Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 19 Désémber 2013 07:50:15
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Ahad, 01 Désémber 2013 10:29
Haryandi Halim: " Assalamualaikum..sampurasun..nun. sim uing ngafikmin kedah kumahanya ang.?...."
Kemis, 21 Novémber 2013 21:13
Bu Ai Karlinawati: " Assalamualaikum..sampurasuuun...alhamdulillah sareng hatur nuhun paarantos diangken... ngiring bingah sareng reuueus ku ayana media ieu..mugia manjang salamina..tiasa ngabantos mendakan waleran nu aya patalina sareng..."
Rebo, 20 Novémber 2013 14:21
Kang Bibih: " Asa sepi buku..."
Salasa, 19 Novémber 2013 17:58
Hamdani Dani: " punten ari bade ngirimken hasil karya fikmin..."
Salasa, 29 Oktober 2013 23:44
Andreansyah Dwiwibowo: " punten, sim kuring nambut foto headerna,,, dipasang di cover fb sim..."
Jumaah, 04 Oktober 2013 10:47
Deni Prayoga: " Assalamualaikum, hatur nuhun sateuacanna ,, punten bade tumaros upami bade uplod fikmin kumaha carana,naha di posting di grup Facebook atanapi tiasa di web ieu ..? abdi tos nyobi join group fiksi mini basa sunda pamugi tiasa saenggalana di confirm.. hatur..."
Kemis, 03 Oktober 2013 16:17
Heni Nuraeni Huzein: " Punten,kumaha carana Fikmin abdi tiasa katingal dinu web,teras naha badé noong komentar teu tiasa aya nu tiasa ngabantos ....hatur..."
Saptu, 21 Séptémber 2013 18:47
Andiany A. Matahari: " Assalamualaikum wr. Wb.... Salam pangwanoh.. Hatur nuhuuun kana panganken..."

Rotasi Sakeclak Cai

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 03 Januari 2012 07:49:46

Kacaturkeun, aya sakeclak Cinyusu nu tibra di hiji leuweung. Cai nyaring barang mireng sora manuk humariring isuk-isuk. Tuluy mireng Angin guntreng jeung Kakayon. “Langlang tangkarak buana!” ceuk Angin nu ngahiliwir ka Sirung nu karek renung. Éta Cai ukur imut. Rus-ras deui ka walungan. Kungsi ngangkleung ti sungapan. Tatu ti batu ka batu. Nyorang curug tuturubun. Lamokot ku leutak kota. Rénghap-ranjug di muara. Panonpoé kungsi ngincer ringkang Cai di jaladri. “Raga taya pangawasa!” pokna. Harita, curucud karinget Cai jadi saab. Kumalayang luhureun sagara keusik. Meuntasan talaga getih. Nyawang mangpirang babatang. Milang kembang jeung pakarang ti benua ka benua. Ayeuna mah éta Cai geus ngancik di huluwotan. Anteng ngareureuhkeun genclang di puseuring leuweung ganggong. Éta Cai sok kapireng humaleuang: “Cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astanaaa…”

Komentar (236)

Caca Danuwijaya
jadi ieu teh cai anu dikubeuk jadi muter nya kang
Wawan Darwan
bingung mulang,bingung balik,da euweuh bawaeunna.. Sanes kitu Kang ?
Cassa Grande
Kereteg fikmin. Horéng aya fikmin Akang. Nuhuuun. Beleger, teu cacad. Mung ending asa guyon. "cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Panon burial buncelik da kadempét éta nana" ha ha ha. Saur kang doel etamah.
Yayan 'Bedog' Supriatna
cai nu tos ngahenang-ngahening?
Ganjar Kurnia
Aya terasna :"ang Godi nyumput na bilik, kaluar teu dicalana.........."
Godi Suwarna
Caca Danuwijaya:"Dikubek mangsa. Dipentrang ku panonpoe. Janten saab kumalayang..."
Godi Suwarna
Wawan Darwan:"Taaah, eta...! Pas sareng cariosna. Cai nu tos insap.. hehe..."
Apoedy Sarah Ihsan
Siklus kahirupan, sadayana bakal mulang, malik, ka astana.. Hiks.. Ngaheruk..
Godi Suwarna
Cassa Grande:"Rupina eta mah versi gaulna. Da aya versi klasikna. Daria pisan..."
Godi Suwarna
Yayan 'Bedog' Supriatna:"Cai nu tos janten sufi (suka fikmin)..."
Godi Suwarna
Ganjar Kurnia:"Hahaha...! Eta mah kawih dina wanda calung, Ang..!"
Godi Suwarna
Apoedy Sarah Ihsan:"Etang-etang ngareureuhkeun hate, sabada urang kabur pangacian ku malem taun baruan. Rerep heula. Reureuh heula di sungapan sewang-sewang...!"
Ki Hasan
Uing mah rek ngadepong mulung muntahna we. Ke mun geus aya ratusna komentar ti para jamaah, kakara ku uing dideres deui ti awalna. Resep nitenan komentar padungdengan tina safikmin jawara kahot mah, teu wudu matak hookeun, keur nu lelengkah halu jiga uing mah. Numatak hasilna sok ditangkodkeun kana goah Docs.
Jejen Jaelani W
rumingkang mung saheulanan lir cai mulang cai malik brasna ka astana... naha naon bekel urang mulang seja nohonan panyaur mantenNa.... karumasa ngadadak sumarambah ka sakujur raga, hapunten Gusti....
Is Tuning
cai, salah saopat unsur alam ; Api, Cai, Taneuh, Angin jeung Api perlambang napsu nu aya dina diri urang : Amarah, Loamah, jeung Mutmainah, ngancik na diri kasebutna jadi dulur papat. Bakal jadi dulur dina mangsa datang sipat jamalna/hadéna, tapi bakal jadi karuksakan dimana datang sipat jalal-na/jahatna... sakeclak cai nyusu, mun urang teu nyobat jeung anjeuna, bakal katarajang jalal, bisa ngajanggélék jadi caah nu matak rohaka.... halah, naha jadi bet serieus kieu uing ? ha ha
Tanti Damayanti
duh mani leleb tafakur cai , duh mani endah kahirupan cai kahuripan
Neni Geo Albanjari
haduh sarenghapan maosna...sadayana bakal mulang ka astana, ngan pibekeleun nu teu acan munel, cai mulang cai malik cai ngocor ka astana...basajan, geuning jero...tafakureun
Godi Suwarna
Santos Gun-Gun Da Silva:"Nyanggakeun sbrang salayan, Yayi..! Hadiah taun baru ti sim uing. Mugia taun ieu langkung lega ambaheun.."
Iwan R Jayasetiawan
Narik nafas.Cai ngocor katampian.
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Gaduh Ki Hasan teh asa gaduh jurutulis matuh. Sadaya gemet dicatet. Hatur nuhun, Ki..! Mugia sing panjang yuswa, supados tambih seueur nu dicatetna..."
Is Tuning
Cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Cai téh dina jero awak urang janggélékna jadi tulang-taleng. matak, enya tulang mah da mulangna gé ka astana. Mun seug aya nu maot dibeuleum gé, tulang nu jadi lebu gé geuning sok diawurkeunana téh ka laut... balik deui kana komunitasna, nyaéta cai..
Godi Suwarna
Jejen Jaelani W:"Renungan di awal taun, Yi Perbu...! Mugia fikmin wayangna sing neras janten buku, aoseun anak-incu nu tambih narebihan wayang..."
Ki Hasan
Hahaha. Atuda Kang Godi Suwarna, kabisa uing teh karek nepi ka dinya. Nya ngawayahnakeun nyalira we uing teh. Kapaksa kakarayapan. Nurutan lalampahan sakeclak cai tea. Nuhun pangdo'ana.
Godi Suwarna
Is Tuning:"Edas, si mang Is..! Lian ti fikmin enggalna hade pisan, kamandangna ge canembrang pisan. Abong mulih tatapa ti puncak gunung Ciremai. Hatur nuhun, Mang Is..! Mugia para fikiner sing jaranten cai, sanaos dibuntang-banting, sanaos dibandang-bendung, sing tiasa teras ngocor ka muara..."
Neni Geo Albanjari
abdi meni hoyong tiasa ngadamel fikmin sae jiga kagungan salira, Kang...haduh kabitaaaa pisan...
Godi Suwarna
Tanti Damayanti:" Tafakur Cai...! Sae pisan eta ungkara, Bu Neng..! Hatur nuhun dipasihan bahan kangge lenyepaneun..."
Yanti Sri Budiarti
Sakeclak-sakeclak cikaracak nu ngeclak tina kongkolak, ngemplad mapaykeun genclang katineung. Sumerah malidkeun awak sakujur kana guligah jaladri. Cacap dialung-boyongkeun lambak, jadi budah nu kasengker batu karang. Ngahiang tina kikisik. Teu reureuh tina miharep sangkan nepi ka sungapan. Hiks!
Jejen Jaelani W
Hatur nuhun Kang Prabu.... piduana estuning motivasi kanggo abdi...
Wawan Darwan
alhamdllh gening seueur pulungeun lebet ka fiksimini teh... Hatur nuhun ah ka sadayana...
Godi Suwarna
Neni Geo Albanjari:"Cuang cobian rupi-rupi kamungkinan wanda fikmin, Neng..! Aya fikmin realisan, absurd, salingkuh, tafakur, kritik sosial jrrd. Supados teu macet, teu tunggal nada. Warna-warni mah rsp ngaosna ge..."
Godi Suwarna
Iwan R Jayasetiawan:"Yaktos, narik napas saparantos eungap ku suasana taun baruan nu gimbreung..."
Asep Komara
mugia cai teh angger keneh cai nu sasari, najan tos ngalakonan rewuan sirkulasi sareng revolusi...ti sim kuring, mung jempol nu tiasa kasanggakeun, pa Godi...
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Beurat nyuhun beurat Nanggung, Ki...! Baringsupagi, upama aya nu mapaykeun lacak sim uing, mugia Ki Hasan kersa ngajejeranana...'
Ahmad Yani
Duh...Cai!, ningan salira mah tega, mungkas lagu nu can lekasan!?. Cing ...sora saha?, nu tos ngolo salira!, bumetah di huluwotan?. Lajeng bade ku saha atuh, kembang-kembang anyar nu nembe mangkak, tiasa pendak sareng muara nu rek di tarujuna?. Duh... Cai !, dina taringgulna batu, sapanjang walungan, reuteum keneh, gores ngaran anjeun, nu hamo laas, tina ingetan. Kuring di dieu, roronjang sarebu leungeun ranggoas, nu tetep mihareup, keclak kanyaah anjeun, tetep anteb, nuuskeun tikoro gahar !!!!
Is Tuning
Dongéng nu aya pakuat-pakaitna sareng cai, sok dipintonkeun dina gelaran wayang Golék. Tah, boa Kang Jejen Jaelani W langkung apal. Nyaeta ajian pancasona anu migunakeun wewesan cai. Eta ajian pancasona dianggo tutulung tiasa, dianggo deleka tiasa. Basa eta ajian dianggo ku Raden Subali mah seueur mangpaat pikeun tutulung ka sakumna umat wayang, sedengkeun basa eta ajian dicepeng ku Prabu Rahwana, apan jadi mamala keur balarea...
Jejen Jaelani W
Leres, dina episode Ramayana eta mah.... mangga Yi, manawi kaguar...
Godi Suwarna
Neni Geo Albanjari:"Seueur fikminer berbakat. Mung kalan-kalan kieu nu kajantenan : Kantos ngarang fikmin nu aya ajenan. Tapi kirang nu ngajempol sareng nu ngomen. Waktos ngarang hiji fikmin nu seueur nu ngajempol sareng ngomen, anjeunna teras we ngarang fikmin nu sarupi, alim nyobian warna sanesna. Antukna, bakatna janten mandeg. Padahall, tujuan utami mikmin sanes milari komen sareng jempol. Nanging, kumaha carana urang jujur ngaekspresikeun kereteg diri..."
Muhammad Shohiba Nu'man
Maos ieu fikmin. Meni asa mendakan oase di tengahing sagara keusik. Minuhan jiwa nu keur hanaang. Guluyur ungkara nu estu matak ngarenungkeun binih-binih inspirasi. Cai. Saha nu bisa hirup tanpaning cai? Haruh.. Ni'mat pisan ngalegukna. Boa-boa kieu meureun nya, rasana mendakan jodo oge? Hatur sewu nuhun Kang Prab!
Is Tuning
Kang Godi Suwarna, apan dina literatur Sunda gé pami teu lepat mah seueur pisan kakaitanana sareng Cai. Karuhun urang mah tos nalungtik ngeunaan cai, tuluy sadaya pasipatan Cai nu ceuk cenah ngarupakeun gambaran pasipatan Alloh, ditembrakkeun kana sagala aspék kahirupan. Dijadikeun budaya turta tuntunan hirup. Contona : yén hirup téh kudu jiga cai; nyaéta bisa ngigelan alam anu ngandung harti bisa ngigelan jaman. Dimana cai cicing tangtu bisa nyesuaikeun jeung alam nu aya. Dina alam nu tiis, ngajadi es atawa salju, dina alam panas ngajadi haseup, di dapur jadi cikopi atawa angeun. Singgetna cai bisa nungkulan sagala pasualan bari tara protes, murukusunu atawa komo pundungan mah... :)
Godi Suwarna
Yanti Sri Budiarti:"Sateuacan mendak sajatining genclang, kapaksa Sakadang cai kedah kiruh heula..."
Godi Suwarna
Jejen Jaelani W:"Der, ah, Mang Jen..! Ari kolot mah teu kendat-kendat ngadungakeun nu aranom. Mugia pinanggih jeung jalanna sewang-sewang..."
Godi Suwarna
Wawan Darwan:"Nya kitu, Yi Perbu...! Numawi sim uing betah di ieu lapak ge estuning seueur pulunganeunana. Urang teu weleh mendak luang boh ti nu sepuh, boh ti nu aranom. Resep lah..."
Godi Suwarna
Asep Komara:"Aamiin...! Hatur nuhun, Yi Perbu..! Mugia urang sami-sami muru sajatining genclang..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Ang Godi Suwarna; awak urang sarerea ge diciptakeun ku Allah, ngandung cai 75%. Sifat cai paling dominan dina diri urang. Loba sifat cai nu hade, tapi aya sifat cai nu goreng........ teu boga sifat angger (istiqomah). Kukituna, teu aneh mun loba jalma nu sifatna robah-robah.... Kitu manawi, Nun.
Godi Suwarna
Ahmad Yani:"Naha uing bet hayang sahing-hingeun ngaos komentar Mang Yani...? Gustiiiiii...."
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Pencerhan, 'Jang..! Sabada urang awuntah ngiluan taun baruan. Yaktos, jodo teh ujung-ujungna mah nya cai deui bae, 'Jang.. heuheu..."
Is Tuning
Kang Irman Nurhapitudin Dimyatie, mun jalma gaduh sipat nu robah mah sabab manusa mah tos kudratna kaancikan owah gingsir. Kakapeungan, malih mah kapeung nyaanan. Siga sim uing gé kitu, sakapeung gégéloan, sakapeung gélo nyaanan... heu heu
Godi Suwarna
Is Tuning:"Tah, di dieu resepna aya komentar teh. Uing bisa mulungan ti Mang Is. Komentarna nu marundel. Luar biasa. Bekel jangeun uing ngarang. Hatur nuhun, Mang Is...! Iraha ka Ciamis atuh..? Diantos, ah..!"
Godi Suwarna
Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Haruuuuh, nuhun, Yi Perbu...! Komen-komen di dieu seueur lenyepaneunana...! Mugia janten bekel kangge para fikminer sadaya..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Ang Is Tuning: kudrat cai bisa dijadikeun istiqomah. Carana? Jadikeun ES. Cai bisa cicing mun geus ngajadi ES (istiqomah). Tah, urang ge bisa kitu, mun hate jeung pikiran geus bisa di-TIIS-keun. Hate tiis (ngajadi es) mun urang nyepeng ugeran (ajaran agama). Punten bilih lepat. Ang Prabu, sami nuhun. Simkuring ge mulungan di ieu rohanagan. Alhamdulillah..... mundel pisan!
Is Tuning
Deuh, ieu mah mung saukur yayahoo-anan we Kang Prebu, susuganana éta gé. jajauheun boa tina benerna mah. Insya Alloh nyejakeun ka Ciamis. sugan teu aya jadwal shooting ... ha ha
Iik Setiawan
Dipereketkeun ge embung maca karya akang, angger we kabaca. Eta teu genah akhirna, sok nyelek kana angen, ku aheng ari seratan Akang, abong weruh ti Galuh.
Godi Suwarna
Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Siiip dekh, Yayi...! Cuang sami-sami ngamajengkeun ieu lapak..."
Godi Suwarna
Is Tuning: Shooting...? Hahahaha...! Siiip dekh...!"
Is Tuning
muhun shooting. shooting téh némbak... némbakan abégéh... ha ha
Godi Suwarna
Iik Setiawan:'Walah,walah, walah..! Bagea, mang Ik..! Awis tepang..! Uing taun baruan di bandung ge lebeng, teu tepang sareng si Mang Ik..! Padahal uing tos sono pisan. Sugan weeee..."
Godi Suwarna
Is Tuning:"Jiiih, ari manawi shooting teh balanja tea..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Ang Iik Setiawan: sami jiga simkuring. Bongan atuh, mun tas maca karya Ang Godi Suwarna, Pikiran sok angger wae nampeu kana karyana. Sok panasaran hayang terus ngagali. Lat we poho ka nu sejen. Ngandung candu jigana teh hehehehehe...... Ang Prabu, simkuring ngiringan ngaramekeun ieu lapak. Seueur pulunganeunana. Masya Allah......!!!
Muhammad Shohiba Nu'man
Heuheu.. cai geulis.. cai geulis..
Is Tuning
Kang Irman Nurhapitudin Dimyatie, matak pami maca fikmin karya Kang Prebu mah kudu bari nyandak karung méh seueur beubeunangan :)
Godi Suwarna
Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Saleresna, uing teh nuju paranas tiris, bati taun baruan di Bandung. Kawitna mah moal wara ngintun karya. Mung, jalaran tadi teh lapak rada sepi, uing hariwang bilih fikminer parundung. Pung weh. Ari heg maranco keneh, kalebet Yi Perbu. Nuhun pisan..."
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Cai raoooos teh, 'Jang..."
Riez Faheema
emut kana kasauran bunda fatimah. Urang teh kawitna tina cai nu hina, diproses ku waktos, akhirna linggih dina darajat mulya. Sanaos seueur buktos, eta kamulyaan teh diraradan ku nyalira, tungtungna eunteup deui dina pangkat hina. Hatur nuhun akang prabu.
Risnawati Ahmad
abdi mah sok ngabantun gembolanl maca karya kakang prabu mah, manawi bade digembol sareng nu ngarangna xixixi...
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Sing enggal damang deui Ang Prabu Godi Suwarna. Insya Allah, ieu lapak bakal rame wae. Mung hapunten, kadang-kadang simkuring saparakanca sok arocon. kadang sok kamalinaan. Tah, nu nyandakna mah Ang Iwan Hanjuang, Ang Jejen Jaelani W, sareng Ang Ahmad Yani hehehehehe...... Simkuring maha kababawakeun (bari culang-cileung bilih aya popongkol kana punduk..... curiga ka Ang Iwan)
Godi Suwarna
Riez Faheema:"Kitu..? Duh, bagja kagungan Bunda nu jembar ambahan. Sami-sami, sim uing ge ngahaturkeun nuhun ka Neng Riez (atanapi Cep Riez, kitu..?) nu tos kersa nambihan wawasan..."
Godi Suwarna
Risnawati Ahmad:"Nyandak gembolan teh Neneng mah kangge ngagembol Ayank Darpan A Winangun, sanes...?"
Risnawati Ahmad
deueueueuh....nu timburuan haha.....tenang Ang, abdi satia hahaha..
Jejen Jaelani W
heuheuheu...Bohong ketah Kang Prabu, Ang Irman Nurhapitudin Dimyatie mitnah bae ka abdi teh......
Godi Suwarna
Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Hahahahaha...! Ah, daria bae ulah urang teh, Yi Perbu...! Daria wae teh sok cangkeul hate...."
Godi Suwarna
Risnawati Ahmad:"Nyaan..? Bade satia ka sim uing nu kirang kasih sayang..? Nya nuhuuuun atuuh..."
Risnawati Ahmad
siiip dehk.....tah ka Ang Prabu teh nineung ku etana....ku nyebat...siiip dehk....
Risnawati Ahmad
eh tibulak...kedahna siiip dekh...
Godi Suwarna
Jejen Jaelani W:"Mang Jejen, Mang Irman Nurhapitudin Dimyatie, Mang Iwan Hanjuang mah pariuk manjing kekeb.. heuheu..."
Ummu Hanifah
Cur hujan geura breg turun sing rata, pek siram tatanen masing walatra.Kuring diturunkeun ti langit pikeun ngahirupkeun mahluk-Na. Reueuh dina tangkal anu ngemploh nyamuni dina sela-sela akar, ngangkleung di walungan. Sulusup ka sumur-sumur. Manusa ngarasa bagja ku ayana kuring,sasatoan, tatangkalan ngabageakeun. Kiwari mun kuring turun ka bumi, walungan teu kuateun nadah kuring, kuring bingung taya pikeun reureuh, tatangkalan geus ledis dituaran. Kapaksa kuring cicing diburuan imah. Jalma pating koceak, banjiiir,banjiir.banjiir.
Pak AdSulaeman
Tah tah tah ari kanu cai cai kitu mah sok pogot. da nu dipilarian teh cai. sareng nu dikaluarkeun ge cai. Sanessssssss???
Ummu Hanifah
Tong nyalahkeun kuring. Kuring mah sakadar ngajalankeun pancen tinu Maha Kawasa. Kuring nu baheula jeung kuring nu kiwari sarua. Ngan nu ngabedakeun teh tempatna. Bongan dirogahala ku manusa-manusa nu sarakah.
Muhammad Shohiba Nu'man
Asa kaemutan deui. Kantos maos perkawis sipating cai nu ditalungtik ku Dr. Masaru Emoto ti Universitas Yokohama. Inyana nembrakkeun bukti ngagunakeun mikroskop elektron nu tiasa motret mangpirang jirim kristal cai. Kabuktosan yen cai teh geuning gaduh prilaku nu dipangaruhan ku lingkunganana. Pami eta cai diharewosan ku kecap-kecap nu sae, ku lagu-lagu nu ngagalindeng, mangka kristal nu kabentukna oge ngiringan sae. Lir kembang nu tinggurilap. Sabalikna. Kristal nu kabentuk alatan mireungeu kecap tur nada nu kotor, katinggal pikarujiteunana. Kacipta endahna upami ieu fikmin diharewoskeun kana cai. Moal teu geulis sigana mah.. Siga nu ditiung kulawu di kebon seni tea geuningan, Kang Prab! heuheu.. (kabur ah!)
Godi Suwarna
Risnawati Ahmad:" Ah, Neneng mah sanes nineung ku sip dekh-na ka sim uing teh. Nanging tangtos nineung kana huis. Obat keputihan... hehehe..."
Godi Suwarna
Ummu Hanifah:"Sapuk, Bu Neneng...! Ayeuna mah jalmi teh tos teu mihormat kana cai. Di payuneun rorompok aya solokan. Hih, na da diaranggap wadah runtah we. Padahal, caket kana bak runtah eta teh. Sedih, Neng...!"
Godi Suwarna
Pak AdSulaeman:"Yaktos eta teh, Yi Perbu...! Ujung-ujungna mah cai keneh bae..."
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Uhun, kitu pisan, 'Jang..! Uing ge gaduh bukuna. Nyaan, matak muriding macana. Hookeun. Teu sangka ari cai tiasa dugi ka kitu mah. Paingan aya dongeng ti wewengkon baduy, nu nyarioskeunyen caah tiasa diolo sangkan rada saat ku hiji Jaro. Gustiiii...."
Pak AdSulaeman
Muhun, mung ulah kaselapan ku cai khamer we, panginten nya???
Godi Suwarna
Pak AdSulaeman:"Hahaha...! Tah, eta mah cai nu benten deui. Sanes lepat caina eta mah..."
Is Tuning
Kang Muhammad Shohiba Nu'man, apanan cai gé ngarupakeun mahluk Alloh, salian ti pangeusi alam semesta anu lianna. nu kasebutna mahluk tos pasti aya nu ngancik. Tugasna keur babakti jeung ngaping ka sadaya mahluk. Hiji waktu, cai gé ngélingkeun manusa anu sok nyimpang tina fitrahna hirup. Leuweung digarundulan, miceun runtah sagawayah, mun caah datang téh samistina dijadikeun pépéling. Tah mun keur caah, geura éta cai dito'ong ku mikroskop elektron, jigana jirimna cai bakal katingal nuju murka... :)
Muhammad Shohiba Nu'man
Yaktos, Kang Is, kitu pisan. Teu aya nyalenggorna hukum Allah mah.
Pak AdSulaeman
Kataji tah ku Mikroskop Elektron, sigana pami gaduh atawa aya tambuteun, bade ngersakeun. Hoyong ningal dina cai teh aya naon wae?? da ku mata lahir mah dina cai teh mung katingal aya ci Neneng nujun kokosooooooook...... hehe
Muhammad Shohiba Nu'man
Kang Prab Godi, Eta Jaro rupina miboga elmu "kearifan lokal" nu linuhung. Pami saur Ang Ganjar Kurnia mah "local genius" cenah.
Godi Suwarna
Is Tuning:"Rewu-rewu nuhun kana rupinig kamandangna, Mang Is...! Untung, pas uing mosting, tepung jeug si Mang Is nu kakara lungsur tina tatapa. Jadi weh fikmin uing siga nu mundel. Padahal, komenna langkung harade batan fikminna... heuheu..."
Godi Suwarna
Pak AdSulaeman:"Numawi, jaman ayeuna mah dina cai teh rupi-rupi pisan nu katingal. Aya soptek si Neneng, aya kondom Pak Ad nu ngangkleung sasarengan..."
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Nyaan, bareto mah teu percaya kana eta dongeng teh. Barang maca buku urang jepang, karek kapikir bisa jadi oge, cek hate..."
Is Tuning
Tuh nya, Kang Godi Suwarna mah sok kitu. matak dikoménan gé da mémang fikminna nu mundel. jadi asa ngalékéték kahayang ngeprukeun nu aya dina uteuk. jul-jol narémbongan. Ké mah deuk ngahiang deui atuh nya, miceunan rereged-rereged nu nyileungleum dina jero pikir. heu heu
Muhammad Shohiba Nu'man
Kang Prab Godi, sumuhun. teu benten ti pawang hujan (sigana mah)
Budi Sobar
Enya sing inget ka sungapan eta cai teh, ulah ngocor terus ka belah lebak, masing moal bisa balik deui. sing inget timana manehna ngocor,ceuk walungan bari dareuda.
Godi Suwarna
Is Tuning:"Hehehe...! Uhun, ketang, kitu nu karaos ku uing ge. Aya fikmin nu watekna mancing komen nu harade. Tapi, sumpahna ge sing daek demi, uing teu nyangka ieu fikmin baris panen komen nu harade pisan...!"
Godi Suwarna
Muhammad Shohiba Nu'man:"Aeh, uhun we, nya..! Sigana kana kitu eta ge...! Karek kapikir, tah..."
Godi Suwarna
Budi Sobar:"uhun, kudu teu weleh dielingan. Kudu silih elingan. Ulah bosen-bosen. tapi, gumantung cara ngelinganana oge, sanes..? Upami nerag teuing mah bilih janten caah dengdeng..."
Riez Faheema
aya deui akang. Ieu mah kasauran pangersa ajengan untung wardoyo ''cai teh salah sawios tiantawis dua perkara nu inti. Sapertos dina katerangan aya kasebat 'dzoharol fasad fil bahri wal barri', tos tembong karuksakan di laut sareng di darat'. Laut gambaran cai, darat gambaran taneuh. Janten leres pisan kasuran dina komen2 di luhur, upami urang kirang hurmat kana cai, kalebet kana taneuh, tangtos karuksakan nu bakal kaalaman..punten ieu sanes saur abdi, tapi saur pangersa untung wardoyo. :-)
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Leres pisan Aceuk Riez Faheema.
Ernawati Siti Syaja'ah
Alhamdulillah, fikmin sareng sadaya komena tos tamat dibaca, manco ah, ngantosan nu ka 101.
Is Tuning
ceu Riez Faheema, salah sarébu karusakan alam téh ayeuna urang tos ngaraoskeun. Halodo boh ngijih tos teu puguh usumna. untungna usum rambutan boh usum kadu mah tara paheula-heula. Ceuk sakaol mah, gara-gara lapisan ozon nu gorowong, anu ngabalukarkeun pemanasan global téa. Nu biasana di wewengkon pegunungan tiris, ayeuna mah biasa-biasa waé, malihan mah sok mindeng hareudang. Bandung gé baheula mah tiis, ayeuna mah panas. Tapi aya panalungtikan séjén, yén panas nu nerekab ka mana-mana téh kulantaran Matahari buka cabang di mana mendi cenah... heu heu .. :)
Riez Faheema
akang istuning. Heu heu heu. Sigana leres cariosan akang teh. Sanaos heureuy namung aya eusi nu kaalap. Matahari muka cabang di mana mendi teh panginten gambaran jaga di padang mahsyar, bakal aya tujuh panonpoe nu ngarerab. Panas kacida, gumantung amal urang di alam dunya. Sakinten Ramayana mah tos teu muka cabang di mana mendi, upami masih nyeueuran mah sigana bakal teras nambihan rahwana rahwana indonesia teh :-D
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Upami seueur nu muka Alfamart...... jalmi seueur nu poho kana purwadaksina.......
Entjep Sunardhi
Mani asa keur diayun-ambingkeun ku kadeudeuh indung.Nyecep,nyerep tembres kana ati.
Rudi Riadi
Ceuk sim uing ieu mah: Cai = Kang Godi Suwarna. Nu tos ngalanglang rupaning pangalaman – kalebet dunya sastra (walungan, sungapan). Mindeng nyanghareupan rupa-rupa halangan harungan mangrupa pro jeung kontra (tatu ti batu ka batu, curug tuturubun, lamokot ku leutak). Ngalaman aral (prustasi) ku kaayaan (karinget cai jadi saab), tapi ahirna manggihan deui jati dirina (ngancik di huluwotan), ngarasakeun dina katingtriman dirina (anteng ngereureuhkeun genclang di puseuring leuweung ganggong). Bisa jadi lantaran reueus ningali barudak ngora geus bisa neruskeun tapak lacakna. Pungkasna, Sang Cai eling ka dirina jeung pangbalikanana (cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana)…eta tungtungna, Kang, ku matak ngajedak mah. Punten ieu analisis sim uing nu mintul peso bedahna.
Abi Ibn Al-Khairi
Ngangkleung, ngaguluyur fikmini miyuni cai nu seger tur nyegerkeun. halah ngarakacak manah tandes pisan Kang Perbu.
Iwan Hanjuang
bingung mulang,bingung balik susah ngabegeranana,
Nana Sukmana
Sanggem uing mah religius pisan ieu fikmin téh. Maca fikmin Kakang Perbu, asa nuju sila andekak payuneun Ajengan nu nuju medar lampah hirup manusa. Sakecap-sakecap nyariki. Tembus kana mamaras. Asa katurih ati. Kecap “Langlang tangkarak buana!” téh basa Quranna mah “Fantashiruu fil ardhi!” anu ngagedurkeun étos gawé sakumna manusa, lain nonoman wungkul. Gibrigkeun diri, bersihkeun pakéan, sungsi jataning hurip, sambat Gusti nu ngaburialkeun sungapanana! (QS. Al-Mudatsir). Kecap “Raga taya pangawasa” saur basa ajengan mah “Laa haula walaa quwata illa billah”. Pasrah, sadarah, tumamprak ka Mantenna sabada tihothat satékah polah luyu sareng kamampuh (‘alaa makaanatikum). Tawekal saur santri mah. Hanjakal urang sok lepat léngkah dugi ka asruk-asrukan ka lemah anu hara-haraeun. Hirup sakama-kama. Antukna malindes ka diri, leungiteun sungapan, leungiteun cinyusu, lali ka purwa daksi yén dirina téh mahluk mulya pangjejegna (khoiru ummah). “Cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astana...” sanaos kénging nambut tina cangkang sisindiran dina lagu, tanagana malidkeun pikir sim uing ka pangbalikan. Nuhun, Kakang Perbu, sim uing dibetot tuluy dibalangkeun kana alam kasadrahan ku ieu fikmin.
Godi Suwarna
Riez Faheema:"Walah, tambih euyeub pulunganeun teh. Nambihan bekel kangge mikmin. Hatur nuhun, Ujaaang...! (Aeh, Neneng kitu..?)
Godi Suwarna
Ernawati Siti Syaja'ah:"Uhun, sim uing ge betah pisan ngaos komen-komen ti dulur-dulur. Tetela, para fikminer teh jalembar pisan pangaweruhna...! Resep lah..."
Godi Suwarna
Entjep Sunardhi:" Ieu ge nurutan dongeng pun Biang, nu sok matak lelenggutan. Mugi-mugi we Kakang sing raos kulem saparantos ngaos ieu fikmin... hehe..."
Ki Hasan
Gelo pisan euy, fikmin ieu karek sapoe, geus dikomentaran 111 kali. Noong tadi isuk-isuk, pabeubeurang geus murudul. Bisa ngunggulan diskusi samemehna. Tina sawelas fikmin Kang Godi Suwarna, nu pangalewohna aya 217 paguneman. Moal pernah manggih di ruang kuliah UPI, UNPAD, UIB, UI ge paguneman jiga kieu. Eunteung keur para akademisi. Dimana narasumber daek tukeur pikiran jeung para santrina tanpa watesan.
Godi Suwarna
Rudi Riadi:"Edas we eta Jang Rudi. Ngadak-ngadak kluar peso bedahna. Abong kantos bogoh nyoso ka Neng Util Dulce..! Hehe..! Hatur nuhun, 'Jang...! Tafsir mah dipasrahkeun wae ka nu ngaraos. Sim uing mah teu gaduh hak kangge nyalahkeun, oge moal ngabenerkeun. Eta mah mangga we haturan Jang Rudi..."
Rudi Riadi
Muhun, Kang. Pangarangna mah teu aya kawajiban pikeun ngabolekerkeun tafsiran karyana, da tangtos sanes tafsir rupina upami tos dibolekerkeun ku pangarangna mah, nanging bungkeuleuk eusi. Model tafsir Kang Nana Sukmana, tina jihat religi, nu katawisna langkung munel. Abdi ge kataji ku tafsiranana.
Godi Suwarna
Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Dina pabetekan, uing teh boga lima fikmin nu acan dipostingkeun. Sabada dibaca-baca deui, nu opat mah kritik sosial. Bawiraos, asa kirang pas ngawalan taun anyar ku dongeng pikasebeleun mah. Nya milih fikmin nu ieu. Asa pas, sabada urang ririweuhan ku taun baru. Nyanggakeun, 'Cep Abi..! Mugia dina taun anyar ieu fikmin salira sing tambih malencrang, da tos ngengklak dina ronggeng gunung sareng tuang bebene, ngabibita Aa Muhammad Shohiba Nu'man..."
Godi Suwarna
Iwan Hanjuang:" Versi grup Kasenian Hanjuang mah kada ngabojeg wae. Rada sesah diajak nyufi-na... hehehe..."
Iwan Hanjuang
Lo,sok lah amang rek nge jazz deui...
Godi Suwarna
Nana Sukmana:"Nyaan ieu mah, komentar-komentar teh langkung heded batan fikminna. Nembean yeuh fikmin sim uing kenging komentar nu marundel kieu. Beuki kaharti, yen sastra mah sakadar pamuka lawang kana hal-hal nu langkung jembar. Hatur nuhun, Mang Nana...!"
Nana Sukmana
Apan saur akang karya sastra mah tiasa ditingal ti saban manahab.
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Nu ngarang fikminna ge rada gelo da, Ki...! Teras nu ngalomentaran kana ieu fikmin sami, garelo...! Heuheu...! Tah, nu gelo sareng nu gelo mah biasa sok sa-chanel. Janten nyarambung we. Uplek..."
Ki Hasan
Katinggal sumangetna Kang Godi Suwarna. Mugia we sing lancar sagalana. Keur nu awam jiga uing, jadi aya lahan pikeun rada mikawanoh dunya para pangarang. Najan ukur patarema ti kaanggangan.
Ison Subekti
Ti saprak jadi kulawarga fikmin karasa deui nimatna jadi urang sunda, komo lamun maca fikmin Yi Godi Suwarna sareng Kang Ganjar Kurnia, tiap kalimat aya ajaranana..bagja temen Ki Sunda geuning urang teh beunghar ku elmu
Ahmad Fawzy Imron
ngemutan cai....emut ka abdi pribadi, kang.. kamari abdi kahampangan, nu kaluar teh cai getih. Ayeuna mah tos biasa deui, mung kiruh wungkul. Cai teh geuning perlambang urang..sok robih robih. Malihan eusi hate ge digambarkeun ku cai...mangga we galih,,abdi mah upami eueut coca cola teh, ti kawit tina botolna dugika dilegik sasaatna teh, angger we warnana coklat..tapi ningali akang mah, coca cola nu coklat na botolna teh, sok robih janten semu beureum nalika bahe kana gelasna..hehe.. Hidup cai! Hidup persib!
Deden Abdul Aziz
Sakeclak, sakeclak, ngan sakeclak... Sakeclak cikaracak nyieun batu jadi rangsak. Sakeclak cimata nyieun hate jadi rangsak. Ngan sakeclak, Ang Prabu, tapi jadi tapak. Sagara ge umpalan tina manglaksa-laksa keclak... Duh, uing jadi baseuh!
Darpan A Winangun
Sufistik.
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi dekok. Cai.... nu dianggap lemah jeung hipu, ku kasabaran jeung istiqomahna bisa ngelehkeun batu nu kasebut kuat jeung teuas. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Ka istri kudu miasih, ka randa kedah mikacinta. Cai...cai...... chaiya....chaiya....chaiya..... eh naha janten lagu India, Ang?
Nazarudin Azhar
Ngahaja komen pandeuri sabada ngajempolan, sangkan leuwih laluasa maca sareng komentarna. Dibaca deui, mingkin karasa sari-antebna, sakeclak cai, temahna maseuhan rasa. Sakeclak cai nu ngahuripkeun ati.
Ida Nurulhuda
Janten émut kana pupujian ari cai bijil ti bumi ti langit/bisa dianggo susuci najan alit..., Maca fikmin nu ieu,asa nuju hanaang ngaleguk cai duwegan.Seger,wareg...
Godi Suwarna
Iwan Hanjuang:"Der, Amang...! Leukeunan. Istilah musik, karawitan sing janten ungkara fikmin nu saleger, nu ngaranggeuykeun plotna...!"
Godi Suwarna
Nana Sukmana:"Yaktos, Mang Na..! Jaba seueur pulunganeun karya-karya sastra mah. Pangalaman hirup taun-taun, dipadetkeun dina sajak, upamina. Urang mah, nu maca, kantun ngiring ngalenyepan karya, langsung gaduh pangalaman nu relatif sami sareng pangarangna. Teu kedah ngalaman sorangan..."
Godi Suwarna
Ki Hasan:"Numawi, tos aki-aki kieu mah nu namina sumanget teh kalan-kalan sok murungkut sapertos anyut. Tapi kalan-kalan oge bedah sapetos caah dengdeng. Pidu'ana wae...'
Jojo Johari
“Cai mulang, cai malik, cai ngocor ka astanaaa! Bingung mulang, bingung balik, da kolor teuing dimanaaa!” heuheuheu
Godi Suwarna
Ison Subekti:"Apan eta pisan salasawios nu dipiharep tina ieu lapak teh, Yayi...! Langsung nyambungna silaturahim ku silihkomentaran. Da upami teu kitu mah kateuteuari. Tos we ngarang biasa, dina majalah atanapi koran...."
Wawan Darwan
ass,kumaha damang kang godi ? cik pangrekaken pangalaman kuring....awal bulan sok ditungguan...tapi lamun geus cunduk kana waktuna sok bingung...kudu dikumahaken jeung kamanaken hela ieu gajih anu saeutik teh...ari pangabutuh meuweuh hehe...
Godi Suwarna
Ahmad Fawzy Imron:"Hatur nuhun kamandangna, Yi Haj...! Saumur nyuhun tikotok, nembe ayeuna Yi Haji ngomen mani panjang kana fikmin sim uing. Mugia sing enggal damang, supados pelem upami nga-Ronggeng Gunung deui..."
Jejen Jaelani W
hehehe.... ngarekana gampil Yi Wawan Darwan, kantun nyandak patlot gambar..... geura mangga endah
Asep Supriatna
Duuh... Keclak cimata kuring rénghap-ranjug di muara, Raka Perbu, keclakna ngababatang disampalan katideresa, duuuhh....bet hese ngareureuhkeun genclang...
Wawan Darwan
anes kitu kang Jejen...asa payus lamun di Dramatisir teh hehe...sok ah ku saha we anu wening galih,kersa ngarekana hehe...
Godi Suwarna
Deden Abdul Aziz:"Ari uing mah kalah nygeruk macaan komen-komen ti para fikminer. Aredun, geuning...! Jalembar panalar. Ana kieu mah uing beuki reugreug. Fikmin teh horeng dirojong lain ku si itu ku si eta, da geuning beuki dieu teh beuki karasa kajembaran sewang-sewang..."
Godi Suwarna
Darpan A Winangun:"Wah, ari komen ti kandidat Doktor mah teu weleh dicandak saripatina..."
Godi Suwarna
Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Kahartos, kahartos pisan, Kyai..! Fatwa ti Kyai seja dilaksanakeun... heuheu..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Halah.... janten isin disebat Kyai ku Ang Prabu hehehehe.....
Godi Suwarna
Nazarudin Azhar:"Edas, komen-na ge matak nyecep kana hate. Fikmin panyeuceuh, sabada urang kabur pangacian ku malem taun baruan..! Ngajeooosssssh...!"
Godi Suwarna
Ida Nurulhuda:"Leuh, uhun we...! Asa kaemutan deui...! Langkung nyeep cai teh upami bari dihariringkeun mah. Hatur nuuuhun, Neneeeng...!"
Godi Suwarna
Wawan Darwan:"Taaah, idena sae dibadantenkeun wae sareng Ang Jejen Jaelani W. Tiasa dikarang ku anjeunna. Ke honorna dibagi dua...'
Godi Suwarna
Jejen Jaelani W:"Der, ah, kolaborasi, Yi Perbu..."
Godi Suwarna
Asep Supriatna:"Kantenan katampina ku Yi Perbu nu nuju brangta. Sing sabar we, Yayi...! Sing sering tamas, supados amarah tiasa leler..! Ukur cai nu tiasa mareuman seuneu mah..."
Jejen Jaelani W
hehehe....halah Kang, teu kaur abdi kolaborasi teh diganggu bae ku Ang Irman Nurhapitudin Dimyatie....
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Itu geura...... ngadon nyalahkeun uing hehehehe......
Abah Iseng
pangeresa guru sarerea, lereus2 weruh sadurung winara. Ngolah cai jadi nyastra! D antos, malum alewoh!
Jejen Jaelani W
heuheuheu...... ari kamari geuning Ang Irman Nurhapitudin Dimyatie ngeleketek bae....
Irman Nurhapitudin Dimyatié
ah... eta mah dimimitian ku Ang Iwan Hanjuang. Simkuring mah nuturkeun hahahaha
Godi Suwarna
:"Mang Jejen Jaelani W sareng Mang Irman Nurhapitudin Dimyatie mah nyetel pisa. Hoyong ngalawungkeun dikieuna. Panasaran. Tambih saurang deui, ketang Mang Iwan Hanjuang. Kacipta mun tepung nyaan..."
Jejen Jaelani W
Pasti Kang Iwan Hanjuang ngalepatkeun Ang Ahmad Yani...... Kang Godi rada paur ditepungkeun sareng nu duaan mah, sok ngoroyok..... hehehe...
Godi Suwarna
Abah Iseng:"Hatur nuhun, Bah...! Neda pangdeudeulna bae kangge ieu lapak fikmin, supados tiasa nanjung..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Ang Godi Suwarna kedah siap-siap misahkeun upami simkuring saparakanca tepung. Da bakal silih bedog geura hahahaha......
Jejen Jaelani W
hahaha...... baharatayuda di tegal fikmin.....
Iwan Hanjuang
Mang teh sabenerna mah bageur Lo,pan alo apal amang mah lungguh timpuh,tah eta Irman Nurhapitudin Dimyatie,Riyono Afdfvm,Ahmad Yani..Jejen Jaelani W jeung Dedi Rosala..sok kamana karep,jadi kapaksa we ngilu sieun pondok umur da diancam wae..
Jejen Jaelani W
Kang Iwan Hanjuang ah eta mah raraosan Akang we asa kaancam, padahal Akang nu sok nyanyandak popongkol ngancam Ang Irman Nurhapitudin Dimyatie,Ang Riyono Afdfvm, Ang Ahmad Yani.. jeung Dedi Rosala...hehehe....
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Nu bageur mah simkuring. Tara ngancam. Ngan langsung wae.... balati nanceb kana angen hahahahaha....
Godi Suwarna
:"Hahaha...! Kolot baraong. Kawas uing. Tapi baong teh cenah salahsawios ciri jalmi rancage..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Ang Godi Suwarna: simkuring mah budak keneh. Teu acan kolot...... ngan keur ngolotan hahahaha..... Tah, Ang Iwan Hanjuang jeung Ang Jejen Jaelani W, oge Ang Ahmad Yani nu tos karolot mah.....
Nunks Surya Anugrah
bingung mulang...bingung balik...singhoreng kieu rasana....heu...manawi...kang...
Godi Suwarna
:"Sok sanaos tos karolot ge ari jalmi nu rancage mah yuswana teu nambihan. Angger salawe taun..."
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Aceuk Nunks Surya Anugrah: entong uih..... bilih kapoekan di jalan. Mending sareng simkuring di dieu, Mikmin sawewengi hehehehe....
Godi Suwarna
Nunks Surya Anugrah:"Kantenan upami teu acan gaduh bekel mah. Bingung pisan, Neneng...!
Nunks Surya Anugrah
kang Irman Nurhapitudin Dimyatie,....siap....he he
Jejen Jaelani W
Ulah ketah Nunks Surya Anugrah, Ang Irman mah pami atosna sok mahanan kurupuk wungkul..... taroskeun geura ka Kang Iwan Hanjuang
Nunks Surya Anugrah
uhun kitu kang Jejen Jaelani W ,....wios atuh meh tiasa ngapung nuang kurupukmah hihi...
Herdy Mulyana
Peuting ieu simkuring meunang beja, Cai keur nunjukeun amarahna. Meupeus keuyang lantaran sakabeh anu jadi batur hirupna terus digunasika ku manusa
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Banjir, Ang!
Jejen Jaelani W
Beu eta Ang Irman Nurhapitudin Dimyatie mani bungangang kitu, mani asa dibelaan ku Nunks Surya Anugrah.....
Irman Nurhapitudin Dimyatié
hahahahaha..... ari ka jalmi soleh mah kitu tah, Ang.
Herdy Mulyana
Yaktos kitu pisan Ang Irman Nurhapitudin Dimyatie. Rupina ieu Fikmin Kang Perbu Godi Suwarna, wajib di aos ku para pangagung.
Irman Nurhapitudin Dimyatié
Ang Herdy Mulyana: Leres pisan.
Godi Suwarna
Herdy Mulyana:"Nya kitu tea, Yi Perbu...! Kawitna mah ku ngintunkeun ieu fikmin teh sugan sinareng sugan Sang Cai teh teu teras amuk-amukan da tos diperenahkeun sina henang-hening di huluwotanna. Nanging dalah dikumaha, da puguh ku talajak manusa keneh, Sang Banyu teras-terasan marudah, malah bakal tambih rongkah...! Waspadalah..."
Herdi Pamungkas
kang Perbu alhamdulillah ku ayana ieu fikmin merenahkeun cai dina tempatna...banjir di Bandung Selatan ge parantos rerep deui....
Godi Suwarna
Herdi Pamungkas:"Mugi-mugi tiasa rerep sateterasna. Da biasana mah sok nyolong bade. Kantenan ka urang Bandung mah Sang Banyu teh keuheuleun pisan. Jalaran Sang Banyu teu weleh diabregan runtah bari dibabad kakayonna...! Hag siaaah..."
Herdi Pamungkas
haha...leres pisan. Mudah-mudahan kang Perbu...
Herdy Mulyana
Leres pisan Kang Perbu, Cai ayeuna, mung karaos endah ngalagena dina rumpaka Fikmin pangeresa. Salangkungna,Waspadalah-waspadalah
Godi Suwarna
Herdi Pamungkas:"Kedahna urang Bandung teh nyuhunkeun dihapunten ka sadaya cai. Apan tos aya panalungtikan urang Jepang tea, yen cai oge tiasa ngaraos bingah sareng sedih, keuheul sareng geuleuh. Teu bina ti mahluk hirup sanesna..."
Kokom Komariah
Leuh haneuteun kieu di bumi Ang Prabu mah, meni pinuh timana timendi, rupi rupi polahna, nu serius anu heureuy, kalem oge baong rancage, sigana moal kabagean tempat kanggo simkuring mah, noong we ah ti pengkereun kang Iwan hanjuang anu nuju gutreng sareng kang Jejen, manawi aya sari patina nu nyangsang.
Caca Danuwijaya
matak ka urang cihideung, cimenyan, ciparay, cibekok,cileunca, cigondewah. ulah ngahina---engke dibejakeun ka kaka Godi Suwarna
Dedi Rosala
hehe boro mah daria pisan maca teh kang Prabu. Palebah tungtungna lir dina ngigel 'godeg' teu digoongan. wilujeng.
Godi Suwarna
Herdy Mulyana:"Yaktos, kitu pisan, Yi Perbu...! Cobi geura siram di pancuran ciyusu lembur, karaosna seger pisan, nyandak genah kana manah, da puguh caina ge kalebet cikahuripan. Benten sareng siram ku ciledeng di Bandung, teu seger-seger, jalaran ciledeng mah cai anu parantos stres mun jalmi tea mah..."
Godi Suwarna
Dedi Rosala:"Ngahaja kawihna teu direngsekeun, supados nu maos tiasa ngarang nyalira diluyukeun sareng eusi fikminna...."
Dedi Rosala
Kumaha tah kang Prabu...itu kang Iwan sareng ki Adi Jejen ngadon hareurey di dieu? Hehe.
Godi Suwarna
Dedi Rosala:"Teu sawios, Yi Perbu...! Unggal jalmi kagungan carana sewang-sewang dina ngebrehkeun eusining manah. Aya nu daria. Aya nu bari sisiwo. Kitu deui fikmin. Nu maraos kantun milih. Resep ka mana, gumantung oge kana karakter sewang-sewang. Sok sanaos kantos diwagel ku salahsawios gegedug sastra Suda, yen ulah komen nu mung sakadar heureuy nu teu aya pulunganeunana, supados ieu lapak dangiangan. Nanging dalah dikumaha, da FB mah demokratis pisan..."
M Dada Bz
Cai sakeclak anu teuneung nyanghareupan dunya....
Dedi Rosala
Reugreug ari kitu mah kang Prabu. Hatur nuhun.
Meila Handayani
ah aynk mah nyieun fikmin teh jauh ka sinetron..teu ngarti hahhahaha
Liman Sanjaya
cai hirup nu mawa hurip.. manawi gaduh cai landong jomlo?
Godi Suwarna
M Dada Bz:"Teuneung bari wantun sareng tibabaradug, tidadalagor. Wantun kiruh memeh tepang sareng sajatining genclang..."
Godi Suwarna
Dedi Rosala:"Tenang we, Yi Perbu...! Anging waktos nu bakal ngabuktoskeun mana emas mana tambaga. Kitu mungguhing sajaroh sastra..."
M Dada Bz
ALah eta, Ang Prabu Godi Suwarna meni dikumplitan pisan. Leres pisan kaulanun, malihan mah getih sareng sumsum oge ditarohkeun....
Iwan R Jayasetiawan
Resiko pang alitan mah barared.namung da engke oge aya pamepesna.
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Alah, Ayank mah ari tebih hoyong sinetron. Geuning ari pacaket di Kebun Seni mah dikau teh malu-malu anak bayawak dekh ikh..."
Godi Suwarna
Liman Sanjaya:"Jih, apan ku uing ti bareto tos dibejaan, yen lamun karangan hoyong mecrang tur gampang meunang jodo, Yi Perbu kudu mandi di Cipanganten, Buniseuri. Kumaha, da teu nurut wae ka kolot teh. Karya hade, tapi angger jomlo. Krunyaaaa dekh ikh..."
Liman Sanjaya
hadeuh, nyaan ieumah tideuha ku kang perbu Godi Suwarna.. nyaan, bade ngeueum ka cipanganten ieumah..
M Dada Bz
Landong Jodo mah gampil, Ang Liman Sanjaya. Asal wantun ngajewangna........
Godi Suwarna
M Dada Bz:"Aya oge nu tidadalagor, tibabarantig bari kiruh, nanging teu kantos tepang sareng genclangna margi lalampahanana teu dugi ka Panyulingan..."
Meila Handayani
iihhh atuda malu parada ayank ih..hihihihi...
Godi Suwarna
Iwan R Jayasetiawan:"Tangtos eta mah...! Pamepes raheut alatan gangasna mangsa taya sanes iwal ti ku jatining asih..."
M Dada Bz
Beu karunya temen atuh nya, Ang Prabu , eta nasibna. Kamana cenah dugina teh.....
Meila Handayani
hahhaha kciaaann deh Liman Sanjaya ayank Godi Suwarna dilawan..buru ngeueum kaituh
Liman Sanjaya
ceu Meila Handayani: muhun ceu.. kaduhung sagede emoll..
Godi Suwarna
Liman Sanjaya:"Kabuktosan ieu mah. Panyajak Eriyandi Budiman, nu jomlona tos ampir kadaluwarsa, hiji waktos diajak siram ka Cipanganten ku Pangersa Kyai Haji Acep Zamzam Noor. Heuleut saminggu ti tos siram, anjeunna langsung narosan teras nikah, awet dugi ka ayeuna. Toni Lesmana sering kenging hadiah sastra saparantos siram di pancuran Cipanganten. Cai, Yayi...! Cikaramat ti Tatar Galuh.. heuheu.."
Liman Sanjaya
hadeuh, eta cai nu jadi cukanglantaran hirup jadi hurip.. pokonamah siaaaap dikuyuk..
Meila Handayani
ayank hayang ih milu mandi sugan weh awet mudaw eqeuh hihihihi
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Padahal harita teh uing tiris, Ayank tiris. Naha dipepet teu mepet deui. Ulah paradahan atuh. Tibatan lebet angin, asa mending lebet uing..."
Godi Suwarna
M Dada Bz:"Teu dugi ka mana-mana. Langgeng we ngancikna di kolomberan..."
Acep Zamzam Noor
Muhun soal sumur Cipanganten mah soheh, tos seueur pisan buktosna. Nu gaduh sametan tiasa diibakan di dinya,hubungi we pak kuncen di buniseuri
Meila Handayani
hahhahahha ayank bisa aja..jadi beureum beungeut ah...atudaaaa...
Godi Suwarna
Liman Sanjaya:"Kudu nurut ari ka kolot, 'Jang..! Tah, aya Kang Acep Zamzam Noor-na. Taroskeun bilih teu percanten kana maunat cai di Cipanganten..."
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Taaaah, mun Ayank ka Cipanganten, nu ngaibakanana pasti langsung ku uing. Moal mercantenkeun ka kuncen.."
Liman Sanjaya
percanten pisan ka kang perbu Godi Suwarna sareng ka pangersa kang Acep Zamzam Noor mah.. gelarna ogé al-amin.. heuheu
M Dada Bz
Enggal Atuh Ang Liman Sanjaya geura lakonan naon anu janten pituduh ti Ang Prabu... hehehe
Godi Suwarna
Acep Zamzam Noor:"Barudak ayeuna teh karyana teu acan aya nu monumental. Rupina urang kedah ngayakeun acara 'Ngalokat Berjama'ah' di Cipanganten, Yi Perbu...!"
Meila Handayani
aw aw aw...palay ih diibakan hihihihii...sugan weh bisa nyieun fikmin jiaaahhhh
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Tah, eta. Resepna uing ka Ayank teh, da Ayank mah gampil beureum beungeut. Nambihan mamanis..."
Godi Suwarna
Liman Sanjaya:"Sing percanten ka Kang Acep. Namina wae tos mengandung Zamzam..."
M Dada Bz
Abdi oge anu tadina teu percanten teh, jadi 1000 prosen percanten!
Acep Zamzam Noor
Muhun Kang, ngalah barokah ka Putri Diah Pitaloka, salian ti nambih aura ge bakal sae kana karya. Nu gaduh hutang insya alloh aya jalan kaluarna, nu hoyong rekaman tos kabuktosan eta oge...
Meila Handayani
waahh bener2 jadi panasaran..iraha atuh ayank ek ngamandian teh..#eh hiihihi
Godi Suwarna
Meila Handayani:"Upami Ayank kersa diibakan ku uing mah pasti fikminna bakal buricak-burinong. Cipanganten teaaa..! Percayalah. Perkawis waktos, urang tiasa badanten. Kana inboks we, bilih Jang Liman nuturkeun..."
Acep Zamzam Noor
Nu hoyong diangkat janten PNS buktosna tos seur, tapi nu hoyong ngawayuh mah kedah rada rutin tiap malem jumaah kaliwon tabuh satu. Sang kitu Kang Perbu?
Liman Sanjaya
hadeuh, aya konspirasi antawis ceu Meila Handayani sareng kang perbu Godi Suwarna.. mangkahadé katohian ku pangersa kang Acep Zamzam Noor bilih janten matak.. sim uingmah cekap noong wé sakedik.. heuheuhh
Meila Handayani
hahhahah siap ayank...*ngajebian si Liman Sanjaya
Meila Handayani
hihiihi kang Acep Zamzam Noor mah bageur lin..moal betus
Acep Zamzam Noor
Moal betus nah asal kening jatah hahahaha
Meila Handayani
Acep Zamzam Noor perkawis jatah mah nyungkeun weh ka ayank Godi Suwarna ihihihii
Rohendi Pandeglang
Halah tinggaleun warta yeuh!, nyaan, meleng eutik, fikmin hade, tinggaleun mgomen, mudah2an surti, teu jadi ngurangan kanyaah ka kula,nya ka perbu?, ieu keur husu nyieun carpon tea ka.
Godi Suwarna
Acep Zamzam Noor:"Jalaran urang mah sering pisan mandi di Cipanganten, janten tos terang deui kumaha ari hasiatna cai anu leres-leres kaluar ti huluwotan Cikahuripan. Tos sakedahna pangaranag anom ngabring ka ditu, marandi, beberesih, ngalokat raga jeung sukma, supados karya tambih malencrang...."
Godi Suwarna
Liman Sanjaya:"Keun perkara Teh Meila Handayani mah. Da kumaha atuh. Anjeunna ti kapungkur nyongsrong pisan, hoyongeun ka uing. "Ayank mah mani cahayaan wae!" kitu saur Teh Meila ka uing. Tuh, apan eta teh hasiatna Cipanganten, 'Jang! Cai karamat nu sok diangge siram ku raja-raja tatar Galuh. Kaasup ku uing salaku Raja Kunyuk..."
Godi Suwarna
Acep Zamzam Noor:"Okeh, Yi Perbu...! Ngaibakan Neng Meila Handayani langsung wae ku Yi Perbu. Supados anjeunna hatam oge kana nyajak Enonesa. Sim uing mah wios bade ngaibakan Liman Sanjaya bae. Hawatos, eta budak teh fikminna sarae, nanging bangun bade jomlo akut... heuheu..."
Godi Suwarna
Rohendi Pandeglang:"Keur nyarpon, 'Jaro..? Hade, tah...! Enya, kitu we. Nu ngora mah kudu sagala dicoba. Ulah katungkulkeun teuing kana mikmin. Ngarah maju di ditu, di dieu. Uing onaman tos taya kapanasaran deui kana carpon, sajak jeung novel teh. Atuh piagemna geus ngabugbrug di imah. Geus teu kapasangkeun. Heuheu..! Tinggal mikimin nu matak panasaran teh. Watekna lindeuk japati. Nyolong bade. Gampang-gampang susah. Numatak uing beuki nyongsrong. Beuki panasaran. Rek terus dipaju, sakadada, sakaduga..."