Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Pangarang

Ku Godi Suwarna

Sora léngkah tinggareblig di buruan. Manéhna curinghak. Sora nu ngagedor panto tepas. “Buka!” kapireng nu ngagorowok. Manéhna ngeteyep. Noong tina hordéng. Gebeg! Manéhna mundur. “Buka, euy!” cék nu gegedor kana jandéla. Manéhna ngayekyek di tengah imah. Késang badag. Késang lembut. Sora léngkah tinggareblig ka pipir. Manéhna ngorondang. Nyumput di kolong méja. “Buka, anjing!” sora nu gegedor kana panto dapur. Kana panto tepas. Kana jandéla. Manéhna nyorodcod, tuluy kiih na calana. “Dobrak wé! Dobraaak!” sora nu tinggorowok, nu gegedor, di mana-mana. Manéhna lumpat ka kamar. Gombrang! Jandéla kamar aya nu ngajebol. Bereyek. Ngambreg. Manéhna dikepung ku pirang-pirang Sajak bakal, Carpon bakal, Novel bakal. “Aing teu hayang jadi Fiksiminiii..!” cék nu ngepung. Tinggarerem. Tingpolotot. Tingragamang, rék nyekék kana genggerong!

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Dadan Sutisna: Duh, mangkaning aya sababaraha picarponeun uing nu kalah di-Fikmin-keun. Kudu tatan-tatan we ieu mah bakal aya nu ngajorag.
 2. Ria Siswanto: edas,bedas rumpakana kang prabu..
 3. Rudi Riadi: Tembongan grafisna geura Kang...pasti tinglaleos.
 4. Hadi Aks: Wah...!!! Nyaan ngetig punduk, ngadagorkeun sirah, Ang! Fikmin paling faktual ieu mah!
 5. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Haha...! Saheulananan mah kapaksa urang kedah caringcing. Bilih aya nu nyekek pas nuju tibra..."
 6. Godi Suwarna: Ria Siswanto:"Nu karaos ku sim uing, basa Sunda teh leuleus-liat pisan. Tiasa digalindengkeun sapertos tembang. Tiasa oge sina nyuruduk sapertos badak cihea tea..."
 7. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Uhun, sigana tah..! Pasti tingkelemes ditembongan grafisna mah...!"
 8. Godi Suwarna: Hadi Aks:"uing mah tetela karek bisa ngarang fikmin nu ngadagor-dagorkeun sirah. Can bisa ngarang pikin kawas Jaro dina nu ngiuhan tea. Atawa kawas Sarabunis Mubarok dina GAMBAR HATE. Acan. Keun, sugan engke lah. Da hayang uing ge.."
 9. Nyai Endit: Kang Godi Suwarna : Sapertosna kaci pami aya paribasa enggal, cul carpon tinggal fikmin. Hehe.
 10. Adinda Luthvianti: Wkwkkwwk nu maca milu ngadaregdeg bari panasaran ieu pasti kajadian 1965 ari pek teh hadeuuuuuuh uing katipu Powered by Telkomsel BlackBerry®
 11. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Pas eta paribasa teh, Nyai..! Nuju seueur pangarang nu sapertos kitu, kagembang fikmin. Komo sim uing mah, ayeuna teh tos cul tuang, cul tunggang.. hehehe..."
 12. Nyai Endit: cul kasih sayang ,,, hahahaha.
 13. Godi Suwarna: Adinda Luthvianti:"Hahaha...! Ngahaja, Bun..! Ngareureuwas urang Depok. Sugan we hiji waktos aya lukisan Ayank-mu nu diangkat tina fikmin..."
 14. Sarabunis Mubarok: Teu wangtun ngalalangkungan, Nun. Tebih keneh si uing mah. Sami si uing ge hayang,Neng fikmin teu reureuh ngagedoran panto, ngan dalah dikumaha,sirah geus kakepung ku carnyam nu tihothat diudag deadline....
 15. Endah Dinda Jenura: engke ngadamel sekuelna, Kang, Fikmin ngalungsar eueuriheun sabada digadabah ku Grafis, hihihi!
 16. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Cul paculna, cul sawahna. Gariiiing dekh, Nyai..! Wayahna, nya...? Heuheu..."
 17. Ratna Utamie: Hoyong nu kieu,mung teu kataekan wae. Naon jampena kang...( Nu kurink mah bedan wae kakang)
 18. Godi Suwarna: Sarabunis Mubarok:" Nyi Fikmin mah geuning teu halangan sanajan dikepung carnyam, diberik deadline, apan etah ujug-ujug ngabarasat GAMBAR HATE anu dahsyat kacida. Uing ngajeblag taj ku nu eta mah, 'Jang Bun.."
 19. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:" Uhun oge, tah...! Ke, cuang emutan...!"
 20. Godi Suwarna: Ratna Utamie:"Yakin, hiji waktos mah bakal tiasa. Apan Neneng mah gabungna ge teu acan saminggu. Nu sanes ge lami-lami mah karyana teh tingjalegur, Neng..! Sabaaaar...! Tuang petasan we lanan ayeuna mah, kangge persiapan... hehe.."
 21. Dadan Sutisna: Aya bahan dirempug ti ditu ti dieu pangarang teh. Fikmin bisa jadi sirik ka Carpon, Carnyam, jeung Novel, pedah maridang dina buku jeung media citak. "Aing embung digulanggaper dina Facebook wungkul!" kitu meureun bari ngasongkeun bedog kana beuheung pangarang.
 22. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Haha...! Sigana kana kitu tah kapayun mah. Tapi, tiasa janten malah teras bumetah di FB wae. Da geuning sesah pisan karya teh hoyong janten buku mah. Eta we, Nazarudin Azhar, Toni Lesmana, Sarabunis Mubarok, can garaduh buku sanajan karya-karyana harade oge. Uing mah sok nalangsa mun mikir ka dinya teh. Da mun seug uing jadi ang Ganjar Kurnia, sebagainyah Rektor UNPAD (hehe), pasti diterbitkeun tah karya-karya maranehna teh. Tah, lantaran uing mah teu jadi RT-RT acan, nya kapaksa we cuang sami-sami mikmin, 'Jang..!" (tuluy nyegruk di juru)
 23. Ahmad Yani: Nyi Fikmin nu dirempug ti sagala juru , ukur seuri bebelengehan ,wel ngasupkeun salambar daun seureuh ,nu geus diledakkan apu . Kecrot-kecrot ..nyi Fikmin ngaluah ....Nu ngarempug malundur ,tilu lengkah .Nyi Fikmin ..nyengir ...Borelak ..huntuna atra ngaborelak !! , ruangan dadak sakala mabra caang , .... di tengah imah , nu niat ngarempug patulayah ... beungeutna sepa , teu kuat ... nahan komarana !!! " Hidup Fikmin , Hidup Fikmin , ceuk cakcak ajrag-ajragan bungah !
 24. Asep Ruhimat: gambaran proses lahirna fikmin sunda, kitu pisan.
 25. Sonny Bastoni: Untung abdi enggal2 ngiringan marajian orok fikmin,padahal ngan saukur ngala hinis keur ngeureut ari2na ge pasti ka film ku kameramen godi suwarna.
 26. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Hahaha...! Den Fikmin teh dilajeng teras dugi ka janten sanoveleun...."
 27. Ahmad Yani: " Uing ...genaheun di baca di taman , uing genaheun di baca na gerbong kereta , uiing genaheun di baca dina kaos , kuring genaheun di baca dina spanduk . Kuring bakal aya di mana-mana , dina lahunan para wanoja nu rek pelesiran , napel na luhureun pingping para mahasiswi di taman-taman kampus, kuring bakal jadi Sang Primadona ...!! Ceuk Nyi Fikmin , bari terus lumpat ajrag-ajragan , teu ieuh nolih di hareupeun aya lombang ? ....simpe sakedapan ! , ditoong kana lombang Nyi Fikmin anteng nyanyi ,bari jeung teu soraan !!! he he !
 28. De Hudaya: Asak! Hebring! Heu....
 29. Sarabunis Mubarok: Hatur nuhun, Kang Godi Suwarna. Nu ngarang di bumi, tangtu dikitabkeun di langit
 30. Bunda Langit: Abdimah dugi kairahage,, tangtosna jnten Penonton wae, pdhal tos gaduh curat coretmah, duh teu wararantun tangtosnage digeuhgeuykeun,,hihi
 31. Arom Hidayat: Mantaf... ! Jempol sadayana.
 32. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Asa dikepung sakuriling bungking...! Kesang badag kesang lembut..."
 33. Godi Suwarna: Sonny Bastoni:"Yaktos pisan eta mah..! Tangtos lacatet dina sajaroh fikmin...!"
 34. Yusran Pare: hahahahhaa.....hade pisan yeuh, Kang Perbu. Inspriratippp....!!
 35. Muhammad Shohiba Nu'man: Eduuun... Fikmin nu janten matak pangarang sejen timburu.. *) Hoyong tiasa...! bati nyegruk..
 36. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Fikmin sinambung. Fikmin nu ngarespon fikmin sanesna. Sigana tiasa dikembangkeun teras. Etang-etang ngasah, ngalatih imajinasi..."
 37. Ahmad Yani: @ Kang Prabu : Sumuhun Nun ! ...diraraoskeun teh bet ..asa nikmat , tiis ngageleser , sapertos " Es Cingcaw " mang Husni , nu daunna di petik ti sisi wahangan !! he he !!
 38. Godi Suwarna: De Hudaya:"Kitu..? Tadina mah sanes ieu nu rek digarap teh. Aya deui. Tapi, barang sim uing nuju hulang-huleng mikiran nu itu, bet jebul ide nu ieu. Ngan saburicak idena teh. Tapi teras nyedek-nyedek menta digarap. Cul weh nu itu mah. Deker ka nu ieu. Alhasil, fikmin mah rada sesah diraracang teh. Sok ujug-ujug jebul sorangan. Kawas nyajak, Jang De..!"
 39. Ari Andriansyah: Najan rék pada nyeké ku sajak, carpon & novel, ku ayana fikmin jadi lahan pikeun numuwuhkeun budaya nulis sastra Sunda, ageung pisan tah pahalana Ang Nunu Nazarudin nu gaduh admin ieu grup. Mugi-mugi bukuna cing enggal medal..
 40. Godi Suwarna: Sarabunis Mubarok:"Tangtos eta mah, da aya dina ugana. Hehe..! Ngan, ieu mah kahareneg pribadi, 'Jang Bun..! Kantos, Dang HW Setiawan nyarios ka uing yen anjeunna banget melang ku sastra Sunda da cenah sabada Godi Suwarna teu aya deui pangarang nu wajib diperhetangkeun. Ari ek uing mah teu kitu. Rea karangan entragan beh dieu nu harade. Ngan pedah teu gembleng kabandungan karya-karyana lantaran can dibarukukeun. Uing mah kalebet nu gede milik, da bareto, karek sataun dua taun ngarang teh buku uing dipedalkeun ku Rahmat Cijulang. Ayeuna mah hese.Padahal uing mindeng ngageblag, ngajurahroh dina kanikmatan sabda maca karya-karya barudak ngarora nu harade. ..."
 41. De Hudaya: Abdi mah sanos tos (ngaraos) aya ide oge, cara nyeratkeunana teu acan kataekan kang Godi Suwarna. Upami akang mah ide sareng sagala rupina karaos leleb sareng anteb. Abdi mah nebe tiasa kabita we. Tapi mudah-mudahan kapayunna tiasa langkung-langkung ti akang. He... Amin. Nyungkeun piduana wae kang.
 42. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Leres, 'Jang..! Naon nu parantos ditaratas ku Kangjeng Nazarudin Azhar teh tetela badag mangpaatna, ngahudang deui sumanget ngarang ka urang. Rea pangarang beh ditu nu ujug-ujug tinggurinjal deui ngararang fikmin. Uing wae nu meh ngulapes apan ayeuna mah ngaceng deui pisan, 'Jang..! Ngan, pikeun generasi Jang Ari mah ulah hilap we kana ngarang sajak, carpon, novel biasa. Uing onaman tos teu aya kapanasaran. Tah, pikeun sim uing pribadi tantangan teh ayana dina fikmin, dina ieu FB...."
 43. Godi Suwarna: De Hudaya:"Mun tea mah enya karya fikmin uing asak, saperti nu disebut ku Ujang, nya wajar we da uing mah tos puluhan taun kana ngarang teh, kana sajak, carpon, novel. Tapi, mun aya budak ngora nu karek sabulan ngarang bada gabung jeung ieu grup geus hade karyana eta ajaib pisan, Jang..! Uing reueus bari gede harepan, da geuning sawatara nu kitu teh. Maranehna daria ngasah kamampuh sewang-sewang. Tepikeun ka hasilna ge karasa pisan nerengtengna..."
 44. Nanang Sahbana Afnani: Duh..matak mancawura lelembutan nepangan imajinasi dina tulisan akang mah..pokona mah eduuuuun pisan..!
 45. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Rupina, palay ngarang fikmin edun mah pangarang teh kedah 'edan'. Heuheu..."
 46. Emas Kurnianingsih: kade kateterasan edanna kang.., heu...,
 47. Godi Suwarna: Emas Kurnianingsih:"Sim uing mah tos edan ti kapungkur, 'Neng..! Kagok edan lah... heuheu.."
 48. Emas Kurnianingsih: nanging teu kenging ngangajak abdi nya.., heu..,
 49. Godi Suwarna: Emas Kurnianingsih:"Nu ngagabung ka ieu grup mah tos kalebet jalmi edan, sanaos benten tingkatan..."
 50. Emas Kurnianingsih: ari abdi tingkatan sabaraha..? he..,
 51. Godi Suwarna: Emas Kurnianingsih:"Nu jelas, abdi mah tos Prof DoktOr Edan. Tos moal tiasa cageur deui. Yah, Neng Emas mah kinten-kinten nembe semester dua. Tenaaang..! Masih tiasa damang.. heuheu..."
 52. Emas Kurnianingsih: hehe....
 53. Godi Suwarna: Emas Kurnianingsih:"Kade, bilih teras ngaheheh dugi ka subuh..."
 54. Habis Gelap Terbitlah Terang: Muka Feswuk, lajeng maos "Pangarang" Betah kacida
 55. Kopral Cepot: emut keur jaman bonsai masih awis ... dilembur pada hoyong tiasa ngadamel bonsai ... dupi ayeuna bonsai masih awis teu nya?
 56. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Sadayana oge dialajar keneh, Bunda..! sanaos pangarang kahot oge, ngarang fikmin mah angger cacarakan deui. Ulah isinan, ah...!"
 57. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Haha..! Mantaf-na mani lekoh, 'Jang..! Hatur nuhun..."
 58. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Fikmin ieu mah tiasa diterjemahkeun kana bahasa Banjar, Ang Prab..."
 59. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Teras ngasah maneh uing teh, dina raraga hayang gaduh fikmin wariskeuneun ka anak incu.. hehe.."
 60. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Kitu pisan nu karaos ku sim uing oge...! Segeeer kawas jus stroberi..."
 61. Nazarudin Azhar: Parat maca katut sadaya koménna.. Édun nya ari pangarang mah heuheu... Mantaap!
 62. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Hehehe...! Syeriussh dekh..."
 63. Yusran Arifin: wadowww'
 64. Yus R. Ismail: Hehehe... ukur seuri saparantos macaan fikmin teh, bari dina hate mah kukulutus, "Siah... leutik-leutik mani hese dipeleng ide edun teh!". Untungna tadi parantos sasarap ngadamel hiji. Rupina kanggo sim kuring mah sadinten hiji oge parantos edun....
 65. Yusran Arifin: Kang Yus R. Ismail. Teu kenging seueurteuing, bilih olab, nya?
 66. Cucu Rahmat: hag siah tah!!! hehehehe... Karasa ayeuna mah. Da jeung enyana kang Prebu Godi Suwarna, sesah carpon anu ka Mangle ge... boa2 gara2 aya riungan di dieu.
 67. Yus R. Ismail: Yusran Arifin Rupina cekap sadinten sasarap hiji, makan siang hiji, cuci mulut wae kenging sabaraha hiji oge. Dugi ka olab ge teu panasaran ari ku cinta mah...
 68. Lalat Socrates: edassss.. aheng sekalihh..... hahaha katipu aing...
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI