Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Ashabul Kahfi

Ku Godi Suwarna

“Téroris! Sia geus dikepung! Nyerah, siah!” kapireng nu ngagorowok. Manéhna culang-cileung. Belesat. Lumpat sakalumpat-lampét. Sora sapatu tingkedepruk. Ngarudag. “Témbaaak!” Sora bedil tingbérébét. Pélorna tingharieng. Manéhna terus lumpat narabas mongkléngna peuting. Jog ka hiji guha. Sup. Nyumput. Ngadedempés. Nu ngarudag ukur kapireng sorana. Hawar-hawar. Tuluy jempling. Manéhna ngalempréh. Ngumbar lamunan. Reup. Tibra. Hudang pabeubeurang. Kapuput ku haseup menyan. Kaluar. Bréh. Jalma hémpak hareupeun guha. Pakéanana arahéng. Marawa tumbak. Panah. Gobang. Samagréng. “Ahuung, Kéan Santaaang!” ceuk aki-aki nu ngajémprak panghareupna, nyanghareupan parupuyan. “Ahuuung!” ceuk balaréa. Rampak. Ngaracungkeun pakarang. “Saha? Kéan Santang?” manéhna rungah-ringeuh. “Enya! Dia, Kéan Santang, nu baris nanjeurkeun bebeneran di ieu karajaan! Di Pajajaran! Dia!” walon Si Aki. Manéhna ngajenghok. Rut-rét. Tuluy ngahuleng. Lila. Lila pisan.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Santos Gun-Gun Dasilva: Heuheu.. Teu lila ngodongkrang nyanghareupan congcot tumpeng runtak rontok kana bakakak panggang ngabuis sungut na pinuh ku kada'ahan.. ;D
 2. Akoer Lah: Kedah di rajah heula ieu teroris. Pun! Sapun! Ka luhur ka Sang Rumuhun, Ka Guru putra Hyang Bayu, Ka handap ka Sang Batara, Ka Batara Naga Raja, Ka Batara Naga Sugih! Punika Rajah Pamunah, paragi munah sagala, munah lemah katut imah, munah kayu katut watu, munah cai katut diri, munah raga reujeung banda.
 3. Godi Suwarna: Pujangga Sastra Kumbara:"Hehe...! Diteraskeun, nya..? Siip dekh...!"
 4. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Rajahna pelem, Yayi...! Asa hayang neureuy endog, yeuh..."
 5. Santos Gun-Gun Dasilva: Bilih poho kana wekasan da mubadir sasajen mun ukur janten suguh ciciren.. He..
 6. Godi Suwarna: Pujangga Sastra Kumbara:"Tangtos dituang, tah, ku nu kaluar ti guha teh. Da ratusan taun nyumnput di guha. Tangtos lapareun..."
 7. Akoer Lah: Heded wae kang perbu mah ngadamel fikmin teh, gabungan sababaraha plot, ashabul kahfi ngemutkeun para pamuda nu ngerem maneh di guha salami 309 taun sabab diudag-udag ku tantara Rum samemeh Nabi Isa lahir. Dipadukeun sareng kondisi jaman ayeuna dimana istilah teroris sok identik sareng kelompok nu dianggap "islam militan" ti grup pasantrenan. Dipadukeun deui sareng tokoh Kean Santang. Sanes bantrak-bantrakeun lenyepaneun nu sabrongbrong fikmin ieu mah, mun kirang apal kasang tukangna.
 8. Rohendi Pandeglang: Beuh horeng bisa kitu eta lalakon ashabul kahfi. Didinya otoritas pangarang teh nya ka Perbu?. Isok teu warani medar anu bareurat teh, kupedah sieun kunu padu maca bae. Haren ka, mungguhnamah, nyakola estetika sastra isuk-isuk yeuh...
 9. Rohendi Pandeglang: Beuh horeng bisa kitu eta lalakon ashabul kahfi. Didinya otoritas pangarang teh nya ka Perbu?. Isok teu warani medar anu bareurat teh, kupedah sieun kunu padu maca bae. Haren ka, mungguhnamah, nyakola estetika sastra isuk-isuk yeuh...
 10. Santos Gun-Gun Dasilva: Hehe.. Eta pisan..!
 11. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Nya kitu, ti taun juh puluhan, mun ngarang teh sok resep ngaworkeun rupi-rupi carios, rupi-rupi pajamanan, dibulak-balik, dijungkir-balik, diaworkeun dina hiji karya. Anakronis, cetaan, a-absurd-an, kitu saur kaom sepuh, para kritikus jaman harita, Nepikeun ka carpon-carpon sim uing dianggap ngaruksak sastra Sunda. Tah, dina taun salapan puluhan, di Bandung usum diskusi Postmodern. Uing panasaran, terus nanyakeun ka babaturan nu sok rajin ilu diskusi. Naon ari posmo teh atuh..? cekeng. Lah, apan akang mah tos ti taun juh puluhan midamel karya posmo dina carpon-carpon Akang, cenah. Uing ngahuleng, da teu rumasa. Ukur nuturkeun kereteg hate, ukur ngandelkeun intuisi..."
 12. Selly Sie Kirey: Like this...
 13. Ki Hasan: Hehehe. Ieu mah Ashabul Kahfi "reverse order", make mesin waktu balik ka jaman buhun. Khususon keur ngabeberah nu pugag neangan Ratu Adill.
 14. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Enya, eta pisan, 'Jaro...! Kaharti mun Jaro sing sarwa 'teu warani', da pangarang di urang mah rea nu paranoid, balas disingsieunan bae ku sensor ti jaman Walanda keneh. Jadi, dina dibebaskeunana oge, maranehna sok jadi teu warani nembrakeun keretegna dina karya...!"
 15. Entjep Sunardhi: Aya hikayat, sajarah, sasakala, malah warta anyar nu nyangkaruk dina ingetan sabada maca ieu fikmin. Padahal ngan ukur dualas jajar. Duabelas pas ....! Nuhun susuguh kanggo mumuluk nu opat sehat lima sampurna. ( sanes opat peda kalima huluna ).
 16. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Sok kapikiran ku sim uing, jalma nu karakterna, pamadeganana kukuh, nu bisa ngarobah dunya teh boa jalma nu 'datang ti masa depan'... Hehe..."
 17. Ki Hasan: Bisa jadi jiga kitu, Kang Godi Suwarna. Apan teu saeutik ideu-ideu bujangga, saintis ge, karek kapurak sanggeus pengagasna taya dikieuna.
 18. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Tos ngabaju sim uing teh sok nyampur-nyampur kitu, Ang..! Ti taun juh puluhan. Barang usum postmo di taun 90-an, horeng cenah nu kitu teh disebatna interteks, salahsawios ciri karya seni postmo. Apal teh diwartosan ku rerencangan, da sim uing mah teu mantra-mantra ka nu kitu. Ngarang teh mung sakadar ngandelkeun intuisi, tara neori..."
 19. Asep Komara: ...janten emut kana fikmin "Black hole"..karya ang Apoedy tea..heu..heu...boa enya black hole teh rapang di dunya. Maralelkeun wanci, acleng aclengan. Ngawujud guha. Atanapi naon wae...fikmin Postmodern..kalandep simkuring..heu..heu..hidup pa Godi....
 20. Akoer Lah: Asa hoyong mundut mixer carita jago pedangna Eiji Yoshikawa dina Musashi sareng Seno G. Ajidarma dina Nagabumi, pasti ku akang mah rame, hehe...
 21. Tiktik Rusyani: Maos karangan Kang Godi mah tara tiasa sabalen, komo pami teu konsentrasi mah, aheng. Numawi kedah aya waktos huhus tur teu kenging aya nu geruh bilih matak ebat. Namung Alhamdulillah, sok sanaos bari uleng oge nyerep pisan kana ati. Jempol mah tos teu cekap, naon deui atuh nya? Ah du'a weh, mugia Kakang Prabu teras berkarya, Amiin..
 22. Godi Suwarna: Asep Komara:"Pas, Yayi...! Nambih-nambih kaimanan, reh dunya teh sanes mung ukur salambar. Komenna heded lah. Nuhun, Yayi..."
 23. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Numawi, Nagabumi mah jilid kaduana ngaco pisan. Janten karaos yen Mas Seno teh ngarangna teu dikonsep. Ngaler-ngidul teuing. Tah, Musashi mas pasna teh diaben sareng Si Buntung Jago Tutugan. Atanapi sareng Suma Han, jagona Kho Ping Ho ti Pulo Es tea.."
 24. Entjep Sunardhi: Mending oge teu loba teuing apal teori bisi ngahalangan kreativitas. Kapan seueur jalmi nu rimbil ku gelar tapi lebah prak teu ngaler teu ngidul. Conto lianna yi Godi Suwarna, kapan nu kasebut sarjana di urang diajar basa inggris paling copel aya kana 10 taunna ( 6 di SL + 4 di PT ). Lebah tepung jeung semah ti mancanagara henteu ari ngabecir mah ngan sok neangan akal keur jicir bisi diajak ngobrol. Pokna lain teu bisa ngan sieun salah .....he..he..he...
 25. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Hehe...! Hatur nuhun, Bu Neneng...! Tah, upami tos sering maca, bakal uninga kana jurus sim uing dina ngarang, tangtos moal sesah-sesah teuing nyurahanana. Kantun ludeung nyurahan nyalira. Mung, seuseueurna apresiator sastra Sunda mah sapertos nu teu laludeung napsirkeun. Rupina, tos biasa 'dihuapan' teuing ku para pangarang Sunda. Apresiatorna oge janten arogoan. Tah, di lapak fikmin mah katingalna teu kitu. Para fikminer tihothat ngarang karya nu araheng. atuh para apresiatorna araktif nyurahan karya. Numawi sim uing betah pisan nangkring di ieu lapak..."
 26. Irman Dimyatie: Kuring mah moal pipilueun nyebut alus, heueuh da geus puguh alus. Moal nyebut hebat da geus hebat. Hiji we patarosan ka kakang Prabu Godi Suwarna: Tuang naon atuh Kakang teh nepi ka tiasa mikmin model kieu? Kuring rek nurutan! Tah, sakitu!
 27. Iman Ramdani: hmm jempol pisan, antara sajarah, antarare jentre najan di samunikeun....
 28. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Yaktos, kitu pisan, Ang...! Upami seueur teuing neori mah biasana ana prak ngarang teh sok kateug, da mastaka emut wae kana teori. Padahal, kapan tehnik atanapi teori teh 'dipelajari untuk dilupakan' tea. Nu karitu teh kedahna mah dicerna, teras dijantenkeun naluri. Supados ngarangna lancar. Jalmi nu apal cangkem kana rupining teori biasana mah bakal sae upami janten pengamat, janten kritikus..."
 29. Entjep Sunardhi: Ih ari yi Irman Dimyati, piraku teu apal, anjeunna mah kasedepna tuang teang tina pabetekan, peperenian, kanjut kundang ah sagala dilalab. heu ..heu ....heu...
 30. Tiktik Rusyani: Nyaeta atuh teu aya kaludeung teh ku teu wararantun. Komo nembe cacarakan , napsirkeun teh mung sawates nu kaudag ku wawasan abdi nu cupet keneh. Leres pisan Kang abdi janten betah pisan dina lapak fikmin ieu, sagala rupina masihan luang , bet heureuy na ge bergizi, dugi ka nyarpon mah teu katoel pisan.
 31. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Hahaha...! Upami patarosnana heureuy, tos diwaler ku Ang Entjep Sunardhi perkawis kahakanan sim uing. Upami patarosanana daria, waleranana tiasa diaos dina E Book Fikmin nu ALEWOH tea. Di dinya, aya tafsir sim uing kana teori Almukarom Kyai Haji Acep Zamzam Noor, perkawis Ngarang sarua jeung Modol. Cobi diuningaan. Sok sanaos rada bau (heuheu), nanging eta teori teruji pisan, da kantos dipedar dina pertemuan para sarjana sastra sa-Enonesa..."
 32. Irman Dimyatie: "Padahal, kapan tehnik atanapi teori teh 'dipelajari untuk dilupakan' tea". Tah, elmu anyar deui yeuh. Nyambung kana pelajaran Jurus Tai Chi, "Lupakan semua tori yang telah kau pelajari!" Halah....... naha nyambung ning, Ang?
 33. Irman Dimyatie: Siap, Ang. Dibuka tah peperenian teh.
 34. Ki Hasan: Tangtuna Kang Irman Dimyatie, jurus "teori dipelajari untuk dilupakan" teh alatan nu nyantri geus boga teori atawa lilingeran sorangan.
 35. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Taaah, ulah ari dugi ka hilap kana nyarpon mah, Bu Neneng...! Hawatos para redaktur media Sunda nu ngarasula wireh, saurna, saparantos aya lapal fikmin, janten kirang nu ngarintun carpon. Numawi, sim uing mah angger sok nyumangetan para pangarang, utamina ka nu aranom, yen ulah dugikeun ka cul kana nyajak atanapi nyarpon. Sim uing mah bade jejem tugur di dieu soteh da tos teu aya kapanasaran deui kana wangun sastra sanes mah lian ti fikmin nu lindeuk japati tea. Wuwuh nambih geregeteun.... hehe..."
 36. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Dina Film Kungfu Vanda II, aya pedaran perkawis hubungan Tai Chi sareng naluri. Sae pisan. Geura mangga dibandungan..."
 37. Jordan Kurniawan: maos fikmin nu pun Uwa, antawis guru sareng murid mah tos katawis bentenna, lenyepaneun teh sanes mung sakadar paribasa. haturan wilujeng sing pun Uwa. mugia aya dina ginanjar kawilujengan salawasna (-;
 38. Tiktik Rusyani: Mangga bade diestokeun pisan pangjurung Kang Prabu, mugia satra sunda teras hirup sareng huripna, Amin..
 39. Godi Suwarna: Jordan Kurniawan:"Hatur nuhun, Kasep..! Der, ah, cuang marikmin. Cuang angge ieu tehnologi dina jalan nu dipirido ku Karuhun... heuheu..."
 40. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Allahu Akbaaar...! Serbuuuu...."
 41. Muhammad Shohiba Nu'man: "Ahuung...! Aheng wilaheng! Surah Al-Kahfi ditafsiran ku fikmin. Dahsyat! Ngagedrugkeun dua mangsa dina plot hikayat. Bade teu ngajelegur kumaha? Fikmin nu matak nyugemakeun angen-angen. Kawit-ahir pinuh ku tenjragan nu kacida segerna. Ngiring nyeuseup parupuyan, Kang Prab!
 42. Lalat Socrates: anjritttt..... hahaha heded pisan.... nyaan di luar imajinasi uing ieu mahhh...... harruuuhhhhh.....
 43. Akang Remi: weh..kang Perbu Godi Suwarna,..benten euy ashabul kahfi teh ari di fikminkeun ku maestro mah...ahihihihihi...benten jeung teri nu mikminkeun memehna...asoooy!
 44. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ti barang terang riwayat Ashabul Kahfi ti guru ngaji di lembur, uing teras-teras ngaraos aheng. Keur budak, sok mindeng ngalamun kumaha mun uing jadi salah saurang ti Ashabul Kahfi. teras dicipta-cipta. Basa tos kuliah di IKIP, uing pareng ngarang sareng nyutradaraan naskah Ashabul Kahfi. Maen di mana-mana. kalebet basa Tisna Sanjaya nikahkeun raina. Inget we, honor mentas teh uing dibere beuleum hayam kumplit, sagojod. Dugi ka guyur sa-Bandung yen teater tos payu kana berekat. Hehe..."
 45. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Like You dekh...."
 46. Godi Suwarna: Ahmad Gibson:"Tangtos di luar imaji Mang Gib, da ayeuna mah Mang Gib-na oge janten urang luar lapak fikmin. Mani tara ngelol-ngelol acan. Tangtos nuju sibuk nyeleksi calon garwa... heuheu..."
 47. Godi Suwarna: Akang Remi:"Ke, Yi Perbu nu kantos mikmin Ashabul Kahfi teh...? Hehe...! Idena sami, nya...? mung benten cara ngadongengkeunana. Numawi, ti harita ieu fikmin teras we disimpen dina pabetekan. Asa kagok bade diposting teh da tos aya nu ti patun ngadamel. Tapi, tadi wengi sumping wangsit ti karuhun, yen ieu fikmin kedah enggal diposting, bilih aya nanaon, kitu saurna... hehehe..."
 48. Akang Remi: ahihihihihi..ieu nu langkung genah mah kang perbu Godi Suwarna,nu itu mah teri saur abdi ge,manstapz ! tebih ieu mah langkung karaos ka ahengan ashabul kahfina....resep pisaaaan! kang perbu pisan ieu mah,aya soulna ge benten jeung nu kamari.....alah baca deui ah bari neda ..ahiihihi mangga atuh kang sareng tuang.
 49. Godi Suwarna: Akang Remi:"Deuleu etah, geus sarua deui bae. Uing ge OL teh nyelang-nyelang bari neda, Yayi...! Gustiiii...! Aheng..."
 50. Ernawati Siti Syaja'ah: Heuheu...janten kagugu, singhoreng ashabul kahfi teh kakang kuanjeun, nu teu terang yen jaman teh tos kana posmo, padahal posmo teh tos digugulung ti kapungkur, ari waktos gugah, batur ribut ngobrolkeun posmo kalah rucang-riceng.....
 51. Rinto Variasirias: pami kolaborasina sapertos kieu mah raoseun diaosna, tapi pami ninggal dina sinetron mah kean santang teh nganggo jas, kameja, nganggo dasi bari nyandak mobil, tambih ku mahluk jaman purba, diraraoskeun teh asa nuang puding di sambel tarasian, heheh!
 52. Nena Cunara: Kean santang cihuuuuyy pisan
 53. Abi Ibn Al-Khairi: Janten emut kana Ronggéng gunung, nu ngaguar sajarah perbu Kian Santang tea kang. Tapi ieumah Dua sajarah dua hikayah nu diadumaniskeun. Janten Fikmin anu Heded kieu. Jempol dekh Kang.
 54. Tanti Damayanti: Maos fikmin ditambih komena dua sks seun duh sok betah upami ang Godi Suwarna ngadosenan
 55. Godi Suwarna: Ernawati Siti Syaja'ah:"Haha...! Uhun, sering rucang-riceng ku banda atanapi karya batur, padahal Karuhun tos ngawriskeun ka urang. Mung urangna we heureut deuleu..."
 56. Godi Suwarna: Rinto Variasirias:"Hahha...! Eta geuning Yi Perbu mah masih keneh sok nongton sinetron...? Kayungyun...! Da sim uing mah tos lami tara lalajo TV, kajabi siaran mengbal we...! Hehe.."
 57. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Tenang, Kean Santang oge kumisna badag da, sapertos si Ayank jaman nuju anomna... heuheu..."
 58. Ahmad Yani: Jalma nu ngumbah kapeurih. dina simpena guha. Panon, ceuli, baham, hate, anteng teuleum dina dasar talaga implengan . Mugia nyaan bakal kaparengkeun, lugay, nepangan urang !. Tiasa ngajawab sagala pananya jeung pangharepan urang . Urang Sunda nu ngimpi , budaya Sunda, tiasa nanjeur deui, nguliat , hudang !, ngumpulkeun deui maranehna nu geus lalumpat naringgalkeun ajen dirina sewang-sewangan !!!. Duh ... ieng !!! " Kean Santang !! ", enggal salira lugayyyyy !!!!
 59. Herdy Mulyana: Masih teu acan kataekan nebak kamana leokna tina fikmin pangeresa Kang Perbu teh. Pokona mah karya langitan lah
 60. Iwan Hanjuang: Lo aya moal satria pinilih engke jaga?{moal piningit ah da moal aya}
 61. Deni Riaddy: Aya kang namina Satria Baja Hitam heu heu heu.............
 62. Iwan Hanjuang: Deni Riaddy urang babakan tokio nya..
 63. Deni Riaddy: tah leres lebahdinya ... di rt 5 rw 3 kang.....
 64. Herdi Pamungkas: mudah-mudahan Kean Santang saenggalna tiasa ngarengsekeun, Enonesa nu sakieu pikabingungeunana duka bade dicandak kamana...
 65. Ara Stafari: Tah ! pa Godi Suwarna,..ieu mah aya nyawaan,benten sareng I miss You,sanaos populer ge teu nawiskeun jati karya salira nu estu,heueheueheu.inih mah enaheunnnn pisaaaan ! kedah di grafiskeun yeuh ! hadeuwh...kudu kumaha nembrakeun ka sukana nya.siiiiiiiiiiiiiiip lah rama perbu!
 66. Ade Nendang Rahman: Kakang Perbu, ieu teh bisa jadi piteneh keur Kean Santang...... Kakang Prbu bisa ditungtut ku katurunanna. Ieu teh pencemaran nama baik (dan buruk)...... heuheuheu...
 67. Ara Stafari: pa Nana Sukmana,namina ge ahir jaman,nya uran sami2 tarimakeun we upami karaos kantun dedekna teh...heueheueheu
 68. Nana Sukmana: Kang Ara Stafari: Salmi aya kénéh ronghéap rasa, nu pasoléngkrah masih kénéh tiasa dibebenah deui. Teu kedah alit manah. Tihang panceg puntanganeun, hamo rubuh ku itungan mangsa.
 69. Ara Stafari: namung teu tiasa di pungkir ieu mah sunatullah...nya mun hoyong pada salamet..kedah muntang ka Anjeuna..komo aya nu nawisan naek kana parahu enoh mah...heueheueheu
 70. Lalat Socrates: aahhh.. si akang mah akuh jadi maluh.... saur saha tara ngelol, sering ngelol mah aahhh mung ideu-na nuju kanker... janten teu nyerat... hihihiiiii
 71. Nana Sukmana: Paranu Nuhna oge seueur titiron, Ang Ara Stafari. Imitasi. Itu ieu pada nyambat, pada nyebat parahu asli anu manehna. Anu mawi nu naraék anggur ngadon kelebuh.
 72. Ara Stafari: heueheueheu..tong hilap pituduhna pangersa,Al-Quran mo rek silo.
 73. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Nya sugan we atuh fikmin Sunda teh dongengna rame, sareng upami aya kaum akademisi nu bade naliti kalebet oge kana kolom teori sastra jaman kiwari...."
 74. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Wah, bahaya upami sim uing janten dosenna mah, margi sok bogoh ka mahasiswi semester 3 anu imbit miwah pinareupna semester tujuh. Heuheu... Bahaya, Bu Neneng..."
 75. Akoer Lah: ngan biasana kaom akademisi nu sok pinter dina tiori, jarang ngadamel karya sastra nu "adiluhung", "best seller" buku2 na.
 76. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Mugi-mugi kitu, Yayi..! Mung, nyeta nu atos-atos mah, calon Kean Santang ti urang Sunda teh, sok teu kiat nahan ujian. Gampil teu lulusna. Biasana mah gampil kagoda ku....imbit...heuheu.."
 77. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:Apresiasina kedah dibantos ku ngaos komentar-komentar. Margi ti dinya sok aya bongbolongan kangge langkung teleb nyurahan fikmin. Satiasa-tiasa mah para fikminer teh kedah teras ngajembaran apresiasina, supados karya-karya teras ngaronjat..."
 78. Nana Sukmana: Weh, weh, weh. Trime track, Raka Perbu? Waduh ti alam kiwari dicandak ngabelesat ka mangsa nu parantos kalangkung. Benten waktos, benten rohang, tetla bakal benten paradigmana. Ngajak ngemut. Sakapeung nu ayeuna ku urang dianggap waon, boa kapungkur mah pangsaena. Kapungkur mah madu, ayeuna mah janten leutak. Zaman, Kang
 79. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Sim uing minggu kamari ngobrol sareng saalahsawios paranormal urang Jawa, anjeunna yakin pisan yen nu bakal nyalametkeun Enonesa teh taya sanes iwal ti urang Sunda. Anjeunna ayeuna dumuk di Tatar Sunda, dina raraga ngayakinkeun diri kana wangsitna tea. Tapi da anging Allah nu Uninga, sanes...?"
 80. Godi Suwarna: Herdi Pamungkas:Kean Santang mah moal keresaeun ngalereskeun Enonesa nu tos moal kapuluk deui, Yayi...! Paling anjeunna mah bade ngadegkeun nagara Sunda... heuheu..."
 81. Is Tuning: Abus ka guha, tuluy tibra. Ngalaanan sagala rupa kadunyaan nu napel dina dirina. Dipékprékan, dibubukan. Nyingkahan kagoréngan nu sok nyanding dina hirupna. Goréng haté, goréng adat, goréng goréng biwir, goréng lampah, jeung goréng pisang... Teu anéh mun dina lilirna manggih dunya nu anyar, ogé pangharepan nu anyar. heu heu. Kakang Prabu Godi Suwarna mah, angger, tina sagala nu dikarangna, sok nyésakeun ka-ahéngan. Nu matak kerung, ngajak aléwoh na haté...
 82. Yanti Sri Budiarti: Wah...wah..! 'Quantum leaf' dipangpengkeun ka jaman baheula. Luncat pangacian, palid dina gorong-gorong waktu. Ashabul Kahfi versi Sundarada...:)
 83. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Hehe...! Nya da dina kasenian mah masalah selera teh ageung pangaruhna kana apresiasi, sanes..? Eta we geuning para ABG mah nyaranggemna teh I Miss You karya sim uing nu pangajibna. Dugi ka aya nu nga-inboks, nu nga-sms, palay diwayuh, cenah... Keun atuh, kasepuhan raresep kana karya nu sapertos kieu. atuh para mahasiswina raresep kana karya nu sapertos I Miss You. Sami-sami publik sastra sunda nu kedah teras dibina...'
 84. Akang Remi: ahihihihihihi...aya nu di tampi eta ABG teh kang perbu Godi Suwarna ? raos seuri wae ngaos komentar salira mah,nuhun ah kang geuning teu awis-awis teuing panglipur kalbu teh.
 85. Irman Dimyatie: Saur Kean Santang, Enonesa teh sial bae da dibere ngaran NUSANGSARA? Mun hayang makmur, ganti ngaran jadi Nagara TATAR SUNDA. Pamingpinna kudu "trah Sunda", nyaeta Turunan Siritwangi... eh Siliwangi.
 86. Ara Stafari: heueheuy deuh!...pa Godi Suwarna,....okehlah kalow begituh...
 87. Nazarudin Azhar: Edas pisan. Fikmin nu ninggalkeun hiji patalekan nu ngalegaan imaji; ieu teh waktuna mundur atawa maju? Ah, jigana maju... Pikeun bangsa nu percaya kana datangna satria piningit, hiji waktu bakal ngasruk ka guha, ka leuweung, neangan pipamingpineun...
 88. Godi Suwarna: Ade Nendang Rahman:"Sim uing mah moal tiasa digugat ku kulawargina, jalaran Kean Santang teh pun paman. Bilih teu percanten, mangga taroskeun ka Pun Aki, Prabu Siliwangi...."
 89. Jojo Johari: Horseeeeh! Rakean Santang mah patungna aya di Purwakarta. Payuneun setatsion. Ngajugrug mani badag ..heuheuheu ...hareueueueuh?!
 90. Rudi Riadi: Duka ku naon bet muriding maos ieu fikmin teh Kang. Boa-boa sim uing teh Kean Santang...halah.
 91. Akoer Lah: Kang Perbu Godi Suwarna, punten nyelapkeun Dangdanggula : "Pangguyangan pangguyangan kuring, pangguyangan pangguyangan urang, urang nu keur ngalalakon, lalakon nu keur ngalun, pada-pada boga pamanggih, pada boga carita, pada boga galur, gok amprok jeung sasamana, mararantun aya nu pait nu amis, baralik kari ngaran".
 92. Godi Suwarna: Ahmad Gibson:"Hahaha...! Alah, ulah api-api, Mang...! Kantos minggu kamari ngelol fikmin, terasna lep deui bae. Nguping wartos nuju nyeleksi calon garwa. Wilujeng, ah..! Heuheu..."
 93. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Kitu onaman leuheung, Yayi...! Kersa ngadamel keneh buku sanaos teu best seller. Tah, akademisi jaman ayeuna mah seuseueurrna ngarudag setoran sapertos supir angkot, ngawulang di mana-mana, ngagarap proyek-proyek penelitian nu baradag artosna. Tos aranglangka kaum akademisi anu idealis, anu kersa bobolokot nitenan hiji hal upami teu diburuhan. Numawi, kaum akademisi sok sering kakantun ku ketak para praktisi sapertos urang-urang. Teras we bentik curukna nuding urang kagak bermutu...."
 94. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Fikmin, Yayi, fikmiiiin...! Hehe...! Meungpeung gaduh lapakna, cuang belesatkeun lamunan ka manamendi. Upami sastra Sunda model carpon, sajak, novel sok disarebat kurunng batokeun, pedah tema, caritana atung eneh atung eneh, fikmin mah cuang sina ghaoool gethooo looooch... heuheu..."
 95. Akoer Lah: Komo pami para akademisi janten politisi, beu! benten sareng abdi & kang perbu Godi Suwarna : "POLITIK CERDAS" banget, hahahaha...
 96. Godi Suwarna: Is Tuning:"Taaaaah, kieu, yeuh, genahna nyobat jeung Mang Is teh. Fikmin uing teu weleh dilengkepan ku anjeunna. Asa fikmin bersambut. Hatur nuhun, Mang Is...! Jempol juh likur kangge komenna..."
 97. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Taaah, yaktos, kitu pisan, Neng Guru...! Meungpeung aya di dunya fikmin, cuang pundur-pajukeun waktos teh, da urang anu kawasa. Peupeuriheun dina kanyataan sok kedah nyebrut wae. Capeeee dekh..."
 98. Is Tuning: Kang Godi Suwarna, asa kungsi maca yén sabenerna mah, bibit buih urang endonesia téh asalna ti Karajaan Caringin Kurung nu museurna di Gunung Handalus. lokasina mun ayeuna mah aya di Gunung Putri, Bogor. Raja Purnawarman jeung Mulawarman gé, asal muasalna mah turunan ti Raja Caringin kurung ka 8. Padahal dina buku sejarah jaman sakola, disebutkeun yén Purnawarman jeung Mulawarman téh Karajaan nu mimiti aya di sakuliah Nusantara. Mun seug enya aya nu mercaya yén Enonesia kudu dbalikeun deui ka kakawasaan urang Sunda, nya meureunan rada kaharti. Tapi kétang, duka pédah kayakinan éta téh mucunghul kulantaran prustasi pédah pucuk pingpinan nagara dicekelna ku urang wétan waé. Jadi aya gerakan-gerakan nu sipatna ngabubungah olangan bari ngarep-ngarep aya Satria Piningit téa nu nepi ka kiwari can puguh belegbegna timana boa.. meureuuuun éta gé... heu heu
 99. Godi Suwarna: Akang Remi:"Hahaha...! Teu aya nu ditampi lamaran ti ABG mah. Tos bosen sim uing teh dijantenkeun 'pembimbing karier' atanapi tempat curhat bae ku aranjeunna. Ayeuna mah bade milari ibu-ibu we nu siap membimbing karier sim uing... hehe.."
 100. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Leres kitu eta teh. Bongan saha make dingaranan nusangsara. Untung uingah lain urang Enonesa, sim uingah urang Suna.."
 101. De Hudaya: Maos ieu Fikmin, raraosan teh nyorang undakan-undakan anu matak tisoledat. Mantap kang. Mirip sareng riwayat nabi Isa kitu? Tapi duka ketang. Heu
 102. Akang Remi: muhun kang perbu Godi Suwarna ari bade ka ibu-ibu mah,mung kade we sing apik bilih karacunan susu basi...ahihihihihi
 103. Tien Widartini Darodji: Ashabl Kahfi mah waktona maju upami teloris mah waktosna mundur, naha manehna bakal bisa hirup di jaman baheula hawatos temen
 104. Dadan Sutisna: Sakapeung mah, nulis “komén” téh leuwih hésé batan nulis fikmin. Siga nyieun komén keur fikmin ieu yeuh: tina batin merenyeng aya nu kudu dikedalkeun, tapi ngadadak lebeng naon nu kudu dikotrétkeun. Paingan aya nu ngaharéwos, fikmin téh bagian “ni’mat duriat”. Aya kalana, maca fikmin mah teu béda ti jajaka kemba nu mangalam-alam teu wasa ngedalkeun rasa; padahal nyi mojang geus nampeu hareupeun. Tungtungna élékésékéng teu puguh siga simuing ayeuna. Tapi hiji mangsa—boa dina komén ka-200—ieu fikmin kudu “kaperuhkeun”. Samentawis mah, ukur bisa ngucap nuhun ka Aka nu manas-tiriskeun simuing.
 105. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Meungpeung mikmin, waktu ge cuang direlatifkeun we atuh, Yayi...! Sina lentur. Sina tiasa mundur-maju, ngenca ngatuhu. Supados seueur kamungkinan tafsir...."
 106. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Uhun, aneh oge di Purwakarta aya patung Kean Santang, nya...? Ari kitu Kean Santang teh KTP-na Purwakarta...?"
 107. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Haha..! Nya teu sawios Jang Guru ngaraos janten Kean Santang mah. sim uing mah angger we Prabu Siritwangi...hehehe..."
 108. Jojo Johari: Numutkeun Gan Dedi nu kagungan Purwakarta mah kitu Ang Godi Suwarna. Aya dina sajarahna sanggemna mah. Basa dideleksek mana buktina, anjeunna katangen rada bendu. Lajeng satengah nyentak "Pokona mah kitu we! Mani cerewed!" cenah ..heuheuheu ...hareueueuh?!
 109. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Eta dugi ka kituna, nya, Kangjeng Dalem teh. Aya dongengna perkawis Kanjeng Dalem Purwakarta teh. Kieu : sim uing sareng para pangarang sunda sanesna kantos diajak ka ditu ku Ceu Etti Rs, pupuhu PPSS. Kunjungan resmi dina raraga Poe Basa Indung. Dugi ka ditu, diangkir makan malam ku Kangjeng Dalem. Diantos ti jam 18.30 eta Kangjeng Dalem teu embol-embol. Pasukan PPSS kalaparan. Barendu. Kaleresan sim uing hoyong modol. Dituduhkeun ku padamel pemkab ka WC-na Kangjeng Dalem. Lakadalah, kabeneran, cek hate. Tah, sim uing modol di WC-na Kangjeng Dalem Purwakarta nu lega tur hurung-herang. Podolna ngahaja teu diseblok. Pucuk podolna ditancebkan kuntung. Etang-etang bandera. Skor 1-1 lah, cek hate..! Heuheu..."
 110. Godi Suwarna: Is Tuning:" Nya sugan we atuh uhun kitu, Mang Is...! Tapi najan presiden urang Sunda ge urang mah angger bakal jadi warganagara kelas pacikrak, nu hirupna di bawah garis kemiskinan... hehe.."
 111. Godi Suwarna: Deri Hudaya:"Tiasa janten kitu, Jang..! Da rumaos ieu fikmin teh kenging ruwal-rawel ti manamendi..."
 112. Nana Sukmana: Dadan Sutisna: Ah, ceuk uing mah duanana gé hésé. Nyieun fikmin apan kudu mikir, da henteu padu kecrot kawas nyiduh. Nyiduh mah masing kecrot deui kecrot deui gé énténg. Apan cénah fikmin téh kaasup kana kolem sastra, atuh meureun barangjieunna oge kudu rada daria, henteu bisa wawayagon. Apan ceuk Mang Dadan, mun rék heureuy mah mending di lapak séjen baé, da lapak fikmin mah kudu daria. Najan caritana "heureuy", digarapna mah angger kudu daria! Ulah asal engap da lan heuay. Heuay onam aya proses nu nyababkeunana, lantaran kurang oksigen dina otak! Jadi heuay mah sabenerna aya pakitna jeung polo! Komo nyieun fikmin, nya? Nyieun fikmin geus hésé, komo kudu ngoméntara, mairan, nyurahan, leuwih hésé sabab patalina jeung soal pangaweruh, jeung elmu. Henteu ukur cukup ku ngacungkeun indung leungeun bari nyebut saé. Meureun kudu aya alesan nu jelas sangkan aya pulunganeunana. Hususna keur nu nyieun fikminna, umumna keur nu maca éta koméntar. Nu matak uing mah hayang usul, Mang Dadan, nu laluhung éelmuna téh pék atuh keprukeun dina lapak fikmin, jadi tukang nyurahan, jadi kritikeus. Ngan wayahna ulah waka mikiran "sabaraha kuirng dibayar". Ieu mah itung-itung jihad satra wé, ceuk Mang Dadan mah. Bawirasa tina mangrebu-rebu anggora FBS téh réa ahli ti kalangan akademis. Pék atuh tarerapkeun élmuna di dieu. Da eélmu mah moal leungit ku dibikeun. Malah apan saur Kangjeng Rosul mah nya éelmu nu dimangpaatkeun nu bakal manjang kaalap mangpaatna nepi poe kiamat téh. Piraku henteu arengeuh. Alah, hampura, Mang Dadan. Uing tos rada nyelek, yeuh. Tuda ti saprak ancruk ka ieu lapak gegedugna mah nyarumput baé, jiga nu karorét ku elmu. Kang Godi Suwarna: Raka Perbu, punten ieu lapak dianggo curhat.
 113. El Hijar: idem sareng pa ketua PPSS Dadan Sutisna, nyerat komen tampolana soklangkung sesah batan ngadamel fikminna. komo fikmin nu ieu mah...
 114. Purnama Alam: Sae,tah pamendak Kang Perbu Nana Sukmana teh.namung disagedengeun eta urang teu bisa meungpeun panon,tina marga loba nu jadi caliweura kieu.Saderek Admin ulah rek ngaliwat hiji oge karya nu lebet,kudu sarua di pairan dituyun di arahkeun tepi ka sadayana ngarasa di perhatikeun.jadi bisa leungit sikep CAPER na,nu diantarana bisa katingali dina komentar2 didieu.atuh cenah teu ka geroh,wayahna da resiko nyieun grup kreatif model kieu.salah sahiji jalan keur pasoalan kitu,tiasa wae jumlah adminna ditambihan.seueur pisan didieu nu kompeten ngajabat admin keur ngabantu tumuwuhna sirung fikminerdi ieu lapak.sakitu bae pamugi tiasa janten bahan timbangeun.
 115. Neni Geo Albanjari: hebat...!!!
 116. Deni Riaddy: heded sureded fikmin teh ang perbu, ngaruntuy carita bari teu diwatesanan ku waktu, padahal pan waktu pisan nu ngabentengan ieu lalakon teh............
 117. Akoer Lah: Kang Godi Suwarna : Mun seug teh aya mesin waktu, rek mawa Batalyon Infanteri 301 Kian Santang (nu markasna di Kojengkang Cimalaka Sumedang), jeung sagala alutista nu moderen ka jaman bihari, waktu bangsa urang dijajah Walanda. Sigana moal kana saminggu tangtara Walanda kabur ka nagrina. Teu kudu sa Divisi Siliwangi, cukup sa batalyon we keur ngayonan Walanda mah. Ayena sim kirung bade nongton mengbal "Maung Bandung" jeung "Macan Kemayoran". Hirup Persib. Hirup Kian Santang, Hirup Teh Roris!!!.
 118. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Mayunan fikmin sapertos kieu ulah ngangge logika sadidinten. Anggo logika dongeng. Dina dongeng mah jalmi ngobrol sareng sato, jalmi tiasa lebet kajero taneuh oge tiasa bae. Fikmin gaduh logika nyalira, nya sami sareng logika dongeng tea. Upami logika sadidinten masih kiat mangaruhan fikminer, mangka anjeunna moal tiasa ngarang fikmin nu sae..."
 119. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Kantenan ayeuna mah da tos janten pupuhu PPSS, kamandang-kamandangna tangtos dibujeng ku para journalis saalam dunya... hehe..."
 120. Godi Suwarna: Purnama Alam:"Kantenan sadaya oge diperhatoskeun, Sadaya di dieu dina hartos nu katingal, nu karaos gaduh bakat kana ngarang. Da ari nu teu kagungan bakat mah sok sanaos dikomentar diarahkeun ku Rendra oge, upamina, angger moal tiasa janten pangarang. Tapi da nu teu berbakat oge diantep we postinganana, teu dihapusan, sok sanaos seueur usulan sangkan fikmin nu teu bermutu mah supados didelete bae. ..."
 121. Irman Dimyatie: Justru ramena ieu lapak teh ku euyeubna postingan (Fikmin) nu teu bermutu, sapertos nu simkuring. Da, ngantosan nu sae mah pastina ieu lapak bakal tiiseun. Kalintang satujuna kana pamadegan Ang Prabu nu keresa nyarahan fikmin nu kumaha bae oge. Malih mah, ngantep (henteu nga-delete) kana fikmin-fikmin kodian. Sok, sanajan kitu. Simkuring yakin. Sadayana ge tetep dialajar hoyong bisa. Da bakat ngarang mah sami jeung ngagambar, nyanyi, maen musik, jrrd. Aya nu jaradi ahli, aya nu sakadar resep wungkul. Simkuring kaasup nu sakadar resep bari tetep terus diajar. Hatur nuhun!
 122. Purnama Alam: Bawiraos,supados katawisna langkung Komaraan,sanes bae karyana nu di delete.sareng akunna bae sakantenan.nu ka emut upami nu teu berbakat tadi tea keukeuh bae mosting tangtos aya harepan nu di sidem satukangeunna.lajeng ku para sespuh pada ngantep da puguh tulisan jalmi teu aya bakat,tiasa kauninga panginten galeuhna kumaha? antukna jeprut nya milari perhatian ku cara nu kirang mernah,saupamina.nu mawi upami di delete sareng akunna mah tiasa kahartoseun panginten kunaon sababna. lajeng dina perkawis nambihan anggaota saena di pentes heula ngalangkungan inbox admin,piwarang ngadamel heula hiji karya. salajengna tiasa kauninga ku anjeun kamana maksadna ieu tanjakan teh. kanggo sosialisasi mah tiasa bae di revisi aturan nu tos aya supados tiasa kauninga deui ku sadayana.nu dipalar tiasa ngangkat ajen Fiksimini ieu sapertos harepan salira Admin oge kancamitra nu sami dariana dina sastra sunda ieu. hapunten Gan Godi Suwarna,ieu mah kamandang nu tuna kabisa manawi aya nu tiasa jadi bahan timbangeun deui wae.
 123. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Leres oge kasauran Jang Dadan teh. Kalan-kalan hese ngomentar teh. Tapi da uing mah sok maksakeun karep we ngomentar ka nu dianggap perlu dikomentaran. Komentarna bisa ngabahas karya, atawa sakadar nyumangetan sangkan terus ngaronjatkeun kamampuh. Pikeun uing, ngomentar teh itung-itung bari latihan ngasah kalimah. Sok ras ka Pa Popo Iskandar. Eta pelukis kahot teh, nalika jumeneng keneh, sok sanaos lukisanana tos pajeng ratusan juta, angger we unggal dinten teh sok 'curat-coret', ngalatih panangan, kalan-kalan ngan sakadar ngarsir wungkul. Tapi dariana sami sapertos upami anjeunna nuju ngalukis. Perkawis uar pangajak mang Nana sangkan para ahli, para akademisi ilubiung di dieu, uing ge panuju pisan. Sangkan urang tiasa mulungan elmu ti ditu ti dieu. Mung da kumaha atuh..."
 124. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Hatur nuhun, Neneng...!"
 125. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Nya kitu, Yayi...! Sanaos fikmin kawatesan ku kecap, tapi cuang bebaskeun we tina watesan waktu, supados langkung jembar karaosna,,,"
 126. Godi Suwarna: Akoer Lah;" Da upami seg dunya siga fikmin, nu tiasa dikua-kieu ku urang, tangtos jantenna bakal endah pisan. Sip atuh...! Wilujeng nongton mengbal..."
 127. Irman Dimyatie: Duh, nuhun Ang Prabu. Sikep ieu bae pulunganeun simkuring. Handap asor. Teu weleh ngajen ka batur nu kumaha bae oge. Nu kieu nu hese diteangan di Sunda teh! Kunaon, simkuring tibaheula embung ancrub ka nu ngaran Paguyuban Pasundan atawa Budayawan Sunda? Sabab, loba nu SAROMBONG! Asa aing uyah kidul. Tapi, ayeuna geuning.... aya keneh jalmi-jalmi (Budayawan/Sastrawan) model Ang Prabu. Terus terang we, ayeuna mah moal ningali itu-ieu. Rek tonggoy we diajar ka-Sunda-an. memangna Sunda teh nu maranehna??????
 128. Jojo Johari: Horseeeeh! Atuda Ang Godi Suwarna mah tulen Baghawan. Sanes samanea. Enyaan! Luhur kandungan, laer ...., leuh laer naonna teh? Tuuuh, apanan simuing oge sami wae diajar Ang Irman Dimyatie. Apanan komen Ang Godi mah moal jiga nu simuing nu sarwa pugag, sareng sarwa nanahaon boa? ..heuheuheu hareueueuh?!
 129. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Yaktos, kitu pisan maksad uing ge. Mung, aya sawatara fikminer nu saleresna mah berbakat ngarang fikmin nu sae. Tah, kumargi fikmin sae karya anjeunna mah jarang dijempol, jarang dikomentar, sanaos ku uing tos disumangetan supados ngarang fikmin daria, anjeunna teras-terasan ngarang fikmin bobodoran. Udagan mikminna teh tetela mung sakadar nyiar jempol sareng komen. Ieu nu matak hanjakalna teh...."
 130. Akoer Lah: nyelang heula ah ka dieu, hiji jendol kenging kang perbu, ngan tina pinalti. kang Godi Suwarna, abdi sering ningal aya postingan fikmin nu ngan sa jajar, kecap2 na 7-8 kecap, eta disebat fikmin oge?
 131. Akang Remi: tah asa kaleresan pisan,kangPerbu Godi Suwarna,dupi ukuran daria teh kumaha,abdi pribadi dina diajar mikmin raraosan mah serius,sateuacan di kunclungkeun di aos bulak-balik.teras dikunclungkeun harepan aya nu nuduhkeun bener salahna.dua fikmin terakhir teu ka parios para sesepuh,sedih mangka beunang cindekul 3poe 3 peuting,nyaan.bakat ku hayang tiasa.
 132. Irman Dimyatie: Kahartos atuh upami kitu mah, Ang Prabu. Mung, simkuring teu panuju upami fikminer nu sok ngabodor di-delete karyana, komo dugi ka dipiceun jeung ngaranna ti ieu lapak mah. Nu kitu mah usum-usuman. Engke ge boseneun sorangan. Bakal balik deui kana fikmin daria. Anapon aya kariweuhan itu-ieu, pan aya kahayang urang teh sangkan fikmin Basa Sunda maju. Soal ieu lapak ngarah nanjeur, lain ku cara TANGAN BESI sapertos nu diusulkeun ku saderek Purnama Alam. Eta mah sarua we jeung zaman ORBA. Tos teu zaman deui. Simkuring yakin, sadayana nu aya di dieu harayang mikmin nu alus. Ngan waktuna moal babarengan. Aya nu gancang aya nu lemot. wayahna we kudu sabar. Cik, tunjukkan ka uing, mana nu disebut SILIH ASAH, SILIH ASIH, jeung SILIH ASUH teh..... Ari miceun jelema ti ieu lapak kaasup ngasuh?
 133. Purnama Alam: Gan Irman Dimyatie,sumber pasualanna,nyaeta tumuwuhna hal-hal nu sipatna caliweura sapertos kasauran Gan Godi Suwarna. ku pun uing di tembrakeun salasahiji nu jadi sababna. naon eta teh ? eta lantaran nu jadi sesepuh teu ieuh mairan karya nu disebut ku anjeuna mah karya jalma nu teu bakat.percomah cenah najan di tuyun rendra ku anjeun. ahirna nu karitu nu jadi caliweura teh nu teu dianggap. saena mah leres sapertos kasauran Gan Irman teu kedah di peclengkeun ti lapak ieu boh karya oge akunna. namung langkung sae oge nu caliweura teu dijieun bangbaluh komo bari tuluy geunjleung mah.mending teras bae tuyun sing nepi ka wates maksimalna nu yaktos moal sami ukuran maksimalna antawis nu hiji sareng nu lianna.
 134. Irman Dimyatie: Tah, upami eta mah sim uing satuju pisan Ang Purnama Alam. Hayu atuh urang Silih Asah, Asih, jeung Asuh tea. Rumasa sim uing mah masih keneh lelengkah halu dina masalah karya sastra teh. Sim uing umajak ka dulur-dulur nu masih keneh diajar siga uing. Hayu urang soson-soson ngalap berkah elmu ti para Pini Sepuh nu araya di dieu, utamina ti Ang Prabu Godi Suwarna, Ang Nazarudin Azhar, Ang Dadan Sutisna, sareng nu sanesna. Hatur nuhun kana wangkonganana. Halah, asa ngemplong kana hate.
 135. Godi Suwarna: Purnama Alam:"Yaktos, tiasa wae idealna mah dugi ka dinya. Mung, dina fb mah rupina sesah upami dugi ka kitu teh. fb mah apan ruang publik, terbuka tea, sakumaha kasauran Prof Dr Darpan A Winangun. Numawi sim uing saparakanca ngempelkeun artos kangge ngadamel web Fikmin. Dina situs mah tiasa langkung terarah luyu sareng pamaksadan awal muka lapak fikmin...."
 136. Neni Geo Albanjari: padahal mah abdi macana sababaraha balikan, tetep wwe saban beres maca nu kaucapkeun teh ukur hebat...ngan ditambihan bari ungut ungutan...ngomen nu panjang ge da intina mah kana hebat hebat keneh...ngahaturkeun jempolna kg hebat karyana, kanggo sabarna ngajak fikminer nu talag tolog kanu caang, kanggo tegasna yen fikmin teh sanes ukur seratan caliweura, kanggo komen2na kana karya fikminer nu sanes nu apresiatif pisan...
 137. Iwan Hanjuang: duh hapunten atuh ka sadayana..
 138. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Mang Jojo mah tos napak dina jalan fikmin. Kantun teras ngulik tehnik, ngemutan jalan carios supados ajen karya langkung ngaronjat. Sanaos kedah daria, ulah hilap oge dariana kedah bari sukabungah kawas mang jojio. Upami istilah jadul mah sersan tea, serius tapi santaaaaaiiii... dekh..."
 139. Jojo Johari: Hatur nuhun Ang Godi kana pangrojongna. InsyaAllah diperhatoskeun pisan. Moal disimpen samanea. Rek dipupusti ..heuheuheu ...hareueueuh?!
 140. Purnama Alam: sae Gan Godi Suwarna,sae pisan. numawi ieu teh dina fb nu ruang publik tea.mugi langkung jembar manah wae ngaping kurawa nu meh rebuan ieu nu dipalar tepi ka arajeg leumpangna sapertos maksad awal grup ieu.hatur punten bongan salira spk nu jadi pamuntangan fikminer. mun heug kuring nu ahlina didieu, moal henteu tangtu kuring nu lieur ngasuhna sangkan euweuh hiji ge kurawa nu ngaraos di culkeun bari tuluy caliweura.
 141. Godi Suwarna: Akang Remi:"Basa sim uing cs ngadamel ieu lapak, estuning ngararampa keneh pisan nu kumaha ari fikmin teh. tah, tambih lami tambih seueur nu mostingkeun fikmin-fikmin petingan tina basa Indonesia sareng inggris. (tiasa ditingal dina Dukomen ieu grup). ku kituna sim uing tiasa diajar tina eta karya-karya. Rupina, Yayi oge tiasa diajar ti dinya. Perkawis karya Yi Perbu teu aya nu merhatoskeun, mugia ulah janten alit manah. Bayangkeun ku Yi Perbu, rebuan atanapi boa ratusan rebu calon pangarang di ieu nagri anu karya-karyana teu dimuat, diwangsulkeun deui ku redaktur. Mung ukur jalmi tangguh, nu teu bosen diajar, ningkatkeun kamampuh, nu bakal tiasa janten pangarang.."
 142. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Tenaaaang, dugi kawangkid ieu admin nembe ngadelete saurang anggota fikmin, kitu soteh jalaran karya sareng komentarna sok nyerang secara pribadi ka salawios admin. admin teh diburuhan henteu, ari dicarekan bae mah nya apabolehbuat. Heuheu...! Atuh karya-karya nu caliweura ge apan angger sok nangkring keneh. Sanaos, aya sawatara kaum akademisi nu kawiitna rajin mairan, ngomentaran, ngabagi elmuna, janten mugen jalaran di ieu lapak sok aya nu caliweura. Ulah hilap, rata-rata kaum akademisi mah daria naker, teu siga uing nu daria hayu, caliweura hayu, gelut hayu...heuheu...!"
 143. Akang Remi: Ih..teu hayang teuing rek pundungan kang perbu sim uing mah,ahihihihihi eta mah hoyong diparios we tos dugi kamana kitu progress diajar mikmin teh. ahihihihihi paingan resep-resep teuing ka si akang nu ieumah uing teh...sa aliran kang,namung kade ah tong gelut wae bilih kalepasan model sim uing,untung yeuh aya nu kersaeun di pibojo ge...ahihihihihihihi raos keneh mikmin we lah damai.....Salam Kang Perbu Godi Suwarna.
 144. Godi Suwarna: Akang Remi:"Hahaha....! Katingalna mah nu gabung ka ieu lapak teh nu sahate wungkul. Eh, aya patarosan Yi Perbu nu hikap teu kawaleran. Perkawis fikmin nu mung ukur sawatara kecap. Ari saleresna mah nu dipiharep teh dina fikmin Sunda mah ulah kirang ti 50 kecap, ulah langkung ti 150 kecap. Namung, da fikmin nu mung sawatara kecap ge wios we sina hirup..."
 145. Akang Remi: ahihihihihi...nuhun Kang perbu,punten ah bade dikantun nuju mulak malik keneh kunclungkeuneun....ahihihihi. katampi pisan,nun.
 146. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Yaktos eta teh, Neneng...! Dina seuhseuhanana mah kana hebat-hebat keneh..! Nanging, nu sok paranjang komen teh rupina mah nuju latihan ngasah pikir ngasah rasa ku basa Sunda. Tangtos ageung mangpaatna upami engkena, di mana aranjeunna ngarang fikmin, naon nu aya dina manah sareng mastakana bakal tiasa gembleng katembrakkeun ku basa Sunda da sering dilatih tea...'
 147. Nana Sukmana: Yah lebah gelut mah pun uing percanten pisan ka Kang Perbu. Emut keneh harita waktos sabeus ka-Bandung-keun ti Cipasung. Asa gaduh tameng, lah! Percanten, nun!
 148. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Hahahaha....! Eta mah jaman baheula ketang. Ayeuna mah gelut teh cekap ku muruhkeun we, Mang Na..."
 149. Nana Sukmana: Eta-eta, sok dijanggilekkeun kitu. Wewesen mah moal ical ku yuswa Ang Perbu!
 150. Akang Remi: atos kang perbu Nana Sukmana,hawatos tong di toelan wae maung teh keun we ngarah tibra mikmin....ahihihihihi....
 151. Neni Geo Albanjari: bade diajar ngomen abdi ge kang...pm kang Godi mah panginten teu kantos ngalaman, da abdi mah bd ngomen ge asa2, sieun lepat, sieun matak teu raos...ieung abdi mah da kuper pisan...mung sadaya fikmin nu diaos teh masihan sumanget...janten sakedik2 ngomen fikmin nu sanes. Punten ah janten manjang, tos lami teu curhat ka akang...heheh
 152. Nazarudin Azhar: Macaan koméntar dina ieu lapak bari sakapeung méndéléng kana siaran méngbal, aya ku nikmat. Seueur kamandang ti kanca nu tiasa janten pangdeudeul ka tim admin, ogé ka kanca lianna, boh dina nangtoskeun lilinggeran fikmin, atanapi nu sanésna. Nuhun pisan. Ti kawit ieu lapak didamel ku sim kuring lima sasih kapengker, tos katawis pangbagéa nu matak gedé haté ti kanca nu lalebet anggota ieu grup. Pangbagéa mangrupi karya. Boh ti nu biasa ngarang, boh ti nu nembéan nyerat fiksi. Katinggal kamajenganana, boh tina jumlah atanapi ajén karya. Padungdengan ngeunaan naon ari fikmin, dijawabna ku karya. Da kitu kedahna. "Kajian ilmiah" mémang penting, tapi naon hartosna upami fikminna sorangan teu hirup tur teu diaku banda sorangan? Karya-karya nu midang, saleresna tos jantén cicirén yén fikmin téh tos janten kakayaan batin urang. Da urang resep nuliskeunana, resep macana, malah tos katawis seueur kanca nu 'kacanduan' mikmin. Ceuk admin, postingan diwatesanan 3 karya sapoé, malah aya nu langkung ti 5 karya. Keun waé, mana kitu gé sumanget, héhé. Tim admin ahirna rada ngéléhan. Nu tadina rék 'sadis' téh, bet jadi kayungyun, dikawasa ku rasa nu hésé dicaritakeunana (héhé). Sim kuring sorangan sok ras ka mangsa diajar ngarang. Sagala ditulis, éwateun hiji gé jadi sajak. Miharep pisan aya nu ngaping méré apal nu kumaha ari tulisan nu alus. Hiji waktos, jaman prasajarah, malih kantos midangkeun sajak satambruan di payuneun Kang Godi, nu nuju dirawat da barared sampéanana kana aspal. Motorna tijungkel asana. Haruuh... hapunten Kang Prabu. Atuda saminggu sim kuring ngahajakeun ngetikan sajak, bari latihan drama sareng nataharan pasanggiri puisi. Tos diajam, sajak téh rék ditémbongkeun ka Kang Godi nu harita badé janten juri. Sok sanaos bari muringis, sajak téh diaos, diajén, tepi ka aya nu dipuji...hiji! Tina satambruan, aya nu saur Kang Godi alus! Sajak pangpondokna. Ukur opat jajar! Ti harita sim kuring sumanget pisan nulis, tepi ka aya sajak nu dimuat na Manglé. Ti harita gé, sim kuring ngaguru kana kapangarangan Kang Prabu. Sakali-kali ngadeuheus ka Galuh, bari angkaribung ku karangan. Nyuhunkeun diajén. Ayeuna mah laluasa pisan hoyong diajar ngarang téh. Dina ieu lapak, teu disuhunkeun gé, Kang Prabu, ogé pangarang sanésna, luntur galih ngetrukeun jampé pamakéna dina ngarang. Tinggal daria nu diajarna. Nu kumaha nu daria téh? Nya nu daék diajar tina kakurang. Nu biasa teu apik nyeratna, janten apik. Leres titik komana. Nu tadina resep curhat, Janten karasa warna fiksina. Karya nu diposting teu wawayagon. Da saleresna, upami nu daria mah moal ngantosan digeuing na komén, anjeunna tangtos tiasa diajar langsung tina karya nu dianggap petingan, upamana nu tos dipilih dina wéb. Papada kanca gé tiasa silih simbeuh ku pangaweruh, bari babalagonjangan téh. Hakékatna mah di ieu lapak téh urang diajar sasarengan. Aéh, geuning geus panjang komén téh nya? Hapé karasa tos panas dianggo ngetik, héhé
 153. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Teu kenging isinan, ah...! Isin mah bogoh atuh...! Hehe...!"
 154. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Haha...! Piraku dugi ka teu sesah komen..? Biasana mah wartawan teh tara dugikeun ka kapotolan komentar..."
 155. Irman Dimyatie: Mundel pisan tah komen ti Ang Nazarudin Azhar. Mun kuliah mah 24 SKS-eun. Leres pisan kedah silih simbeuhan antawis urang, utamina nu nuju diajar sapertos kuring. Mung hapunten we, simkuring sareng nu sanes sok 'heureuy', komo upami tos banyol make huruf A. Da meni karasa pisan salaku urang Sunda teh. Teu aya deui basa di alam dunya nu bisa dipake komunikasi ngan make hiji vocal. Iwal ti Basa Sunda! Insya Allah, simkuring pribadi bade ngarojong naon nu janten visi sareng misi lapak ieu. Hirup Fikmin Sunda!
 156. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Nyaan, beuki rea nu harade fikmin teh. Komo poe ieu, yeuh...! malencrang naker...! Nepi ka bingung ngomen oge. Meh beakeun kecap. nu ules realisna marantaf. nu ahengna teu kapalang aheng..! Pokona, sip dekh donk ah..."
 157. Ki Hasan: Numatak Kang Godi Suwarna, Kang Nazarudin Azhar tong hilap kana khitah awal. Nalika nganiatan muka ieu lapak. Kapan cenah pikeun nyegerkeun deui rasa Sunda urang. Nu rancage, nu daria, nu hahaha sangkan kawadahan. Sabab naon hartosna karya sastra, naja pinunjul, upama taya nu macana. Tah lapak ieu tiasa janten wadah para sastrawan sareng nu macana.
 158. Purnama Alam: Gan Godi Suwarna,kasauran salira eta,lir kadeudeuh indung ka anakna.salira payus pisan nyangking gelar karesian sapertos pisaurna Gan Nana Sukmana.bagja temen yeuh kanca FBS mah.
 159. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Heureuy upami aya tujuan mah teu sawios, Yayi..! Heureuy salaku proses. Proses milari ules fikmin sorangan, gaya mandiri..! Justru kitu kedahna...!"
 160. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Yaktos, kitu pisan, Ki...! Lapak Fiksimini Basa Sunda kangge nyegerkeun basa, ngawadahan rupi-rupi ules fikmin. Mung, upami sakadar Ha-ha-ha mah apan aya lapak nu mandiri. Ha-Ha-ha dina fikmin kedah benten ti rubrik lulucon media sanesna. Ulah dugi ka kenging nyutat sacerewelena tina media sanes, nu tetela seueur oge dikintunkeun ka ieu lapak, nu matak sabil ka admin, antep atanapi pupus..."
 161. Ki Hasan: Kumaha upama kieu Kang Godi Suwarna, admin ngadamel dokumen KODE ETIK (net etiquette) nu eusina panduan kanggo para fikminer, Utamana kanggo niu enggal gabung. Saleresna ieu dokumen tiasa disarungsum dina postingan Kang Godi, Kang Nazarudin Azhar, oge Kang Dadan Sutisna. Ngan wae can ngaguruntul jadi dokumen utuh. Tah ieu dokumen, hadena diapungkeun waktu admin nampi baraya anyar. Sangkan jadi lilingeran pikeun sarerea.
 162. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Rupining 'kode etik' kantos dibewarakeun ku para admin ti kawit grup ieu dibuka, upami aya nu sakintenna kedah dilelempeng deui kana jalurna. Mung, duka kasair, duka henteu ku web. Upami aya mah tiasa diapungkeun deui..."
 163. Ki Hasan: Leres, kungsi kapendak dina sababarha iber. Sawareh ku uing dicirian. Ke urang sair deui atuh. Ngan upama tos kasair, kedah distempelan ku Kang Godi Suwarna atawa admin sejenna.
 164. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Okeeeh,...! Siap, Ki...! Dicap jempol getih..! Heuheu..."
 165. Dadan Sutisna: Simuing mung seja nambihan pedaran Ang Nazarudin Azhar. Raména komén dina hiji postingan, bisa jadi sanés mung diukur tina ajén karya, komo ningal nu ngarangna mah. Bisa jadi aya pasualan psikologis, nu saleresna mah tos papada maphum. Nu mosting (nu midangkeun karya), teu bentén ti pribumi, ari nu komén sareng nu ngajempolan, sémahna. Upama sémah galécok, ari pribumi balem waé, nu nyémah sigana moal tiasa lila-lila. Jadi mun aya pribumi nu aléwoh, éta téh lain hartosna jécéh sok komo nanggap karya sorangan, da geuning dina prungna mah diskusi téh sok ngalegaan, nambahan wawasan ngarang, silih simbeuh pangaweruh, henteu ngan ngabahas karya nu dipidangkeun. Mun urang ningalna kana conto “pribumi jeung sémah” téa, sidik pisan yén dina ieu grup teu aya diskriminasi boh kana karya boh ka nu ngarangna. Ieu mah aya patalina deuih sareng “pangabetah anu nyémah”. Ka Mang Nana Sukmana, leres nu dimaksad “koméntar” ku simuing téh nya aprésiasi kana karya téa, nu diserat kalayan daria. Panginten sanés hartosna komén nu biasa-biasa teu kénging diposting. Pan urang gé peryogi hiburanana, héhé, supados ngabahas karya téh teu beurat teuing. Aya nu nyantéyna, aya nu pikaseurianana, aya nu matak nyenghélna. Ti kalangan akademisi mah, sanaos kantos hiap, teu katingal aya jucung murudulkeun élmuna di dieu. Atuh para admin, élmu ngarang téh mung tina pangalaman waé, tangtos waé diketrukkeun nu nyampak mah. Leres saur Aka Godi, dugi ka danget ieu, admin can kantos mupus akun. Iwal ti upami aya karya atanapi koméntar, nu tos ngarambah kana pasualan pribadi, ku cara togmol atawa sindir sampir (boh ka pribadi admin, boh mémber lianna), tur sabada diémutan tonggoy baé. Tapi dugi ka ayeuna mung aya hiji nu sapertos kitu téh. Ngarang mah peryogi prosés, najan ayeuna jaman sarwa praktis, arang nu tiasa ngarang bari ujug-ujug hadé. Tetep kudu diasah ku maca karya nu lian, sareng latihan nu teu bosen. Basa simuing ngawitan ngarang (nuju SMA), mawa naskah carpon sabugbrugan ka redaksi hiji média Sunda, ku Ki Redaktur boro-boro dikoméntaran, katingalna téh teu dibuka-buka acan. Ngajak ngawangkong ukur dijawab sahayuna, boa pédah ka “budak satepak”. Tapi teu bosen, minggu hareupna geus ngaringkid deui. Pleng euweuh nu dimuat. Ngirimkeun deui. Ki Redaktur tayohna téh bosenan, da sabada ngirim mangpuluh-puluh carpon mah, aya nu dimuat hiji (sabada ayeuna dibaca deui, tétéla nu harita dimuat téh kacida goréngna, tapi nya ieu pisan bagian tina prosés). Ieu lapak sanés redaksi média nu sok ngalungkeun naskah ka wadah runtah. Tangtos, karya nu kumaha waé ogé, baris kénging aprésiasi boh langsung boh teu langsung, baris janten catetan admin boh ditembrakkeun boh dina haté—tur tangtos deuih, di antara mémber seueur nu langkung masagi élmuna ti batan para admin, mugia ka payunna aranjeunna aya waktos pikeun medar kajembaran élmuna.
 166. Purnama Alam: Kang Dadan Sutisna,surup gelar pupuhu teh kana pribadi nu jembar atanapi moderat kieu mah,Alhamdulillah,InsyaAllah Sunda nguniang i na mangsa nu moal lila deui...Salam Kang.
 167. Irman Dimyatie: Alhamdulillah.......! Beuki bengras we kajembaran urang Sunda teh. Mangga dilajengkeun deui. Seueur pulunganeun tina wangkongan di dieu teh. Nuhun ka wargi sadayana.
 168. Dadan Sutisna: Ki Hasan: Bahan kanggo Papagon FBS, atanapi “kodé étik” téa, saleresna mah tos seueur boh dina postingan boh dina koméntar. Aya nyangkaruk dina database fikminsunda.com, mung teu acan digundukkeun, héhé. Leres admin janten kaémutan, éta penting pisan. Kantun disusun deui supados imbang, teu ponténg ka nu konéng teu cueut ka nu hideung. Nuhun-nuhun upami aya kamandang ti Ki Hasan, atanapi ké ku abdi dikintun draftna. Sateuacan dicap, aya saéna deuih upami disosialisasi heula, bilih aya nu badé masihan idé. Tos sapuk nembé di-SK-keun tur dicap.
 169. Purnama Alam: InsyaAllah pun uing seja tumut kana naon bae aturan nu baris di tanjeurkeun di grup ieu.
 170. Ki Hasan: Kang Dadan Sutisna, saleresna kintunan Kang Nazarudin Azhar, Kang Godi Suwarna, uing aya salinanana. Ti awal dugi ka nu panganyarna. Ngan nu Kang Dadan mah can sadayana, da katawisna rada arang. Geura ieu conto statistik postingan Kang Godi: No Date Author Title NOW NOR NAC NRC NOC 1 9/16/2011 Godi Suwarna DAYEUH 59 3 0 3 3 2 9/16/2011 Godi Suwarna DEWI 82 5 1 4 5 3 9/17/2011 Godi Suwarna KABOGOH 35 7 13 15 28 4 9/17/2011 Godi Suwarna PRESIDEN 42 15 22 23 45 5 9/18/2011 Godi Suwarna PIWURUK 56 10 26 26 52 6 9/18/2011 Godi Suwarna TENGAH PEUTING 38 6 6 8 14 7 9/20/2011 Godi Suwarna DI STASION 49 11 20 20 40 8 9/23/2011 Godi Suwarna DEWI 93 18 19 22 41 9 9/27/2011 Godi Suwarna TITISTULIS 72 19 27 37 64 10 9/28/2011 Godi Suwarna JIHAD 92 23 26 29 55 11 9/30/2011 Godi Suwarna HULU PEDA 108 23 28 37 65 12 10/1/2011 Godi Suwarna DEWI 102 11 20 25 45 13 10/2/2011 Godi Suwarna KEMBANG BURUAN 126 20 31 38 69 14 10/4/2011 Godi Suwarna ROMÉO, OH, ROMÉO! 114 19 26 29 55 15 10/6/2011 Godi Suwarna KAMAR PANGANTÉN 111 29 70 73 143 16 10/11/2011 Godi Suwarna RINGKANG 124 20 32 33 65 17 10/13/2011 Godi Suwarna RAJAPATI 119 37 49 54 103
 171. Ki Hasan: Eta dokumen teh utamana pikeun nengetan kumaha lalakon borojolna fiksimini Sunda. Salian ti eta oge pikeun nyuprih luang kumaha jurus GS ngarang. Nyaan matak resep. Najan uing lain pangarang. Ukur resep tuang-toong oge.
 172. Iwan Hanjuang: Emangna eleh yeuh koleksina ku Ki Hasan.duka tah koleksina dina puisi indon mah,Amangna rada reyem-reyem.malah sok disundakeun..
 173. Ki Hasan: Kang Iwan Hanjuang, dina eta dokumen katara kumaha konsistenna GS ngarang fikmin. Di awal-awal bulan munggaran mah katangen fikminna disusun ku kurang ti saratus kecap, Jigana bakatna nu alewoh teu kawadahan. Saterusna mah fikmin-fikmin GS disusun antara saratus nepi ka saratus dua pulkuhan kecap.
 174. Godi Suwarna: Dadan SutisnaL:"Panuju, Jang Dan...! Dikempelkeun deui. Teras, kumaha carana sangkan sakumnna anggota enggal sateuacan maca, ngomen, ngarang fikmin, teh ngaos heula eta 'kode etik' atanapi naon bae istilahna. Ku Jang Dadan mah tangtos kapendak carana, geura...!"
 175. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Mugia teu sim uing wae nu 'pencrong' teh, Ki..! Akyu jadi maluh dekh ikh...! Heuheu...! Cobi diuningaan, diuningakeun oge fikmin atanapi jurus ngarang Nazarudin Azhar, Dadan Sutisna, Hadi Aks, Deden Abdul Aziz, Darpan A Winangun, Endah Dinda Jenura, Ahmad Fawzy Imron, Muhammad Shohiba Nu'man, Ahmad Yani, Teti Taryani.... jsb...! "
 176. Ki Hasan: His tangtos we atuh Kang Godi Suwarna, ku uing tos dipilah. Geura ieu sementara mah: 01/09/2012 07:10 PM Fikmin-Pilihan 01/05/2012 10:16 AM Ganjar-Kurnia 01/05/2012 10:08 AM Agus-Noor 01/10/2012 07:05 PM Chad Simpson 01/06/2012 05:01 PM Augusto-Monterroso 01/05/2012 03:28 PM Dadan-Sutisna 01/01/2012 03:02 PM Fikmin-Kaleran 01/07/2012 09:45 AM Fikmin-Unggulan 12/14/2011 04:55 PM Fikmin-Rujukan 01/06/2012 06:36 AM Deden-Abdul-Aziz 01/05/2012 10:15 AM Nazarudin-Azhar 01/05/2012 10:09 AM Ridwan 01/06/2012 07:34 AM Tatang-Sumarsono 01/05/2012 10:15 AM Hadi-Aks 01/06/2012 07:29 AM Hawe-Setiawan 01/06/2012 06:37 AM Jeffrey-Archer 01/06/2012 04:59 PM Jorge-Luis-Borges 01/05/2012 10:25 AM Julio-Cortazar 12/26/2011 04:38 PM Godi-Suwarna 12/18/2011 05:40 PM Fikmin-Bantenan 01/09/2012 08:24 PM GW-Thomas 01/10/2012 07:03 PM Bruce Holland Rogers 01/10/2012 07:09 PM Michael Stewart
 177. Dadan Sutisna: Sip. Panalungtik Fikmin tambih euyeub yeuh. Urang peryogi pisan nu leukeun sapertos Ki Hasan. Aka Godi Suwarna, tangtos sadaya fikminer gaduh tempat nu sami dina paneuteup panalungtik. Numawi statistik gé tangtos didamel kanggo sadaya fikminer. Sanaos aya data nu kedah diayak kénéh, unggal pangarang tos aya statistikna. Upamina : https://fikminsunda.com/profil/729706940 [Endah Jenura] https://fikminsunda.com/profil/1175400680 [Dédén Abdul Aziz] https://fikminsunda.com/profil/1841890695 [Hadi Aks] … Sareng ratusan pangarang sanésna, kantun milih baé. Nanging top ka Ki Hasan nu tos milah-milah Fikmin dumasar kana téma.
 178. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Taaaah, kitu atuh, Ki...! Janten, ulah ngintip bae sim uing. Malu dekh..! Bikin anyutku murungkut...! heuheu..."
 179. Ki Hasan: Ieu buktos yen uing ngintip sarerea. Statistik Kang Nazarudin Azhar: No Date Author Title NOW NOR NAC NRC NOC 1 9/16/2011 Nazarudin Azhar BALATI 30 2 2 2 4 2 9/16/2011 Nazarudin Azhar DILI 32 0 0 0 0 3 9/16/2011 Nazarudin Azhar SAJAK 12 2 1 1 2 4 9/16/2011 Nazarudin Azhar SEUKEUT 21 7 3 9 12 5 9/16/2011 Nazarudin Azhar TUKANG BASO 20 2 2 1 3 6 9/16/2011 Nazarudin Azhar TUMANG 13 0 0 0 0 7 9/17/2011 Nazarudin Azhar SUMBI 32 3 2 3 5 8 9/18/2011 Nazarudin Azhar ADEGAN RANJANG 61 5 2 5 7 9 9/18/2011 Nazarudin Azhar SONO 18 2 1 1 2 10 9/18/2011 Nazarudin Azhar RARAY BAPA 46 0 0 0 0 11 9/18/2011 Nazarudin Azhar SANGKURIANG 20 0 0 0 0 12 9/20/2011 Nazarudin Azhar HEUP HEULA 77 6 4 8 12 13 9/20/2011 Nazarudin Azhar PAMAJIKAN NU SAMPURNA 86 12 18 19 37 14 9/22/2011 Nazarudin Azhar KEMBAR SIAM 56 2 2 2 4 15 9/22/2011 Nazarudin Azhar RANJANG 83 9 12 15 27 16 9/23/2011 Nazarudin Azhar DILI 51 3 2 3 5 17 9/25/2011 Nazarudin Azhar RAJAPATI 167 3 3 2 5 18 9/26/2011 Nazarudin Azhar LAGU 20 3 1 4 5 19 9/26/2011 Nazarudin Azhar LASTRI JEUNG PAMUDA 152 14 8 20 28 20 9/26/2011 Nazarudin Azhar RATIH 53 15 7 19 26 21 9/27/2011 Nazarudin Azhar Jam 22 4 0 4 4 22 9/28/2011 Nazarudin Azhar Dongeng Cinta 102 7 0 8 8 23 9/29/2011 Nazarudin Azhar Rival 34 7 0 7 7
 180. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Siiip dekh, Jang Dan..! Uing sok lolongok oge ka beh dinya, kana situs FBS. Dupi alamat situsna tiasa ditampilkeun dina ieu lapak, Jang Dan...? Caket logo, upamina..."
 181. Iwan Hanjuang: Tah enya Lo,mang sok rada hese neangan situs teh sok jadi kamana mendi...
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI