Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 19 April 2014 06:50:12
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Ahad, 13 April 2014 10:03
Brahma Kumbara: " Perjalanan Hidup Sang Satrio Piningit Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggowarsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada tujuh julukan yang menyebutkan Ciri ciri Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan Majapahit dulu. Tujuh julukan Satrio Piningit yang lain itu antara lain: Satria Kinunjara Murwa Kuncara, Satria Mukti..."
Salasa, 08 April 2014 22:43
Titin Sutinah: " Assalamualaikum Sampurasun Ku asa bagja mendakan grup sunda nu konsistén dina ageman nu diwuwuh ku atiuran nu tegas pikeun karancagéan anggotana. Salam pangwanoh ti sim kuring nu reueus ku ajén-inajén dina kasundaan, hatur..."
Rebo, 26 Maret 2014 10:05
Rohendi Pandeglang: " Pun Tabe ieu Pun Kul karek noong deui imah. sadayana sumangga tatan-tatan urang ka Baduy, nyampeurkeun wiwitan..."
Ahad, 16 Maret 2014 02:16
Mamat Dan Mimin: " Basa Sunda téh Basa Indung nu mibanda ajén inajén luhung tur agung, nu teu tiasa diukur ku matéri, wajib diraksa, diriksa, dirumat, tur dimumulé ku urang sadaya. Jadi, saha deui nu baris ngajungjung tur ngamumulé Basa Sunda téh upami sanés ku urang Sunda pituin? Tumali sareng kitu, hayu urang sasarengan nanjeurkeun sareng ngaronjatkeun ajén inajén Basa Sunda, diantawisna ngalangkungan..."
Ahad, 16 Maret 2014 01:59
Mamat Dan Mimin: " Basa Sunda téh Basa Indung nu mibanda ajén inajén luhung tur agung, nu teu tiasa diukur ku materi, wajib diraksa, diriksa, dirumat, tur dimumulé ku urang sadaya. Jadi, saha deui nu baris ngajungjung tur ngamumulé Basa Sunda téh upami sanés ku urang Sunda pituin? Tumali sareng kitu, hayu urang sasarengan nanjeurkeun sareng ngaronjatkeun ajén inajén Basa Sunda, diantawisna ngalangkungan..."
Senén, 10 Maret 2014 20:59
Bach Cheproth: " Sampurasun, Hapunten Ki Kuncen, sim kuring tumorojog seja aub di ieu pakumpulan (FBS), seja ngiringan ngintun ..."
Rebo, 05 Maret 2014 19:39
Asep Saebat: " Sampurasun, Hapunten Ki Kuncen, sim kuring tumorojog seja aub di ieu pakumpulan (FBS), kataji ku rohangan anyar. Mung sim kuring teu acan ngartos kumaha jujutana pami bade ngintun naskah, cekap tina pesbuk atanapi liwat man? Pami teu kaabotan sim kuring neda waleran. Hatur..."
Senén, 03 Maret 2014 09:47
Sastra Jingga: " Sampurasun. Haturan ka ais pangampih, oge kadang warga fbs. Nyanggakeun salam pangwanoh. Hatur..."

Profil Pangarang • Iwan Hanjuang


FBS

Ngawulang di SMAN 45 klapa gading,Yamaha Foundation,Arranger studio Alt,tiasa nabeuh sagala waditra sunda,oge waditra internasional,ti mimiti kacapi dugi ka piano.anggauta jazz corner kemayoran. Alumni LCLR Prambors Rasisonia.

Fikmin Karya Iwan Hanjuang (620 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 12-03-2014 Enin 0 118 892
2. 11-03-2014 Keur Salira Lenggana 0 90 687
3. 09-03-2014 Mushola 0 68 495
4. 06-03-2014 Katineung 0 82 608
5. 01-03-2014 Still Got The Blues Keur Adinda 0 129 881
6. 27-02-2014 Hutang Urang 0 86 644
7. 14-02-2014 Keur Anjeun 0 79 607
8. 12-02-2014 The Last Train 0 112 853
9. 29-01-2014 Nu Ngaharéwos 0 99 822
10. 27-01-2014 Sedih 0 149 1.097
11. 24-01-2014 The Shadow Of Your Smile 0 118 961
12. 18-01-2014 Kring...! 0 149 1.121
13. 14-01-2014 Tenda Biru 0 62 459
14. 09-01-2014 Reffrain Di Pengkolan 0 138 1.031
15. 03-01-2014 Manehna 0 134
Petingan
1.004
16. 26-11-2013 Bi Pejoh 0 103 822
17. 07-11-2013 Nagara Urang 0 75 551
18. 10-08-2013 Kuring Lain Plagiator 0 142 1.251
19. 03-08-2013 Metamorfosa 0 74
Petingan
581
20. 29-07-2013 Annabelle Rose 0 151 1.200
21. 28-07-2013 Ki Sobat 0 151 1.143
22. 24-07-2013 Jaleuleu Ja 0 152 1.339
23. 19-07-2013 Salaki 0 147 1.049
24. 16-07-2013 Sang Marebot 0 149 1.061
25. 12-07-2013 Lebak Cawéné 0 101 810
26. 10-07-2013 Beu 0 151
Petingan
1.261
27. 07-07-2013 Sajak Keur Yessie Williams Di Bournemouth 0 76 575
28. 05-07-2013 Munggah 0 92 811
29. 04-07-2013 Jawara 0 152 1.279
30. 04-07-2013 Jawara 0 151 1.161