awon-awon teuing nasib jang Awon... Engke budakna dingaranan Awon Jr... Heee...
Ayém Cépian
heuwheuw. lalakon Awon anu Sae pisan. nembe mendakan da. jempol... polll....!
Rohendi Pandeglang
beuh aya eta lalakon kitu, kapendak bae, ari ku pangalaman mah.
Shohiba Nu'man
Haruh... Ngarakacak. Boa uhun. Basajanna pipikiran teh. Salah sawios ciciren ahli sawarga. Hatur nuhun, Kang Prab!
Eva Nurlianah
Gusti eta Awon:Nyi Ratih, Pa Ulis, Pa Kuwu, Pa Kulisi...kirang saeundan. Haruuuh, Kang Prabu mingkin ketir...
Irman N Dimyatié
:"Jiga aya misteri dina ieu fikmin. Yakin uing mah. AWON lain jelema! Ang Prabu ngahaja nyieun misteri dina carita ieu. Nu AWON asli mah kalakuan Kuwu, Ulis, jeung Kulisi. Awon teh hiji SIFAT nu nerekab dina batin para pejabat. Ieu fikmin lain fikmin samanea. Ang Prabu Godi Suwarna......., nyuhunkeun penjelasanana".
Godi Suwarna
Kyai Matdon:"Hirup, Kyai...! Ketir sareng keueung. Karaos upami nuju nyorangan di Ciamis nu jempling kieu..."
Godi Suwarna
Jejen Jaelani War:"Mang Awon mah teu gaduh budak, Mang Jen..."
Remi Purwaka Sadkar
halah,agan ! nyaan serat karesian mah jadi we,najan sagulung sagalang,cicing sa suhunan,jang Awon jeung lampah nu di jero kamar moal rek awor! ibarat cai jeung minyak. jang Awon mandiri ngeukeup sawarga, nu geulis, Ulis, jeung kulisi, oge mandiri ngeukeup naraka. Salam ! Gan Godi Suwarna.
Godi Suwarna
Dadan Sutisna:"Apan saur Abah Hemingway oge, dina dokumen lapak fikmin, cariosna mah mung sakitu, entog mah mung sakadar imajinasi. Hehe...! Ngahaja mikminkeun carpon, nyobian kasauran Ki Hasan tea; 'murekkeun nu panjang'. Halah, tina dalapan ketikan polio, dijantenkeun sauted kitu. kesang badag kesang lembut..."
Gani Kandhiawan ( N. Afghani )
Baruk ?
Godi Suwarna
Jal Niffari:"Keueung mah noong kendi, Yayi...! Hehe.."
Cassa Grande
Kapancing nafsir eusi ku jujudulan. Dirara ka handap mah geuning beuki ahéng. Jempol saé kanggo Awon!
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Numawi, awon sareng abot..."
Ki Hasan
Aya versi carponna Kang Godi Suwarna? Ngarah uing tiasa ngbandingkeun versi fikmin sareng carpona.
Eel Nurlaela
Naudzubillahimindzalik !mugia sing ditebihkeun !
Dadan Sutisna
Ki Hasan: Aya di abdi Kang Hasan, lengkep carpon-carpon Aka Godi Suwarna mah.
Godi Suwarna
Rafi Suherman:"Mending janten Pa Kuwu, Yayi..? :-).."
Dadan Sutisna
Ki Hasan: Saupami diwidian ku nu gaduhna, ku simuing tiasa wae dipostingkeun.
Godi Suwarna
Liman Sanjaya:"Alamat Mang Awon..? Aya...! Alamatna mah di Jalan Stasion Ciamis. Amengan atuh ka dinya...! Seueur fikmin, geura..."
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Yaktos, beu pisan, Yayi...!"
Ki Hasan
Cing ah Kang Dadan Sutisna alungkeun. Dikotektak di daluang.com teu kapendak
Irman N Dimyatié
:"Awalna simkuring ge kapancing ku JUDUL. Dibulak-balik maca. Aya nu aneh. Dina ieu fikmin nu jadi lalakonna nyaeta 'tokoh AWON' Ternyata, awon teh KALAKUAN Kuwu, Ulis, jeung Kulisi nu babarengan selingkuh ka Nyi Ratih....... Kalakuan model kitu teh..... AWON pisan. Pesen keur urang: ULAH KITU!!!"
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Kirang juh kintal sigana, Mang Yan..! Boa langkung ketang. Kantenan kalakuan gegeden kiwari mah..."
Dadan Sutisna
Ki Hasan: Samentawis ku abdi bade di-japri-keun wae. Margi, asa kirang etis upami diposting ayeuna mah. Ku abdi nembe diposting upami bahasan (komentar-komentar) kana ieu Fikmin tos dianggap rengse. Ayeuna mah, urang ngabahas fikminna heula we. Supados imajinasi kanca nu maca teu kapangaruhan.
Godi Suwarna
Maman :"Yaktos, mending imut we lah...! Ku imut mah dunya teh sok janten legaaaa teh, yayi..."
Godi Suwarna
Yanti Sri Budiarti:"Fikmin, Bu Neneng...! Hiks..."
Godi Suwarna
Acep Zoni Saeful Mubarok:"Jenenganana teh Aceo Awon Zoni, Yi Haj..."
Godi Suwarna
Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Nya kitu tea, Cep...! Landongna ukur ku imut..."
Irman N Dimyatié
:"Hmmmmm....... sim uing masih keneh uleng dina kecap 'IMUT'. Naha AWON imut?.... Analisa sim uing. Eta jalma-jalma nu ngalakukeun dosa teh.... geus teu ngarasa dosa deui. Jongjon. Jauh kana tobat".
Ki Hasan
Mangga Kang Dadan Sutisna. Nuhun
Godi Suwarna
Dadi Arya:"Parancah ka murangkalih. Nyinglar jurig bungkeuleukan, Mang Dad..."
Jal Al-Wahid
alim ah teu aya beasan kendina kanjeng.
Ki Hasan
Jigana IMUT surti Kang Irman. Ngawakilan tokoh semar atawa si kabayan
Liman Sanjaya
siap Kang Perbu, sakantenan nyimpangkeun susu kanggo orok na aisan mang awon..
Godi Suwarna
Rohendi Pandeglang:"Resep mendakan karakter aheng kieu teh. kalan-kalan teu kedah didamel plotna oge, sok nyandak jalan carita sorangan. Ngaguluyur kku karepna teh sanes bohong. Urang mah kantun nuturkeun we..."
Ki Hasan
Nu kaduana IMUT ngawakilan ekspresi nu kurang saeundan tea.
Yusuf S Martawidenda
Katingalna mah 'jadwal ngaronda' na mung Pa Kuwu, Pa Ulis, Pa Kulisi, saparakanca nu apaleun..
Maman Gantra
Kang Dadan Sutisna: Cik, sim abdi pesen hiji koleksi carponna ieu Resi Prabu. Abdi mung gaduh sababaraha. Eta ge, kenging mulungan tina internet.
Irman N Dimyatié
:"IMUT = teu ngarasa dosa alias jalma kurang saeundan. Nu garelo tea.....".
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Yakin, Mang Awon mah ahli sawarga. Uing wae nu ngarangna, nyaah pisan ka anjeunna teh..."
Arom Hidayat
Duh Awon! Asa dihipnotis ku ieu fikmin, haruh!
Ahmad Yani
Koalisi 3 "Partey",nu teu kinten rikipna.Buktos kaparigelan, mraktekkeun teori , nu tos hasil mengkolkeun opini, nyumputkeun dosa ka embe hideung !. Si Awon ..teh ! boa- boa , urang tea !?, nu anteng kekerebekan dina laut kabodoan.Nu teu bisa maca, Kahirupan geus direrejet ku Ajag nu palinter dina neori jeung nyieun mangrupa-rupa hojah ! . Haduuhhhhhh ....Awon...awon !! rek iraha ..anjeun beuntana ?
Jojo Johari
Horseeeeh! Mang Awon jadi katempuhan, eung! Tapi? Cek pamanggih simuing mah Mang Awon teh gede pahalana. Sanajan jadi tumbal disebatna, tapi Mang Awon parantos milampah hiji amal soleh. Cek simuing eta teh. Duka sanggem nu sanes mah? ..heuheuheu ..hareueueuh?!
Ki Hasan
Kang Ahmad Yani, untung Lebe mah teu kabawakeun. Jigana Kang Godi Suwarna masih boga harepan kana peran Lebe.
Godi Suwarna
Eva Nurlianah:"Gustiiii, eta Neng Eva...! Sabaaar, nya, Neng..."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Hahaha...! Na kedah kumaha sim uing masihan katranganana, Mang Ir..? Nyanggakeun we sabrang salayan...! Teu langkung Mang Ir, bade dibeureum, bade dihejo oge sim uingah... "
Abah Sarjang
Asa waas Kang Prab... Baheula, ti saprak maca lalakon Kang Awon, mun rek ambek teh sok ras ka ieu tokoh...Tah ti Kang Awon nu ayeuna janten purek ieu, uing diajar neuleuman imut...
Godi Suwarna
Purnama Alam:"Edas eta komentar ti Kakang Purnama Alam...! Heded pisan...! Upami ngartoseun, imut Mang Awon tangtos tambih nganjut wae...! Hehe.."
Godi Suwarna
Gani Kandhiawan:"Beu, ari Den gani..."
Godi Suwarna
Cassa Grande:"Apan tupa-tipu mah padamelan pangarang nu diwenangkeun ku pamarentah, Amang...! "
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Aya carponna, Ki...! Mangga, tiasa nyunkeun we ka Mang Dadan Sutisna...! Malah, tiasa didokumentasikeun we, digendengkeun sareng fikminna, bilih aya nu panasaran bade nalungtik..."
Godi Suwarna
Eel Nurlaela:"Yaktos, astaga pisan...! Aya-aya bae, sanes...? Dasar fikmin..."
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Kubunuh kalian dengan senyumku...!" kitu saur Mang Awon didangdutkeun..."
Godi Suwarna
Jal Niffari:"Hahaha...! Wayahna..."
Godi Suwarna
Liman Sanjaya:"Siiip dekh...! Diantos, ah..."
Rudya Kuz
Awon meni saluyu nasib sareng jenengan tèh
Arom Hidayat
Asa dihipnotis ku ieu fikmin, Kang Prabu! SubhanAlloh! Nyanggakeun jempol!
Godi Suwarna
Yusuf S. Martawidenda:"Tangtos...! Diatur ku aranjeunna. Digilir..."
Ki Hasan
Biasana fikmin Kang Godi Suwarna, mun pais impun tea mah, bakal leuwih ngeunah mun di-pais-bari-keun. Peuyeum heula tilu-opat poe mah nepi ka nu padungdengan ngalehleh. Ke dibuka deui lengkep jeung komen-komenna. Dipilihan komen-komen nu aya relevansina jeung naskahna.
Godi Suwarna
Arom Hidayat:"Sihir kecap..! Kawas dukun, nya..? Hehe.."
Godi Suwarna
Ahmad Yani:"Ngahaja diadukeun, antawis judul sareng eusina, antawis Pa Kuwu cs sareng imut Awon nu teu awon..."
Rin Riani
Deudeuh teuing nyai Ratih,... lampah bet meuntas ti ngaran,.....
Remi Sadkar
Kuwu,Ulis,Kulisi ! ngemplong sotéh, aya nu di beungbeuratan, ku, salira sadayana. jang Awon nu saé,geus némbongkeun, yén, darajat kamanusan, teu cicing dina pangkat. Kang Perbu Godi Suwarna, tara gagal salira mah, kéwes ! pantes wé lah nyangking gelar karesian téh.
Teh Nung Anugrah
tah awonna kitunya....teu taranggeul waleur....,anggeur wae si Awon jadi katempuhan..he he
Godi Suwarna
Jojo Johari:"Kitu, Mang Jo...? Hareueueueuh...! Heuheuh..."
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Mang Lebe mah kantos janten tokoh dina fikmin RAJAH PANGEMAT, Ki..."
Godi Suwarna
Abah Sarjang:"Walah, eta Si Abah emuteun keneh. Nyeta, Mang Awon mah sabar pisan, teu kawas nu ngarangna, barangasan... heuheuy..."
Godi Suwarna
Rudya Kuz:"Numawi, kitu nasibna, yayi..."
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Taaah, kitu, sae pisan, Ki...! Pais bari tea pedo elooom...! Siiip dekh...."
Godi Suwarna
Rin Riani:"Dewi Cintana ieu mah babagi rata, Neneng..."
Abah Sarjang
Hehe pasti emut Kang Prab, hiji jalma nu hirupna jongjon kawas Kang Awon, bakal napel dina hate saha bae nu maca, nu ngarasa yen maca carita lain ngan saukur maca, tapi mulungan jeung neuleuman ajaran nu nyamuni satukangeun tokoh jeung carita.... Halah jadi tuluy ngad'wah ieu teh Kang Prab...
Remi Sadkar
ceuk pun uing mah,sanajan bisa jadi jang awon téh belegug. bisa waé saenyana jang Awon geus cicing dina darajat karohanian nu luhung, lain pédah bodo daék na ngawin nu geulis téh, tapi karna Allah, nulungan budak, ogé, indungna, malar hiji waktu, maranéhna tinemu jeung kahadéan ahlak.
Godi Suwarna
Akang Remi:"Hatur nuhun, Akang...! Mung, pangapunten, sim uing mah sanes Resi. Sim uing mah ukur kunyuk nu huis wungkul...heuheu...! Upami nuju senang, nembe si kunyuk tiasa mikmin. Upami nuju teu senang sok murang-maring...."
Godi Suwarna
Nunks Surya Anugrah:"Upami taranggel waler mah sanes oge gegeden atuh, Neng Nunks..."
Ki Baba Gibson
Fimin malem juma'ah ieu mah... asa keueung.... hihihihi
Godi Suwarna
Abah Sarjang:"Uing ge nyaah pisan ka Mang Awon teh. Da kantos masihan artos jutaan, waktos carponna kenging saembara ngarang Paguyuban Pasundan. Lian ti umutna nu matak deungdeuleueun teh, Mang Awon teh berehan pisan ka nu ngarangna mah...."
Godi Suwarna
Akang Remi:"Tafsirna jempol juh likur ti uing, Akang...! Heded lah...! Mung, eta jenengan asa kirang lengkep. Kedahna : Remi Domino.. heuheu..."
Yanti Sri Budiarti
Nambihan elmu tina ieu fikmin. Fikmin nu sae teh sapertos fikmin nu ieu. Maos fikmin ieu mah dugi ka renyud manah. Kukurunyudan pangambung, oge kekerenyedan tungtung soca...Duuuuh...!
Godi Suwarna
Ahmad Gibson:"Fikmin malem juma'ah nanging teu ngangge jurig. Jurigna aya dina manah urang, rupina, Amang..."
Godi Suwarna
Yanti Sri Budiarti:"Hahaha...! Bu Neneng mah sok teras ka mana-mendi,dugi ka renyud, kukurunudan, kekerenyedan. Boa sagala rupina, nya..? Keun, tanggel waler sim uing lah salaku bapana Mang Awon... heuheuy..."
Arom Hidayat
Sapagodos Bu Yanti! Asa kacandak palid ku galur carita, hanjakal upami teu dugi ka tungtung caritana.
Godi Suwarna
Arom Hidayat:"Upami ngaos carponna sigana bakal benten deui kesanna...."
Dadan Sutisna
Godi Suwarna: << "Uing ge nyaah pisan ka Mang Awon teh. Da kantos masihan artos jutaan, waktos carponna kenging saembara ngarang Paguyuban Pasundan." Simuing mah mung nampi ratusan harita téh, emut kénéh taun 1997 ngajanteng di hareup jeung Aka bari maké saragam SMA. Duka tah "Imah Ema" kenging Mang Deden dibahanan sabaraha. Perkawis ngadokementasikeun carponna di ieu (bilih aya nu panasaran téa), ngantos komandona wé ti Aka.
Godi Suwarna
Dadan Sutisna:"Aeeeh, uhun, nya..? Harita teh Jang Dadan oge kalebet jawarana, padahal SMA keneh. Edun. Tos tiasa ngajajar jeung aki-aki. Carponna sae dipostingkeun enjing wae atuh. Da uing ge butuh, teu aya dokumentasina. Aya carpon naon bae, Jang..?"
Remi Sadkar
kang Godi Suwarna, Do=1, Mi=3, No=0 dingaranan remi ku pun bapa teh pedah borojol dina lebgah angka Re sareng MI, mun dituluykeun kana domino atuh janten loba teuing angkana...heueheueheu mun nguyang tina serat kanayagan Sunda bakal jadi Mi-Na ngaran pun uing teh,siga istri kitu mah, heuheuy !
Dadan Sutisna
Godi Suwarna: Siap. Rupi-rupi, Aka, aya "Bagawan Hadi", "Lain Carita Pondok", "Carita Cap Dua Anting", jste.
Godi Suwarna
Akang Remi:"Oooh, kitu, nyah, sajarohna teh...? Sae atuh ari kitu mah. Kawitna mah ngangge Domino teh ngarah siga pamaen AC Milan. hehe..."
Godi Suwarna
Dadan Sutisna:"Taaah, upami lengkep kitu mah punten pangempelkeun atuh. Cuang tawiskeun ka pamedal. Manawi aya nu wantuneun medalkeunana. Sakantenan we panganteurna ti jang Dadan atuh. Okeh...?"
Nazarudin Azhar
Carpon sareng fikminna ajénna saimbang. Édas! Langkung saé ku Akang diposting dina dokumén, carpon sareng fikminna. Tangtos langkung anteb upami saeutik dipanganteuran ku Akang, héhé... Pasti asoylénghoy lah. :D
Remi Sadkar
kag perbu Godi Suwarna, okeh lah,kalo begituw !...hahay!
Godi Suwarna
Nazarudin Azhar:"Numawi, sim uing teh teu gaduh dokumentasi carponna. Ma'lum kontraktor, ngontrak di mana-mana, dukomen arical. Kaleresan lengkap di Jang Dadan Sutisna..."
Acep Zoni Saeful Mubarok
heu heu heu...
Nena Cunara
Bade tema naon wae oge fikmin akang teu weleh asooy geboy, itu sae eta sae,itu jempol eta jempol teu aya anu Awon
Maman Gantra
Leres Teh Nena Cunara (Ke, asa kantos nguping nami salira teh? Pakait sareng teater? Rahman Sabur?) ieu mah Lakon Awon anu sae.
Godi Suwarna
Akang Remi:"Siiip lah...! Sakali Akang tetap Remiiii..."
Godi Suwarna
Acep Zoni Saeful Mubarok:"Qiqiqiqiqiq..."
Godi Suwarna
Nena Cunara:"Hatur nuhun, Neneng...! Tah, pa Kuwu, Pa Ulis, Pa Kulisi teh kumisna ngajaredig persis kagungan si Ayank..."
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Hiiis, sanens Nena eta. Ieu mah linggihna ge di Jogja. Jawa pisan... Haha..."
Tanti Damayanti
Haru... Ku nasib awon , gemes ka pa kuwu, Kang prabu ... Seueur kajantenan kieu di alam nyata hehe ,nalika murangkalihna tos ageung lajeng jeneng.. Nu diangkeun nu janten bapa ku eta murangkalih abah awon... Nu tulus... Nu beresih manahna
Maman Gantra
Kutan? Nu leres Kang Perbu Godi Suwarna? (Nembe ditoong ka bumina, katingalna mah leres: Sakolana di ASTI Bandung) Ah, si Akang mah...
Nana Sukmana
Tobaaat! Ieu carpon edun, carpon juara difikminkeun angger edun. Nu panjang ngagebay ngajak hate kumalayang. Nu pondok pepel ngajak pikir kumalayang, Tah ieu fikmin hebring teh dulur-dulur. Moal wareng ku dua tilu kali wangsulan maosna oge. Nuhun Raka Perbu.
Meila Handayani
heded ayank..ngarti lah nu aya adegan ranjang kieu mah hihihihi
Iberani Man
Upami di tes DNA, kinten-kinten bakal saha diantara Ulis,Kuwu,jeung kulisi,nu jadi bapana nya ?
Godi Suwarna
Tanti Damayanti:"Sami, Bu Neneng...! Sim uing ge terharuh-haruh ku Mang Awon. Tergeuleuh-geuleuh ku Pa Kuwu cs. Haruuuh, keueung, aya bewara nu pupus tina speker masjid...! Tobaaaaat...."
Maman Gantra
Ningali ketakna mah, Kang Iberani Man: Nu ngarangna! Hehehe...
Iberani Man
halah asa piraku, da nu ngarangna mah,kaceluk,solehna teh!
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Hahahaha...! Saha deui atuh nami Nena nu edun narina, edun ngawihna, edun ngektingna mah iwal anjeunna. Eta tuda sok dipatalikeun sareng Si Kumis. Bilih Neng Nena isineun.. hehe..."
Nena Cunara
Hahahahaha si akang mah ,janten kasuat suat. @ayi Maman Gantra kade noongna tong tinu poek hehehe
Godi Suwarna
Nana Sukmana:"Ngadisiplinkeun karep. Mikmin diwatesanan kecapna. Meureut tina carponna nu seru (heuheu), ngageblay. Ngeditna sesah da puguh itu ieu asa lebar upami dipiceunan teh. Tapi da kedah. Kapaksa kedah tega ka diri sorangan..."
Maman Gantra
Duh, punten Teh Nena Cunara. Tapi, leresnya Teh Nena eta? Kang Prebu Godi Suwarna, kedah kumaha abdi? Janten kaisinan...
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Hahha...! Kana adegan ranjang mah mani hejo dekh ikh...! Yu, atuh, 'Ayank...! Aaaeeeh..."
Meila Handayani
hejo jeung ngarti sangarti ngartina...ayank hahhahhaha...bungkuuusss
Godi Suwarna
Iberani Man:"Rupina leres pisan kasauran Ang Maman Gantra. Bapa asli eta orok teh nya pangarangna kuanjeun... haha..."
Nana Sukmana
Tah, lilinggeran ieu, Kang Perbu anu teu acan jejem dicarepeng ku jamaah FBS teh. Nembe sababaraha urang bae anu katingalna tis ngawitan istikomah.
Godi Suwarna
Nena Cunara:"Penari nu kantos ngageunjleungkeun jagat, margi kembenna kantos morosot... hehehe..."
Is Tuning
... Ngarana Awon, Awon téh pan goréng? Enya ! Enya heug baé, rék diaranan naon gé heug, sabab jelma mah teu ieuh dipeunteun tina ngaran. Ngaran Awon, jaba dianggap Owah. emh..istuning pisan. Mang Awon imut, tuluy ngaharewos ka anakna bangun deudeuh, "Sing Cageur, sing bageur, Mugia Ujang sing jadi pamingpin, boga komara bapa Kuwu, dedeg pangadegna gagah jiga pak pulisi, pinterna jiga pak Ulis.." Malaikat gigireun Mang Awon milu ngahaminan, bari tungkul ngagerentes ngadu'a : "Jeung mugia wijak jeung bageurna nurun ti Mang Awon.." Di kamar hareup, simpé. Jalibrug, baseuh..
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Yaktos, Neng Nena eta pisan. Moal aya duana dekh...'
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Soca nu hihideungna teu aya. Kantun nu hejona we, burial-buncelik dekh...'
Nena Cunara
Alhamdulillah,amin nuhun kang Godi. @ayi Maman Gantra meungpeun atuh ari isin mah!!!
Maman Gantra
Wah, Kang Prebu Godi Suwarna hatur nuhun pisan: Ku jalaran ieu lapak, sim kuring tiasa tepang sareng para legenda mangsa bihari.
Meila Handayani
burial buncelik..jaba jibrug saur kang Is Tuning ge hahay..
Is Tuning
Kulantaran lapak ieu ogé, Kang Maman Gantra beuki mindeng ngahuleng.. :)
Maman Gantra
Teh Nena Cunara, meungpeun mah tos ti iraha. Hehehe... (Abdi kapungkur, taun 80-an, kantos ngiring Teater Sangsaka sareng almarhum Bambang Budi Asmara. Nya di dinya kenal sareng Kang Rahman Sabur teh. Di Jalan Aceh. Ari terang Kang Prebu Godi Suwarna ti jaman SMS keneh. waktos ngiring teater sareng Mas Yugo Lelono. Naha janten muka biodata, nya? Hehehe...)
Godi Suwarna
Nena Cunara:"Siiip dekh, Neneng..! Berkat lapak fikmin cinta lama bersemi kembali.... aaaeeeh... hehehe..."
Godi Suwarna
Maman Gantra:"nu pangdahsyatna mah Neng Nena teh kantos maen dina gending karesmen Perang karya Kang Nano S, asana. Anjeunna nuju ABG keneh pisan. Dugi ka ayeuna masih sering diobrolkeun ku Bambang Arayana..!"
Nena Cunara
Aaaaakang..,bet muka lalangse, hihihi kapiasem ras jaman keur ngora ,ekspresif teuing janten we udar saeutik aya nu nolol hahaha pasti terang ti kang Bangbang atanapi kang yosef alm nya?
Maman Gantra
Kutan kitu, Kang Perbu Godi Suwarna? Abdi mah teu apal dugi ka dinya. Bubuhan pangedulan, ngaji teh sok tara dugi ka hatam. Hehehe... Ongkoh, sok resep ngabandungan tina golodog...
Godi Suwarna
Is Tuning:"Wah, komen fikminna asoy, Mang Is..! Teu bosen macana...! Mun dina hajat di lembur mah nu kieu teh namina nyambungan...! Hatur nuhun..."
Rudi Riadi
Ke, ari komen abdi tadi ka mana nya?
Godi Suwarna
Nana Sukmana:"Jalaran di lapak fikmin mah kalah kukumaha oge teu aya aturan nu ketat, nya tos sakedahna para fikminer ngatur diri sewang-sewang. Disiplin ketat. Kawas Musashi di jalan pedang. Fikminer mah nya di jalan fikmin. Upami teu kitu, karyana moal asak-asak. Meureueueun... hehe..."
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Ditingal-tingal, tambih wengi teh Ayank tambih siga Nyi Ratih. Sini duuunk, Tiiiiiih..."
Godi Suwarna
Nena Cunara:"Hahaha...! ti Kang Bambang. anjeuna tea, upami tos ngobrolkeun Neng Nena Cunara teh mani muji wae. Kalebet muji ka nu nonghol waktos kemben morosot tea... hahaha..."
Nana Sukmana
Leres, Kang Perbu. Sim uing oge nuju maksakeun maneh, nyerat teh mung saratus kecap bae. Sok hoyong pas. Tara kirang tara langkung. Da emut kana cariosan Ang Preb, ari nyerat teh diusahakeun mung sabelas jajar bae. Eta teh antawis 120 dugi ka 130 kecap.
Meila Handayani
hahahhaha ayank kuwu mah sok kitu..eta karunya jang awon( Rudi Riadi ) milarian komenna gakgakgakgak
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Kitu Neng Nena teh. Legendaris pisan. Hanjakal aya nu ngaboyong ka Jogja. Biluk ka urang Mataram. Janten we Tatar Sunda pareum da bentangna aya nu ngiwat...! Hiks..."
Godi Suwarna
Rudi Riadi:"Whahahahha...! Uing nyakakak enyaan. Sumpah...! Eta tuda ujug-ujug aya nu nyolongkrong, mapaykeun komen. Nya duka atuh. Asa teu ngomen ti tadi oge...! Hahahahaha...!"
Is Tuning
Kang Rudi Riadi, komén nu euweuh téh padahal mah mundel pisan..
Rudi Riadi
Sing sumpah Kang Prabu, tadi abdi komen di luhur pisan...hilap deui komenna mah mung kinten-kinten kieu: teu carponna, teu fikminna, tetap asik..!
Rudi Riadi
Meila Handayani + Kang Is Tuning : hahaha...uing langsung neunteung pas disebut Jang Awon...(bener-bener awon geuning uing teh...hihihi).
Maman Gantra
Haahaha... Tetela asa dinu hajat enyaan ieu teh. Kang Prebu Godi Suwarna. Meni rabeng kieu. Aya nu nyambungan, ngadon ngobrol bernostalgia, aya nu naroskeun sendal, aya nu nyalabarkeun budak... Nu teu acan teh: Hansip, miwarang ngalihkeun motor. Ngahalangan nu sanes...
Meila Handayani
ah itu kan hanya perasaan mas Rudi Riadi sajah...teu kuat hayang seurii hahhahahah
Rudi Riadi
Meila : Sesama urang ujungberung dilarang saling meng-awon-kan...hahahaha.
Is Tuning
Kacipta wé Kang Rudi Riadi basa ngeunteung. Biwir direnya renyu, buuk disisiran ku ramo bari dungdak déngdék. Angger kitu. Kot kana kanébo, diciduhan, tuluy ngelapan enteung. Angger kitu kénéh. "Hhhhh.....", ngarahuh sorangan. ha ha
Godi Suwarna
Nana Sukmana:"Uhun, mending kitu we, Mang Na...! Cuang ngadisiplinkeun karep. Tangtos nu sanes ge kitu. Mung, rupina seueur keneh nu paranjang teh masih dina raraga latihan keneh. Latihan ngalalancar basa. Sugan engke mah latihan mareuseuh kecap..."
Meila Handayani
Rudi Riadi huss tong mamawa ujungberung keur jadi awon mah eraa hahhaha
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Satuju...! Mun didamel drama, Mang Awonna tiasa dimaenkeun ku Mang Rudi Riadi. Pa Kuwuna ku Tatang Sumarsono, Nyi Ratih ku Meila Handayani....'
Meila Handayani
alim ah kuwuna mah hoyong ku ayank weh..keun kang Tatang Sumarsono mah janten pulisina..kang Is Tuning janten pa ulis na..tapi ke nu janten orokna sahhaa??hiks
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Taaah, okeeeh atuh...! Kuwuna begung. Hampang dekh...! Tapi nyepot..."
Tatang Sumarsono
Jih, ari Akang mah ti baréto gé purah narik layar atuh.
Meila Handayani
Tatang Sumarsono beurat kang narik layar wae mah..ieu mah ngeunah peranna..komo abdi hahhahah diuyup kabeh ah kecuali awon *lirik Rudi Riadi wkwkkwkwkwk
Meila Handayani
bae atuh peot2 ari nyepot mah ayank..kudu diajar gayana heula teu?wkwkkwkwk
Godi Suwarna
Rudi Riadi:"hatur nuhun komenna...! Embohna uing terus seuseurian..."
Dadan Sutisna
Ngiring promo ah di dieu: Dinten kamari, 1 Februari 2012, lapak FBS midangkeun 76 naskah Fikmin. Dibuka ku Fikmin "Alam Pangimpian" kenging Jejen Jaelani War (tabuh 07:22:38) ditutup ku Fikmin "Kembang Panungtung" kenging Ujanx Uzanx Boam (tabuh 23:48:55).
Is Tuning
Ceu Meila Handayani, dina lalakon dluhur, Neng Ratih nuju jeung Pa Ulis da, Pa Kuwu sareng Pa Pulisi mah nuju rapat di kacamatan...
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Hajat enyaan ieu mah, Yayi...! Sabada sim uing mikmin bari kesang badag kesang lembut, kirang tuang kirang tunggang, ayeuna hajatna, ngarayakeun fikmin. Etang-etang buruh cape. Da kitu nu saleresna kajantenan dina lapak fikmin ku komen-komenna teh. Ngahajatkeun fikmin nu nembe gubrag ka dunya. Pakaulan..."
Meila Handayani
Is Tuning iihh kan babak terakhirmah 3an nana kang hahhaha *kagok aral
Uzanx Boam
alhamdulilah kang..ujang nuju bageur heuheuheu #ngajawab nu aya dina fikmin
Maman Gantra
Numawi, Kang Prebu Godi Suwarna. Seru abis. Abdi mah moal bosen-bosen nganuhunkeun. Oge ka Kang Is Tuning nu tos ngagejeburkeun abdi ka ieu lapak. Ngunder elmu, tepang sareng para inohong. Sakantenan bae: Abdi bade ti payun. Itu pun bojo tos elekesekeng di pangkeng. Bade latihan, kangge sunah malem Juma'ah... Neda pido'ana bae.
Remi Sadkar
wilujeng perang kang Maman Gantra !
Is Tuning
Ceu Meila Handayani, adéganana jiga kieu kira-kirana nya : ...... Karék gé Pak Kuwu rék keketrok kana jandéla kamar Nyi Ratih, Paamprok jeung Pa Pulisi nu keur ngeteyep ngadeukeutan jandéla. "Pak Kuwu ?" "Pak Pulisi ?" Méh bareng. Duana silih pencrong. Tuluy caricing sajongjonan. Duanana reuwas téh barang jandéla ujug-ujug muka, Nyi Ratih ngelol tina jandéla, luak lieuk. Ti satukangeun Nyi Ratih, jol Pa Ulis ti jero kamar, élékésékéng kaluar tina jandéla, leungeun nu hiji nyekelan kana kusén, hijina deui riweuh ngajingjing sapatu. "Buruan atuh Pa Ulis ! bisi Pa Kuwu kaburu datang..", ceuk Nyi Ratih ngagerendeng. Handapeun jandéla, Pak Kuwu jeung Pak Pulisi silih pencrong deui.
Is Tuning
Mangga Kang Maman Gantra, wilujeng...
Meila Handayani
Is Tuning hahahha jadi mun kitu mah ganti atuh peranna jadi pa ulis hadeuhhh....ayankk pa ulis weh cenahh wkwkkwkwk
Dadan Sutisna
Mun disurahan, lenyepan, dibaca kalayan imeut, Fikmin “Awon” téh, téma atawa jejerna saenyana mah basajan, lain hal anyar. Nyaritakeun jalma nu katideresa, terus dipaké rupaning kapentingan ku nu keur kumawasa. Dina nembrakkeun visi jeung gagasanana, pangarang nyokot sétting nu pangdeukeutna jeung kahirupan masarakat, nyaéta lingkungan désa (dicirian ku tokoh Kuwu, Ulis, jeung Kulisi), ka dituna mah, nu maca dibéré lolongkrang pikeun ngawangun imajinasina kana ambahan nu leuwih lega. Kajadian modél kieu, nu maké konci “katideresa” jeung “kumawasa” téa, boa nyampak deuih di tempat-tempat lianna. Nu katideresa digambarkeun ku tokoh Awon. Urang bisa aya implengan séjén, yén tokoh Awon téh siga-siga artifisial, ngan ukur dipaké ngajanggélékeun hiji kaayaan nu “teu daya teu upaya”. Kitu deui Kuwu, Ulis, jeung Kulisi, dipaké ngagambarkeun watek kasarakahan. Ari tokoh Ratih, éta mah sigana keur némbongkeun hiji kasus di antara nu “katideresa” jeung “kumawasa” téa. Naha nu dipilih ku pangarang henteu masalah duit, jabatan, atawa kateuadilan séjénna? Bawirasa, nya ieu pisan nu paling nenggel kana haté, nu pangkeunana kana mamaras. Orok nu diéyong-éyong ku Awon, teu bina ti totondén, yén di antara karamijudan hirup, aya kénéh jiwa-jiwa nu beresih. ----- Sakitu ti simuing. Hapunten bisi kokolot begog. Ieu mah étang-étang bekel ka alam ngimpé méméh diharudum simbut.
Tien Widartini Darodji
Emmm ari maca fikmin model kieu .kuhayang bisa nulis,tapi diajar geus kolot kieu mah asa teu kahontal ukur kabita we
Endah Dinda Jenura
meni nyaah kieu abi ka si Awon, emh...
Yanti Sri Budiarti
“Ujang sing cageur, sing bageur, nya?” ceuk Awon bari imut. Nompo kana ceuli orok. Orok ngarenyu. Semu imut. Cipanon Awon merebey. Uing milu nginghak..!
Dadan Sutisna
Ku "pahibutna" lapak Fikmin, ieu fikmin haneut geus ngalelep ka mana boa.
Yusef Muldiyana
Kakang Prabu Godi Suwarna, rupina lepat tah salira ngadambel judul teh. Kedahna Fikmin ieu dijudulan KONSEP BAU SAWAH (Lalakon Sae Pisan Bacaan Urang Sadaya, Wah)
Ya Soebarta
Ampuun teuing Gustiiii, uing kaeurad, mun apal bakal pikieueun moal diteraskeun da maosna...!!!! Hareueueueueh aingah kang perbu ieu getih mani ngagolak kieu..!! ggggrrrrrrrrrr...!!! aweuhanna moal pegat ku juh uihan ieu mah dina uteuk....!
Godi Suwarna
Uzanx Boam:"Sukur atuh ari cageur jeung bageur mah...!"
Godi Suwarna
Is :"Fikmiiiin deuiiii...! Asoy, Mang Is...! Hatur nuhun...! Ke antos carponna. Cuang muat dina dukomentasi. Seueur bahan kangge mikmin geura..."
Yusef Muldiyana
Maca Lalakon Awon jadi emut ka naskah drama Rorongo karya Arma Junaedi Sutisna hehehe....
Godi Suwarna
Dadan Sutisna:"Bahasanana heded, Jang Dan...! Uing dugikeun ka terharu ku diri sorangan..."
Godi Suwarna
Tien Widartini Darodji:"Tenang, Bu Neneng...! Urang salaku KTP (kolot Tapi Pelem), ulah kawon ku fikmin-fikmin ABG..."
Godi Suwarna
Endah Dinda Jenura:"Sim uing ge nyaah pisan. Ka Mang Awon sareng ka Si Ujang Deng. Ka nu duaan eta mah gimanaaaa gituuuuh..."
Godi Suwarna
Yanti Sri Budiarti:"Upami ngaos carponna mah, endingna matak muriding. geura ke..."
Dadan Sutisna
Godi Suwarna: Carponna ku uing tos dikintun kana inbox, Aka. Sigana Kang Hasan sareng Kang Maman Gantra tos ngaraos.
Irman N Dimyatié
:"Punten Ang Dadan Sutisna. Kirim kana inbox simkuring oge atuh".
Dadan Sutisna
Kang Irman Dimyatie: Atos nembé. Sareng engké gé bakal diapungkeun da di ieu lapak.
Tien Widartini Darodji
Kahoyong mah kitu,mung nyakitu tea poek pisan kana basa sastra teh.ieu mh bakat ku hoyong ngareuah reuah we bakat ku kabita.nuhun kana dukungannana.
Ayém Cépian
Kang Perbu Godi, manawi, Abdi nyungkeun widi hoyong copas ieu Fikmin sakantenan sareng sarahna ti Kang Dadan Sutisna.
Irman N Dimyatié
:"Hatur nuhun. Tos katampi".
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"KONSEP BAU SAWAH (lalaKON SaE Pisan BAcaeun Urang SAdaya, WAH) ? Haha...! Sae pisan, tah. Sungkat-singkat kitu mah percanten. Yi Perbu jagona..."
Godi Suwarna
Ya Soebarta:"Ambek nyedek tanaga midek tea, rupina...! Guligah...! Mugia we kaguligah ti mang Awon bakal janten pirang-pirang fikmin Mang Ya Soe...'
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Arma Junaedi Sutisna urang kuningan tea... haha..."
Godi Suwarna
Dadan Sutisna:"Hatur nuhun kintunana, Jang Dan...! Langsung disimpen kana kanjut kundang...'
Godi Suwarna
Tien Widartini Darodji:"KTP kagungan pangalaman batin nu euyeub pisan tina lalampahan hirupna nu tos nahun. Bakal janten karya fikmin petingan. Tehnik ngarang mah tangtos nuturkeun asal keyeng tea, Bu Neneng..."
Godi Suwarna
Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Sumangga teh teuing, Cep Abi...! Mugia sing cios ngadahup ka Nyi Ratih... hahaha..."
Ki Hasan
Nyaan ngahegak maca carponna mah, Kang Godi Suwarna, da puguh aya kana tujuh lambarna. Nuhun Kang Godi, Kang Dadan Sutisna. Eta carpon tujuh lambar (2999 kecap), direngkolkeun jadi fikmin cukup ku 160 kecap (ampir 7%), bari jeung esensi capon kawakilan ku fikmin. Nyaan tohaga fikmin teh.
Ki Hasan
Kang Godi Suwarna geus sukses "murengkedkeun nu panjang" nepi ka ngulapesna. Tinggal eksperimen gaya Ma Erot, sangkan bisa "manjangkeun nu murengked". Jigana nu ieu mah perlu waktu nu leuwih panjang nya.
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Lalakon Awon teh kantos janten jawara 1 saembara ngarang carpon Paguyuban Pasundan. Kitu soteh pedah Jang Dadan Sutisna, saingan sim uing, harita SMA keneh. Upami ayeuna mah, waaaah, moal kiaaaat, Ki...!'
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Taaah, manjangkeun nu murengked mah sim uing taluk, Ki...! Margi, ieu oge gagaduhan, angger murengked sakitu pun Bojo tos ngangge daster ipis teh... heuheu..."
Dadan Sutisna
Ki Hasan: Urang cobian wé. Kanggo "test case" mah rupina tiasa kieu. Mangga Akang milih salah sawios fikmin, ku abdi urang cobi panjangkeun. Engke urang bahas sasarengan.
Ki Hasan
Cobaan Kang Dadan Sutisna, fikmin Kang Dan nu judulna "Neang Kalangkang" geura. Jiga pipanjangeun tah caritana.
Ki Hasan
Upama Kang Dadan Sutisna sukses "manjangkeun nu murengked" tetela fikmin teh kalebet kana tehnik "lossless compression", upama dina dunya digital mah. Ieu teknik memang cocog kanggo media Internet. "lossless compression" teh tehnik kompresi dua arah, nu panjang jadi murengked, atawa sablikna, nu murengked jadi manjangan, bari jeung teu leungit fitur aslina. Teknik nu kaduana "lossy compression" nu ieu mah ngan saarah kompresina, ukur pikeun murengkedkeun nu panjang.
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Nyi Ratiiih...? Ka mana, nya...? Hayu, ah, cuang 'mikmin' meungpeung Aceukna keur euweuh...!" cek Pa Kuwu bari muril-muril bulu.
Meila Handayani
Hadiirr ayank kuwu *morosotkeun erok xixixixi
Yayan Bedog Supriatna
Kuwu, uing milu...atuh lah. Aeh..bit, ngiringan ka Ki Hasan kalih Kang Dadan Sutisna manawi teu kaabotan
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Taaah, kitu atuuuh...! "ceuk Si Kuwu bari morosotkeun kolor.
Ki Baba Gibson
siga tutunggulan, genep halu ngaraponan hiji lisung..... pasti ramena...
Godi Suwarna
Ahmad Gibson:"Haha...! Gondang mah memang kitu, Amang...! Ti kawit gondang buhun dugi ka gondang modern. Tah, dina ieu fikmin, haluna aya genep, katujuh halu Mang Gib salaku Mang Lebe van Cinyasag..."
Akoer Lah
Pami teu lepat, wanoja nu ngangge kaos hejo ngora teh dina foto Catetan ieu permaisurina Kakang Perbu Godi Suwarna waktos nuju ngarevitalisasi gondang buhun di kampung Ciulu, Banjarsari. Hasilna dipintonkeun di Taman Budaya, Bandung.gondanghttps://www.facebook.com/note.php?note_id=424905135734
Ara Stafari
Kang Godi Suwarna,..kaporotan yeuh pun uing, ngaos lalakon jang Awon nu ngaworkeun rupi-rupini ahlak manungsa. lah tambih hebring wae ari nu tos asak pangalaman mah,salam.
Godi Suwarna
Akoer Lah:"Walah, geuning eta aya Pun Bojo nu asli..! Hehe...! Pamaen gondang Ciulu teh ayeuna mah kantun saurang. Nu sanesna tos parupus. Seni tradisi nungtutan tarilem. Anak-inci beuki moal tarerang kana akarna..."
Godi Suwarna
Ara Stafari:"Hatur nuhun, Yayi...! Ngahaja, medar lalakon awon. Ulah lalakon sae wae. Hehe..."
Ari Andriansyah
Awon, lalakon pondok lalakon.
Yusef Muldiyana
Dupi Jang Awon kapi naon ka Mang Ewon ti Jelekong?
Godi Suwarna
Ari Andriansyah:"Awon-awon ge lalakon awon, 'Jang Awon..."
Ari Andriansyah
muhun puguh antara carpon "lalakon awon" sajak "lalakon pondok lalakon" sareng fikmin ieu, bet matri wae abdi mah dina ati, Kang. aya rasa nu hese dikedalkeun dugi ka abdi barusuh wae manah, heheh.. hoyong ngadamel nu siga kieu...
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Mang Ewon mah atuh rakana Yudistira..."
Godi Suwarna
Ari Andriansyah:"Fikmin daur ulang, 'Jang...! Numawi, aya nu teu panujueun oge uing mikminkeun carpon teh. Tapi da ngahaja, ngasah kamampuh kana parat-peureut. Nyiar kalimah inti tina ganggongna carpon..."
Ari Andriansyah
Puguh kitu, Kang. abdi nembe sadar, yen pakakas ngarang mah sanes wae ide, gagasan & tehnik nyarita, tapi oge parigel meruhkeun kecap, nepi ka ngajanggelek jadi diksi nu matih.
Godi Suwarna
Ari Andriansyah:"Taah, eta...! Mun geus kapangih jurus meruhkeunana mah basa Sunda teh pelem kacida...."
Akoer Lah
Samentawis mah abdi badé janten "pelajo" we heula Kang, asa aya beban pédah abdi dilebetkeun ku Kang Perbu Godi Suwarna ka ieu lapak tapi teu tiasa ngadamel fikmin nu hédéd. Tambih seueur nu "halébring" fikminna. Pan saur R.I. Adiwidjaja gé : (Dangdanggula) Basa Sunda upami ditilik, dititenan pasipatanana, écés ébréh wandana téh, pangadeg nu sampulur, alus laur sinareng ginding, tur pohara gandangna, kéwes mulus nangtung, sinarna ngagenyas hérang, nyacas béngras ngempur kadya ratnanadi, gilapna lir permata. Margaluyu sada sora cai, anu nyorang tanah padataran, matak nyuat kana haté, husada ka nu liwung, kadya mojang nu ngahariring, ana ninggang keur hégar, lir keureuleung angklung, praténgtang taya karingrang, ninggang sedih lumengis lir sora suling, sipatna basa Sunda.
Jojo Johari
Hoooor?! Kutan Ang Akoer Lah mung janten "pelajo" wae? Teu kaci ah!? ..heuheuheu ..hareueueuh?!
Dadi Arya
Fikmin Kakang Prabu mah teu weléh dianti-anti, lenyepaneun. Dilongokan deui-dilongokan deui...da éta, komén-koménna gé pulunganeun. Husus kanggo komén Kang Dadan Sutisna, nu ngabahas ieu fikmin, teu kinten pentingna kanggo pun uing nu cacarakan. Kumaha ngagarap ideu, téma, nangtoskeun setting sareng tokoh nu payus, saheulaanan janten modal utama. Teras tehnik nyarita, milihan kecap janten udagan salajengna, supados teleb, kalandep tur ngajembaran imajinasi nu maos. Guaran kang Dadan, ngaharib-harib ngajén fikmin pinunjul Pulsa Award. Bawiraos,pami sakur fikmin nu baris kasair janten fikmin petingan (nu aya dina Gedong Fikmin), pamugi para kuncén ogé keresa ngaguar ku komén dina fikmin pésbuk. Supados teras nambihan deui bekel kanggo nu ngarang, turta nu maraos ogé. Jigana édun, heuheu...
Malik Mift Malik
ajegile ajegile...!
Godi Suwarna
Akoer Lah:"Haaar, naha bet janten 'pelajo'...? Kumaha atuh nasib jarsup sareng tahu bungkeng nu juh las bongsang tea...? mangkaning tos seep ku sim uing..."
Godi Suwarna
Jojo Johari:"Uhun, geuning, Aa Akoer Lah teh bade janten pelajo bae, saurna. Padahal, fikminna tos ngawitan pelem..."
Safrina Soemadipradja Noorman
mani karunya ka si awon teh...ngan asa sapertos wawakil masyarakat urang nya, kang.. sakitu dimangpaatkeun, dieksploitasi ku pamingpinna teh salabar we...nasib, meureun cenah...):
Godi Suwarna
Safrina Soemadipradja Noorman:"Hatur nuhun, Bu...! Mang Awon tos capeeun memohon-mohon, tos cape demo. Janten ayeuna mah mung ukur tiasa umat-imut sapertos kitu..."
Dédén Abdul Aziz
Harita nuju formasi maksi, Mang Awon janten 'trend topic' carpon Sunda. Ayeuna dina formasi mini, Mang Awon bet pondok nyogok. Tetep nganteng, Ang Prab, malahtambah teleb... Fikmin Mang Awon nu tebih pisan kana awon! Pol
Godi Suwarna
Deden Abdul Aziz:"Nuju resep mikminkeun carpon, Aom..! Ngasah deui jurus, ngalatih parat-peureut milari saripati. Da upami langsung mikmin mah biasana dongengna, kalimahna teh sok langsung parondok tina sirahna. Tah, upami tina carpon mah ngeditna abis-abisan. Milari inti carita. Rieur oge, sapertos milari angkrek di leuweung ganggong..."
Yusef Muldiyana
Kang Godi Suwarna, novel ken lah Lalakon Awon teh
Godi Suwarna
Yusef Muldiyana II:"Siap dinovelkeun. Tapi dramakeun heula ku Laskar..."
Dédén Abdul Aziz
Cik saur Gus Yusef, gampang mana dipondokkeun jadi fikmin atawa dipanjangkeun jadi novel eta Kakang Awon teh....
Godi Suwarna
Dadi Arya:"Sip, Yayi...! Hatur nuhun...! Di ieu lapak, elmuning ngarang tiasa mulungan ti si itu, ti si ieu, ti para praktisi nu tos mulan-malen, bari sareng prakna dilarapkeun deuih. Eta edunna lapak fikmin teh. Asa moal aya diajar ngarang kawas kieu mah najan di paguron luhur mana bae oge..."
Rohendi Pandeglang
ti kamari keneh maca ieu fikmin jeung macaan koomenna, kalah ngabigeu, teu bisa ngomen, cacak si Awon, tapi nepi ka eundeur kieu ieu lapak. .
Maman Gantra
Neda pangapunten, Raka Prebu Godi Suwarna... Saupami leres bade didamel drama, sigana, langkung sae Ashabul Kahfi. Kacipta ahengna... Sareng asa luyu sareng pajamanan. (Atanapi parantos, kitu?).
Godi Suwarna
Rohendi Pandeglang:"Padahal Lalalkon Awon, komo upami Lalaku Sae. Hehe..."
Rohendi Pandeglang
ti kamari keneh maca ieu fikmin jeung macaan koomenna, kalah ngabigeu, teu bisa ngomen, cacak si Awon, tapi nepi ka eundeur kieu ieu lapak. .
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Ashabul Kahfi parantos. Tapi bentukna Dramatic Reading tea. Kapungkur, pertengahan taun 80-an. Nanging cariosna benten sareng dina fikmin. Itu mah cariosna diluyukeun sareng jaman Orba. Nyarioskeun para pamuda nu kritis ka pamarentah, nu diudag-udag aparat, teras lalebet ka guha...."
Asep Supriatna
Won, aya nu ngagedur na diri uing....aya amarah nu hayang geura-geura bencah....teu tarima silaing dijieun tumbal, Won !.....cipanon uing nyalangkrung na kongkolak mata, Won !....Arrrrrgggghhhhh !!!!!!!
Godi Suwarna
Asep Supriatna:"Gustiiiii, uing ceurik,Jang..! Karek inget ka dinya, kana lalakon nu kalaman ku adi aing. Sabaaaar, 'Jang Guru...! Sabaaar..."
Maman Gantra
Timpah panuhun, Raka Prebu Godi Suwarna... Naha teu langkung sae diropea deui? Keur abdi mah fikmin Ashabul Kahfi teh kalintang munelna, reumbeuy ku siloka sareng pasoalan nu pagaliwota sareng hudangna rasa kasundaan. Mamanawian tiasa ngiring ngupahan kaayaan... Hehehe...
Godi Suwarna
Maman Gantra:"Uhun diemut-emut deui mah, nya..? Asa bakal langkung heded upami diropea deui dijantenkeun drama. Ke, ke, cuang emutan, Yayi..."
Irman N Dimyatié
:"Satutasna maca versi carponna, terus ngabandingkeun jeung fikminna. Sim uing boga simpulan..... 'Geuning nyieun fikmin teh teu bisa sagawayah alias teu bisa sahinasna'. Jadi era uing mun nyieun fikmin asal jadi. Nuhun, Ang Prabu Godi Suwarna. Uing meunang elmu dina widang sastra. Mun kuliah mah moal cukup ku 24 sks ieu teh".
Godi Suwarna
Irman Dimyatie:"Hahaha...! Ari Mang Irman daria teh uingah sok hayang seuri wae...! Haha...! Bongan sok heureuy wae tuda. Nasibna siga Si Kabayan dina fikmin uing nu judulna Titistulis...!"
Maman Gantra
Kaka Rohendi Pandeglang, ieu nu matak nineung tina fikmin teh. Khususon upami Kang Prebu Godi Suwarna nembe babar. Asa ancrub di nu hajat. Rame, barieukeun.