Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 03 Fébruari 2016 14:50:14
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 05 Fébruari 2016 06:03
Fadhlin Ardiana: " ..."
Jumaah, 05 Fébruari 2016 02:19
Fiq Taufiqulloh: " Sampurasun... Nyungkeun élmu..."
Senén, 04 Januari 2016 18:21
Guru Sagir: " ..."
Senén, 14 Désémber 2015 18:19
Sumanto: " assalamualaikum sampurasun..."
Saptu, 05 Désémber 2015 06:59
Hamim Wira Mihardja: " Sampurasun.... Hapunten sateuacana, seja tumaros. Naha fikmin karya jisim Abdi teu tiasa katoong sadayana upami nganggè komputer sareng upami henteu log-in heula ku akun..."
Senén, 16 Novémber 2015 14:00
Gerentes Haté: " Hatur nuhun jisim abdi parantos tepang sareng ieu rohangan,janten tiasa nambihan élmu ngeunaan cumarios nganggé basa..."
Ahad, 01 Novémber 2015 14:15
Abdul Manap Tilua: " Pami fikmin anu dina Facebook tos tiasa kasair dina web deui teu acan? Hatur..."
Senén, 26 Oktober 2015 11:44
Risky Ashary: " punten. abdi teh hoyong muka kamus basa Sunda, namung teu tiasa, padahal tos login nganggo facebook. kinten-kinten naon deui nya nu..."

Kamus Basa Sunda Danadibrata


Éntri dina ieu kamus dumasar kana Kamus Basa Sunda R.A. Danadibrata wedalan PT Kiblat Buku Utama. Ieu kamus dipidangkeun di Internát kalayan panyaluyuan ti penerbit. Hak cipta dicepeng ku PT Kiblat Buku Utama. Ieu kamus mung tiasa dibuka upami parantos login (via Facebook), sarta ID-na kacatet janten warga FBS.