Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 29 Novémber 2014 11:50:18
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 28 Novémber 2014 00:00
Tike Agus Chayaang: " Hatur nuhun panampina..."
Ahad, 02 Novémber 2014 08:22
Husnul Yakin Ali: " Database kamusna teu acan leres..."
Salasa, 30 Séptémber 2014 00:41
Rubi'ah Adawiah: " assalamu'alaikum warahmatullah kularwargi sadaya, resep pisan ningal blog-na. eusina rupi-rupi anu janteun pangaweruh, mugia ngajanteukeun barokah tina elmu anu tiasa kamangpaatkeun. Aamiin..."
Kemis, 21 Agustus 2014 08:23
Intan Permata: " Asa lebet ka kebon kembang warna..."
Saptu, 16 Agustus 2014 12:32
Iwan Nurdiansyah: " betah, nambahan pangaweruh, utamina basa nu buhun, nu murwakanti, nu ngandung siloka,..."
Jumaah, 15 Agustus 2014 09:57
Dharma Lesmana: " Hoyong ngitun artikel, kamana..."
Kemis, 14 Agustus 2014 09:06
Alex Hasan Sapari: " Assalaamu'alaikum... Sampurasun...! Kalintang bingahna sim kuring tiasa gabung di grup FBS ieu. Aya sakedik pamundut; Rumaos bodo kana basa luluhur téh, utamina mah perkawis Undak Usuk Basa sareng cara ngalarapkeunana. Rupina upami di Tepas Fikmin ieu--di sagédéngeun Kamus Basa Sunda--di-postingkeun Undak Usuk Basa, tangtosna Tepas Fikmin téh janten langkung sampurna. Hatur..."
Rebo, 13 Agustus 2014 12:09
Aliayachoer: " ..."

Profil Pangarang • Iwan Hanjuang


FBS

Ngawulang di SMAN 45 klapa gading,Yamaha Foundation,Arranger studio Alt,tiasa nabeuh sagala waditra sunda,oge waditra internasional,ti mimiti kacapi dugi ka piano.anggauta jazz corner kemayoran. Alumni LCLR Prambors Rasisonia.

Fikmin Karya Iwan Hanjuang (632 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 08-10-2014 Jeprut 0 137 998
2. 30-09-2014 Yoséphine 0 103 857
3. 29-09-2014 Lalampahan Ka Karangpawitan 0 149 964
4. 10-09-2014 Fortamento 0 76 576
5. 02-09-2014 Karatagan Pamungkas 0 149 1.223
6. 13-07-2014 Arransemen Anjeun Jeung Kuring 0 113
Petingan
852
7. 07-06-2014 Lalaki Jeung Pati 0 148 1.120
8. 06-06-2014 Merak-banjar 0 148 1.060
9. 04-06-2014 1984 0 146
Petingan
1.154
10. 26-05-2014 Keur Manéhna 0 108 841
11. 24-05-2014 Overture Nu Kapopohokeun 0 74 632
12. 20-05-2014 Keur Nita Tri Novita 0 54 438
13. 12-03-2014 Enin 0 118 892
14. 11-03-2014 Keur Salira Lenggana 0 90 687
15. 09-03-2014 Mushola 0 68 495
16. 06-03-2014 Katineung 0 82 608
17. 01-03-2014 Still Got The Blues Keur Adinda 0 129 881
18. 27-02-2014 Hutang Urang 0 86 644
19. 14-02-2014 Keur Anjeun 0 79 607
20. 12-02-2014 The Last Train 0 112 853
21. 29-01-2014 Nu Ngaharéwos 0 99 822
22. 27-01-2014 Sedih 0 149 1.097
23. 24-01-2014 The Shadow Of Your Smile 0 118 961
24. 18-01-2014 Kring...! 0 149 1.121
25. 14-01-2014 Tenda Biru 0 62 459
26. 09-01-2014 Reffrain Di Pengkolan 0 138 1.031
27. 03-01-2014 Manehna 0 134
Petingan
1.004
28. 26-11-2013 Bi Pejoh 0 103 822
29. 07-11-2013 Nagara Urang 0 75 551
30. 10-08-2013 Kuring Lain Plagiator 0 142 1.251