Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Ronggéng Gunung

Ku Godi Suwarna

Sora kenong. Sora kendang. Sora goong ninggang jempling. Leuweung peuting hibar ku mangpirang lumar. “Nya kudup turi! Madodo mah wulan dadari! Taya kedok taya kempi! Ieueueung nganaan!” Bi Samboja humaleuang ngahudang-hudang Luluhur. Tina rungkun-rungkun ngempur, tikurunyung nu dihararudung sarung poléng. Nu tuluy ngarigel ngurilingan Bi Samboja. “Kedoké manas ma nari! Méga malang di talang sorééé!” tembang ahéng Bi Samboja ngaweuhan di leuweung agréng. Leuweung beuki ngagegebur. Nu ngarigel katémbong semu ngalayang luhureun amparan lumar. Bari senggak patémbalan: ”Yong, éyang, éyong, éyang, éyoong!” Sora senggak ngegeter-geter kakayon. Tingpurudul mangpirang-pirang cicika lir ngahaja ditebar ka pakalangan. Halimun nyimbutan lukut. Nu ngarigel badis napak dina méga. Beuki peuting, nu ngarigel beuki moncorong panonna. Haréjo ngénclong. Senggakna jadi ngagerem.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Dadang Soekanda: Carita aheng tapi bet aya fotona ? Keur mah tiawal tos seseblakan murusut kahandap beku tagiwur, bleug aya gambar puguh beuki nembrag. Wah nyaan Kang Perbu mah nalaktak.
 2. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:" Di Ciamis pakidulan aya kasenian tradisi nu disebat Ronggeng Gunung. Dina acara Nyiar Lumar, pagelaran rupi-rupi kasenian Sunda sawengi jeput, nu digelar dua taunan, di situs Astanagede, Kawali, Ciamis, Ronggeng Gunung sok janten kasenian puncakna. Para tatamu, nu haladir ti kota-kota di Tatar Sunda sok teras ngarengklak dugi ka subuh..."
 3. Dayat Iskandar: Uluh?! Di kota mah tos lapur kasenian buhun teh. Ari engklakna mah katenger aya keneh. Ngengklak dina kamasiatan. Ngagugulung pulitik nu remen nimbulkeun korban anu mokaha. Kacida.
 4. Asep Bayu Ekawijaya: duh meni resep ku kajembaran basana, Kang Godi.... pami di lembur abdi mah, Banjarsari, disebatna teh "mendem"... jaman keur budak masih sok aya nu nanggap Ronggeng Gunung, mung ayeuna mah kawon ku elektunan... :)
 5. Godi Suwarna: Dayat Iskandar:"Ronggeng Gunung mah tebih tina kamaksiatan. Ronggengna saurang, ngibing di tengah pakalangan. Urang muter ngurilingan anjeunna, sapertos planet-planet anu muteran panonpoe. Ritual pisan. Kawihna teu tiasa dinotasi ku titilaras (da, mi, na, ti, la) Sunda kiwari. hartosna tos buhun pisan. Basa Sundana oge aheng pisan. Mangga uningaan tina kawihna..."
 6. Dayat Iskandar: Leres Ang Godi Suwarna. Nyangking warna nyalira. Angger genah merenah tur tumaninah, bari someah.
 7. Teti Taryani: Euh, kutan kitu ronggeng gunung teh Kakang... resep ih, maos kalimah-kalimahna nu hamo kaudag ku sim kuring mah...
 8. Godi Suwarna: Asep Bayu EkawijayaL:Horeng Yayi teh ti Banjarsari...? Gustiii...! Dulur sa-Galuh atuh urang teh. Nya kitu tos langka pisan. Tah, ku sim uing saparakanca, Ronggeng Gunung ngawitan diwanohkeun deui ka para rumaja. Para rumaja nu cenah tos alimeun wanoh ka seni tradisina eta teh wadul. Buktosna, dina pintonan Ronggeng Gunung, Nyiar Lumar, para rumaja teu burung pasedek-sedek di pakalangan...! Tah, perkawis 'mendem', memang karaos ku sim uing oge. Teu bade trance kumaha da puguh ngibingna kukurilingan, asa dipuiter-puter, katurug-turug kawih sareng tatabeuhanana aheng pisan. Asa diputerkeun, dipulangkeun ka jaman bihari pisan.."
 9. Muhammad Shohiba Nu'man: Tina fikmin nu tos kaaos, karaos pisan mistisna, ting sariakna.. Di tegeskeun ku gambar nu ngahudang waas, duh.. langkung panasaran kumaha pami abdi nyakseni di kieuna.. Hatur nuhun Kang Prab!
 10. Maman Damiri: Waas ku sora kendangna, ketir ku haleuangna , buhun pisan ...
 11. Godi Suwarna: Dayat Iskandar:"Upami Yi Perbu tos nyobian sakali lungsur ka pakalangan, dijamin moal tiasa liren. Urang sapertos nu kaceot kana ulekan cai nu pohara kiat narikna...! Karaosna semu 'mendem' (istilah urang Kidul Ciamis kangge trance) Saparantos ngibing, raraosan asa plung-plong. Pencerahan tea rupina..."
 12. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Yaktos, kitu pisan, Bu Neneng! Kantenan upami ningali di kieuna. Fikmin di luhur diangkat tina pangalaman salahsawios Ronggeng kasepuhan, Ma Carpi, nu kantos diulem ngarnggeng ka 'Pajajaran', minton di ditu, diibingan ku pirang-pirang maung kajajaden. Kitu dongengna teh..."
 13. Rohendi Pandeglang: naah ronggeng gunung, kenong jadi ugeran langkah pangibing...sarung diharudungkeun, jadi ciri pamogorna. Cik ah, iraha Ngala Lumar deui Ka Perbu GS?
 14. Asep Bayu Ekawijaya: leres pisan, Kang Godi, dulur sa-Galuh... ari kitu Kang Godi teh kawit ti mana Galuhna? Abdi teh nuju mapay-mapay milarian sasakala daerah2 di sabudeureun lembur abdi, margi asa araraheng nami lembur teh... aya Kawasen, Badak Jalu (kampung abdi pisan), Pasir Geulis, Pangasinan, Padaherang, Karang Honje jsb. Nilik tina namina mah moal henteu aya carita nu kacida pikaresepeunnana. Manawi Akang kagungan, tiasa diucah-aceh (basa Sundana di-share eta teh manawi?). Penting pisan pikeun dongengkeuneun ka adi2 di lembur. Aeh naha bet ngadon ngaririweuh ieu teh... hehehe... Hapunten ah :)
 15. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Mitosna deuih nu rame teh, Jang..! Aya hiji putra Raja Tatar Galuh nu ditugaskeun ku ramana pikeun numpes bajo (bajak laut) di Pangandaran. Eta pangeran perlaya di medan perang. Istrina, Dewi Samboja, gaduh tekad bade males pati. Nya anjeunna nyiptakeun kasenian Ronggeng Gunung. Anjeunna nyamar janten ronggengna, ngamen ka basisir, sareng para badegana. Para bajo nu ngarigel hiji-hiji dibabad ku Dewi Samboja. Kitu, cenah. Tah, Aom Deden Abdul Aziz sareng juag Endah Dinda Jenura mah dugi ka nyandu ngaronggeng gunung teh..."
 16. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Waaah, rupina Ang Maman ge kantos ngaronggeng gunung, sanes..?"
 17. Nanang Sahbana Afnani: Pastina ge geueuman..ningali si jalu keur ngigel noongan jaman..endah pisan Ang.!
 18. Muhammad Shohiba Nu'man: Wah, enyaan. Rame geuningan.. Klasik pisan! Pami abdi ngiring ngigel, moal dibabad kitu ku Nyi Samboja (ronggeng)?
 19. Yanti Sri Budiarti: Sono ka haleuang Bi raspi, direncangan sawengi jeput mapag taun baru di Kebon Seni. Teu karaos bade nincak sataun...Diserat mangrupi fikmin, malah tambih geugeut tur masket! Asa dieyong-eyong...:)
 20. Maman Damiri: Sakral pisan ....asa kaimpungan ku para karuhun ...
 21. Ki Hasan: Asa nyeueung Ulek Mayang, tarian buhun di basisir nagri Trengganu. Matak muriding. Cenah mah tarial ritual pamayang upama aya nu tos ngalaut katarajang gering. Cobi toong di dieu: http://www.youtube.com/watch?v=ZvTtz09s0Ac&feature=bf_prev&list=PLA56ED37493F5DF71
 22. Ki Hasan: Lirikna toong di dieu: http://en.wikipedia.org/wiki/Ulek_mayang
 23. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Rencana mah taun payun aya deui teh, da acarana dua taunan. kinten-kinten sasih Juni-Juli. Milari halodo, aya bulan sareng malem Minggu. Resep geura Nyiar Lumar teh, Jaro..! Ti sonten keneh, tatamu ngempel di buruan kantor kacamatan Kawali. Biasana aya helaran heula. Bada Isa, tatamu garentos raksukan, da disuhunkeun teu ngangge raksukan sadidinten. Aya nu ngangge raksukan tradisi. Tapi sok aya oge nu ahareng, biasana rumaja, sok ngarangge topeng, nu siga samurai, siga indian jrrd. Di buruan kacamatan sok aya pintonan tari, karawitan, nu masih keneh ngangge lampu sareng pengeras uara. Rengse acara di kacamatan, tatamu dibagi obor, teras ngabring ka situs Astanagagede, kinten 2 km. Di Lawang Saketeng, tatamu dipapag ku ibing ritual, biasa pun bojo cs di dieu mah. Ti dinya, tamu laebet ka situs nu tos dicaangan ku pirang-pirang damar sewu. Pintonan digelar di sababaraha tempat. Aya sajak Sunda, aya gembyungan, aya teater, tari. Puncakna nya pintonan Ronggeng Gunung di caket hulucai karamat Cikawali. Di dinya aya walungan Cibulan, ku sim uing spk sok dibendung, dipelakan lauk. Janten, dina acara puncak, lian ti ngibingan ronggeng gunung, tatamu oge tiasa ngeuseup, meuleum lauk, balakecrakan...! Diantos, ah..! Piraku urang Amerika, Jerman, Walanda tingkurunyung, ari dulur tu Banten teu hadir..."
 24. Godi Suwarna: Asep Bayu Ekawijaya:"Sim uing mah ti Panawangan, Yayi...! Upami aya maksad eta tiasa wae, engke ditepangkeun sareng rerencangan, ahlina kana eta. Sim uing mah kirang paos..! Diantos, ah...!"
 25. Asep Bayu Ekawijaya: mudah2an tiasa pareng, Kang Godi.... hatur nuhun :)
 26. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Geueuman pisan, Yayi..! Tatabeuhanana nu minimalis, kawihna nu aheng pisan, nyandak suasana ka alam manaboa. Dina Nyiar Lumar, pagelaran Ronggeng Gunung teu weleh pinuh ku para rumaja nu ngarengklak di pakalangan. Janten, sim uing teu percanten kana pamendak nu majar rumaja tos ninggalkeun seni tradisina. Mung kasempetanan kangge ngapresiasina nu tos jarang teh. Tah, dina acara Nyiar Lumar mah rumaja teh diwanohkeun deui kana rupi-rupi kasenian, bari seting leuweungna diwawaas ku suasana nu moal kapendak dina kahirupan sadidinten...."
 27. Ya Soebarta: Waaaaah, kataji pisan abdi mah kang, nya ge teu acan kantos ningal..!! maos ieu carios janten hoyooong ngigel, duh mugia kaparengkeun bade nyirorot ka Galuh,hoyong ngiringan 'nyiar lumar'..!!
 28. Nazarudin Azhar: Edas Kang. Hatam pisan mikminkeun ronggeng gunung Kang Prabu yeuh... Dibaca sababaraha kali, tambih ngenclong cahayaan
 29. Deden Abdul Aziz: Muriding sabulu-bulu kuring, Ang Prab. Nya fikminna, nya ronggengna. Jantenkeun ah Bi Pejoh malem taun baru, tos sakaw yeuh teu ngengklak. Tapi kedah guguru gerak heula ka Teh Neng da saurna seueur pola nu benten...
 30. Meila Handayani: asa muringkak sabulu bulu
 31. Rudi Riadi: Engke mah ngiringan ah, ngaronggeng gunung..wios kacanduan oge. Janten kabita maos ieu fikmin...
 32. Yusran Pare: Duh, edun pisan yeuh pikmin teh. Matak ngageter. Hatur nuhun! Kang Perbu. Nuhun oge ka para inohong, nu tos ngabaguikeun elmuna di komen-komen....! Nuhuuun...
 33. Endah Dinda Jenura: fikmin ngengklak ieu mah, jol getek we we hoyong ngarengkenek macana, hahha... ngawitan ngaronggeng gunung ti taun 1998, nyandu dugika ayeuna, hatur nuhun pisan ka Kang Godi miwah Nyiar Lumar nu tos ngawanohkeun abi ka seni buhun ieu... kaleresan kantos ngarekam ronggeng gunung Bi Raspi taun kamari di Kebon Seni, ieu bilih aya nu hoyong nongton: http://www.youtube.com/watch?v=MfqS01BSu5w&list=UUlfTIN0cR2wTCeBlrvrzjlw&index=6&feature=plcp sareng http://www.youtube.com/watch?v=i_9kpE8nSwU&list=UUlfTIN0cR2wTCeBlrvrzjlw&index=7&feature=plcp
 34. Yusran Pare: nuhun nDah! sugan kaprengkeun....ningali langsung taun payun.
 35. Rohendi Pandeglang: Muhun puguh, tisaprak kaka cacahan Ngala Lumar waktos MPU di Anyer tea, jadi kabayang wae, ngiberanna ulah ngadadak teuig, insya Alloh rek ngajak inohong Budpar Banten, hayang oge nerapkeun di Cihunjuran Mandalawangi tea Ka, atawa di Situs Banten Lama. Soalna taun 2013 taun Visit Banten Years
 36. Ya Soebarta: Beu, nongton kintunan aceuk Endah Dinda Jenura satutas maos Fikmin kang perbu 3 uihan, ujug ujug puringkak we sabulu-bulu....!!!raooooooossss, hatur nuhun aceuk Endah...!!
 37. Ahmad Fawzy Imron: janten panasaran..iraha nya abdi tiasa ngiring ngengklak? hehe..
 38. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Justru ayeuna mah, upami ngiring ngengklak dina Ronggeng Gunung, bakal dilancarkeun mikminna, jodona sareng usahana. Heuheu..! Dina ronggeng gunung, Bi Ronggeng teh langkung sapertos nu mingpin acara ritual. Pagaweruhna kana budaya kaetang jembar, malah dipasihan kaistimewaan tiasa janten panasehat spiritual oge. Atanapi dukun lah. Upami Jang MS palay jampe pelet, tiasa langsung nyuhunkeun ka anjeunna. Harga berdamey... Heuheu..."
 39. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Lian ti Bi Raspi, ayeuna mah aya deui; Bi Pejoh. Salaresna, sateuacan Bi Raspi makalangan, kapungkurna kawon sima ku Bi Pejoh. Nanging, Bi Pejoh liren ngaronggeng sabada nikah. Nya diteraskeun ku Bi Raspi. Tah, upami Bi Raspi soantena sari-sari sopran, Bi Pejoh mah alto, soantenna agem, langkung matak kukurayeun. Upami Bi Raspi lunggguh, isinan, Bi Pejoh mah wanter pisan, capetang upami nerangkeun bab Ronggeng Gunung. Upami istilah jaman ayeuna mah; tomboy. Tiasa naek kana tangkal kalapa, upami lungsurna sok nyorodot, mastaka ti payun. Anjeunna kantos dipegat begal, tapi begalna kawon dibanting ku Bi Pejoh..."
 40. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Kalan-kalan sok aya oge karuhun nu ngiring ngigel,Ang..!"
 41. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Seni buhun mah rupina seueur samina di mamana oge. Malah, saur rerencvangan urang Amerika, Ronggeng Gunung teh sapertos tari ritual Indian. Da eta we, numutkeun cepil aranjeunna mah, kawihna oge sami sareng langgam mantra dukun Indian..."
 42. Sarabunis Mubarok: Duh, betah pisan macana....
 43. Godi Suwarna: Sarabunis Mubarok:"Kantenan diaosna sabada tahajud, sabada moro Yahudi. Pedo elom, Yayi..! Heuheu...!"
 44. Pandu Radea: dua kali maca, janten kasambet...
 45. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:" Malem taun baruan di Kebun Seni mah ciosna teh ku Bi Raspi, Yayi..! Resep sigana mun urang ngabar Kyai Haji Ahmad Fawzy Imron, Muhammad Shohiba Nu'man, Nyai Endit, Yayan 'Bedog' Supriatna, Abi Ibn Al-khairi, Arom Hidayat, Ahmad Yani, Ambuna Kaka, Yanti Sri Budiarti, sareng para fikminer sanesna. Wios sina dialajar heula ngengklakna ka Juag Endah..."
 46. Godi Suwarna: Pandu Radea:"Walah, etah aya urang Panjalu. Bagea, yayi..! Lawas ti lawas! Ieu nuju mayunan fikmin Ronggeng Gunung, nyaosan pancen karuhun. Heuheu...! Der, atuh, mikmin, Yayi..! Diantos fikmin wayangna..."
 47. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Sim uing mah sok ngabayangkeun nu ngarengklak teh lami-lami mah 'mendem', kasurupan ku lodaya. Hatur nuhun kintunan vidieona. Upami teu lepat mah di Yu-tub oge aya, mung ku modem sim uing mah ngunduhna tiasa juh dinten juh wengi.."
 48. Pandu Radea: hatur nuhun kang, nyurahan rongeng gunung tangtos moal seep-seep. komo ku mandahna..heuheu...abdi mah bade ngampar samak we heula, resep nongton fikmin nu sakitu garindingna...teu acan sawawa kang, rupina kedah di tawajuh heula..hehe
 49. Godi Suwarna: Pandu Radea:"Biasa, fikmin munggaran lelengkah halu, kadua ngagedig, katilu langsung nyerebet. Kitu biasana mah prosesna teh. Kantenan da Yi Perbu mah da tos biasa nyajak sareng nyarpon. Tangtos prosesna langkung enggal. Resep geura, Yayi. Asa ngabonsay...! Ang Dang Q'most oge tos ngawitan ngurunyung. Mung ayeuna duka kamana deui..."
 50. Pandu Radea: Insya Alloh, bade diniatan kang. Pidu'ana we muga-muga teu kagoda ku imbit pun bojo...heuheu.
 51. Godi Suwarna: Pandu Radea:"Hahahaha....! Justru mikmin bari ngimbit teh pedo kacida, Yayi...! Der, ah... heuheu..."
 52. Kyai Matdon: siap siap ah ti ayeuna....
 53. Godi Suwarna: Kyai Matdon:"Siiip dekh...! Siap-siap, karuhun Tatar Galuh bade hadir dina Ronggeng Gunung Bi Raspi anu bade digelar di Kebun Seni Bandung dina malem taun baru. Para Fikminer anu paralay sae karyana, diantos ngengklak dina waktosna..."
 54. Abi Ibn Al-Khairi: Walah meni asa di betot ka alamna, Kang Perabu. Mistis bangettt. Bi Pejoh sareng Bi Raspi meni angker ajén ajénna. Ripina pélétna ogé bangén pisan.
 55. Maman Damiri: Taun 80-an keur batur aredan ku jaipong , duka kunaon sim uing mah edan teh bet ku ronggeng gunung ...
 56. Arom Hidayat: Ngagidir maos ieu fikmin, hébat! Asa nuju ngabungbang..jeung si samping loréng..
 57. Denz D'rivers: endah.. esturaning hiji kasenian murni urang galuh, nu tos lami kakubur kalakay.. ayeuna diguar deui ku nonoman kahot kang Godi Suwarna, asa resep hayang malik deui ka bareto bisa ngaronggeng gunung jeung bi raspi tea.. cag ah..
 58. Muhammad Shohiba Nu'man: wah, kaya kieu mah kedah siap-siap ngengklak..
 59. Godi Suwarna: :"Haruuuuh, OL teh beurat kacida, lelet pisan ti kamari. Naha di imah uing wungkul, atawa boa saalam fikmin, ciri-ciri lapak urang tos beurat teuing...? Ti mimiti muka internet, nepi ka ieu lapak, aya sajamna. Mani hayang mekprek komputer, yeuh..."
 60. Dayat Iskandar: Nu ka lacak ku sim kuring mah sanes lapak nu tos beurat Ang Godi Suwarna, tapi bandwidth nu nga-alitan. Biasa mangrupi kaulinan nu kagungan jaringan. Ngudag langganan nu seueur, bandwith nu aya dipaksakeun. Model angkot deui Ang. "Terminal!, terminal!, masih kosong!" cek kenek gogorowokan. Padahal tos metet hehehe. Kacida!
 61. Iman Ramdani: Tiasa oge sistem operasina (windowas) keuna ku Virus, pangalaman sim kuring cobi ue di Scan heula ku anti Virus anu Up datena enggal keneh, pami leres hal eta tiasa ngaruksak kana prosesor sareng Mather board, ruksak ue Laptop atanapi note bookna, komo HP mah, atw di istall ulang...
 62. Mega A. Noviandari: Ngiring ngalangkung...mumpung bapa Godi Suwarna nuju off...(modemna "Smart" pisan, Kang, S2 yah???...)
 63. Lugiena De: Asep Bayu Ekawijaya & Godi Suwarna: Justru abdi mah nu langkung aheng teh ngaran Kawali. Ari kawali teh katel tea apan. Kumaha sasakalana nya? Di daerah Sumedang anu patapel wates sareng Kadipaten, Majalengka, aya daerah ngaranna Tomo. Ari tomo teh sabangsa pariuk tina taneuh. Heu heu heu...
 64. Abah Iseng: manawi teh pasangiri samping sarung! punten...
 65. Tanti Damayanti: Upami maos fikmin kang godi suwarna ,mani sok teuleum lelembutan , cenghar kajembaran , nuhun ah tos nambihan deui yeuh pangaweruh seni budaya sunda jalaran fikmin ronggeng gunung
 66. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Diantos di Nyiar Lumar taun payun, Yi Haji...! Gampil angkat ti Dubai mah. Kantun ngojay. Janjat di Pangandaran. Ke ku sim uing dipapag ku upacara adat. Mugia teu dicapluk ku lauk hiu..."
 67. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Upami leres palay ngengklak dina ronggeng gunung, diantos atuh dina malem taun baruan di Kebun Seni Bandung. Bi Raspi sareng rombongan bade makalangan di dinya. Mung, aya lengkah-lengkah husus dina ibingananana. Eta mah tiasa les heula ka Juag Endah Dinda Jenura nu tos hatam ti kapungkur..!"
 68. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Tos sababaraha kali sim uing bade ngarang sajak perkawis ronggeng gunung. Tapi teu kataekan bae. Anehna teh difikminkeun mah langsung janten. Langsung posting. Teu dipeuyeum heula..."
 69. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Bulu Ayank mah teu weleh muringkak, sanes..? hehe.."
 70. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Diantos dina malem taun baruan di Kebun Seni. bi Raspi bade makalangan. Candak we sakulawarga. Sina ngiring ngengklak. Nu ngiring ngengklak dina ronggeng guung, baris dilancarkeun sagala pamaksadanana, kalebet maksad kana ngawayuh..."
 71. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Sami-sami, Yi Perbu...! Tangtos seueur samina ronggeng gunung sareng kasenian urang Kalimantan mah. Sami-sami ngandelkeun lengkah. Ahengna ronggeng gunung ge nyakitu, ngandelkeun lengkah nu kedah sawirahma pisan. Upami teu sawirahma ngibingna moal raoseun, moal dugi ka mendem alias trance. Benten sareng ibingan Sunda sanesna nu ngandelkeun anggota badan, panangan, mastaka, ronggeng gunung mah museur dina lengkah tea..."
 72. Rudi Riadi: Haha...upami hoyong janten gado kaijabah moal nya Kang Prabu?
 73. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Tangtos engke diwartosan pisan ti anggalna, upami aya Nyiar Lumar deui. Sugan we tiasa diadopsi janten salahsawios acara budaya di Banten. Sim uing siap mantuan ngawawaasna mah. Asal ulah dipiwarang ngala awi we. Tos teu kiat punggal-panggul. Kajaba upami dipiwarang manggul penari. Heuheu...!"
 74. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Whahahahahaha....! Teu kedah diropea deui angkeut mah, Jang Guru..! Kitu ge tos seksi pisan..! Mung, ulah palay nabeuh karinding. Sok tara harus.."
 75. Rudi Riadi: haha..nyeta kapok ah, Kang, niup karinding mah, asa mending nyerat fikmin we...
 76. Meila Handayani: ah ayank mah nyahoan wae uy..hihiihihhi
 77. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Heuheu...! Nya kedah ari nyakuan bae mah. Bilih katarosan ku karuhun. Nabeuh oge kedah deuih. Tapi kedah latihan heula. Latihan niup pedes ti dapur ka tepas...."
 78. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Tuuuh, 'pan..? Pasti bulu-bulu Ayank ayeuna nuju muringkak da. Tingpuriding margi nuju ngobrol jeung sim uing nu sami muriding sabulu-bulu..."
 79. Ya Soebarta: Siaaaaap kang perbu, insyaAlloh 2 minggon deui nyirorot ka lemah cai...!!! malem taun baruan teh dina Dubai Airline abdi mah...!!
 80. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Taaaah, sip atuh ari bade mulih mah. Mung, hanjakal moal tiasa ngengklak dina ronggeng gunung atuh. Tapi, teu sawios. Mugi-mugi we aya acara sanesna nu tiasa ngamprokkeun urang, Yi Haji.."
 81. Ya Soebarta: Amiin kakang, bade sareng pramugari we ah abdi mah ngengklakna...!!
 82. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Haha...! Yaktos, sae kitu. Ngengklak sareng panumpang sanesna. Keun, kapal sina inggeung. Duh, asa kumaha taun baru dina kapal, nya..? Resep oge sigana..."
 83. Meila Handayani: pastina atuh ayank..dirimuh teaaa..membuatkuh bagaikan didunia lain..hahahhahahah
 84. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Whhahahaha...! Koq ada di dunia laen seeh..? Memangnyah akuh jurig kurismuh..?"
 85. Meila Handayani: iihh ayank..apanan ceuk lagu ge "kamu seperti hantu,slalu menghantuiku"xixixiixi
 86. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Oooh, kitu, nyah..? Siap atuh akuh jadi hantumuh. Kucekek dikau sampe burial-buncelik, sampe ngajerit maratan langit; Oooooch Yeeeesssshhhhh...."
 87. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Leres. Mistis pisan. Ari urang dayeuh teh dina kahirupan sadidintenna sering digabrag-gebrag, diririweuh ku sikon sakrilingeunnana. Janten, disadari atanapi henteu, seueur urang dayeuh nu saleresna mah kalabur pangacian. Nu kabur pangacian moal tiasa leres konsentrasina. Tah, ku ronggeng gunung mah pangaciannana bakal dikempelkeun deui, ditamperkeun deui..."
 88. Hadi Aks: Sababaraha dinten teu lungak-longok OL, Ang! Ari breh aya Ronggeng Gunung, beu asa disuguhan beuleum ketan Lembang srg sarundeng katut sambel oncomna nu pelem (ngabibita...hehe). Malem taun baruan moal ditanggap deui di Keobon Seni kitu? Pabeulit bitis ge matak waas tingarengklak jeung nu lian. Asal ulah aya di payuneun Neng Endah Dinda Jenura we ngengklakna. Sok disentak ari teu nyurup teh! Bubuhan anjeunna mah kalebet murid Bi Raspi nu apik pisan! Hahaha...
 89. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Yaktos, kitu pisan, Ang..! Kangge jalmi nu tos wareg ku seni anu riweuh, seueur ornamen, nya Ronggeng Gunung bakal karaos ni'matna. Sapertos dina kuliner, saparantos sagala rupi tedaeun mancanagara diteureuy, tungtungna mah nu raos teh nya tuangeun lembur we, warisan ti para karuhun... Matak ni'mat..""
 90. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Ronggeng Gunung Bi Raspi bade makalangan dina acara malem taun baruuan di Kebun Seni Bandung. Kawitna mah nu makalangan teh bade rombongan Bi Pejoh, rongeng nu langkung kahot, langkung sakti ti Bi Raspi. nanging anjeunna aya pamengan. Ahirna Bi Raspi deui. Kacipta resep upami para fikminer tiasa ngariung di Kebun Seni. Sakantenan kopdar. Da sim uing ge rencvana teh bade ngaos fikmin dina eta acara teh..."
 91. Dang Q'most: Asa kabita kang, Insya Allah ah bade maksakeun.
 92. Ahmad Yani: Haduhhh...kacipta resepna, tiasa ngariung di Kebon Seni !, Siaplah ...!, mung kedah nyandak lalawuh naonnya ti Cimahi, nu pantes di opi bari nongton Ronggeng Gunung Bi Raspi ! he he he he !!
 93. Godi Suwarna: Dang Q'most:"Tah, sip pisan upami tiasa ngariung di Kebun Seni teh. Sakantenan we urang kopdar sareng para fikminer sanesna. Moal teu resep geura..."
 94. Godi Suwarna: Ahmad Yani:" Saena mah nyandak sarupining nu haneut-haneut we. Kayaning bajigur, kulub suuk, simbut, ABG... heuheu...! Ngengklak dina ronggeng gunung matak sae kana mikmin. Malihan mah, Jaro Hadi Aks, nu kantos kenging hadiah lektop tina fikmin, kitu deui Juag Endah Dinda Jenura, eta teh penggemar berat ronggeng gunung. Bujeng-bujeng maen di bandung, maen di Kawali oge ku aranjeunna mah teu weleh dibujeng..."
 95. Ahmad Yani: @Kang Godi : Sumuhun ..Ah !, bade ngolo indung budak, ti ayeuna, sugan purun kersa ngengklak, tos bosen nyangheuy na taktak ! he he he he .... siap lah , nu haneut-haneut mah, bade ngahaja, mungkus Nyi "Kartika Sari " manawi pajeng di tawiskeun ka Urang Ciamis ! ha ha ha ha ha !!!
 96. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Taaah, leres. Garwa kedah dicandak. Teras ngengklak sasarengan. Upami parantos ngaronggeng gunung, garwa oge sok ngadak-ngadak janten pelem kacida. Geura bae..."
 97. Hadi Aks: Wah asik pisan! malem taun baruan pjamaah fikmin kopdar!
 98. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Yu, ah..! Cuang kalopdar..! Ronggeng Gunung ngawitan makalangan jam dua las pas dugi ka subuh. Sateuacanna aya pintonan sagala rupi. Kalebet maca fikmin. Diantos, ah..!"
 99. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Nyobian fikmin nu meh teu aya jalan caritaan. Mung sakadar ngasah ungkara, ngantebkeun suasana..."
 100. Godi Suwarna: Denz D'rivers:Sim uing nonoman kahot..? Hahaha...! Saumur nyuhun hulu nembe aya nu nyebat kitu. Hatur nuhun, Yayi..! Wios kahot ge asal angger nonoman.. heuheu..."
 101. Godi Suwarna: Dayat Iskandar:"Panyawatna teh tetela dina modem sim uing. Modem jadul ngangge HP Smart. Kamari mah sadinten sawengi ampir teu tiasa OL. Malah sadinten mah pet pisan. Teu aya sinyal. Ayeuna mah biasa deui. Sanaos lambat nanging tiasa ngeureuyeuh..."
 102. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Beres ayeuna mah. Lancar deui. Kamari mah HP-na ngadat.."
 103. Godi Suwarna: Lugiena De:"Ari dina dongeng mah ngaran Kawali teh tina kuali nu ditajong dina lalakon Ciung Wanara tea. Tapi, Kang Wahyu Wibisana kantos ngabahas asal kecap Kawali, dina Sipatahunan, asana mah. Anjeunna teu ngahubungkeun Kawali sareng Kuali. Tapi, uing poho deui naon paparan anjeunna harita. Tah, mun urang klik google, Kawali teh horeng ngaran tempat di India. Boa Kawali urang ge asalna mah tina basa Sansekerta. Boa.."
 104. Godi Suwarna: Abah Iseng:"Tiasa wae kitu ge, Bah...! Pasae-sae sarung... hehe.."
 105. Iman Ramdani: Alhamdulillah...tiasa masihan deui piwejang ka Fikminer ath kang Prabu.
 106. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, dalah ngaran tempat Sunda ge, geuning aya di perbatasan India - Pakistan.
 107. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Sami-sami, Neng...! Kantenan upami keresa ngengklak sasrenga mah. Bakal karaos pisan reh seni buhun warisan karuhun urang teh, sanaos salangkung mah basajan, nanging nyosok jero karaosna saupami diancruban.."
 108. Godi Suwarna: Ki Hasan:' Kitu pisan, Ang..! Tetela urang teh aya di wewengkon nu tos ngancik ti bihari...."
 109. Is Tuning: Beuki peuting, nu ngarigel beuki moncorong panonna. Haréjo ngénclong. Senggakna jadi ngagerem... Hrrrrrrgggghhh ! Edun ! nu leuwih édun deui, ayeuna mah bisa ngetik "é" kang Godi Suwarna téh.. :)
 110. Godi Suwarna: Is Tuning:"Ti kapungkur ge ari dina karya fikmin mah sok ngangge e curek. Apan ngarangna dina word. teras e curekna kopi-pasteu tina simbol. Manual. Geura mangga uningaa karya-karya uing ti kawit ieu lapak dibuka. Mung, upami komen mah memang tara ngangge. Teu lancar wae. Pakepuk..."
 111. Is Tuning: aeh, enya ketang nya ? heu heu .... komén mah pakepuk ku curek, eh ku curuk. janten ka bandung téh Kang ? KIBS téa ?
 112. Godi Suwarna: Is Tuning:"Cios..! Enjing nyubuh ti Ciamis. Jalaran sim uing mah upami nuju di Bandung teh tara tiasa OL, teu tiasa konsen, sok kabur pangacian, nya ayeuna sosonoan heula sareng lapak. Keun, we da juri pulsa award mah minggu ieu teh bagean Jang Nazarudin Azhar..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI