Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 28 Fébruari 2015 05:30:16
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 27 Fébruari 2015 14:31
Alex: " assalamualaikum,, hatur nuhun parantos ditampi ,, sm kuring hoyong diajar guguar , pepedar ku basa sunda kalayan bade guguru , tatalek kanu tos tiasa ,, hatur nuhun ka sadayana ,,,..."
Kemis, 08 Januari 2015 15:32
Sukanda Subrata: " nepang sim kuring Sukanda urang cirebon anu hoyong diiajar nyariios sunda.Sadidintern mah ngasuh murang kalih we.Pun bojo hiji pun anak dua.hoyong lebet fikmin sunda naha tiasa..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:44
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:09
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Senén, 15 Désémber 2014 17:21
Abdul Haris: " Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pangapunten ka réngréngan sadayana. Jalaran kawatesanan ku sarana. Sim kuring nembé tiasa mairan ieu rohangan. Mitembeyan seja ngahaturkeun nuhun kana salaring pangangken. Kersa nampi aubna sim kuring, kalayan léngoh kaweruh. Ageung pangharepan pikeun sim kuring pribadi. Anu seja mundut panuyunna, ti para kanca sadaya. Pikeun sami-sami nanjeurkeun budaya indung. Ieu..."
Senén, 01 Désémber 2014 12:03
Rachmat Adhe: " Assalamu'alaikum warahmatullah,, Punteun bilih aya nu uninga ngagaleuh novel prabu siliwangi di mañana ? Di gramed tos teu..."
Jumaah, 28 Novémber 2014 00:00
Tike Agus Chayaang: " Hatur nuhun panampina..."
Ahad, 02 Novémber 2014 08:22
Husnul Yakin Ali: " Database kamusna teu acan leres..."

Profil Pangarang • Iwan Hanjuang


FBS

Ngawulang di SMAN 45 klapa gading,Yamaha Foundation,Arranger studio Alt,tiasa nabeuh sagala waditra sunda,oge waditra internasional,ti mimiti kacapi dugi ka piano.anggauta jazz corner kemayoran. Alumni LCLR Prambors Rasisonia.

Fikmin Karya Iwan Hanjuang (635 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 16-02-2015 Resital Urat Jagat 0 101 719
2. 13-02-2015 De'marcia 0 89 672
3. 01-02-2015 Metronome 0 104 753
4. 08-10-2014 Jeprut 0 137 998
5. 30-09-2014 Yoséphine 0 103
Petingan
857
6. 29-09-2014 Lalampahan Ka Karangpawitan 0 149 964
7. 10-09-2014 Fortamento 0 76 576
8. 02-09-2014 Karatagan Pamungkas 0 149 1.223
9. 13-07-2014 Arransemen Anjeun Jeung Kuring 0 113
Petingan
852
10. 07-06-2014 Lalaki Jeung Pati 0 148 1.120
11. 06-06-2014 Merak-banjar 0 148 1.060
12. 04-06-2014 1984 0 146
Petingan
1.154
13. 26-05-2014 Keur Manéhna 0 108 841
14. 24-05-2014 Overture Nu Kapopohokeun 0 74 632
15. 20-05-2014 Keur Nita Tri Novita 0 54 438
16. 12-03-2014 Enin 0 118 892
17. 11-03-2014 Keur Salira Lenggana 0 90 687
18. 09-03-2014 Mushola 0 68 495
19. 06-03-2014 Katineung 0 82 608
20. 01-03-2014 Still Got The Blues Keur Adinda 0 129 881
21. 27-02-2014 Hutang Urang 0 86 644
22. 14-02-2014 Keur Anjeun 0 79 607
23. 12-02-2014 The Last Train 0 112 853
24. 29-01-2014 Nu Ngaharéwos 0 99 822
25. 27-01-2014 Sedih 0 149 1.097
26. 24-01-2014 The Shadow Of Your Smile 0 118 961
27. 18-01-2014 Kring...! 0 149 1.121
28. 14-01-2014 Tenda Biru 0 62 459
29. 09-01-2014 Reffrain Di Pengkolan 0 138 1.031
30. 03-01-2014 Manehna 0 134
Petingan
1.004