Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 29 Juli 2014 01:20:25
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Rebo, 25 Juni 2014 10:15
Mang Eboed: " Naha teu tiasa muka..."
Kemis, 12 Juni 2014 11:48
Ifunk Anker Karindink: " Assalamualaikum, wilujeng wayah kieu..."
Rebo, 14 Méi 2014 14:02
Dini Juwita: " Assalamu'alaikum...hoyong ngawitan ngintun fikmin mugia katampi..kedah dikintun kamana..hatur nuhun anu..."
Kemis, 24 April 2014 10:49
Nina Herlinaft: " Assalamualaikum... Sampurasun..., nepangkeun abdi Nina Herlinaft, haturnhun tos ditampi janten keluarga FBS, hapunten anu kasuhun. Hoyong diajar mikmin, dinten ieu nyobian ngapungkeun fikmin munggaran, tebih tina sae..mugi nawakuf....."
Ahad, 13 April 2014 10:03
Brahma Kumbara: " Perjalanan Hidup Sang Satrio Piningit Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggowarsito menulis sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakannya bahwa ada tujuh julukan yang menyebutkan Ciri ciri Satrio Piningit yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan Majapahit dulu. Tujuh julukan Satrio Piningit yang lain itu antara lain: Satria Kinunjara Murwa Kuncara, Satria Mukti..."
Salasa, 08 April 2014 22:43
Titin Sutinah: " Assalamualaikum Sampurasun Ku asa bagja mendakan grup sunda nu konsistén dina ageman nu diwuwuh ku atiuran nu tegas pikeun karancagéan anggotana. Salam pangwanoh ti sim kuring nu reueus ku ajén-inajén dina kasundaan, hatur..."
Rebo, 26 Maret 2014 10:05
Rohendi Pandeglang: " Pun Tabe ieu Pun Kul karek noong deui imah. sadayana sumangga tatan-tatan urang ka Baduy, nyampeurkeun wiwitan..."
Ahad, 16 Maret 2014 02:16
Mamat Dan Mimin: " Basa Sunda téh Basa Indung nu mibanda ajén inajén luhung tur agung, nu teu tiasa diukur ku matéri, wajib diraksa, diriksa, dirumat, tur dimumulé ku urang sadaya. Jadi, saha deui nu baris ngajungjung tur ngamumulé Basa Sunda téh upami sanés ku urang Sunda pituin? Tumali sareng kitu, hayu urang sasarengan nanjeurkeun sareng ngaronjatkeun ajén inajén Basa Sunda, diantawisna ngalangkungan..."

Profil Pangarang • Iwan Hanjuang


FBS

Ngawulang di SMAN 45 klapa gading,Yamaha Foundation,Arranger studio Alt,tiasa nabeuh sagala waditra sunda,oge waditra internasional,ti mimiti kacapi dugi ka piano.anggauta jazz corner kemayoran. Alumni LCLR Prambors Rasisonia.

Fikmin Karya Iwan Hanjuang (627 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 13-07-2014 Arransemen Anjeun Jeung Kuring 0 113 852
2. 07-06-2014 Lalaki Jeung Pati 0 148 1.120
3. 06-06-2014 Merak-banjar 0 148 1.060
4. 04-06-2014 1984 0 146 1.154
5. 26-05-2014 Keur Manéhna 0 108 841
6. 24-05-2014 Overture Nu Kapopohokeun 0 74 632
7. 20-05-2014 Keur Nita Tri Novita 0 54 438
8. 12-03-2014 Enin 0 118 892
9. 11-03-2014 Keur Salira Lenggana 0 90 687
10. 09-03-2014 Mushola 0 68 495
11. 06-03-2014 Katineung 0 82 608
12. 01-03-2014 Still Got The Blues Keur Adinda 0 129 881
13. 27-02-2014 Hutang Urang 0 86 644
14. 14-02-2014 Keur Anjeun 0 79 607
15. 12-02-2014 The Last Train 0 112 853
16. 29-01-2014 Nu Ngaharéwos 0 99 822
17. 27-01-2014 Sedih 0 149 1.097
18. 24-01-2014 The Shadow Of Your Smile 0 118 961
19. 18-01-2014 Kring...! 0 149 1.121
20. 14-01-2014 Tenda Biru 0 62 459
21. 09-01-2014 Reffrain Di Pengkolan 0 138 1.031
22. 03-01-2014 Manehna 0 134
Petingan
1.004
23. 26-11-2013 Bi Pejoh 0 103 822
24. 07-11-2013 Nagara Urang 0 75 551
25. 10-08-2013 Kuring Lain Plagiator 0 142 1.251
26. 03-08-2013 Metamorfosa 0 74
Petingan
581
27. 29-07-2013 Annabelle Rose 0 151 1.200
28. 28-07-2013 Ki Sobat 0 151 1.143
29. 24-07-2013 Jaleuleu Ja 0 152 1.339
30. 19-07-2013 Salaki 0 147 1.049