Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 03 Fébruari 2016 14:50:14
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Kemis, 28 April 2016 04:20
Muizza Indah: " Assalamualaikum wr. wb. Kahatur ka admin, simkuring bade tumaros perkawis kamus Sunda di blog ieu. Naha nya ayeuna mah teu tiasa dianggo deui? Padahal mah kaanggo pisan ku simkuring upami milarian kekecapan anu heubeul, janten tiasa milarian hartos kecap dimana wae sareng iraha wae teu kedah nyanyandak kamus. :) Mugia kamus Sunda dina blog ieu tiasa dianggo deui. kumargi mangpaat pisan kanggo..."
Salasa, 26 April 2016 19:13
Edi Kurnaedi: " Assalamualaikum wr.wb. Sampurasun ! Hapunten Ka Pupuhu sareng para ais pangampih anu kagungan rohangan . simkuring nembe tiasa ngalebetan deui buku tamu! hatur nuhun. Wassalamualaikum..."
Salasa, 26 April 2016 06:28
Gugun Nurzaman: " Bismillaah Sampurasun... _/|\_ Asa heubeul nakeran kuring teu amengan ka ieu rohangan, ngan pas kuring seja nyobian muka deui kana kamus.. Gebeg, kuring disampakkeun tulisan anu kelirna beureum, eusina; "Teu acan tiasa midangkeun daftar fikmin", cenah. Duh... naha nya? Hapunten Pupuhu sareng ka para ais pangampih salaku nu kagungan ieu rohangan, manawi tiasa masihan..."
Salasa, 12 April 2016 18:38
Jo: " Coba..."
Salasa, 12 April 2016 18:35
Jo: " Naha di dieu mah nulis é make code alt 130 nu bijilna jadi..."
Salasa, 12 April 2016 18:33
Jo: " Geus heubeul rék kadieu téh. Rék panineungan. Jadi anggota ti saprak ieu ngadeg. Harita mah maké akun Jojo Johari. Lantaran akun pesbukna acak-acakan teuing alatan naon boa, katambah dipecat ku Juragan Ki Hasan lantaran manéhna ngarasa ceuceub kana cara kuring nu dianggap teu lumrah, antukna jadi pepegatan. Sanajan kuring henteu cicing di nagri, tapi ari kana basa jeung budaya sunda mah..."
Salasa, 22 Maret 2016 19:25
Naz Naz Buyutna Maskar: " Hapunten mamanawian badé tumaros,dupi kamus basa sunda t tiasa di anggé gning?? Pdahal abd tos lbet kna grup fikmin..mugia..."
Senén, 21 Maret 2016 11:10
Enang Rokajat Asura: " Assalamualaikum. Tos lami naker profil sim kuring aya di dieu. Kakara kapalire handapeun profil aya tulisan beureum 'can tiasa midangkeun fikmin'. Puguh enya can kungsi nyieun. Rek prak ngamimitian, har gening can apal kumaha ngirimkeunana. Punten ah, nyuhunkeun..."

Kamus Basa Sunda Danadibrata


Éntri dina ieu kamus dumasar kana Kamus Basa Sunda R.A. Danadibrata wedalan PT Kiblat Buku Utama. Ieu kamus dipidangkeun di Internát kalayan panyaluyuan ti penerbit. Hak cipta dicepeng ku PT Kiblat Buku Utama. Ieu kamus mung tiasa dibuka upami parantos login (via Facebook), sarta ID-na kacatet janten warga FBS.